بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ در تبریز : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ در تبریز : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ در تبریز” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ در تبریز:

با توجه به نياز روزافزون كشور به روغن‌هاي خوراكي، توسعه كشت دانه‌هاي روغني از اهميت بسزايي برخوردار است. از بين دانه‌.هاي روغني سازگار با شرايط كشور، گلرنگ به عنوان يك گياه مقاوم به تنش شوري و خشكي و با داشتن تيپ هاي بهاره و پاييزه، از آينده نويدبخشي برخوردار است. در این آزمایش اثر تنش خشکی، تاریخ کاشت و رقم بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین مقدار پرولین، قندهای محلول، درصد پروتئین، درصد و عملکرد روغن، مقدار کلروفیل و کاروتنوئید مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت طرح آزمایشی اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از، تنش خشکی شامل سه سطح: سطح اول(S1)- 3± ۸۰ ميليمترتبخير از سطح تشتک کلاس A، سطح دوم(S2)- 3±۱۲۰ ميليمتر از سطح تشتک کلاس A ، سطح سوم(S3)-  ۳±۱۶۰ ميليمترتبخير از سطح تشتک کلاس A، فاکتور فرعی مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بود از بررسی ۲سطح تاریخ کاشت شاملD1: تاریخ کاشت متداول منطقه (تاریخ۳۰/۱/۹۰) و D2: 20روز دیرتر از تاریخ کاشت متداول منطقه (تاریخ ۱۹/۲/۹۰)، عامل فرعی فرعی عبارت از بررسی رقم در دو سطح V1: رقم محلی اصفهان و V2: رقم اصلاح شده اصفهان(گلدشت) بود.

نتایج این بررسی در مرحله ۵۰درصد گلدهی نشان داد، تنش خشکی سبب کاهش معنی دار وزن تر و خشک برگ و مقدار کلروفیل شد ولی بر مقدار ارتفاع بوته تاثیر معنی داری نداشت. تاثیر تاریخ کاشت و رقم بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ گلرنگ نیز معنی دار بود ولی بر مقدار کلروفیل معنی دار نبود. در مرحله برداشت اثر تنش خشکی بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک برگ، بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، شاخه اصلی و فرعی، عملکرد دانه، سطح برگ، پرولین، درصد و عملکرد روغن، قند محلول، کلروفیلa، b و کل و شاخص برداشت معنی دار بود. تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک برگ، بوته، هزار دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، درصد پوکی دانه شاخه اصلی و فرعی، عملکرد دانه، سطح برگ، عملکرد روغن، کلروفیلa و شاخص برداشت معنی دار بود.

در این مطالعه اثر رقم بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک بوته، وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، درصد پوکی دانه شاخه اصلی و فرعی، عملکرد دانه، سطح برگ، پروتئین دانه، درصد و عملکرد روغن، کلروفیل bو کل و شاخص برداشت معنی دار بود. رقم محلی اصفهان بجز در مورد مقدار پروتئین در سایر صفات برتری داشت. در این مطالعه اثرات متقابل تاريخ كاشت و واريته، تنش و رقم، تاريخ كاشت و تنش و اثر سه جانبه تاريخ كاشت، رقم و واريته مورد بررسی موارد معنی دار و غیر معنی دار ارزیابی شد.

 

 

مقدمه

. با توجه به نياز روزافزون كشور به روغن هاي خوراكي، توسعه كشت دانه هاي روغني از اهميت بسزايي برخوردار است. از بين دانه هاي روغني سازگار با شرايط كشور، گلرنگ به عنوان يك گياه مقاوم به تنش شوري و خشكي(باسیل و کافکا،۲۰۰۲( و با داشتن تيپ هاي بهاره و پاييزه، از آينده نويدبخشي برخوردار است. با توجه به نوپا بودن برنامه هاي توسعه كشت گلرنگ، اطلاعات اندكي در مورد ژنوتيپ هاي جديد گلرنگ در كشور موجود مي‌باشد. عملکرد گلرنگ همانند سایر محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله ژنوتیپ، تاریخ کاشت، تراکم، رطوبت و حاصلخیزی خاک، دما و نور قرار می‌گیرد.

