اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی :

اوكاليپتول یک مونوترپن است که در اسانس روغنی بسیاری از گیاهان از جمله گیاه اوکالیپتوس وجود دارد. این ترکیب اثرات فارماکولوژیک متنوعی نشان می­دهد که بسیاری از آنها برهمکنش مستقیم یا غیر مستقیم با کانال­های یونی را بکار می­گیرد. در این تحقیق تاثیر اکالیپتول بر تحریک­ پذیری نورون­های کانگلیون زیرمری حلزون Caucasotachea atrolabiata با استفاده از تکنیک ثبت داخل سلولی مطالعه  شد. اوکالیپتول (۳ میلی مولار) پس از حدود ۵ دقیقه، منجر به افزایش فرکانس پتانسیل‌های عمل و کاهش دامنه و مدت پتانسیل متعاقب هیپرپلاریزان گردید که می­تواند بیانگر مهار جریان­های پتاسیمی رو به خارج باشد. اعمال دارو در غلظت­ بالاتر (mM5) سبب تغییر الگوی فعالیت نورون از حالت منظم به فعالیت انفجاری به همراه انحراف دپلاریزان گردید که این تغییرات بعد از شستشو با رینگر نرمال برگشت­ پذیر بود.

اعمال اوکالیپتول ۳ میلی مولار پس از کاربرد مهارکننده­های سنتتیک کانال­های پتاسیمی، تترااتیل­آمونیوم (مهارکننده کانال­های پتاسیمی جبران­کننده تأخیری) و ۴-آمینوپیریدین (مهار کننده کانال­های پتاسیمی سریع) منجر به القای فعالیت انفجاری شد که از عملکرد همسوی اوکالیپتول با این عوامل حمایت می­کند. فعالیت انفجاری و انحراف دپلاریزان در حضور نیفدیپین (مهارکننده کانال­های کلسیمیL-type) و نیکل کلراید (مهارکننده غیر­اختصاصی کانال­های کلسیمی) حذف شد که می­تواند بیانگر نقش جریان­های کلسیمی رو به داخل در تعدیل فعالیت نورونی توسط اکالیپتول باشد. H89 (مهار کننده پروتئین کیناز وابسته بهcAMP ) و کلریترین (مهار­کننده پروتئین کینازC) قادر به مهار قابل توجه فعالیت انفجاری و انحراف دپلاریزان نبودند که نشان می­دهند فعالیت صرعی القاء شده توسط اکالیپتول به فسفوریله شدن کانال­ها وابسته نیست. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که به احتمال زیاد اوکالیپتول بواسطه‌ی مهار مستقیم کانال­های پتاسیمی تحریک­پذیری نورون­ها را افزایش می­دهد.

کلمات کلیدی: اوکالیپتول، نورون حلزون، فعالیت انفجاری، انحراف دپلاریزان، کانال‌های یونی

 

بیان مساله

بيماري صرع از جمله شايع­ترين اختلالات عصبي در جهان است. این اختلال بصورت تشنجات خودبخوديِ غيرقابل پيش­بینی بروز مي کند. صرع معمولاً در نتیجه کاهش عوامل مهاری یا افزایش شدید تحریک­پذیری در بخشي از شبکه نورونی مغز رخ می­دهد. در چنین شرایطی الگویی از فعالیت غیرطبیعی و شدید موسوم به الگوی فعالیت صرعی در این مجموعه نورونی شروع می­شود (Fisher, 1989).

تغییر در الگوی فعالیت سیناپس­ها و اختلال در عملکرد کانال­های یونی بعنوان دو مکانیسم اساسی زمینه ساز صرع شناخته شده ­اند  (Noebels, 2003; .Wuttke and Lerche, 2006) شواهد متعددی تغییر در سیستم­های نوروترنسمیتری مختلف بویژه گلوتامات، آسپارتات و GABA در ایجاد زمینه صرع را تایید کرده ­اند (Pinto et al., 2005) با این حال شواهدی وجود دارد که تاثیر انحصاری سیناپس­ها در ایجاد زمینه و بروز صرع را نقض می­کنند.

برخی تک سلول­های کشت داده شده بی­مهرگان و مهره ­داران قادر به تولید الگوی فعالیت صرعی هستند (Rosalin, 1991). همچنین مهار انتقال سیناپسی با غلظت بالای منیزیم و غلظت پایین کلسیم در مواردی قادر به مهار فعالیت صرعی نیست (Bikson et al., 1999). مدارکی از این دست اهمیت و نقش ویژگی­های ذاتی غشاء بویژه عملکرد کانال­های سدیمی، پتاسیمی و کلسیمی در بروز الگوی صرع را نشان می­دهند.

