نمره Q1 تا Q4 برای رتبه بندی مقاله مجلات نشانده چیست؟

#کیو_Q1= نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء ۲۵ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد.

#کیو_Q2 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی یعنی ۲۵ تا ۵۰ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد.

#کیو_Q3= نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی به سمت پایین یعنی ۵۰ تا ۷۵ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد.

#کیو_Q4 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه پایین یعنی ۲۵ درصد انتهایی یک مقوله موضوعی قرار دارد.

فهرست مجلات در پایگاه اسکوپوس و وب او ساینس بر حسب این رتبه بندی، در سایت سای مگو قابل مشاهده است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0