ميانگين بارندگي ساليانه ٢٤٠ ميليمتر، ايران را در زمره كشورهاي خشك جهان قرار داده است. با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، تنش خشکی از تنش‌های مهم محیطی به شمار می‌آید که این تنش تحت شرایط کاهش بارندگی، افزایش دما، بادهای گرم آخر فصل رشد صورت می‌گیرد. هر سال خسارت زيادي از طريق خشكي در مناطق كشت گلرنگ به اين گياه وارد می‌شود كه بر اين اساس تحقيقات زيادي انجام شده است . کمبود آب و بروز تنش خشکی در محیط رشد گلرنگ باعث کاهش اندازه گیاه، تغییر رنگ برگ ها، کم شدن دوام سطح برگ و کاهش عملکرد می‌شود. آبیاری از طریق تغییر اجزای عملکرد می‌تواند عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد. (یزدی صمدی،۱۳۷۵).

اثر زمان ظهور تنش خشکی بر عملکرد دانه ممکن است به اندازه شدت تنش اهمیت داشته باشد. تنش خشکی در مرحله جوانه زنی گلرنگ باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی می شود. تنش خشکی در مرحله رشد رویشی از طریق کاهش شاخص سطح برگ باعث کاهش تولید ماده خشک و کاهش عملکرد گیاه می‌شود. گلرنگ در مرحله رشد رویشی نسبت به مراحل بعدی به کمبود آب مقاوم تر است. بنابراین اطلاع از نحوه تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در مناطق مختلف ضروری می‌باشد.

یکی دیگر از عوامل محیطی تاثیر گذار بر رشد و عملکرد گلرنگ انتخاب تاریخ کاشت مناسب می باشد. غالبا با تغيير در تاريخ كاشت، درجه حرارت محيط و خاك نيز تغيير مي نمايد، كه خود سبب بروز واكنش‌های متفاوت گلرنگ در مراحل مختلف رشدي مي‌شود. علاوه بر صفات مرفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ نيز تحت تاثير تاريخ كاشت و تغييرات دمايي ناشي از آن در مراحل مختلف رشد قرار  می‌گیرد و ميزان اين تاثيرپذيري بسته به شرايط آب و هوايي منطقه كاشت متفاوت است. تاخیر در کاشت گلرنگ باعث کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد طبق در بوته می‌شود. کاهش تعداد دانه در اثر تاخیر در کاشت به سبب انطباق دوره گرده افشانی با دمای بالا می باشد. همچنین تاخیر در کاشت سبب افزایش درصد طبق های عقیم شده و از این طریق میانگین تعداد دانه در طبق و راندمان تولیدی گیاه را کاهش می‌دهد. (کازاتو و همکاران،۱۹۹۷).

ژنوتیپ نیز از عوامل مهم موثر بر عملکرد گیاهان زراعی به شمار می رود. زیرا تعیین کننده ظرفیت و پتانسیل تولیدی محصول بوده و در نهایت، عوامل مختلف محیطی تعیین کننده میزان استفاده از این ظرفیت بالقوه می باشند. بنابراین شناخت بهتر اختلاف بین ارقام و ارتباط این تفاوت با عملکرد بالقوه در بهبود عملکرد گلرنگ نقش بسزایی دارد. گلرنگ داراي ارقام بسيار متنوعي است كه از نظر رنگ گل، ارتفاع بوته، شكل برگ، شكل ساقه، خاردار بودن، ميزان روغن، تركيب اسيدهاي چرب، طول فصل رشد، وزن دانه و صفات ديگر با يكديگر متفاوتند.  ارقام گلرنگ نه تنها از نظر طول دوره نمو با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه هر یک از مراحل نمو آنها به طور کاملا مستقل به دما و طول روز عکس العمل نشان می دهد تاخیر در کاشت از طریق کاهش طول دوره رشد باعث کاهش رشد رویشی و زایشی گیاه می شود. بدین ترتیب تعیین تاریخ کاشت مستلزم آگاهی از ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه و هم چنین تغییرات قابل پیش بینی محیط است.