و…

 

فهرست مطالبتحقیق اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱) بیان مساله ……………………………………………………..۲

۱-۲) دلایل استفاده از نورون­های حلزون ……………………………… ۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱) صرع …………………………………………………………. ۹

۲-۲) اسانس­های گیاهی …………………………………………….. ۱۰

۲-۳) اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی ………………………………………….. ۱۲

۲-۴) ترکیبات اسانس­ها و عملکرد آن­ها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی ………… ۱۲

۲-۴-۱) کامفر ……………………….. ۱۳

۲-۴-۲) منتول ………………………………………………………… ۱۳

۲-۴-۳) لینالول ……………………………………….. ۱۴

۲-۴-۴) اوکالیپتول ……………………………………………….. ۱۵

۲-۵) کانال­های یونی و مشارکت آن­ها در فعالیت الکتریکی نورون­ها ……………………. ۱۷

۲-۵-۱) کانال­های کلسیمی …………………………….. ۱۸

۲-۵-۲) کانال­های پتاسیمی ……………………… ۲۰

۲-۵-۲-۱) کانال­های پتاسیمی وابسته به ولتاژ …………………………. ۲۱

۲-۵-۲-۲) کانال­های پتاسیمی وابسته به کلسیم ……………………….. ۲۱

۲-۵-۳) کانال­های سدیمی ……………………………………….. ۲۳

۲-۵-۳-۱) جریان­های سدیمی گذرا و مداوم …………………………….. ۲۳

۲-۶) پروتئین کیناز­ها و تنظیم کانال­های یونی توسط فسفوریلاسیون ………………….. ۲۴

۲-۶-۱) PKA و اثر بر کانال­های یونی …………………… ۲۵

۲-۶-۲) PKC و اثر بر کانال­های یونی ……………….. ۲۶

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱) حیوانات ……………………. ۲۹

۳-۲) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت ……………….. ۳۰

۳-۳) محلول­ها و دارو­ها ……………………………. ۳۱

۳-۴) ثبت داخل سلولی …………………………… ۳۱

۳-۵) مراحل آزمایش ……………………. ۳۳

۳-۶) پارامتر­های الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه ……………….. ۳۳

۳-۷) آزمون آماری ……………………………….. ۳۵

فصل چهارم: نتایج

۴-۱) ویژگی‌های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون‌های حلزون در شرایط کنترل ……… ۳۷

۴-۲) ویژگی­های پتانسیل عمل خود­به ­خودی نورون­های حلزون در حضور غلظت ۳ میلی مولار اوکالیپتول ……… ۳۸

۴-۳) ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­ خودی نورون­های حلزون در حضور غلظت ۵ میلی مولار اوکالیپتول ………… ۴۴

۴-۴) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوکالیپتول ۳ میلی مولار و PTZ ……. 49

۴-۵) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوکالیپتول ۳ میلی مولار و مهار کننده‌های کانال‌های پتاسیمی ۴-AP و TEA

۴-۶) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوکالیپتول ۵ میلی مولار و مهار کننده‌های کانال‌های کلسیمی نیکل کلرید و نیفدیپین …………….. ۵۲

۴-۷) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوکالیپتول ۵ میلی مولار و مهار کننده‌های پروتئین کیناز­ها کلریترین و H89

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱) بحث ………………………………………… ۵۸

۵-۱-۱) تغییر در ویژگی‌های پتانسیل عمل در حضور اوکالیپتول ……………………….. ۵۹

۵-۲) نتیجه ­گیری ……………………………….. ۶۳

۵-۳) پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………… ۶۴

فهرست منابع و ماخذ …………… ۶۵

 

  

فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱٫ حلزون باغی …………………………….. ۲۹

شکل ۳-۲٫ گانگلیون تحت مری تثبیت شده در محفظه ثبت ………………………………… ۳۰

شکل ۳-۳٫ نمایی از وسایل ثبت داخل سلولی ……………………………………. ۳۲

شکل ۳-۴٫ نحوه اندازه گیری برخی پارامترهای پتانسیل عمل …………………… ۳۴

شکل ۴-۱٫ الگوی فعالیت خودبخودی نورون در شرایط کنترل، ۵ و ۱۰ دقیقه پس از مجاورت با اوکالیپتول ۳ میلی مولار …………. ۳۸

