مصاحبه های بی ساختار

مصاحبه بی ساختار، یا مصاحبه ی دارای ریزنکته های کامل(پرژرفا)، گاه مصاحبه سرگذشت زندگی نامیده می شود.
این نوع مصاحبه معمولا در تحقیقات مربوط به سرگذشت زندگی از قابلیت کاربردی خوبی برخوردار است.
در این نوع مصاحبه تلاش محقق آن است که به فهم فراگیری از نقطه نظرات یا وضعیت مصاحبه شونده نائل آید.
سوال های مصاحبه در این روش از قبل طراحی نشده اند ولی مرتبط با هدف و یا سوال کلی پژوهش هستند.
در این روش هیچ مقوله از پیش تعیین شده ای برای طبقه بندی پاسخ ها وجود ندارد. اغلب مصاحبه ها ساختار نیافته هستند، اما با مجموعه ای از سوالات جهت داده می شوند.
این نوع مصاحبه را بی ساختار می نامند، یعنی مصاحبه شونده در آن آزاد است درباره هر آنچه به نظرش با اهمیت می نماید صحبت کند و معمولا دخالت و نفوذ اندکی از سوی محقق در جریان مصاحبه اعمال می شود.
این نوع مصاحبه فقط می تواند در مورد تحقیقات کیفی مورد استفاده واقع شود.
مصاحبه بدون ساختار برای جستجوی تفاسیر و معانی وقایع و موقعیت ها و اهمیت فرهنگی و نمادی آنها از دیدگاه مردم به کار برده می شود.
مصاحبه بدون ساختار به طور گسترده ای در پژوهش های اجتماعی و حوزه های دیگر استفاده می شود و گنجایش تولید داده های غنی و ارزشمند را دارد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0