آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده تحقیق آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .

تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.

بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.

اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

سازماندهی مطالب

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.

فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.

فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 فهرست آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

 • فصل اول : تعاریف و مفاهیم.. ۱۶
 • طرح بحث :.. ۱۶
 • مبحث اول : مبیع.. ۱۶
 • گفتار اول : مفهوم مبیع.. ۱۷
 • گفتار دوم : اقسام مبیع.. ۱۷
 • بند اول: عین معین و یا در حکم آن.. ۱۷
 • بند دوم:عین کلی فی الذمه.. ۱۹
 • بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع.. ۲۰
 • گفتار سوم : اوصاف مبیع.. ۲۲
 • بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد… ۲۲
 • بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد… ۲۳
 • بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد… ۲۴
 • بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد… ۲۵
 • بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد.. ۲۹
 • بند ششم:ملک بایع باشد.. ۲۹
 • گفتار چهارم : توابع مبیع.. ۳۰
 • بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع.. ۳۱
 • بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع.. ۳۲
 • مبحث دوم:تسلیم و تسلم.. ۳۳
 • عنوان
 • صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم.. ۳۳
 • بند اول:مفهوم تسلیم.. ۳۳
 • بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض.. ۳۵
 • گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم.. ۳۸
 • بند اول: ماهیت.. ۳۸
 • بند دوم: مبنای تسلیم.. ۳۹
 • بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع.. ۴۰
 • گفتار سوم:کیفیت تسلیم.. ۴۱
 • گفتار چهارم:اقسام تسلیم.. ۴۳
 • بند اول:تسلیم عملی.. ۴۳
 • بند دوم:تسلیم حکمی.. ۴۴
 • مبحث سوم:موضوع تسلیم.. ۴۸
 • گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن   ۴۸
 • بند اول:مبیع عین معین.. ۴۹
 • بند دوم :مبیع کلی در معین.. ۵۵
 • بند سوم:کلی فی الذمه.. ۵۶
 • گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن   ۵۸
 • بند اول:عین معین.. ۵۹
 • بند دوم:کلی در معین.. ۶۰
 • بند سوم:  کلی فی الذمه.. ۶۱
 • گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن.. ۶۲
 • بند دوم: کلی در معین.. ۶۲
 • بند سوم: کلی فی الذمه.. ۶۳
 • گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع.. ۶۴
 • بند اول:اختلاف در مقدار مبیع.. ۶۴
 • بند دوم : اختلاف در جنس مبیع.. ۶۵
 • بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع.. ۶۵
 • گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع.. ۶۶
 • خلاصه  فصل اول:.. ۶۷
 • فصل دوم : احکام تسلیم.. ۶۹
 • طرح بحث :.. ۶۹
 • مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم.. ۶۹
 • گفتار اول : زمان تسلیم مبیع.. ۷۰
 • بند اول:عوامل تعیین کننده.. ۷۰
 • بند دوم : آثار تأجیل.. ۷۲
 • بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن.. ۷۵
 • بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر.. ۷۸
 • بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد.. ۷۸
 • بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد.. ۷۹
 • بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین.. ۸۱
 • بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. ۸۴
 • آثار تسلیم
 • آثار تسلیم
 • گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع.. ۸۶
 • بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم.. ۸۹
 • بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین.. ۹۰
 • بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. ۹۲
 • بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع.. ۹۳
 • گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع.. ۹۵
 • بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم.. ۹۵
 • بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. ۹۷
 • بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع   ۹۸
 • مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن.. ۱۰۰
 • گفتار اول : تسلم مبیع.. ۱۰۰
 • بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم.. ۱۰۰
 • بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی.. ۱۰۲
 • بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع.. ۱۰۴
 • گفتار دوم:تحمل هزینه ها.. ۱۰۵
 • خلاصه فصل دوم.. ۱۰۶
 • فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم.. ۱۰۸
 • طرح بحث :.. ۱۰۸
 • مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی.. ۱۰۸
 • گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد.. ۱۰۸
 • آثار تسلیم
 • بند دوم: ماهیت حقوقی.. ۱۱۰
 • بند سوم : پرداخت کننده مبیع.. ۱۱۱
 • بند چهارم : گیرنده مبیع.. ۱۱۳
 • بند پنجم :موضوع وفای به عهد.. ۱۱۴
 • بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع.. ۱۱۷
 • گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس.. ۱۱۹
 • بند اول : شرایط ایجاد.. ۱۲۰
 • بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس.. ۱۲۱
 • بند سوم : آثار حق حبس.. ۱۲۲
 • بند چهارم : ساقط شدن حق حبس.. ۱۲۴
 • بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد.. ۱۲۵
 • بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی   ۱۲۶
 • گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی.. ۱۲۷
 • بند اول: انتقال مالکیت مبیع.. ۱۲۷
 • بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت.. ۱۲۹
 • بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف.. ۱۳۱
 • گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی.. ۱۳۳
 • بند اول: تعریف.. ۱۳۳
 • بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض.. ۱۳۳
 • بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع.. ۱۳۴
 • آثار تسلیم
 • آثار تسلیم
 • صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض.. ۱۳۵
 • بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض.. ۱۳۶
 • بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی.. ۱۳۷
 • بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی.. ۱۳۸
 • بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده ۳۸۷ قانون مدنی.. ۱۳۸
 • بند نهم : معنای تلف در ماده ۳۸۷ قانون مدنی.. ۱۴۲
 • بند دهم : اتلاف مبیع.. ۱۴۲
 • بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس.. ۱۴۶
 • بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع.. ۱۴۶
 • بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض.. ۱۴۷
 • بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵   ۱۴۸
 • بند پانزدهم: استثنائات.. ۱۴۹
 • بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی   ۱۵۱
 • مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد.. ۱۵۳
 • گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف.. ۱۵۳
 • گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن.. ۱۵۴
 • گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد.. ۱۵۴
 • خلاصه فصل سوم.. ۱۵۵
 • نتایج:.. ۱۵۶
 • پیشنهادات.. ۱۶۱
 • فهرست منابع و مآخذ  ۱۶۲
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0