بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه های هیدرولیکی

بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه های هیدرولیکی

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوانبررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز) ، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران  در ۹۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز):

بطورکلی همه خاک ها وسنگ ها کم وبیش آب را ازخود عبورمی دهند و نفوذپذیرند و لذاجریان آب به داخل سدهای خاکی،پی وتکیه گاه های آنها اجتناب ناپذیر است،درمطالعه حاضرروی چگونگی وآب بند نمودن وکاهش نشت از پی سدخاکی حوضیان درمنطقه الیگودرز به روش حفاری وتزریق وهمچنین شیوه های اجرایی موثر با کارایی لازم شرح داده شده وبیان می شودبه چه صورت وتاچه حد مطلوبی ازنشت وتراوش آب درپی سدجلوگیری می گردد.

دراین تحقیق باتوجه به حجم عملیات وجنس توده سنگ روشهای حفاری وتزریق مورد استفاده قرارگرفت.همچنین نحوه آرایش وعمق گمانه های تزریق درپرده آببندومصالح تزریق شرح داده شده ومیزان تزریق پذیری وآبگذری پی سد باتوجه به نتایج آزمایشات لوژان مورد بررسی قرار گرفته ومشخص شد که پی سد دارای چه نوع درزه هاوشکاف ها بوده وروش تزریق مورد نیاز آن تعیین می شود.سپس ابزار دقیق سد،یعنی رفتارابزارهای نصب شده در پی سد در بحرانی ترین مقطع آن مورد بررسی قرارگرفت که باتوجه به تحلیل نمودارهای بدست آمده با اجرایی پرده آببند میزان آبگذری پی درترازهای۱۹۶۲و۱۹۴۸به ترتیب به میزان ۰٫۰۳و۰٫۱۳لیتردرثانیه درمترکاهش یافته وهمچنین کنترل حفاری وتزریق به روشهای مختلف،کیفیت عملیات تزریق وعملکرد پرده آببند درترازهای مختلف پی سدحوضیان مشخص شد.

 

مقدمه

تراوش غیر مجاز میتواند برای سد و مناطق مسکونی پایین دست ایجاد خطر کند. در صورت آبگذری زیاد از پی و تکیه گاه های سد، ممکن است توجیهات اقتصادی ساخت سد زیر سوال رود. یکی از مهم ترین مسائل در سدهای خاکی مسئله تراوش آب در بدنه سد، شالوده و تکیه گاه های آن است. بطور کلی همه خاکها کم و بیش آب را از خود عبور میدهند و نفوذپذیرند و لذا جریان آب به داخل سدهای خاکی، پی و تکیه گاه های آنها اجتناب ناپذیر است. بنابراین همواره تراوش در سد به عنوان مشکل تلقی نمیشود، بلکه مشکل تراوش بیش از حد و اثرات سوء ناشی از تراوش غیرمجاز میباشد.

برای جلوگیری از عبور و نشت آب از پی و جناحین سدها روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به ایجاد پوشش آببند، ایجاد پرده های آببند و دیوارهای آببند ریخته شده درجا اشاره نمود. روش های فوق در طی سال های اخیر بطور گستردهای معمول و تدریجاً تکامل یافته است. لذا در صورت استفاده از هر کدام از روشهای فوق باید میزان کارائی آن سنجیده شود.امروزه روشهای مختلفی جهت کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی شامل اجرای هسته با نفوذ پزيری کم دربدنه سد،رویه آب بند در سطح بالادست سد،ترانشه و پرده آب بند در پي سد، پرده تزريق در پی سد و رويه با نفوذ پذيری کم در کف مخزن از ديوارهای آب بند نازک (ديافراگم) فلزی،بتنی و غيره استفاده میشود.

