آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۴۸ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن :

 

دعا از آموزه هاي توحيدي قرآن و شاهراهي است که انسان با آن روح خود را به عالم غيب متصل نموده و به يکي از اصيل ترين ابعاد وجودي خود که حس نيايش و پرستش است پاسخ مي گويد. انبياء، با دعاي خود به پيروان خويش آموختند که پرستش امري فطري است و روح انسان علاقه شديد و کشش دروني به مبدأ هستي دارد هرچند که دعاي انبياء هميشه براي نيل به خواسته هاي مادي و معنوي آنان نبوده بلکه بيشتر به هدف نيايش به درگاه خداوند بزرگ و به اقتضاي وابستگي ذاتي به آن يگانه بي همتا بوده است ، زيرا دعا از ديد و منظر ايشان خود، مطلوب ذاتي به شمار آمده است.

اين پژوهش در شکل رساله کارشناسي ارشد بر آن است تا در حد توان جمال حقيقي دعا به ويژه دعاي پيامبران را در قرآن جلوه گر سازد. شايان توجه است تاکنون پژوهش هايي در حوزه دعا انجام گرفته که نتايج ارزشمندي نيز دربرداشته ولي اين بررسي ها بيشتر در زمينه کليات و احوال ظاهري و باطني و شرايط و موانع دعا است، به اين گونه که اولا همه دعاهاي پيامبران الهي در قرآن در آن ها مطرح نشده ، تنها به برخي از دعاهاي ايشان به صورت گزينشي پرداخته شده است . ثانيا بحث هاي مطرح شده از انسجام لازم برخوردار نبوده و ارتباط اين مباحث با دعا در آن ها ملموس نيست، زيرا صرفا به بيان برخي از نکات تفسيري در تعداد اندکي از آيات بسنده شده است، در حالي که اين پژوهش افزون بر آن ها حقيقت دعا در قرآن و مضامين دعاهاي قرآن کريم از نظر نوع و ساختار آن و سوره ها و آيه هاي دعائي، نيايشگران موحد و خواسته هاي متعالي پيامبر اسلام (ص) و… را فراروي خوانندگان پاکدل قرار داده است و در ادامه پس از بررسي ادعيه قرآن و نگاه کلي به نيايش هاي قرآني به تفصيل به نيايش هاي مطرح شده از زبان انبياء در قرآن پرداخته و ضمن بيان شرح حال مختصري از آنان به ترتيب رسالت و نبوتشان ، ادعيه و مناجات هاي ايشان را بررسي نموده است که شامل دعاهايي است که بخشي از آن مستقيما از زبان خود پيامبران نقل گرديده و بخشي شامل دعاهايي است که خداوند چگونگي و ادب راز و نياز با خود را به ايشان آموخته که در حقيقت بهترين نوع نيايش به شمار مي آيد زيرا از ذات غني و بي نيازي نشأت گرفته که به بندگان صالح خويش مي آموزد در تنگناها و مشکلات چگونه او را بخوانند.

در پايان اين رساله متعهد گرديده تا آثار تربيتي و مراتب تکاملي دعاهاي پيامبران راستين و نتايج حاصله از اين دعاها را در زندگي پيامبران بازگو نمايد.

کليد واژه ها: دعا، نداء، قرآن، انبياء

اهداف:

۱ – بررسي زمينه ها و آثار تربيتي ادعيه پيامبران

۲- تبيين چيستي و آداب ادعيه پيامبران و مراتب تکاملي آن

۳- دست يابي به ادب، راز و نتيجه دعا در زندگي پيامبران الهي

 

فرضيات و پرسشها:

  • زمينه تربيتي ادعيه پيامبران چيست؟
  • الگوي مناسب دعا از ديدگاه قرآني با توجه به اسوه بودن پيامبران چيست؟
  • آثار تربيتي ادعيه پيامبران در تربيت قرآني چيست ؟

فهرست مطالب :

 

