آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۷۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

 

چکیده آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران:

موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.

رابطه دولت ونهادهای مدنی باید رابطه ای متقابل و همکاری جویانه باشدچرا که از یک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات جامعه مدنی را پاسخ می دهد ازسوی دیگرشایسته است که نهادها وانجمن های مدنی ضمن احترام به قوائد وارزش های دموکراتیک ومسئولیت پذیری  مدنی،در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نیاورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی نگاه همکاری جویی و تاییدی به دولت نیز داشته باشند.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت اقتصادرانتی هستند .دراین منطقه به دلائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،نهادهای مدنی با محدودیت های سیاسی و فرهنگی واجتماعی مواجه بوده و شاهدرابطه دوسویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و رابطه یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است .

در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از بعدانقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اخیر  شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی بوده ایم.همچنین شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا در روابط دولت و نهادهای مدنی شاهد رابطه های حاکی از عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم.در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی،نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی بوده است از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سو داشته اند.

 

 

سابقه وضرورت انجام تحقیق:

براساس پژوهش مذکور گروهی از تالیفات که به جامعه ی مدنی، طبقات اجتماعی، نهادها و نحوه شکل‌گیری آنها دولت وساخت بندی آن و ویژگی دولت و برخورد آن با طبقات ونهادها پرداخته اند می توان موارد زیر را نام برد.

در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی از حسین بشریه به تحلیل و بررسی جامعه ی سیاسی ایران و روابط نیروها و طبقات اجتماعی پرداخته و با توضیح گفتمانهای سیاسی شرایط وتحول در دولت ایدئولوژیک را مطرح کرده و هم چنین بحث تحول در اشکال و شیوه های مشارکت سیاسی، مشارکت بسیجی،  توده ای وهم چنین بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک را بررسی کرده ودر نهایت نیز زمینه ها و عواملی را در حوزه اجتماعی،  سیاسی و فکری توضیح میدهد که این زمینه ها و عوامل دولت ایدئولوژیک را در معرض نوعی گزاره به سوی دموکراسی قرار داده ودر نتیجه گیری خطوط کلی اصطلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران را بررسی کرده است .

موانع توسعه ی سیاسی ایران  نوشته حسین بشریه که در این  تالیف به ساخت قدرت سیاسی در ایران توجه شده وهم چنین شکل گیری طبقات و قشربندی اجتماعی، تکوین  ساخت دولت مطلقه وابزار های آن،  نهادسازی سیاسی و چند پارگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی تابعیت و… مورد  بررسی قرارگرفته است که همگی شکل گرفتن دولت ونهادهای اجتماعی دردوره های بعدی هستند . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی سیاسی جدید  از  خلیل اله سردار نیا که موضوعات جامعه شناسی جدید را مورد توجه قرار داده است دراین کتاب در ابتدا به تبیین های کنش گرا وغیر کنش گرای دموکراتیزاسیون ونقش تحولات ساختاری ونوسازی ونیز نقش جامعه مدنی ونخبگان در فرآیند دموکراسی پرداخته شده است . هم چنین مفهوم جامعه ی مدنی وبرداشتهای مهم از آن وجامعه ی مدنی از زاویه حیات انجمنی وسرمایه ی اجتماعی و تعاملی آن با حکمرانی خوب توضیح داده شده  واز مدل نظری برای آن استفاده شده است.

رویکردهای نظری جنبش های اجتماعی جدید و خشونشهای قومی و هم چنین جهانی شدن واینترنت وکارکرد های سیاسی اینترنت  دراین کتاب بررسی شده اند و در پایان کار ویژه های اینترنت در ارتباط با چند جنبش اجتماعی جدید به اجمال بیان شده است .

