نسبت استاد به دانشجو باید ارتقا یابد


فتوحی گفت: تا سال ۱۴۰۵ باید نسبت استاد به دانشجو به رقم ۱۷ برسد.

همچنین بخوانید:  اعمال سلیقه بین جذب فرزند هیئت علمی و سایرین را انکار نمی‌کنیم
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0