در اين تحقيق به بررسی روشهای پيش بينی شده کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی حوضيان اليگودرز شامل هسته نا تراوا،ديوارآب بند،پرده آب بند،حفاری وتزریق بتن و کوبش ديناميکی پرداخته میشود.همچنين به بررسی وتجزيه وتحليل دلايل انتخاب و رد روش کوبش ديناميکی جهت اصلاح پی روان گراوروش حفاری وتزریق در پی سنگی پرداخته میشود.همچنين تشريع مزايا ومعايب هسته ها با شكل وموقعيت مختلف ، نفوذپذيري نسبي هسته،كاربرد مصالح غير خاكي براي هسته، روشهاي مختلف آزمايش،روشهاي كنترل وجمع آوري آّب نشتي،كنترل آب نشتي با استفاده از زه كشها، زه كش توسط پوسته پايين دست؛ چاه هاي زه كش يا فشار شكن وتخليه پوسته بالادست مورد بررسي وتجزيه وتحليل قرار گرفته است. در نهایت تمامی روشهای آب بندی پی سد مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد هرکدام بیان میشود و در نهایت روش حفاری وتزریق در سد حوضیان الیگودرز مورد تحلیل وبررسی قرار میگیرد.در سدهای خاکی بعد از آبگیری و در طول بهره برداری سد، مسیرهای جریان حالت پایدار در بدنه سد ایجاد میگردد و تا وقتی که سطح مخزن در یک تراز ثابت بماند، مسیرهای جریان نیز ثابت خواهند ماند. در صورتیکه تراز آب در مخزن سد به حداکثر مقدار خود برسد بیشترین دبی خروجی از بدنه سد، تکیه گاه ها و پی آن اتفاق خواهد افتاد.

اهمیت تحقیق

در ارتباط با اهمیت سد میتوان به ریشه دار بودن تعاریف آن در تاریخ اشاره نمود و همچنین طبقه بندی جهانی و تعاریف بین المللی برای آن نیز از جمله مصادیق اهمیت سد میباشد. مفهوم سد در فرهنگ فارسی وعربی آنقدر روشن است که هم در جامعه مهندسی وهم در عرف اجتماع مفهومی بی نیاز از توضیح دارد به طوری که مشتقات آن در فرهنگ ما کاملاً مأنوس است مانند سدراه،سد معبر،مسدود،انسدادوغیره.به هر حال معنای خاص آن عبارت است ازبنایی که بخشی را از بخش دیگر جدا میکند و اغلب به مفهوم دیوار یا سازهای است که از حرکت آب (جزئی یا کلی) جلوگیری نماید تا آب ذخیره یا منحرف گردد(۹). هر يك از سدها داراي ويژگي خاصي است و براي اهداف مشخصي نيز طراحي و اجرا مي‌شوند. بعضي از سدها براي يك هدف مشخصي مثل جلوگيري از سيلاب و تخريب شهرها و روستا‌ها ساخته مي‌شوند. و بعضي ديگر اهداف متعددي در ساخت آنها منظور شده است. در زير به اغلب اين اهداف اشاره مي‌شود كه هر کدام چه در گذشته و چه در حال براي پوشش دادن به يكي از اين نيازها و يا تركيبي از اين موارد ساخته شده يا ساخته خواهد شد.

۱ـ كشاورزي (توسعه اراضي و بهبود نوع كشت)
۲ـ تامين آب شرب مردم و آب مورد نياز كارخانجات
۳ـ توليد برق شهري و برق صنعتي
۴ـ سياحتي و گسترش صنعت توريسم
۵ـ تلطيف هواي منطقه و بهبود محيط زيست
۶ـ پرورش ماهي و مرغابي (توليد پروتئين)
۷ـ مهار آب‌هاي سطحي و سيلاب‌هاي فصلي
۸ـ رسوب گيري و جلوگيري از گسترش رسوب در اراضي پايين دست

باتوجه به اینکه نشت وتراوش سدهای خاکی از ناحیه تکیه گاه ها وپی یکی ازتمهیدات ومسائل مهم درصنعت سد سازی است.برای کاهش وکنترل این نشتها روشهای متعددی وجود داردکه میتوان به روشهایی از قبیل:استفاده از ترانشه آب بند،دیواره آب بند،ریشه رسی،سپرفولادی،حفاری وتزریق، پتوی رسی وچاه های فشارشکن اشاره کرد.