همچنین درکتاب دیگری تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی ایران از خلیل ا.. سردار نیا با رویکرد تحلیلی وجامعه شناسی سیاسی در ارتباط با ماهیت سیاست وحکومت و تعاملات، روابط وتاثیرات متقابل حکومت وجامعه ونیروهای اجتماعی در ایران عصر قاجاریه وپهلوی اول تالیف شده است . در تالیف این کتاب از رویکردهای نظری ونظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با تاریخ و بستر تاریخی ایران استفاده شده است اما این کتاب مربوط به عصر قاجاریه و پهلوی اول است.

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی ایران  که نویسنده ی آن علیرضا ازغندی است. به گونه شناسی دولت در ایران  پرداخته است پس از آن به مدرنیته،  جامعه ی مدنی و خلقیات و ویژگی ایرانیان پرداخته در فصول بعدی کتاب به ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در ایران و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در شش دوره قانونگذاری پرداخته است و هم چنین  توسعه سیاسی و کشمکش های سیاسی و دموکراسی اجتماعی بررسی شده است .

در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  تالیف علیرضا ازغندی ابتدا به جهت گیری ها و گفتمان های سیاست خارجی ایران پرداخته پس از آن با سیاستهای تنش زدایی،  دکترین ام القرا،  رویارویی تمدنها پرداخته است . هم چنین جهانی شدن  موانع توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و گونه شناسی نخبه گان وزارت خارجه را نیز درفصول بعدی کتاب مورد توجه قرارداده و در نهایت نیز به وضعیت آموزشی دیپلماتها و ساختار واهداف وزارت امورخارجه پرداخته است .

هم چنین در کتاب نخبگان ایران بین دو انقلاب تالیف علیرضا ازغندی، عمدتا به موضوع انفعال نخبگان سیاسی ایران پرداخته است وهمه بازیگران و نیروهای اجتماعی وتعامل انها را با حکومت مورد مطالعه قرار نداده است.

در مقاله ای از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین‌های خلیج فارس به شرایط سیاسی واجتماعی و فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس توجه شده است. در این مقاله ساخت حکومت،قدرت سیاسی و نخبه گان حاکم،فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی وساخت اقتصادی حکومتهای شیخ نشین خلیج فارس بررسی شده اند و با رویکرد ساختاری_علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی سازی مورد بررسی قرار گرفته است که از مطالب مقاله در این پژوهش  استفاده شده است.

در مقاله ی دیگری  از خلیل اله سردارنیا با عنوان طبقه ی متوسط جدید و چالش های سیاسی حکومت سعودی به نقش طبقه ی متوسط جدید و شکل گرفتن آن در عربستان سعودی پرداخته است.در این مقاله، مهمترین چالش های سیاسی حکومت سعودی از ناحیه طبقه ی متوسط جدید،  اصلاحات محدود سیاسی انجام شده و دلایل محدود بودن اصلاحات توضیح داده شده است.

در مجموع، با مرور منابع، نگارنده با اثر مستقل تحت عنوان آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در خلیج فارس و به طور خاص در ایران برخورد نکرده است، لذا انجام این تحقیق از نوآوری بالا برخوردار است و ضروری است.

 

سوالات تحقیق:

  1. مهمترین موانع در مقابل نهادهای مدنی و مشارکت آنها در شیخ نشین های خلیج فارس کدامند؟
  2. نوع رابطه دولت و نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر چگونه بوده است ؟
  3. مهمترین ویژگی های عملکردی نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر چه بوده اند؟

 

فرضیه های تحقیق:

  1. مهمترین موانع در مقابل نهادهای مدنی در خلیج فارس عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی سلطنتی و الیگارشیک به شدت بدبین به هر نوع مشارکت و فعالیت حزبی و مدنی، چیرگی فرهنگ تابعیت و قبیله ای بر فرهنگ مدنی، مقاومت بافت اجتماعی پدرسالار و قبیله‌ای با نهادهای مدنی و عدم همراهی جدی توده های پرورش یافته در چنین ساخت سیاسی و اجتماعی با مشارکت مدنی.
  2. رابطه دولت و نهادهای مدنی در ایران در بیش از دو دهه اخیر عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده است تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی.
  3. مهمترین ویژگی های نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر عبارت بوده اند از: عدم اهتمام جدی به قانون، مسئولیت ناپذیری مدنی، انتقادناپذیری،کم توجهی به اخلاق مدنی، بی اعتمادی، عدم روامداری، درگیر شدگی در جنگ قدرت و کم توجهی به شاکله های وحدت بخش مانند امنیت ملی، انسجام اجتماعی و هویت ملی و دینی و مانند آن.

