پایان نامه دکترای پزشکی : بررسی آلودگی‌های باكتريايی استخرهای شنای اراک

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ”  بررسی آلودگی‌های باكتريايی استخرهای شنای اراک ”  رشته پزشکی  با فرمت Word  و در ۱۰۹  صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی آلودگی‌های باكتريايی استخرهای شنای اراک :

مقدمه : با توجه به اهميت شنا كردن در سلامت جسم و روان و جنبه­ی آب درماني بيماري‌ها، رعايت بهداشت و استانداردها در استخرهاي شنا حائز اهميت است. استخرهای شنا بعنوان یکی از مراکز تفریحی و از لحاظ ارتباط مستقیم گروه های مختلف انسانی بعنوان یک منبع بالقوه انتشار آلودگی شناخته مي‌شوند که در صورت عدم توجه به مسائل بهداشتی میتواند منبع انتقال و شیوع بیماری‌های باکتریایی و قارچی محسوب گردد. در این راستا شناخت انواع آلودگی ها در آب های استخر می تواند در یافتن راهکار های عملی برای بهبود سطح بهداشت و کاهش آلودگی آب و متعاقب آن جلوگیری از عوارض ناشی از آن جلوگیری کند. هدف از مطالعه حاضر،  تعیین میزان آلودگی­های باكتريايي در استخرهای سرپوشیده شهر اراک، می باشد.

روش كار : مطالعه حاضر به روش مقطعي بر روی ۶ استخر سرپوشيده فعال شهر اراک از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  لغايت اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در مدت زمان ۴ فصل انجام گرفت. با مراجعه به استخر ها، نمونه ها در ۲ نوبت (روز ۴۵ و انتهای هر فصل) در ساعت ۱۰ صبح برای تمامی استخر ها گرفته شد. جهت نمونه‌گيري از آب استخرها در هر نوبت، يك نمونه از قسمت عميق و يك نمونه از قسمت كم عمق و جهت نمونه برداری از تسهيلات جانبي هر استخر شامل پاشويه، دوش، حمام سونا و جكوزي از موكت هاي استريل در اندازه هاي ۴ در ۱۰ سانتي متر استفاده و بدين منظور از ديوار و كف محل هاي مربوطه ۸ بار نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در مدت زمان كمتر از ۲ ساعت پس از جمع آوری به آزمايشگاه قارچ‌شناسي، میکروب شناسی و انگل شناسی دانشكده پزشكي منتقل شدند. همزمان با جمع آوری نمونه ها، دما، PH، حرارت و میزان کلر آب استخر ها نیز مورد سنجش قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات بدست آمده در نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها : میانگین pH  آب استخرهای اراک۳۶/۷، کلر باقی مانده ۸/۱ میلی گرم در لیتر، دما ۵/۲۹ درجه سانتی گراد و کدورت NTU 49/0 بوده که به جز دما ، بقیه پارامتر ها در دامنه استاندارد قرار داشتند. در بين ۶ استخر تحت بررسي استخر B با pH 5/7 بيشترين ميزان و استخر A با ۲/۷ كمترين ميزان را داشته است. همچنین استخر C با ميزان ۵/۲ ميليگرم در ليتر داراي بيشترين ميزان كلر بوده است. استخر A ,B و F با دمای ۸/۲۹ بیشترین دما را در بین استخرها داشتند. توزيع فراواني نوع باكتري در ۴ فصل سال در ۶ استخر مورد مطالعه نشان داد که، بيشترين فراواني در نوع كورينه باكتريوم در سه فصل بهار، تابستان و پاييز بود و بعد از آن باكتري استاف اپيدرمايديس به ترتيب در فصل بهار و تابستان و پاييز بيشترين شيوع را داشته است. توزيع فراواني درصد آلودگي استخرها بر اساس نوع باكتري، كورينه باكتريوم با ۷۳/۳۲ درصد شايع‌ترين نوع باكتري در استخرهاي مورد بررسي بود و به ترتيب استخر B با ۷/۲۳ درصد بيشترين آلودگي و استخر A با ۹/۷ درصد كمترين آلودگي را داشت.

نتيجه گيري : نتایج مطالعه ما نشان داد که، کمیت و کیفیت آلودگی های باکتریایی در استخر های مختلف متفاوت بوده و به نظر می رسد که میزان و نوع آلودگی باکتریایی می تواند با فاکتور های مختلفی مانند PH و دمای آب و همچنین نوع فصول سال مرتبط باشد. با توجه به اهمیت آلودگی آب استخر ها و کمبود مطالعات در منطقه مورد مطالعه، انجام مطالعات آینده با در نظر گرفتن فاکتور های بیشتر مستعد کننده آلودگی در آب استخر ها پیشنهاد می شود.

