آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه : پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی

آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه : پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان  با خطر ادراک شده و انگیزه ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان  با خطر ادراک شده و انگیزه

یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی، انگیزه و خطر ادراک شده می باشد. بنابراين هدف از تحقيق حاضر ارائه مدل مصرف ورزشی بر اساس خطر ادراک شده و انگیزه می باشد. تحقیق حاضر همبستگی و از انواع تحقیقات کاربردی می باشد که برای انجام آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تماشاچیان حاضر در استادیوم (۱۰۰۰۰ نفر) بود که ۳۵۹ نفر از آنها توسط روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین روایی صوری (به وسیله متخصصان) و سازه (به وسیله تحلیل عاملی تاییدی)، پایایی (با استفاده از آلفای کرونباخ) و پایایی ترکیبی نتایج مدل معادلات ساختاری از طریق نرم­افزار LISREL نشان داد که انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان ورزشی(مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی) پیش ­بینی­ کننده ­های تعیین­ کننده­ای برای مقاصد رفتاری مصرف­کنندگان (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای تیم و مصرف رسانه ای) به حساب می­آیند (NFI= .94, CFI= .94, NNFI= .92, RMSEA= .05, χ۲/df= 2.51). همچنین یافته ­های پژوهش نشان داد که مدیران و بازاریابان ورزشی باید اثرات منفی و مثبت انگیزه و خطرات ادراک شده بر رفتار مصرف ورزشی را در تمامی برنامه های خود مورد توجه قرار دهند.

واژه­ های کلیدی: رفتار مصرف کننده ورزشی، انگیزه، خطر ادراک شده، مقاصد رفتاری

 

اهداف

 هدف كلي:

آزمون مدل مفهومی ارتباط علی خطر ادراک شده با مقاصد مصرف ورزشی

 اهداف اختصاصي:

 1. تعیین ارتباط علی خطرات مالی- زمانی ادراک شده بر قصد حضور.
 2. تعیین ارتباط علی خطرات مالی- زمانی بر پیشنهاد کردن به دیگران.
 3. تعیین ارتباط علی خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف کالاها.
 4. تعیین ارتباط علی خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف رسانه ای.
 5. تعیین ارتباط علی خطرات عملکردی بر قصد حضور.
 6. تعیین ارتباط علی خطرات عملکردی بر پیشنهاد کردن به دیگران.
 7. تعیین ارتباط علی خطرات عملکردی بر قصد مصرف کالاها.
 8. تعیین ارتباط علی خطرات عملکردی بر قصد مصرف رسانه ای.
 9. تعیین ارتباط علی خطرات روانی- اجتماعی بر قصد حضور.
 • تعیین ارتباط علی خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران.
 • تعیین ارتباط علی خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها.
 • تعیین ارتباط علی خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای.
 • تعیین ارتباط علی خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد حضور.
 • تعیین ارتباط علی خطرات فیزیکی- محیطی بر پیشنهاد کردن به دیگران.
 • تعیین ارتباط علی خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف کالاها.
 • تعیین ارتباط علی خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف رسانه ای.
 • بررسی معناداری مدل مفهومی تحقیق.
 • تعیین ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان
 • تعیین میزان متغیرهای تحقیق

 

فرضيه های تحقیق

 1. خطرات مالی- زمانی تاثیر مستقیم بر قصد حضور دارد.
 2. خطرات مالی- زمانی تاثیر مستقیم بر پیشنهاد کردن به دیگران دارد.
 3. خطرات مالی- زمانی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف کالاها دارد.
 4. خطرات مالی- زمانی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف رسانه ای دارد.
 5. خطرات عملکردی تاثیر مستقیم بر قصد حضور دارد.
 6. خطرات عملکردی تاثیر مستقیم بر پیشنهاد کردن به دیگران دارد.
 7. خطرات عملکردی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف کالاها دارد.
 8. خطرات عملکردی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف رسانه ای دارد.
 9. خطرات روانی- اجتماعی تاثیر مستقیم بر قصد حضور دارد.
 • خطرات روانی- اجتماعی تاثیر مستقیم بر پیشنهاد کردن به دیگران دارد.
 • خطرات روانی- اجتماعی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف کالاها دارد.
 • خطرات روانی- اجتماعی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف رسانه ای دارد.
 • خطرات فیزیکی- محیطی تاثیر مستقیم بر قصد حضور دارد.
 • خطرات فیزیکی- محیطی تاثیر مستقیم بر پیشنهاد کردن به دیگران دارد.
 • خطرات فیزیکی- محیطی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف کالاها دارد.
 • خطرات فیزیکی- محیطی تاثیر مستقیم بر قصد مصرف رسانه ای دارد.
 • مدل مفهومی تحقیق معنادار است.

