شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

۱- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه‌ای كمك می كند.
۲- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشاركتی است.
۳- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاكید بر كار جمعی).
۴- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است.
۵- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود.
۶- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع می شود.
۷- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم كمك می كند.
۸- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه كار و با سابقه را در كنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می كند.
۹- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفكرانه است ( تفكر انتقادی ).
۱۰-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو ) مهم است.
۱۱- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمركز در مسایل واقعی مدرسه و كلاس است.
۱۲- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، كاربرد یافته و نتایج در عمل به كار گرفته می‌شود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0