اجرای پرده تزریق باتوجه به نوع شالوده وموقعیت قرارگیری گمانه ها،تحقیقات زمین شناسی وشناخت نوع پی به صورتهای مختلف انجام میشود،که این عمل به منظور کاهش فرسایش ناشی از نشت،فشارهای برکنش بیش از اندازه وهدر رفتن آب از طریق درز وترکها،امتدادگسلها ولایه های تراوا درسنگ پی وهمچنین به منظور اقدامات ترمیمی برای کنترل نشت انجام میشود(۷).
اهدف این پژوهش بررسی روش حفاری وتزریق در آب بند نمودن وکاهش نشت پی سد حوضیان باتوجه به مشخصات کلی این سدومشخصات پی آن وروشهای اصلاح پی ومقایسه آنها باهم وهمچنین تعیین میزان تزریق پذیری وآبگذری پی باتوجه به نتایج آزمایشات لوژن وبررسی ابزار دقیق سدحوضیان جهت تعیین رفتارابزارالکتریکی ومکانیکی نصب شده درپی این سددربحرانی ترین مقطع آن جهت تعیین فشارآب منفذی ونشت در ترازهای مختلف صورت می گیرد.

فرضیات تحقیق

پارامترها و مشخصات مورد استفاده در این تحقیق همگی بر اساس مشخصات سد حوضیان می باشد.
روش کاهش نشت پی سد،حفاری وتزریق درایجاد پرده آب بند است.
باتوجه به ضخامت آبرفت روش آب بندی وکاهش نشت پی باتزریق بتن انتخاب می شود..
آزمایش مورد استفاده آب اندازی پی(فشارآب)،لوژن است.
میزان تزریق پرده آببند باتوجه به عمق نفوذ پرده می باشد.
تعدادردیف گمانه ها باتوجه به میزان خورند آنها تعیین می شود.
ابزاردقیق مورداستفاده درتعیین فشارآب منفذی ونشت پی سدحوضیان، ابزارالکتریکی پی(تارمرتعش)وابزارمکانیکی کاساگرانده(SP) است.

