بازنگری در اسناد ملی کشور با رویکرد گام دوم ضروری است


سوزنچی گفت: باید یک بازنگری و به‌ روزرسانی در اسناد ملی کشور با رویکرد گام دوم انجام و یک چارچوب برای این بازنگری مشخص شود.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 12 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0