پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی

پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی با عنوان آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی در ۱۰۷ صفحه با فرمت word نگارش شده است.

 قسمتهایی از پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی :

چکیده:

در پایان نامه ی حاضر در چهار فصل تلاش گردیده تا با سیر هدفمند به بیان مطالبی در قالب چهارچوب امروزی آیین حکومت و مملکت داری برگرفته از آثار سعدی بپردازیم:

فصل اوّل شامل کلیّات

در فصل دوم تلاش شده با توضیح حکومت و ضرورت وجود حکومت و حاکمیّت در جامعه به توضیح ارکان حکومت و چگونگی شکل گیری و سلسله مراتب و ارتباط قوا با هم بپردازیم.

همچنین به شناخت اجمالی و اثرات محیطی بر آثار سعدی در قالب وضعّیت عمومی ایران در قرن های هفتم و هشتم پرداخته ایم.

در فصل سوم تلاش نموده ایم در قالب پنج بخش آیین حکومت و مملکت داری موجود در آثار سعدی را توضیح دهیم.

بخش اوّل: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی خصوصیّات عمومی و کلّی حاکم و پادشاه در نظر بوده است .

بخش دوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی سیاسی امنیتی مدنظر بوده است.

در بخش سوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی برنامه ریزی و اقتصادی مورد توضیح قرار گرفته است.

دربخش چهارم از فصل سه: آیین حکومت و مملکت داری درآثارسعدی در حوزه ی عمرانی و آبادانی مورد نظر بوده و ضرورت آبادسازی کشور و احداث پل، وراه و حمام و مسجد و … توضیح داده شده است.

در بخش پنجم ونهایی نیز آیین حکومت ومملکت داری در آثار سعدی در حوزه مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته است .

فصل چهارم نیز نتیجه گیری از بحث و منابع مورد استفاده در نگارش پایان نامه درج گردیده است .

کلیدواژه ها :

آثار سعدی ، حکومت،سیاست،مملکت داری،سعدی،عصر مغول،کشورداری،شهریاری،آیین حکومت و مملکت داری

 

پرسش اصلی تحقیق:

نظریه های شیخ اجلّ سعدی شیرازی درباره ی آیین حکومت و مملکت داری چیست و با وجود مطالعات و تحقیقات انجام یافته در طول اعصار دچار چه تغییراتی گشته است؟

پیشینه تحقیق:

در آثار ارزشمند زبان و ادبیّات فارسی نکاتی در خصوص مدیریّت و سیاست در آثار سعدی مورد کنکاش قرار گرفته از جمله آقای دکتر دبیر سیاقی در مقاله ای تحت عنوان «آیین کشورداری و سیاست در آثار سعدی»موارد قابل استفاده ای را بیان نموده اند و نکاتی را مورد توجّه و توضیح قرار داده اند از جمله ناپسند داشتن گزند دیگران ، مصلحت اندیشی سعدی در سیاست و نیز جناب آقای منوچهر مظفرّیان درمقاله ای تحت عنوان «آیین مدیرّیت در نظر سعدی» نکات جالب و ارزنده ای را بیان نموده اند «سر فصل برنامه ی مدیریت سعدی، عدالت و رفاه خلق است این مضمون آسمانی در آثار سعدی جای آشکاری دارد (ذکر جمیل سعدی۱۳۷۳،ص۲۲۹)همچنین آقای عبّاس رنجبر کلهرودی در مقاله ای تحت عنوان مدیرّیت و جلوه های آن در آثار سعدی (اندیشه های مدیریّت ایرانی،انتشارات جهاددانشگاهی ،تهران ۱۳۸۳)به توضیح موارد مربوط در این خصوص پرداخته است.

با این همه  باید بیان داشت در هیچ یک از تحقیقات انجام یافته به طور کامل در خصوص آیین حکومت و مملکت داری سخنی به میان نیامده  و وجود تحقیقی جامع و کامل جهت استفاده علاقه مندان ضرورتی است انکار ناپذیر که تحقیق حاضر در راستای این مهم فراهم گردیده است.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیقمشخص نمودن موارد مربوط به حکومت و آیین کشورداری در آثار سعدی شیرازی است تا با بررسی آنها و بیان موارد مربوط وضعیت آن زمان را با عصر امروزین مقایسه نموده ، دگرگونیهای انجام یافته را ملاحظه نمود.