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱- تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن.. ۱

۱-۲- پيشينه تحقيق.. ۳

۱-۳- اهداف.. ۳

۱-۴- فرضيات و پرسشها………… ۴

۱-۵- روش تحقيق و مراحل آن.. ۴

فصل دوم:

۲-۱- دعا.. ۵

۲-۱-۱-  مفاهيم گوناگون واژه دعا در قرآن .. ۶

۲-۱-۱-الف- دعا به مفهوم ندا دادن، صدازدن .. ۷

۲-۱-۱-ب- دعا به مفهوم دعوت به چيزي، فرمان به کار، نفرين.. ۷

۲-۱-۱-ج- دعا به مفهوم خواندن، طلب و درخواست چيزي .. ۷

۲-۱-۱- د- : دعوت کردن به توحيد و پيروي از آن .. ۸

۲-۱-۱- ه- دعا به مفهوم دعا، عبادت، پرستش .. ۸

۲-۱-۱-و-دعا به مفهوم استغاثه و پناه خواستن و ياري طلبيدن…………..۹

۲-۱-۱-ز- دعا به مفهوم دعا کردن، خواستن از خداوند، نيايش .. ۱۰

۲-۱-۲- دريافت نهايي از مفهوم واژه دعا ۱۱

۲-۲- ندا.. ۱۱

۲-۲-۱- معناي لغوي ندا .. ۱۱

۲-۲-۲- مفاهيم گوناگون واژه­ي ندا در قرآن .. ۱۲

۲-۲-۲- الف: ندا به مفهوم صداي بلند ۱۲

۲-۲-۲- ب: ندا به مفهوم مطلق دعا و خواندن ۱۲

۲-۲-۳-ارتباط ندا با دعا .. ۱۳

۲-۲-۴-فرق ندا با دعا .. ۱۳

۲-۳-سؤال .. ۱۴

۲-۳-۱- معناي لغوي سؤال  .. ۱۴

۲-۳-۲- مفاهيم گوناگون واژه­ي سؤال در قرآن  .. ۱۴

۲-۳-۲- الف: سؤال به مفهوم خواسته(سول)………………. ۱۴

۲-۳-۲- ب: سؤال به مفهوم سؤال از خبر (تسائل).. ۱۴

۲-۳-۲- ج: سؤال به مفهوم درخواست واقعي و احتياج (سألتموه).. ۱۴

۲-۳-۲- د: سؤال به مفهوم سؤال از عطاء(اسئلكم).. ۱۵

۲-۳-۲- هـ: سؤال به مفهوم سؤال از علم(يسئلونك).. ۱۵

۲-۳-۲- و: سؤال به مفهوم سؤال از عمل(مسئول).. ۱۵

۲-۳-۳- فرق دعا و سؤال.. ۱۵

۲-۴- طلب.. ۱۶

۲-۴-۱- معناي لغوي طلب.. ۱۶

۲-۴-۲- کاربردهاي گوناگون واژه طلب در قرآن.. ۱۶

۲-۴-۲- الف- طلب به مفهوم به دست آوردن.. ۱۶

۲-۴-۲-ب- طلب به مفهوم جستجو و خواستن.. ۱۶

۲-۴-۲-ج- طلب به مفهوم خواهنده.. ۱۶

۲-۴-۲-د- طلب به مفهوم مورد طلب.. ۱۷