بنابراين جهت افزايش بهره برداري از امكانات محيطي به منظور افزايش ميزان توليد محصولات زراعي لازم است به سابقه تاريخي كاشت گياهان در مناطق و سازگاري آنها با شرايط  محيطي خاص توجه كافي مبذول شود. تغيير در تاريخ كاشت مي تواند نقش موثري در رشد و نمو گلرنگ، داشته باشد، و در اين بين شناخت ارقامي كه توان سازگاري بهتري با اين شرايط دارند گامي مهم در دستيابي به عملكردهاي قابل قبول مي باشد. لذا با توجه به اهميت موضوع و با هدف ارزيابي و بررسي تفاوت واكنش ارقام مختلف گلرنگ به شرايط مختلف ايجاد شده در تاريخ هاي متفاوت كاشت، اين تحقيق انجام شد.

 

این پژوهش با اهداف زیر مورد بررسی قرار گرفت:

۱-بررسی تاثیر اثر رژيم هاي آبياري بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ ،

۲-بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه تبریز،

۳-شناخت امکان برنامه ريزي صحيح آبياري و ميزان آب مورد استفاده جهت بهبود صفات کمي و کيفي گلرنگ،

۴-بررسی اثر دو رقم گلرنگ و شناخت سازگارترین رقم با شرایط  آب و هوایی تبریز،

۵-بررسی اثرات متقابل تنش های آبیاری و تاریخ کاشت، تنش آبیاری و رقم، تاریخ کاشت و رقم و اثرات سه جانبه تنش آبياري، واريته و تاريخ كاشت.

 

 

منشأ و اهميت گياهي

گلرنگ يا کافشه از گياهان دنياي قديم است که در منطقه وسيعي از ژاپن تا شرق آفريقا کشت مي­شده است (احمدی،۱۳۷۱). همچنين يکي از گياهان مهم در کشاورزي مناطق خشک و نيمه­خشک هند، ايران، مصر و ساير کشورهاي مديترانه­اي مي­باشد (خواجه پور،۱۳۸۳ ؛ زینعلی،۱۳۷۸).

از گلرنگ در گذشته جهت توليد رنگ استفاده مي­شده است (احمدی،۱۳۷۱). گلبرگ­هاي گلرنگ داراي دو ماده رنگي به نام کارتاميدين و کارتامين مي­باشد که کارتاميدين به رنگ زرد بوده و در آب محلول است و کارتامين به رنگ قرمز و نامحلول در آب است (احمدی،۱۳۷۱). از گلبرگ­هاي قرمز و زرد جهت رنگرزي پارچه و تهيه رنگ غذا استفاده مي­شده است (خواجه پور،۱۳۸۳). امروزه از گلبرگ­هاي آن براي تهيه رنگ­هاي آرايشي و نوشابه­ هاي الکلي استفاده مي­شود. گاهي هم گل­هاي آن توسط افراد سودجو به عنوان زعفران تقلبي مورد استفاده قرار مي­گيرد (خواجه پور،۱۳۸۳). امروزه هدف اصلي کشت گلرنگ، استخراج روغن از دانه آن می‌باشد. درصد روغن دانه در بعضي ژنوتيپ­هاي گلرنگ در شرايط مساعد تا ۴۵ درصد مي­رسد (زینعلی،۱۳۷۸).

 

نتیجه گیری کلی

در یک جمع بندی کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در گلرنگ می‌شود. همچنین تنش خشکی سبب افزایش سطح تولید پرولین و قندهای محلول در گیاه شد که می تواند به گیاه برای افزایش مقاومت در برابر اثرات منفی ناشی از کم آبی کمک نماید. در این مطالعه تنش بر روی وزن هزار دانه اثر کمتری داشت و از طریق کاهش تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی موجب کاهش عملکرد دانه و روغن گلرنگ شد. همچنین تنش خشکی سبب کاهش رشد بوته و سطح برگ شد. یکی از عوامل دیگری که موجب افت عملکرد گلرنگ در شرایط کم آبی شد کاهش و تخریب کلروفیل برگ ها بود که سبب کاهش فتوسنتز در گیاه شد.

