آزمونهای مقایسه ای پارامتری و نا پارامتری در یک نگاه

🔵 آزمون های نا پارمتری

🔹مقایسه میانگین(میانه ) یک جامعه با یک عدد ثابت Wilcoxon Test-Sign test
🔹مقایسه میانگین(میانه) دو جامعه وابسته wilcoxon Test – sign Test
🔹مقایسه میانگین(میانه) دو جامعه مستقل Mann – witney u test
🔹مقایسه میانگین(میانه) چند جامعه مستقل Kruskal – Wallis Test
🔹مقایسه میانگین(میانه) چند جامعه وابسته Friedman Test

🔵 آزمونهای پارامتری

🔸مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت
🔸تی تک نمونه ای مستقل one -sample T Test
🔸مقایسه میانگین دو جامعه وابسته
🔸تی دو نمونه زوجی Paired – Sample T Test
🔸مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
🔸تی دو نمونه ای مستقل Independent-Sample T Test
🔸مقایسه میانگین چند جامعه مستقل
آنالیز واریانس One -Way ANOVA
🔸 مقایسه میانگین چند جامعه وابسته
طرح اندازه های مکرر Repeated Measure

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0