روش تحقیق:

مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل محتوی است که با مراجعه به اسناد و کتب استاد سخن سعدی شیرازی از جمله کلّیّات ،گلستان ، بوستان ، غزلیّات ، قصایدو نصیحـة الملوک و نیز پایان نامه ها، سایت های اینترنتی، و سایر موارد و جمع بندی اطلاعات و فیش برداری،پس از تجزیه و تحلیلفیش ها بر اساس اولویت های تحقیق و نظم و سیاق مربوط فصل بندی و نهایتاً به رشته تحریر درآمده است

 

 فهرست و صفحات پایان نامه آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی :

 • فصل اوّل: کُلّیات

 • lقدّمه…………..۱
 • ۱-۱ بیان مسأله            ۵
 • ۱-۲ : پرسش اصلی تحقیق            ۶
 • ۱-۳: پیشینه تحقیق                 ۶
 • ۱- ۴ اهداف تحقیق               ۷
 • ۱-۵ روش تحقیق  ۷

 

 • فصل دوّم: تعاریف و مبانی
 • ۲-۱ بخش اول: حکومت   ۹
 • ۲-۱-۱ تعریف حکومت   ۹
 • ۲-۱-۲ تعریف حاکمیت   ۱۰
 • ۲-۱-۳ ارکان تشکیل حكومت   ۱۰
 • ۲-۱-۴ ضرورت و لزوم وجودحکومت در جامعه ۱۲
 • بخش دوم: وضع عمومی ایران در قرن هفتم و هشتم ۱۳
 • ۲-۲-۱ بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی  ۱۳
 • ۲-۲-۲ وضع مراکز ادبی ایران در عصر مغول  ۱۷
 • ۲-۲-۳ وضع نظم و نثر در عهد مغول  ۱۸
 •     ۲-۲-۴ نظم فارسی………………..۱۸
 • ۲-۲-۵ نثر فارسی  ۱۹
 • بخش سوم: شناخت اجمالی سعدی و آثار او  ۲۲
 • ۲-۳-۱ : دوران کودکی و جوانی سعدی  ۲۲
 • ۲-۳-۲ : سفرهای سعدی  ۲۷
 • ۲-۳-۳ : ممدوحان سعدی  ۳۲
 • ۲-۳-۴ : تخلّص و نسبت سعدی  ۳۳
 • ۲-۳-۵ :حالات، اخلاق و عادت شیخ سعدی  ۳۴
 • ۲-۳-۶: معرفی اجمالی آثار و تالیفات سعدی  ۳۵
 • ۲-۳-۷ آثار منثور  ۳۵
 • ۲-۳-۸: آثار منظوم ۴۰
 •     ۲-۳-۹: دوران پیری و آرامش سعدی ۴۷
 • ۲-۳-۱۰ : تاریخ درست درگذشت سعدی  ۵۰
 • ۲-۳-۱۱: آرامگاه سعدی شیرازی  ۵۱

 