ساختار تحقیق

در این بررسی روشهای حفاری وتزریق در آب بند نمودن پی سد حوضیان است که روش مناسب تزریق باعیارهای لازم در پی سد خاکی وهمچنین اجرای نتایج تحقیق وجلوگیری از خسارتهای ناشی از کاربردمصالح اضافی در سازههای آبی وصرفه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مطالب ارائه شده در این پژوهش با ساختار زیر ارائه گشته است. در فصل اول اهداف تحقیق آمده و در فصل دوم سوابق تحقیقاتی مرتبط با این پژوهش اعم از داخلی و خارجی و همچنین پروژه های مشابه گردآوری شده و به طور خلاصه ارائه گشته است. با رجوع به فصل سوم مشاهده میگردد که فصلی با عنوان مواد و روشها جمع بندی شده و در آن شرحی از داده های مورد نیاز و استفاده شده در این پژوهش به نشر آمده است در این فصل ابتدا به معرفي انواع پی وتاثیر آن در روند طراحی سدهای خاکی سپس کلیات نشت وعوامل ایجاد مسیرهای تراوش وروشهای کاهش وکنترل تراوش (نشت)وسپس حفاری و تزریق وآزمایشات مورداستفاده وسپس ابزاردقیق و رفتارنگاری سدهای خاکی بیان شده است . به بررسی سدحوضیان می پردازیم،ابتدا مشخصات کلی سد سپس مشخصات پی وبعد روشهای اصلاح پی بیان می شود ودر ادامه روش حفاری وتزریق اجراشده در این سدوسپس بررسی تزریق پذیری وآبگذری تکیه گاه ها وپی باتوجه به نتایج آزمایشات(فشارآب)لوژن ودرانتها ابزاردقیق سدراتشریح کرده وباتوجه به ابزارهای الکتریکی ومکانیکی نصب شده درپی،فشار آب منفذی ونشت رابررسی می کنیم. و در فصل چهارم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و در نهایت در فصل پنجم مراجع و منابع این پژوهش آورده شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
۱- فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت تحقیق ۴
۱-۳- فرضیات تحقیق ۶
۱-۴- ساختارتحقیق ۶
۲- فصل دوم : تئوری وسوابق مطالعاتی
۲-۱- تاریخچه ۸
۲-۲- مطالعات انجام شده ۹
۲-۳- سوابق اجرایی آببندنمودن پی سدوجلوگیری ازنشت ۱۲
۲-۴- مطالعات پی در روند طراحی سدهای خاکی ۱۳
۲-۴-۱- پی سنگی ۱۴
۲-۴-۲- پی های شن وماسه های ۱۴
۲-۴-۳- پی های سیلت ورسی ۱۵
۲-۵- عوامل ایجاد مسیرهای نشت درخاکریز وپی سدخاکی ۱۶
۲-۵-۱- ترک خوردگی خاکریزدراثرنشست،جمع شدگی ویا جابجایی پی وتکیه گاه ها ۱۷
۲-۵-۲- فیلترها وزهکش های غیرموثر ۱۷
۲-۵-۳- اتصال نامناسب خاکریز به پی ویا خاکریز به تکیه گاه ۱۷
۲-۵-۴- وجود لایه آبرفت یانفوذپذیردرپی وتکیه گاه ها ۱۷
۲-۵-۵- وجود درزها وترک ها درپی سنگی وتکیه گاه ها ۱۷
۲-۶- اثرات نامطلوب نشت ۱۸
۲-۶-۱- گرادیان خروجی بالا وکنترل نشده ۱۸
۲-۶-۲- پدیده رگاب ۱۹
۲-۶-۳- بلندشدگی ویا شکست شیب ناشی از نیروهای تراوشی ۱۹
۲-۶-۴- ازدست رفتن مقدار زیادی آب ۱۹
۲-۶-۵- اثرات مکانیکی تراوش(درسنگ ها) ۱۹
۲-۷- روش های کاهش نشت درپی سدخاکی ۲۰
۲-۷-۱- دیوارهای آب بند درطراحی سدهای خاکی ۲۰