۲-۴-۳- ارتباط طلب با دعا.. ۱۷

۲-۴-۴- فرق سؤال و طلب.. ۱۷

۲-۵-استغفار:.. ۱۷

۲-۵-۱- معناي لغوي استغفار:.. ۱۷

۲-۵-۲- کاربردهاي گوناگون واژه استغفار در قرآن.. ۱۸

۲-۵-۲-الف- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از شرک.. ۱۸

۲-۵-۲-ب- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از گناه.. ۱۸

۲-۵-۲-ج- استغفار به مفهوم نماز گزاردن.. ۱۹

۲-۵-۲-د- استغفار به مفهوم بسيار آمرزنده (غفار).. ۱۹

۲-۵-۳- ارتباط استغفار با دعا.. ۱۹

۲-۶- اجابت و استجابت.. ۲۰

۲-۶-۱- معناي لغوي اجابت واستجابت.. ۲۰

۲-۶-۲- کاربردهاي گوناگون واژه اجابت و استجابت در قرآن.. ۲۱

۲-۶-۲-الف- يجيب.. ۲۱

۲-۶-۲-ب- اجيب.. ۲۱

۲-۶-۲-ج-استجيبوا.. ۲۱

۲-۶-۳- ارتباط اجابت (استجابت) با دعا.. ۲۱

۲-۷-ابتهال:.. ۲۱

۲-۷-۱- معناي لغوي ابتهال:.. ۲۱

۲-۷-۲- مشتقات واژه ابتهال در قرآن:.. ۲۲

۲-۸- تضرع:.. ۲۳

۲-۸-۱- معناي لغوي:.. ۲۳

۲-۸-۲-کاربردهاي گوناگون واژه تضرع در قرآن.. ۲۳

۲-۸-۲-الف- تضرع به مفهوم زاري و خاکساري(يتضرعون).. ۲۳

۲-۸-۲-ب- تضرع به مفهوم (تضرعا):.. ۲۳

۲-۸-۳- ارتباط تضرع با دعا.. ۲۴

۲-۹- جايگاه ويژه دعا.. ۲۴

۲-۹-۱- تاکيد ويژه قرآن بر دعا.. ۲۴

۲-۹-۲- تاکيد پيامبر و ائمه بر دعا.. ۲۵

۲-۱۰- اقسام دعا:.. ۲۶

۲-۱۱- دعا يک امر فطري.. ۲۸

۲-۱۲-  حقيقت دعا.. ۲۹

فصل سوم :               

۳-۱- سوره هاي دعايي.. ۳۴

۳-۱-۱- سوره مبارکه الفاتحه.. ۳۵

۳-۱-۲-  «اخلاص».. ۳۵

۳-۱-۳- «الفلق».. ۳۶

۳-۱-۴- «الناس».. ۳۷

۳-۲- آيه هاي دعايي:.. ۳۷

۳-۲-۱-  انواع آيه هاي دعا بر اساس منادا:.. ۳۷

۳-۲-۱-۱- «رب»:.. ۳۷

۳-۲-۱-۲- «ربنا».. ۳۸

۳-۲-۱-۳-  «اللهم».. ۳۸

۳-۲-۱-۴- «ضمير».. ۳۹

۳-۲-۲ -آيه هاي دعا بر اساس  دعا کنندگان.. ۳۹

۳-۲-۲-۱- نيايشگران حقيقي.. ۳۹

۳-۲-۲-۲- درخواست کنندگان.. ۳۹

۳-۲-۳- آموزه هاي دعايي:.. ۳۹

فصل چهارم :