 محدوده تحقیق

تمركز بر خطر ادراک شده توسط تماشاچیان فوتبال می باشد و نه ساير رشته ها.

جامعه آماري هدف تنها شامل تماشاچیان حاضر در استادیوم در بازی نفت و سایپا می باشد.

ابزار تحقیق پرسشنامه است.

 

محدودیت های تحقیق

اجبار تماشاچیان به تکمیل کردن پرسشنامه ها در جریان بازی کار بسیار مشکلی است.

تحقیقات زیادی به بررسی رفتارهای مصرف در سایر زمینه ها پرداخته است، اما در زمینه مصرف ورزشی تحقیقات بسیار محدود است.

 فهرست آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان  با خطر ادراک شده و انگیزه

 • فصل اول: کلیات طرح ۱
 • ۱٫۱ مقدمه ۲
 • ۲٫۱ بيان مسئله ۱
 • ۳٫۱ ضرورت و اهميت پژوهش ۳
 • ۴٫۱  اهداف ۵
 • الف) هدف كلي: ۵
 • ب) اهداف اختصاصي: ۵
 • ۵٫۱ فرضيه های تحقیق ۷
 • ۶٫۱  محدوده تحقیق ۸
 • ۷٫۱ محدودیت های تحقیق ۸
 • ۸٫۱  تعريف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ۸
 • فصل دوم: مطالعات نظری ۱۱
 • ۱٫۲ مبانی نظری ۱۲
 • ۱٫۱٫۲ رفتار مصرف کننده ۱۲
 • ۲٫۱٫۲ رفتار مصرف کننده ورزشی ۱۳
 • ۳٫۱٫۲ مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده ۱۴
 • ۴٫۱٫۲  انواع مصرف کنندگان ورزشی ۱۸
 • ۵٫۱٫۲  مصرف تماشاچیان ورزشی ۱۹
 • ۶٫۱٫۲  فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی ۲۰
 • ۷٫۱٫۲ قصد رفتاری ۲۴
 • ۸٫۱٫۲  تئوری های قصد رفتاری ۲۴
 • ۹٫۱٫۲  ارزیابی قصد رفتاری ۴
 • ۱۰٫۱٫۲  ابعاد مقاصد رفتاری ۶
 • ۱۱٫۱٫۲ خطر ۳
 • ۱۲٫۱٫۲ ادراك ۶
 • ۱۳٫۱٫۲  ابعاد ادراک مصرف کننده ۶
 • ۱۴٫۱٫۲ تفاوت در ادراك خطر ۱۱
 • ۱۵٫۱٫۲ نحوه برخورد مصرف كنندگان با خطر ۱۲
 • ۱۶٫۱٫۲ ارزیابی خطر ادراک شده ۱۶
 • ۲٫۱٫۱۷ خدمات و خطر ادراک شده ۱۷
 • ۲٫۱٫۱۸ خطر ادراک شده ۲۳
 • ۱۹٫۱٫۲ ابعاد خطر ادراک شده ۲۵
 • ۲۰٫۱٫۲  ارتباط بين خطر ادراك شده و قصد رفتاري ۳۲
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۳۵
 • ۱٫۳ روش تحقيق ۳۶
 • ۲٫۳ جامعه آماري ۳۶
 • ۳٫۳ نمونه آماري و روش نمونه گيري ۳۷
 • ۴٫۳ ابزار اندازه گيري ۳۷
 • روایی ۳۷
 • پایایی ۳۹
 • ۵٫۳ روشهاي آماري ۴۱
 • فصل چهارم: یافته ها ۴۲
 • ۱٫۴  یافتــه های تــوصیــفی ۱
 • ۱٫۱٫۴  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۱
 • ۲٫۱٫۴ توصیف گزاره های پرسشنامه ۳
 • ۳٫۱٫۴  توصیف متغیرهای تحقیق ۱۱
 • ۴-۲ یـافتــه هــای استنباطــی ۱۲
 • ۱٫۲٫۴ پــایــایــی ابـــزارهـای تــحقیــق ۱۲
 • ۲٫۲٫۴ اعتبــاریـابـــی ابــزارهــای تحقیــــق ۱۳
 • ۴-۳  آزمــــون فرضیات تحقیق ۲۵
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱
 • ۱٫۵ بحــث و نتیجــه گیــری ۱
 • ۲٫۵ محـــدودیـــت تـحقـیــق ۳۰
 • ۳٫۵  پیشنهـــادات ۳۱
 • ۱٫۳٫۵ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۳۱
 • ۲٫۳٫۵ پیشنهادات برای مطالعات آتی: ۳۲
 • فهرست منابع ۳۵
 • ضمائم ۴۵