۲-۷-۲- استفاده از دیواره (دیافراگم)آب بند ۲۱
۲-۷-۳- ریشه رسی ۲۱
۲-۷-۴- سپرفولادی ۲۲
۲-۷-۵- پتوی رسی(نفوذناپذیربالادست) ۲۲
۲-۷-۶- تزریق ۲۳
۲-۸- کنترل نشت آب درپی وبدنه سدخاکی ۲۳
۲-۹- نواحی حساس به آب شستگی در سدهای خاکی ۲۵
۲-۹-۱- تعبیه فیلتر برای جلوگیری ازآب شستگی مصالح طبیعی (پی سد) ۲۶
۳-فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق
۳-۱- منطقه مورد مطالعه(سدمخزنی حوضیان الیگودرز) ۲۸
۳-۲- عملیات حفاری درسدمخزنی حوضیان ۲۸
۳-۲-۱- انواع روشهای حفاری ۲۹
۳-۲-۲- حفاری شوئیدنی ۲۹
۳-۲-۳- مته دورانی ۲۹
۳-۲-۴- اوگرمارپیچی ممتد ۳۰
۳-۲-۵- اوگرمیان تهی ۳۱
۳-۲-۶- اوگرهای باقطرزیاد ۳۱
۳-۲-۷- حفاری ضربه ای ۳۱
۳-۲-۸- مته چکشی ۳۲
۳-۲-۹- مته ضربه ای بادی ۳۲
۳-۳- تاثیرعوامل زمین شناسی وتکتونیکی درحفاری ۳۲
۳-۴- عملیات تزریق درسدمخزنی حوضیان ۳۴
۳-۴-۱- تعریف واصطلاحات ۳۴
۳-۴-۲- تزریق تماسی وتحکیمی ۳۵
۳-۴-۳- روش های تزریق ۳۷
۳-۴-۴- مصالح یامواد تزریق ۳۸
۳-۴-۵- پارامترهی طراحی برای پرده تزریق ۳۸
۳-۴-۶- احداث پرده تزریق تارسیدن به نفوذپذیری استاندارد ۳۹
۳-۴-۷- مشخصات فنی برای عملیات احداث پرده تزریق ۴۰
۳-۴-۸- آرایش گمانه های تزریق پرده آببند ۴۱
۳-۴-۹- عمق وچگونگی روش حفاری گمانه ها ۴۲
۳-۵- کنترل کیفیت حفاری وتزریق ۴۲
۳-۵-۱- انحراف سنجی ۴۳
۳-۵-۲- مغزه گیری ۴۳
۳-۵-۳- تست آب(لوژن) ۴۴
۳-۵-۴- میزان خورند ۴۵
۳-۵-۵- کنترل کیفیت دوغاب ۴۵
۳-۶- روش بررسی نشت وفشارآب منفذی درپی سدحوضیان ۴۵
۳-۶-۱- ابزاردقیق ورفتارنگاری سدخاکی ۴۵
۳-۶-۲- هدف ازنصب ابزار ۴۶
۳-۷- آزمایشات لوژان سدخاکی حوضیان الیگودرز ۴۸
۳-۷-۱- مقایسه میزان تزریق پذیری درتکیه گاهها وپی سدخاکی حوضیان(آزمایش لوژن) ۴۸
۴-۱-۱- پرده آببندسدحوضیان الیگودرز ۴۸
۳-۷-۳- آبگذری ونفودپذیری ۵۰
۴-۷-۴- پتانسیل تزریق پذیری ۵۴
۳-۸- ابزاردقیق ورفتارنگاری پی سدمخزنی حوضیان الیگودرز ۵۸
۳-۸-۱- سیستم رفتارنگاری وابزاردقیق سدحوضیان الیگودرز ۵۸
۳-۸-۲- مقاطع ابزاربندی شده ۵۹
۳-۸-۲-۱- ابزارهای نصب شده درپی سدحوضیان الیگودرز ۶۱
۳-۸-۳- بررسی فشارآب منفذی با ابزارRP درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 61
۳-۸-۳-۱- تشریح ابزارهای RP(ابزارالکتریکی پی)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 62
۳-۸-۴- بررسی ترازپیزومتریک باپیزومترکاساگرانده(SP )درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 68
۳-۸-۴-۱- تشریح ابزارهای SP (پیزومترکاساگرانده)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 68
۳-۸-۵- تحلیل نمودارهای ابزارالکتریکی پی وپیزومترهای کاساگرانده باتوجه به جداول ونمودارها ۷۵
۴- فصل چهارم : نتیجه گیری وپیشنهادات
۴-۱- نتیجه گیری ۷۸
۴-۲- پیشنهادات ۸۱
۵- فصل پنجم : فهرست منابع ومآخذ ۸۲