با توجه به نتایج بدست آمده رعايت عواملي چون تاريخ كاشت مناسب در منطقه مورد نظر مي تواند از طريق افزايش طول دوره رشد و نمو گياه، شرايط آب و هوايي مساعدتر، قدرت رقابت پذيري كمتر علف هاي هرز، خسارت كمتر آفات و بيماري ها و درجه حرارت مناسب تر در هر يك از مراحل رشدي، خصوصا مرحله گرده افشاني، باعث شود تا عملكرد دانه بیشتری به دست آيد. در منطقه مورد آزمایش تاریخ کاشت ۳۰ فروردین در مقایسه با تاریخ کاشت دوم مناسبتر بود.

همچنین از بین دو رقم مورد آزمایش رقم محلی اصفهان سازگاری بیشتری با شرایط منطقه داشت و از عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با رقم گلدشت برخوردار بود. بنابراین می‌توان این رقم را برای کاشت در منطقه توصیه نمود. همچنین رقم محلی اصفهان هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش متوسط و شدید کمبود آب داراي بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن بود که خود بیانگر ویژگی هاي مناسب این رقم براي تحمل تنش خشکی در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. علاوه بر این از صفات تعداد بیشتر طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، تعداد شاخه های اصلی و فرعی می تواند به عنوان صفات مطلوب برای انتخاب این رقم در منطقه مورد بررسی استفاده نمود.

در برخی موارد مشاهده شد که اثرات متقابل این سه عامل نیز متفاوت بود. این موضوع بیانگر این است که واکنش این ارقام در شرایط متفاوت محیطی یکسان نیست و شرایط محیطی نیز بر پتانسیل ژنتیکی ارقام تاثیرگذار است.

در مجموع، رقم محلي اصفهان با توجه به بومي بودن آن و تطابق پذيري به شرايط محيطي ايران، و انعطاف بيشتر آن به تغيير در تاريخ كاشت، از توان توليدي بالاتري نسبت به سایر ارقام برخوردار است و چنانچه تحقيقات به نژادي و به زراعي در خصوص برخي ويژگي هاي آن صورت گيرد، با توجه به تحمل بالاي آن به خشکی در مقام مقايسه با ساير گياهان زراعي، مي تواند به عنوان يك محصول پر ارزش و نسبتا كم توقع براي شرايط محيطي منطقه معرفي شود، ولي لازم است كاشت آن در اولين فرصت ممكن صورت پذيرد تا شرايط نامساعد محيطي سبب محدوديت در بروز توان توليدي آن نشوند .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : بررسي منابع

 

 

۱-۱-مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
۲-۱- منشأ و اهميت گياهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۳-۱- خصوصيات گياه­شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۱-۳-۱-ساقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۱-۳-۱- برگ و خار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۳-۳-۱-ريشه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۴-۳-۱-گل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
۵-۳-۱-ميوه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
۴-۱-ارقام گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۱-۴-۱-ارقام داخلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۲-۴-۱- ارقام خارجي . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
۵-۱-آبياري گلرنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۶-۱-نياز آبي گياه گلرنگ. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۷-۱-مراحل رشد و نمو گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
۸-۱-تعریف تنش خشکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۹-۱- مکانيسم­هاي مقاومت به خشکي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
۱۰-۱-چگونگي پيدايش تنش آبي…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۱۱-۱- تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو گلرنگ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۱-۱۱-۱-اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی بر گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
۱۲-۱- تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱
۱۳-۱- تاثیر کاربرد ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵

 