 

اهداف  پژوهش:

مهمترین اهداف در این پژوهش عبارتند از:

۱٫آسیب شناسی روابط  دولت و نهادهای مدنی در چارچوب سه الگوی نظری مرتبط با این موضوع

۲٫آسیب شناسی نهادهای مدنی و عملکرد آنها در چارچوب دو الگوی نظری جامعه سیاسی و جامعه مدنی

۳٫بررسی تحلیلی موانع جامعه شناختی سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در مقابل نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۲-سابقه وضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۴- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۵-اهداف  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۶-بیان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۸

۷-تعریف مفاهیم ومتغیرها………………………………………………………………………………………………………… ۹

الف) جامعه مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

ب) نهادهای مدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

ج) نهاد های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

د) دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۸- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۹- محدوده زمانی و مکانی  پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱۰- سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

 

فصل دوم: چارچوب نظری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………. ۱۶

الف) جامعه مدنی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

ب) نهادهای مدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

ج)  ساختار حکومت یا قدرت سیاسی……………………………………………………………………………………. ۲۰

۱ – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی…………………………………………………………………. ۲۱

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی……………………………………………………………… ۲۲

۱- حکومتهای دموکراتیک………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-حکومتهای اقتدارگرا…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳- حکومت های تمامیت خواه……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر……………………………………………………………………………………… ۲۹

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی…………………………………………………………………… ۳۰

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی………………………………………………………………………………….. ۳۴

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی…………………………………………………………………………………. ۳۶

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز

جامعه‌مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی  جامعه مدنی ………………………………………………… ۳۹

۱-شرایط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳- شرایط فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۴- شرایط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

الف. شرایط فکری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

ب. شرایط روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی ۴۷

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی…………………………………………. ۴۸

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه……………………………………………………………………………………….. ۴۹

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی     ۵۰

 

فصل سوم: دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین‌های خلیج فارس

مقدمه………… ۵۵

گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس…………………. ۵۶

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال درشیخ نشین های خلیج فارس ۵۷

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه……………………………………………………………………. ۵۸

پاتریمونیالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال         ۶۰

۱-ساختار قدرت سیاسی درعربستان……………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-ساختارقدرت  سیاسی کویت………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-ساختار نظام سياسي بحرين……………………………………………………………………………………………….. ۶۴

-احزاب وگروههای سیاسی بحرین………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-ساختار قدرت سیاسی در قطر……………………………………………………………………………………………. ۶۷

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس… ۶۸

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی ۶۹

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی   ۷۱

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی…. ۷۳

گفتار پنجم) چشم انداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده……………………………………. ۷۶

نتیجه گیری ……………….. ۷۷

 

فصل چهارم: بررسی اجمالی جریانات سیاسی اجتماعی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

مقدمه……………………………………………………………………. ۸۰

گفتار اول) بررسی اجمالی جریانات سیاسی، اجتماعی از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۷٫٫٫٫٫٫ ۸۲

الف) جریان‌های سیاسی و احزاب…………………………………………………………………………………………… ۸۲

۱-جریان مارکسیستی و حزب توده……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-سازمان مجاهدین خلق………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-جریان خط امام(ره)……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴- حزب جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

– حضور حزب جمهوری اسلامی ایران در قدرت سیاسی…………………………………………………….. ۸۹

گفتار دوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از۱۳۶۷ تا خرداد۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱

الف) جامعه روحانیت مبارز……………………………………………………………………………………………………… ۹۱

-مواضع و دیدگاه‌های جامعه روحانیت مبارز…………………………………………………………………………. ۹۲

ب) مجمع روحانیون مبارز……………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی، اقتصادی مجمع روحانیون مبارز……………………………………………….. ۹۵

سیاست خارجی ورابطه با آمریکا…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

دیدگاههای اقتصادی مجمع روحانیون مبارز…………………………………………………………………………… ۹۶

ج) کارگزاران سازندگی ایران……………………………………………………………………………………………………. ۹۶

ب) مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی ایران……………………………. ۹۶

ج) دیدگاه‌های اقتصادی کارگزاران………………………………………………………………………………………….. ۹۷

د) دیدگاه‌های فرهنگی گروه کارگزاران………………………………………………………………………………….. ۹۸

۱ – اعمال سیاست نظارت بعد ازانتشار برمحصولات فرهنگی- افزایش تولید وتنوع فرهنگی ۹۸

-اعتقاد به تبادل فرهنگی  -گسترش نهادهای فرهنگی نوین………………………………………………. ۹۸

ه- مهمترین مواضع ودیدگاهها………………………………………………………………………………………………… ۹۹

گفتار سوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰

الف) جبهه ی مشارکت ایران اسلامی………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

ویژگی های جبهه مشارکت در یک نگاه کلی……………………………………………………………………… ۱۰۱

ب) مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم…………………………………………………………………… ۱۰۲

مهمترین مواضع وویژگی های مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………… ۱۰۲

ج) دوران اصلاحات………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

_ پایگاه ومواضع سیاسی،اقتصادی، فرهنگی اصلاح طلبان:……………………………………………….. ۱۰۳

_ دیدگاه‌ها و سیاست خارجی گروه اصلاح طلبان……………………………………………………………… ۱۰۴

_ دیدگاه‌های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

_ دیدگاه‌های فرهنگی اصلاح طلبان……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

_ شرایط به قدرت رسیدن اصلاح طلبان یا جبهه دوم خرداد…………………………………………… ۱۰۶

گفتار چهارم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از ۱۳۸۴ تا کنون…………………………………….. ۱۰۷

الف) اصولگرایان……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

ب)پايگاه اجتماعي اصولگرايان………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ج: دیدگاه ها و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصولگرایان………………………………………. ۱۰۹

۱-دیدگاه‌ها ومواضع سیاسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۲ – دیدگاه ها و مواضع اقتصادی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۳ – دیدگاه‌ها و مواضع فرهنگی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

 

فصل پنجم: آسیب شناسی رابطه دولت و نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. ۱۱۷

۱-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم  نگاه تعاملی به نهادهای مدنی ۱۱۸

۲-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… ۱۱۹

۳- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… ۱۲۰

۴- نقش و عملکرد  دولت و  دولتمردان……………………………………………………………………………… ۱۲۲

۵– اقتصاد دولتی  و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… ۱۲۴

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. ۱۲۵

۱- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… ۱۲۷

۲- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۳- نخبه گرایانه بودن احزاب،  و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. ۱۲۸

۴- رابطه باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… ۱۲۹

۵- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. ۱۳۰

۶ – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… ۱۳۰

۷- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی ۱۳۱

۸- ناآگاهي و بدبيني عمومي نسبت به جايگاه احزاب………………………………………………………. ۱۳۱

۹- افراط و تفريط وجدایی از مطالبات واقعي مردم……………………………………………………………. ۱۳۲

۱۰- شخص محوری وفقدان برنامه………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. ۱۳۳

۱- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. ۱۳۳

۲- تلاش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. ۱۳۴

۳- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی ۱۳۵

۴- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی      ۱۳۵

۵- بسترهای اقتصادی تحزب………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار………………………………………………………………… ۱۳۷

۶- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… ۱۳۸

۷- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

الف) احزاب و گروههاي سياسي در قانون اساسي ايران…………………………………………………….. ۱۳۸

ب) قانون گرايي شرط اصلی تحزب……………………………………………………………………………………… ۱۳۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

فهرست منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0