فهرست جداول

جدول ۳-۱ : دسته بندی اعداد لوژان ۵۰
جدول ۳-۲ : توزیع فراوانی نفوذپذیری ورفتارهیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها ۵۱
جدول ۳-۳ : توزیع فراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها ۵۴
جدول ۳-۴ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-2 درتراز ۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲٫
جدول ۳-۵ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-3 درتراز ۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۳
جدول ۳-۶ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-1 درتراز ۱۹۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۴
جدول ۳-۷ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-4 درتراز ۱۹۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۵
جدول ۳-۸ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-1 درتراز ۱۹۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۹
جدول ۳-۹ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-2 درتراز ۱۹۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۰
جدول ۳-۱۰ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-3 درتراز ۱۹۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱
جدول ۳-۱۱ : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-7 درتراز ۱۹۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۲
جدول۳-۱۲: تغییرات فشارهای منفذی درمقطعB-B درزمان آبگیری وزمان بالاترین ترازآب مخزن………..۷۴

فهرست اشکال

شکل ‏۲۱: مقطع تيپ يك سد خاكي غيرهمگن ۹
شکل ‏۲۲: سطوح دارای پتانسیل آب شستگی درمقطع سدخاکی ۲۵
شکل۳-۱: سدمخزنی حوضیان الیگودرز………………………………………………………………………………………….۲۸
شکل ۳۲: نحوه آرایش گمانه ها درپی سدحوضیان ۴۲
شکل ۳-۳: جعبه نگهداری نمونه حاصل از مغزه گیری……………………………………………………………………. ۴۴
شکل ۳-۴: نمای گسترده پرده آببند وگمانه های تزریق سدحوضیان………………………………………………….. ۴۹
ادامه شکل ۳-۴: نمای گسترده پرده آببند وگمانه های تزریق سدحوضیان……………………………………………۵۰
شکل۳-۵: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها…………………۵۲
ادامه شکل۳-۵: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها…………………۵۳
ادامه شکل۳-۵: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها…………………..۵۳
شکل۳-۶: نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها………………..۵۶
ادامه شکل۳-۶: نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها…………………….۵۷
شکل ۳-۷: موقعیت وآرایش ابزارهای دقیق دریک مقطع عرضی نمونه سد………………………………………….۶۰
شکل ۳-۸: مقطع B-B پی سدحوضیان که موقعیت ابزارهای RP درآن نشان داده شده است………………….۶۱
شکل ۳-۹: نموداررفتارابزارRPB-2 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………..62.
شکل ۳-۱۰: نموداررفتارابزارRPB-3 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )……………………………….63
شکل ۳-۱۱: نموداررفتارابزارRPB-1 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………64
شکل ۳-۱۲: نموداررفتارابزارRPB-4 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………65
شکل ۳-۱۳:مقایسه رفتارابزارRPB-2 وRPB-3 دربالادست وپایین دست پرده آببنددرتراز۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
شکل ۳-۱۴:مقایسه رفتارابزارRPB-1 وRPB-4 دربالادست وپایین دست پرده آببنددرتراز۱۹۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
شکل ۳-۱۵:ارتباط بین فشاروترازپیزومتریک درتمامRPهای نصب شده درپی سدحوضیان…………………….۶۷
شکل ۳-۱۶:مقایسه تغییرات ترازپیزومتریک درتمامRPهای نصب شده درپی سدحوضیان…………………….۶۷
شکل۳-۱۷: پیزومترهای کاساگرانده نصب شده درترازهای مختلف پی (مقطع B-B )……………………………68
شکل۳-۱۸: نموداررفتارابزارSPB-1 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………69
شکل۳-۱۹: نموداررفتارابزارSPB-2 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………70
شکل۳-۲۰: نموداررفتارابزارSPB-3 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………71
شکل۳-۲۱: نموداررفتارابزارSPB-7 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………72
شکل۳-۲۲: مقایسه ترازپیزومترتمامی ابزارکاساگرانده نصب شده درپی………………………………………………..۷۳
شکل ۳-۲۴: کنترل ابزارالکتریکی پی باابزارکاساگرانده………………………………………………………………………۷۴
شکل۳-۲۵:بررسی فشارآب منفذی درتمام ابزارهای نصب شده درپی………………………………………………….۷۵

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0