 

 • فهرست جداول

 • جدول۱٫۳ انواع روایی و پایایی متغیرهای تحقیق.. ۳۴
 • جدول ۱٫۴ توصیف وضعیت سنی شرکت کنندگان. ۱
 • جدول ۲٫۴ توصیف وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان. ۲
 • جدول ۳٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات مالی- زمانی.. ۳
 • جدول۴٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات عملکردی.. ۳
 • جدول ۵٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات روانی- اجتماعی.. ۵
 • جدول ۶٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات فیزیکی- محیطی.. ۶
 • جدول ۷٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد حضور. ۷
 • جدول ۸٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد پیشنهاد به دیگران. ۸
 • جدول۹٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد خرید کالاها ۹
 • جدول ۱۰٫۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد مصرف رسانه ای.. ۱۰
 • جدول۱۱٫۴ توصیف متغیرهای تحقیق.. ۱۰
 • جدول ۱۲٫۴ ضرایب آلفای کرانباخ متغیرهای تحقیق.. ۱۲
 • جدول ۱۳٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر انگیزه ۱۴
 • جدول ۱۴٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر انگیزه ۱۶
 • جدول ۱۵٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر خطر ادراک شده ۱۸
 • جدول ۱۶٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر خطر ادراک شده ۲۰
 • جدول ۱۷٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر مقاصد رفتاری.. ۲۲
 • جدول ۱۸٫۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر مقاصد رفتاری.. ۲۴
 • جدول ۱۹٫۴ نتایج برازش مدل اصلی تحقیق.. ۳۸

 

 • فهرست  شکل ها

 • شکل۱٫۱ مدل مفهومی تحقیق.. ۱
 • شکل۲-۱ مدل سیستماتیک تصمیم گیری مصرف کننده ۱۴
 • شکل ۲٫۲ مدل عمل منطقی.. ۱
 • شکل۲-۳ مدل رفتار برنامه ریزی شده ۲
 • شکل۴٫۲ ابعاد ریسک ادراک شده ۶
 • شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر انگیزه در حالت تخمین استاندارد. ۱۳
 • شکل ۲٫۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر انگیزه در حالت تخمین استاندارد. ۱۵
 • شکل ۳٫۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر خطر ادراک شده در حالت تخمین استاندارد. ۱۷
 • شکل ۴٫۴  مدل اندازه گیری مرتبه دوم خطر ادراک شده در حالت تخمین استاندارد. ۱۹
 • شکل ۵٫۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر مقاصد رفتاری در حالت تخمین استاندارد. ۲۱
 • شکل ۶٫۴  مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر مقاصد رفتاری در حالت تخمین استاندارد. ۲۳
 • شکل ۷٫۴  مدل تاثیر خطر مالی- زمانی بر هریک از مقاصد مصرف  در حالت معناداری.. ۲۵
 • شکل ۸٫۴  مدل تاثیر خطرات عملکردی بر هریک از مقاصد مصرف  در حالت معناداری.. ۲۸
 • شکل ۹٫۴ مدل تاثیر خطر روانی- اجتماعی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری.. ۳۱
 • شکل ۱۰٫۴ مدل تاثیر خطر فیزیکی- محیطی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری.. ۳۴
 • شکل ۱۱٫۴ مدل کلی تحقیق در حالت ضرایب معنی داری.. ۳۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0