شکل ۴-۲٫ مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل، ۵ و ۱۰ دقیقه پس از افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار ….. ۴۲

شکل ۴-۳٫ الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، ۵ دقیقه پس از مجاورت با غلظت mM 5 اوکالیپتول و پس از شستشوی محفظه حاوی اوکالیپتول با رینگر نرمال حلزون ……. ۴۴

شکل ۴-۵٫ پس از افزایش فعالیت نورون درنتیجه افزودنPTZ 10 میلی مولار، افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار بعد از ۳ دقیقه منجر به بروز الگوی burst شد …….. ۵۰

شکل ۴-۶٫ پس از افزایش فعالیت نورون درنتیجه افزودن TEA 5 میلی مولار، افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار بعد از ۵ دقیقه منجر به بروز الگوی burst شد ……… ۵۱

شکل ۴-۷٫ پس از افزایش فعالیت نورون درنتیجه افزودن ۴-AP 1 میلی مولار، افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار بعد از ۴ دقیقه منجر به بروز الگوی burst شد …………. ۵۲

شکل ۴-۸٫ پس از بروز فعالیت PDS درنتیجه افزودن اوکالیپتول ۵ میلی مولار، NiCl به محفظه ثبت اضافه گردید ……… ۵۳

شکل ۴-۹٫ پس از بروز فعالیت PDS در نتیجه افزودن اوکالیپتول ۵ میلی مولار، نیفدیپین به محفظه ثبت اضافه گردید ……. ۵۴

شکل ۴-۱۰٫ پس از بروز فعالیت PDS در نتیجه افزودن اوکالیپتول ۵ میلی مولار، کلریترین به محفظه ثبت اضافه گردید ………….. ۵۵

شکل ۴-۱۱٫ پس از بروز فعالیت PDS در نتیجه افزودن اوکالیپتول ۵ میلی مولار، H89 به محفظه ثبت اضافه گردید ……….. ۵۶

 

فهرست نمودارها و جدول­ها

نمودار ۴-۱٫ مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء، آستانه، فرکانس و دامنه پتانسیل عمل در شرایط کنترل و در ۵ و ۱۰ دقیقه پس از افزودن غلظت ۳ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۷=n) …………… 39

نمودار ۴-۲٫ مقایسه میانگین مدت زمان پتانسیل عمل، فاصله بین پتانسیل‌های عمل، و سطح زیر منحنی در شرایط کنترل و در ۵ و ۱۰ دقیقه پس از افزودن غلظت ۳ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۷=n) ………… 40

نمودار ۴-۳٫ مقایسه دامنه AHP و طول مدت AHP در شرایط کنترل و در ۵ و ۱۰ دقیقه پس از افزودن غلظت ۳ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۷=n) ….41

نمودار ۴-۴٫ مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون و شیب فاز رپلاریزاسیون بین سه حالت کنترل، ۵ و ۱۰ دقیقه پس از افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار (۷=n) …. 42

نمودار ۴-۵٫ مقایسه میانگین مدت دوره مهاری بعد از فعالیت برانگیخته پس از تزریق جریان‌های دپلاریزان (nA3-2) در شرایط کنترل و ۱۰ دقیقه پس از افزودن غلظت ۳ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال …….. ۴۳

نمودار ۴-۶٫ مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء، آستانه، فرکانس و فاصله بین پتانسیل‌های عمل در شرایط کنترل و ۵ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۶=n) ……….. 45

نمودار ۴-۷٫ مقایسه دامنه و طول مدت پتانسیل­های عمل و همچنین سطح زیر منحنی در شرایط کنترل و ۵ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۶=n) ……… 46

نمودار ۴-۸٫ مقایسه مدت فاز دپلاریزاسیون و رپلاریزاسیون پتانسیل عمل، دامنه AHP و طول مدت AHP در شرایط کنترل و ۵ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵ میلی مولار اوکالیپتول به رینگر حلزونی نرمال (۶=n) ………. 47

نمودار ۴-۹٫ مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون و شیب فاز رپلاریزاسیون بین حالت کنترل و ۵ دقیقه پس از افزودن اوکالیپتول ۳ میلی مولار (۷=n) ………. 47

جدول۴-۱٫ مقاومت ورودی سلول در شرایط کنترل و ۱۰ دقیقه پس از کاربرد اوکالیپتول ۳ میلی مولار …… ۴۳

جدول ۴-۲٫ مقاومت ورودی سلول در شرایط کنترل و ۱۰ دقیقه پس از کاربرد اوکالیپتول ۵ میلی مولار ………. ۴۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0