فصل دوم : مواد و روش ها
۱-۲- مشخصات محل اجرای آزمایش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
۱-۱-۲- موقعيت شهرستان تبریز از نظر جغرافيايي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
۲-۱-۲- وي‍ژگي هاي آب و هوائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
۲-۲- خصوصيات خاك مزرعه مورد آزمايش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
۳-۲- طرح آزمایشی. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
۴-۲- آماده سازی زمین- کاشت بذور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
۵-۲- مرحله داشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲
۶-۲- نمونه برداري و اندازه گیری در مرحله برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲
۷-۲- مرحله برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲
۱-۷-۲- عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
۲-۷-۲- درصد پوکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
۳-۷-۲- وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
۴-۷-۲- ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
۵-۷-۲- سطح برگ. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
۸-۲- روش اندازه گیری پرولین و قندهای محلول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴
۹-۲- اندازه گیری کلروفیل. . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱-۹-۲- اندازه گیری کلروفیل در مرحله ۵۰درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۹-۲- اندازه گیری کلروفیل در زمان رسیدگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۰-۲- روش اندازه گیری پروتئین دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱-۲- روغن دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۲-۲- تجزیه آماری داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۵

۳۵

۳۵

 

۳۵

۳۶

۳۶

فصل سوم : نتايج و بحث

۱-۳- مرحله داشت. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

۳۷

۱-۱-۳- ارتفاع بوته در مرحله ۵۰درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۷
۲-۱-۳- وزن خشک برگ در مرحله ۵۰درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
۳-۱-۳- وزن تر برگ در مرحله ۵۰درصد گلدهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

 

۴-۱-۳- مقدار کلروفیل برگ در مرحله ۵۰درصد گلدهی.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
۲-۳- صفات مورد ارزیابی در مرحله برداشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۴
۱-۲-۳- ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۴
۲-۲-۳- وزن خشک برگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
۳-۲-۳- وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹
۴-۲-۳- وزن خشک بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰
۵-۲-۳- وزن تر بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
۶-۲-۳- وزن هزار دانه. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
۷-۲-۳- تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
۸-۲-۳- تعداد دانه در طبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹
۹-۲-۳- درصد پوکی دانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۱
۱۰-۲-۳- تعداد شاخه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۲
۱۱-۲-۳- تعداد شاخه فرعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
۱۲-۲-۳- عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۶
۱۳-۲-۳- شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
۱۴-۲-۳- پرولین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۹
۱۵-۲-۳- درصد پروتئین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱
۱۶-۲-۳- درصد و عملکرد روغن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۲
۱۷-۲-۳- کاروتنوئید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۶
۱۸-۲-۳- قندهای محلول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۶
۱۹-۲-۳- کلروفیلa، b و کل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۶
۲۰-۲-۳- شاخص برداشت . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

۳-۳- ضرایب همبستگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  .

۴-۳ – بحث.  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

۱-۴-۳- ارتفاع بوته.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۴-۳- وزن خشک وتر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۴-۳- وزن خشک و تر بوته . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

۴-۴-۳- وزن هزار دانه .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵-۴-۳- تعداد طبق در بوته.  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶-۴-۳- تعداد دانه در طبق.. . . . .. . . .

۸۰

۸۳

۸۴

۸۴

۸۶

۸۶

۸۸

۸۸

۹۰

۷-۴-۳- درصد پوکی دانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸-۴-۳- تعداد شاخه اصلی وفرعی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹-۴-۳- عملکرد دانه .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۰-۴-۳- شاخص سطح برگ.  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱-۴-۳- پروتئین.  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

۱۲-۴-۳- پرولین.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳-۴-۳- درصد و عملکرد روغن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴-۴-۳- کاروتنوئید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۵-۴-۳- قندهای محلول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۶-۴-۳- کلروفیلa، b و کل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۷-۴-۳- شاخص برداشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل چهارم

۹۲

۹۳

۹۴

۹۶

۹۸

۹۸

۹۹

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

 

۱-۴- نتیجه گیری کلی. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

۲-۴- پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۰۴

۱۰۶

ضمائم

شکل ضمیمه ۱- نقشه کشت. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

۱۰۷

مراجع مورد استفاده. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۳

 