۴-۱- دعاي آدم وحوا.. ۴۲

۴-۱-۱ دعا و شرح.. ۴۲

۴-۱-۲- آموزه هاي تربيتي:.. ۴۳

۴-۲- دعاهاي حضرت نوح (ع).. ۴۴

۴-۲-۱ سرگذشت حضرت نوح (ع):.. ۴۵

۴-۲-۲- دعا ها و شرح.. ۴۶

۴-۲-۲-۱- استغفار:.. ۴۶

۴-۲-۲-۲- نصرت خدا.. ۴۷

۴-۲-۲-۳- فتح و پيروزي.. ۴۷

۴-۲-۲-۴- اندوه بزرگ:.. ۴۹

۴-۲-۲-۵- دعاي نوح براي فرزند:.. ۵۰

۴-۲-۳- آموزه هاي تربيتي دعاهاي حضرت نوح (ع).. ۵۰

۴-۲-۳-۲- دو نکته تربيتي در نفرين نوح (ع):.. ۵۲

۴-۳-دعاهاي حضرت هود (عليه السلام).. ۵۳

۴-۳-۱- دعاي تعليمي حضرت هود (ع):.. ۵۳

۴-۳-۱-۱- تعليم و آموزش دعا:.. ۵۳

۴-۳-۲- نکات آموزنده:.. ۵۵

۴-۴- دعاي حضرت صالح (ع).. ۵۶

۴-۴-۱- دعاي تعليمي حضرت صالح (ع):.. ۵۶

۴-۴-۲- نکات آموزشي و تربيتي:.. ۵۷

۴-۵- دعاهاي حضرت ابراهيم(عليه السلام).. ۵۸

۴-۵-۱-دعا ها و شرح.. ۶۰

۴-۵-۱-۱- درخواست احياء اموات………..۶۰

۴-۵-۱-۳- درخواست پذيرش عمل و توبه و ارائه مناسک:.. ۶۲

۴-۵-۱-۵- توجه دل ها،اقامه نماز، روزي ثمرات.. ۶۷

۴-۵-۱-۶- دعاي ابراهيم (ع) براي فرزندان:.. ۶۹

۴-۵-۱-۷- ربنا و تقبل دعاء:.. ۶۹

۴-۵-۱-۹- دعاي ابراهيم براي پدرو مادر و مومنين:.. ۷۰

۴-۵-۱-۱۰ -تقاضاي دانش و نام نيک و وراثت بهشت.. ۷۱

۴-۵-۱-۱۱- قلب سليم:.. ۷۲

۴-۵-۱-۱۲- برائت از کفار و توکل بر خدا:.. ۷۳

۴-۵-۲- حکمت و آداب دعا:.. ۷۴

۴-۵-۳- رمز استجابت دعا:.. ۷۴

۴-۵-۴ – سپاس و ستايش ابراهيم (ع):.. ۷۵

۴-۵-۵- نکته تربيتي:.. ۷۶

۴-۶- دعاهاي حضرت لوط (ع).. ۷۶

۴-۶-۱- سرگذشت حضرت لوط:.. ۷۶

۴-۶-۲-۱- نجات.. ۷۷

۴-۶-۲-۲- دعاي دوم لوط.. ۷۷

۴-۶-۳- تحليل دعاي حضرت لوط:.. ۷۸

۴-۶-۴- جهت دعا.. ۷۸

۴-۷ – دعاهاي حضرت يعقوب (عليه السلام):.. ۷۹

۴-۷-۱- سرگذشت حضرت يعقوب:.. ۷۹

۴-۸- دعاهاي يوسف(عليه السلام).. ۸۰

۴-۸-۱- سرگذشت حضرت يوسف (ع):.. ۸۰

۴-۸-۲-۱- دعاي يوسف (ع) هنگام تهديد به زندان.. ۸۱

۴-۸-۲-۲- دعاي يوسف در قعر چاه.. ۸۱

۴-۸-۲-۳- نکات آموزنده دعا و استمداد حضرت يوسف (ع):.. ۸۲

۴-۸-۲-۴- يوسف وذکر الهي.. ۸۳

۴-۸-۲-۵- شکر و تقاضاي يوسف (ع).. ۸۳

۴-۹- دعاهاي حضرت ايوب (عليه السلام).. ۸۴

۴-۹-۱- سرگذشت حضرت ايوب (ع).. ۸۴

۴-۹-۲- دعاهاي حضرت ايوب (ع).. ۸۵

۴-۹-۳- آزمايش و صبر حضرت ايوب (ع).. ۸۵

۴-۹-۴- استجابت دعاي ايوب و بازگشت نعمت ها.. ۸۶