 • فصل سوّم: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی
 •      مدخل………………… ۵۳
 • بخش اول: خصوصیات ومشخصات کلی حاکم و پادشاه از دیدگاه سعدی  ۵۶
 • ۳-۱-۱ : به کارگیری دیانت و هوش و درایت در اداره ی کشور  ۵۶
 • ۳-۱-۲ : بیم داشتن از پروردگار و سوق یافتن به دادگری  ۵۸
 • ۳-۱-۳ : پاس داشتن خاطر درویشان و درماندگان  ۵۹
 • ۳-۱-۴: خردمندی و بخشندگی  ۶۰
 • ۳-۱-۵: دور اندیشی و عاقبت نگری  ۶۱
 • ۳-۱-۶: سپردن سلطنت به جانشین ۶۴
 • ۳-۱-۷: گرامی داشت علما و عالمان دین  ۶۵
 • ۳-۱-۸: مردم نوازی  ۶۵
 • ۳-۱-۹: مطیع کردگار بودن و پیروی از حق  ۶۶
 • ۳-۱-۱۰ : آداب و رسوم مجلس و انتخاب هم نشین  ۶۷
 • ۳-۱-۱۱: نرم خویی و شکیبایی  ۶۸
 • ۳-۱-۱۲ : نکوداشتن خردمندان  ۶۸
 • بخش دوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه سیاسی، امنیتی  ۶۹
 • ۳-۲-۱: آیین صلح و آشتی  ۶۹
 • ۳-۲-۲ : امنیت اجتماعی  ۷۰
 • ۳-۲-۳: پذیرش صلح و نپذیرفتن بند دشمن  ۷۲
 • ۳-۲-۴: دادگری در مورد زیردستان  ۷۳
 • ۳-۲-۵ : دروغ مصلحت آمیز  ۷۴
 • ۳-۲-۶: درنگ کردن در کشتن اسیران جنگ ۷۵
 • ۳-۲-۷: رازداری در مسائل سیاسی  ۷۵
 • ۳-۲-۸: رسیدگی به امور سپاهیان  ۷۶
 • ۳-۲-۹: رعایت احتیاط در برخورد با دشمن  ۷۹
 • ۳-۲-۱۰: رعایت عدالت و دادگری  ۸۲
 • ۳-۲-۱۱: رفتار سیاسی  ۸۷
 • ۳-۲-۱۲: سازمان های اداری کشور  ۸۷
 • ۳-۲-۱۳: سازمان لشکری  ۸۹
 • ۳-۲-۱۴: قدرت شخص و قدرت پست و مقام ۹۲
 • ۳-۲-۱۵: مصلحت اندیشی سعدی در سیاست   ۹۳
 • ۳-۲-۱۶: مجازات خرابکاران و مفسدان  ۹۳
 • ۳-۲-۱۷: ناپسند داشتن گزند دیگران  ۹۴
 • ۳-۲-۱۸ نگنجیدن دو پادشاه در یک مملکت (وحدت حکومت) ۹۵
 • بخش سوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه برنامه ریزی و اقتصادی  ۹۶
 • ۳-۳-۱: اصل برنامه ریزی  ۹۶
 • ۳-۳-۲: سخت کوشی و پشتکار  ۹۷
 • ۳-۳-۳ گرامی داشتن مسافران و بازرگانان  ۹۷
 • ۳-۳-۴ خراج  ۹۹
 • بخش چهارم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه عمران و آبادی  ۱۰۱
 • ۳-۴-۱ آباد کردن مملکت   ۱۰۱
 • بخش پنجم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه توسعه مدیریت منابع انسانی  ۱۰۲
 • ۳-۵-۱ : انتصاب افراد ۱۰۲
 • ۳-۵-۲: انتظار حداکثر از زیردستان  ۱۰۳
 • ۳-۵-۳: انتقادپذیری  ۱۰۳
 • ۳-۵-۴: بازنشستگی  ۱۰۴
 • ۳-۵-۵: تاکید بر منابع انسانی  ۱۰۵
 • ۳-۵-۶: تحمل سختیها ۱۰۷
 • ۳-۵-۷: تعدیل و شکل دادن به رفتار زیردستان  ۱۰۷
 • ۳-۵-۸: خطای هاله ای  ۱۰۸
 • ۳-۵-۹: رفاه رعیت و مردم ۱۰۹
 • ۳-۵-۱۰: سپردن امور به سیرچشمان  ۱۱۰
 • ۳-۵-۱۱: شایسته سالاری  ۱۱۰
 • ۳-۵-۱۲: علم و هنر بودن حاکمیت و پادشاهی  ۱۱۱
 • ۳-۵-۱۳ : نقش الگویی حاکم و پادشاه ۱۱۳

 

 • فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع و مآخذ
 • ۱-۴ : نتیجه گیری  ۱۱۵
 • ۲-۴ : منابع و مآخذ ۱۱۹
 • چكيده انگليسي

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0