در جستجوی صادق هدایت : معرفی مجموعه آثار و کتابها

عشق به سرزمین و مردم ایران یکی از مضامین پایدار آثار صادق هدایت بشمار میرود و همین عشق است پیوسته الهام بخش هدایت در کاوش آثار ایران باستان و ادبیات قدیم اوستایی بوده و اورا به فولکلور و عرف عادات گذشتگان پایبند ساخته است .  ﭘﻴﺎم ژان رﻳﺸﺎر ﺑﻠﻮک ﺑﻪ هدایت (در جستجوی صادق هدایت)

نوشته های صادق هدایت چندان فراوان نیست، اما بطور قابل ملاحظه ای گوناگون است. مهم ترین قسمت این اثار داستانهای آن است . در داستانهای کوتاه و سرگذشت هایی که یا دقت تمام تنظیم شده است و با نکته ی برجسته ای به پایان میرسد ، میتوان ذوق و استعداد بی بدیل صادق هدایت رابه وضوح دریابید .

در جستجوی صادق هدایت

نویسنده، داستان‌نویس و مترجم ایرانی

(زادهٔ ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ برابر با ۱۷ فوریهٔ ۱۹۰۳ در تهران – درگذشتهٔ ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر، خیابان شامپیونه، پاریس)

” حیف است چراغی به این روشنی خاموش شود    … از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :

دنیا به شما احتیاج دارد  ”             

 

 

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ درون ﻣﺎﻳﻪ ی ﻏﺎﻟﺐ ﺁﺛﺎر هدایت ﺑﻪ شدت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻤﻴﻘﺎً از فرهنگ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮجه خارجیان ﺑﻪ ﺁنها نشده و ﺑﻌﻀﺎً ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮجم ﻳﮏ اﺛﺮ او را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ واﺣﺪ ترجمه کرده اند . ژﻳﻠﺒﺮ ﻻزار در  ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺵﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺮگ هدایت ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  : ” اﻳﻦ ﺁﺛﺎر، همینﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ هست، ﭼﻴﺰ ﭘﺮارزشی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی مترجمان زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ شود، در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ شود . ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درﺑﺎرﻩ اش ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ شود؛ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻴﻖ اﻳﻦ ﺁﺛﺎرﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ شده  اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ دهد. اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﺳﺮﻣﺸﻖ دﺳﺘﻪ ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن جوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن هدایت ﻋﻼﻗﻪ ی ﺁﺗﺸﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻨﺸﺎن دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اواضطرابها و امیدهایشان را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رشد ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ، موضوعات وﺳﻴﻊ ﺗﺮی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺻﺪاﻳﺶ رﺳﺎﺗﺮ ﻣﯽ شود وهیچ شکی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺪ شکفتگی ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ را ﻣﯽ دهد . ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﯽ در اﻳﻦ راﻩ از ﺁنِِ  ﺻﺎدق هدایت خواهد ﺑﻮد و شاید ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن روزی ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاهندﮐﺮد از اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺬر  ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻠﯽ را افشانده ، ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﻔﺮﻳﻦ شده می انگاشته است ”

 

 

بوف کور یکی از شاهکارهای معاصر ایران در عرصه داستان نویسی میباشد . بی تردید در بین آثار صادق هدایت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . بیش از همه آثار او مورد توجه ، نقد و اظهار نظر  قرار گرفته ، به چندین زبان ترجمه شده  و در بسیاری از کتابها راجب آن نوشته شده است .بوف کور زبان خود هدایت است، خود او است که در آن سخن می گوید، لحن خودش را دارد ، مکالمه خود اوست با درونش. صمیمی ترین محاکاتی است میان او و سایه اش که بر دیوار قوز کرده و هم چون بوف کور نشسته . دلهره های عوام نیست ، حرف و سخن های عادی شده نیست. زبان تازه ای است، ناراحت کننده است پر از مالیخولیا است ، شلاق میزند.

بوف کور تلاشی است برای درک ابدیت زیبایی . انتقام ادم میرای زود گذر است از این زندگی ، از این محیط ، انتقام زوال یابنده است از زوال وابتذال . بوف کور فریاد انتقام است . فریاد انتقامی که فقط در درون بر می خیزد و هیاهوبه پا می کند. که فقط زیر طاق ذهن می پیچد و چون شلاق بر روی گرده ی خاطرات فرود می آید.

 

زبان و سبک هدایت در نویسندگی

نثر نویسی ایران از مشروطیت به بعد دچار تحولی شگرف شد و شیوه ای نو اختیار کرد . اگر داستان های جمال زاده و “چرند و پرند” دهخدا را اغازگر این شیوه ی نوین بدانیم ، بی تردید هدایت را باید پرورش دهنده ی آن به شمار اوریم . هدایت در زبان فارسی اطلاعات وسیعی داشت . ادبیات قدیم ایران را خوب می شناخت و می دانست که چگونه از قالب های معانی و بیان رایج در میان نویسندگان قدیم بهره مند شود. اما میدانست که این قالب ها لرای اثاری که تصمیم به نوشتن آن ها دارد مناسب نیست، زبان ادبی فقط با استفاده از منابع گفت گوی عامیانه غنی می شود و نویسندگان بزرگ قدیم نیز به موقع خود همین کار را کرده اند.

هدایت به راحتی می تواند قسمت های وصفی داستان را با گفتگو ها پیوند دهد . وقتی که نویسنده از زبان خودش سخن می گوید ، سبکی ساده ، محکم و بی تکلف دارد. هم از فضل ففروشی و کهنه پردازی و هم از گرداوری و استعمال لغات عامیانه ی نا اشنا و پر سر و صدا برای جلب توجه خوانندهه، گریزان است.

اما به خصوص  در قسمت گفت گو ها است که استادی او جلوه می کند. در این جاست که از گنجینه ی لغات بسیار فراوانی استفاده می کند و با مهارت هنرمندانه ای هریک از قهرمانانش را به زبانی که شایسته اوست به گفتگو وا میدارد. گفتگو هایی که در داستان های او هست ، چنان زنده و طبیعی است که گویی آن ها را عینا هنگام وقوع حادثه یادداشت کرده اند.

آثار صادق هدایت معدن اصطلاحات و کنایات و امثال و استعارات زنده و زیبائیست که از زبان اکثریت ملت گرفته شده است . به این سبب به جرات میتوان گفت که صادق هدایت زبان شیرین فارسی را غنا و تنوعی بخشیده که تاکنون نظیر نداشته است.بیخود نیست که دهخدا گفته : “هدایت در نثر از من هم بهتر می نویسد.”

کاملترین مجموعه آثار صادق هدایت شامل ۵۷ عنوان کتاب با قیمت بسیار ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است …

 

عناوین کتاب هارو میتوانید از عکس زیر مشاهده بفرمایید:

hd2

 

 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0