۴-۹-۵- نکته هاي آموزنده دعاي ايوب (ع).. ۸۷

۴-۹-۶- سه حجت خدا.. ۸۸

۴-۱۰ – دعاهاي حضرت شعيب (عليه السلام).. ۸۸

۴-۱۰-۱- سرگذشت حضرت شعيب (ع).. ۸۹

۴-۱۰-۲- نکات تربيتي و اخلاقي.. ۹۰

۴-۱۰-۳- آموزش دعا و توبه.. ۹۱

۴-۱۰-۴- معارف و نکات آموزنده.. ۹۲

۴-۱۱- دعاهاي حضرت موسي (عليه السلام).. ۹۳

۴-۱۱-۱- دعا واستغفار حضرت موسي (ع).. ۹۴

۴-۱۱-۲- نکات آموزنده دعاي موسي (ع).. ۹۵

۴-۱۱-۳- نجات از ظالمان.. ۹۶

۴-۱۱-۴- موسي در خانه شعيب………….. ۹۷

۴-۱۱-۵- درس هاي آموزنده دعاهاي موسي (ع).. ۹۷

۴-۱۱-۶- تقاضاي رويت.. ۹۸

۴-۱۱-۷- نکته اخلاقي و تربيتي دعاي موسي (ع)…………… ۱۰۰

۴-۱۱-۸- تقاضاي شرح صدر.. ۱۰۱

۴-۱۱-۹- گشايش زبان و نعمت بيان.. ۱۰۱

۴-۱۱-۱۰- تقاضاي وزارت براي هارون.. ۱۰۱

۴-۱۱-۱۱- هدف حاجات موسي (ع).. ۱۰۲

۴-۱۱-۱۲- حسنه در دنيا و آخرت.. ۱۰۲

۴-۱۱-۱۳- دعا براي همه.. ۱۰۳

۴-۱۱-۱۴-  نفرين حضرت موسي (ع) (دعا عليه فرعونيان).. ۱۰۳

۴-۱۱-۱۵- دعا و اجابت.. ۱۰۴

۴-۱۲ – دعاي حضرت داوود (ع).. ۱۰۴

۴-۱۲-۱-  سرگذشت حضرت حضرت داوود (ع).. ۱۰۵

۲-۱۲-۲-  نکته آموزنده.. ۱۰۶

۳-۱۲-۳- قضاوت و استغفار.. ۱۰۶

۴-۱۲-۴- دعا و توبه و استغفار.. ۱۰۶

۴-۱۳- دعاهاي حضرت سليمان (عليه‌السلام)…………….. ۱۰۷

۴-۱۳-۱- تقاضاي حضرت سليمان.. ۱۰۸

۴-۱۳-۲- اجابت دعاي سليمان.. ۱۰۹

۴-۱۴ –  دعاي حضرت يونس (عليه السلام).. ۱۱۲

۴-۱۵- دعاهاي حضرت زکريا (عليه السلام).. ۱۱۴

۴-۱۵-۱ –نكات آموزنده.. ۱۱۵

۴-۱۵-۲- علامت و نشانه فرزند.. ۱۱۶

۴-۱۶ – دعاهاي حضرت عيسي (عليه السلام).. ۱۱۷

۴-۱۶-۱- درخواست طعام آسماني.. ۱۱۸

۴-۱۷-دعاهاي حضرت محمد(صلي الله عليه و آله).. ۱۲۱

۴-۱۷-۱ – زبان حال و ميل باطني پيامبر (ص).. ۱۲۱

۴-۱۷- ۴- تقاضاي ورود و خروج صادقانه.. ۱۲۵

۴-۱۷-۶- غفران و رحمت.. ۱۲۷

۴-۱۸ – دعاي مشترک پيامبران و مردان الهي در جنگ.. ۱۲۷

فصل پنجم: دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا)

۵-۱- دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا).. ۱۳۰

۵-۲- استدلال قرآن بر نفي طلب آميخته به شرک.. ۱۳۱

۵-۲-۱- قادر نبودن بت و معبودهاي مشرکين بر امر خلقت.. ۱۳۱

نتيجه­گيري .. ۱۴۱

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0