واژگان كليدي : آلودگی باكتريايي، استخرهای شنا، اراک

 

فهرست مطالب

 • فصل اول : مقدمه
 • ۱-۱- بیان مسئله  ۲
 • ۱-۲- كليات   ۴
 • ۱-۲-۱- بيماريهاي منتشره توسط آب استخر   ۴
 • ۱-۲-۲- بیماری های انگلی    ۷
 • ۱-۲-۳- بیماری های باکتریایی    ۹
 • ۱-۲-۴- بيماريهاي قارچي    ۱۹
 • ۱-۲-۵- ويروس‌هاي شناگر   ۲۹
 • ۱-۲-۶- آلرژي ناشي از استخرها  ۲۹
 • ۱-۲-۷- میکروارگانیسم‌هاي شاخص احتمالي برای کیفیت آب شنا  ۳۱
 • ۱-۲-۸- آب و خواص شيميايي آن   ۳۳
 • ۱-۳- اهداف   ۴۵
 • ۱-۳-۱- هدف اصلي    ۴۵
 • ۱-۳-۲- اهداف ويژه  ۴۵
 • ۱-۳-۳- اهداف كاربردي    ۴۵
 • ۱-۴- فرضيات و سئوالات   ۴۵
 • ۱-۴-۱- فرضیه  ۴۵
 • ۱-۴-۲- سؤالات     ۴۵
 • ۱-۵- تعريف واژه‌ها ۴۶
 • فصل دوم : بررسي متون
 • ۲-۱- مروری بر مطالعات انجام شده ۴۸
 • فصل سوم : مواد و روش كار
 • ۳-۱- جامعه هدف   ۵۳
 • ۳-۲- جامعه آماري   ۵۳
 • ۳-۳- روش نمونه گیری   ۵۳
 • ۳-۴- نحوه محاسبه حجم نمونه و تعداد آن  ۵۳
 • ۳-۵- روش اجرا ۵۴
 • ۳-۶-  ابزار جمع آوري اطلاعات و مشخصات آن ها ۵۵
 • ۳-۷- خطاهاي تصادفي و سيستماتيك و روش حل آن ها ۵۵
 • ۳-۸- نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات   ۵۶
 • ۳-۹- جدول متغیرها ۵۶
 • ۳-۱۰- ملاحظات اخلاقي   ۵۷
 • ۳-۱۱- محدوديت هاي اجرايي طرح وروش كاهش آن ها ۵۷
 • فصل چهارم : يافته‌ها
 • ۴-۱- نتايج   ۵۹
 • فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
 • ۵-۱- بحث    ۸۶
 • ۵-۲- نتیجه گیری   ۹۱
 • ۵-۳-پیشنهادات   ۹۱

فهرست جداول

 • جدول ۴-۱ : توزيع نوع باكتري بر اساس فصل و سري كشت در استخرهاي مورد مطالعه  ۶۱
 • جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی توام نوع باكتري و فصول بر حسب تعداد ۶۶
 • جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی توام نوع باکتری و نام استخر بر حسب تعداد ۶۷
 • جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی توام شاخص ها و نام استخر بر حسب تعداد ۶۹
 • جدول ۴-۵ :  میانگین شاخص های میزان کدورت، دما PH و کلر در فصول سال  ۷۴
 • جدول ۴-۶ : میانگین شاخص های میزان کدورت، دما وPH در مکان استخر  ۷۵

 

نمودارها

 • نمودار ۴-۱ :  توزیع فراوانی توام نوع باکتری و نام استخر بر حسب تعداد ۶۸
 • نمودار ۴-۲ : توزیع میانگین cl  در  نام استخر  ۷۰
 • نمودار ۴-۳ : توزیع میانگین دما  در  نام استخر  ۷۱
 • نمودار۴-۴ : توزیع میانگین EC  در  نام استخر  ۷۲
 • نمودار ۴-۵ : توزیع میانگین ph  در  نام استخر  ۷۳
 • نمودار ۴-۶ : توزیع فراواني نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه  ۷۶
 • نمودار ۴-۷ : توزيع درصد بدون منفي نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه  ۷۷
 • نمودار ۴-۸ : توزیع فراواني نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه در فصل بهار  ۷۸
 • نمودار ۴-۹ : توزیع فراواني نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه در فصل پاييز  ۷۹
 • نمودار ۴-۱۰ : توزیع فراواني نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه در فصل زمستان  ۸۰
 • نمودار ۴-۱۱ : توزیع فراواني نوع باكتري در استخرهاي مورد مطالعه در فصل تابستان  ۸۱
 • نمودار ۴-۱۲ توزیع فراواني ميزان آلودگي در استخرهاي مورد مطالعه بر اساس فصل  ۸۲

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0