تحقیق پایه ای (بنیادی)

اين نوع تحقيقات در جستجوي کشف حقايق و واقعيتها و شناخت پديدهها و اشيا بوده، که مرزهاي دانش بشري را توسعه مي¬دهند و قوانين علمي را کشف ميکنند. به طور کلی نتایج این¬گونه تحقیقات به تولید قوانین علمی، نظریه¬ها، حقایق و مدل¬های نظری منجر می¬شود.
تحقیق پایه¬ای ، اهداف مشخص تجاری و کاربردی ندارند و درآن سعی می¬شود که دانش و نظریه¬های عام و خالص توسعه و گسترش یابد(جین، ترایاندیس، ۱۳۷۶: ۱۰).
هدف اساسی در تحقیق بنیادی ایجاد و آزمون نظریه، حقایق اساسی، گشترش مرزهای دانش و تبیین روابط بین پدیده¬هاست. تحقیق بنیادی را تحقیق نتیجه¬گرا یا نظریه¬گرا نیز می¬گویند. برای مثال، تحقیق سیگلمن بر روی سگ¬ها که به ایجاد نظریه درماندگی آموخته شده در تبیین افسردگی منجر شد و تحقیق ثرندایک بر روی گربه¬ها که به ایجاد نظریه پیوندگرایی او در تبیین یادگیری انجامید، از جمله تحقیقات بنیادی به حساب می¬آیند.
فرمول¬های علوم پایه و معادله¬های ریاضی حاصل این گونه پژوهش¬ها هستند. نمونه ای از تحقیقات پایه¬ای در مدیریت را می¬توان، نظریه پردازهای انگیزشی درباره رفتار انسان دانست(خاکی، ۱۳۹۱: ۷۳).
تحقیقات بنیادی دارای ویژگی¬های زیر هستند :
‌أ. وقت¬گيراست.
‌ب. هزينهبر است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0