فهرست اشکال

شکل۱-۳: تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۷
شکل۲-۳: تأثیر رقم های مختلف بر مقدار ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
شکل۳-۳: تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک برگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
شکل۴-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
شکل۵-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰
شکل۶-۳- اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰
شکل۷-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱
شکل۸-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱
شکل۹-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲
شکل۱۰-۳- تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲
شکل۱۱-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کلروفیل برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
شکل۱۲-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۴
شکل۱۳-۳-تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
شکل۱۴-۳-تأثیر رقم های مختلف بر مقدار ارتفاع نهایی بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
شکل۱۵-۳- اثر متقابل تنش خشکی و رقم در مقدار ارتفاع بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
شکل۱۶-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
شکل۱۷-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۷
شکل۱۸-۳- اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت در وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۷
شکل۱۹-۳- تأثیر رقم های مختلف بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸
شکل۲۰-۳- اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸
شکل۲۱-۳-اثر متقابل تنش خشکی، تاریخ کاشت و رقم بر وزن خشک برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ۴۹
شکل۲۲-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹
شکل۲۳-۳- تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰
شکل۲۴-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن خشک بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱
شکل۲۵-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن خشک بوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱
شکل۲۶-۳- تأثیر رقم های مختلف بر وزن خشک بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
شکل۲۷-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۳
شکل۲۸-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۳
شکل۲۹-۳-تأثیر رقم های مختلف بر وزن تر بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ۵۴
شکل۳۰-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
شکل۳۱-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

 

 

فهرست اشکال

شکل۵۵-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۵۶-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار پرولین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شکل۵۷-۳- اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر مقدار پرولین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۵۸-۳- اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر درصد پروتئین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شکل۵۹-۳- اثر رقم های مختلف بر درصد پروتئین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۶۰-۳- اثر متقابل رقم و تاریخ های مختلف کاشت بر درصد پروتئین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شکل۶۱-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر درصد روغن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۶۲-۳- تأثیر رقم های مختلف بر درصد روغن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۶۳-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد روغن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

شکل۶۴-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار عملکرد روغن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

شکل۶۵-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار عملکرد روغن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۶۶-۳-اثر تنش خشکی بر مقدار قندهای محلول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۶۷-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کلروفیلa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

شکل۶۸-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کلروفیلb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

شکل۶۹-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کلروفیل کل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

شکل۷۰-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار کلروفیلa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

شکل۷۱-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار کلروفیلb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شکل۷۲-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار کلروفیل کل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

شکل۷۳-۳- اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر مقدار کلروفیلb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

شکل۷۴-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

شکل۷۵-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار شاخص برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

شکل۷۶-۳-تأثیر رقم های مختلف بر مقدار شاخص سطح برداشت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

 

شکل۳۲-۳- اثر متقابل رقم های مختلف و تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵

شکل۳۳-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۶

شکل۳۴-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۷

شکل۳۵-۳- تأثیر رقم های مختلف بر تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۷

شکل۳۶-۳- اثر متقابل رقم های مختلف و تاریخ کاشت بر تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۸

شکل۳۷-۳- اثر متقابل تنش خشکی، تاریخ کاشت و رقم بر تعداد طبق در بوته. . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۸

شکل۳۸-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد دانه در طبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹

شکل۳۹-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر تعداد دانه در طبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰

شکل۴۰-۳- تأثیر رقم های مختلف بر تعداد دانه در طبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰

شکل۴۱-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر درصد پوکی دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱

شکل۴۲-۳- تأثیر رقم های مختلف بر درصد پوکی دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۲

شکل۴۳-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد شاخه اصلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۲شکل۴۴-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر تعداد شاخه اصلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳

شکل۴۵-۳- تأثیر رقم های مختلف بر تعداد شاخه اصلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳

شکل۴۶-۳-تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد شاخه فرعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۴

شکل۴۷-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر تعداد شاخه فرعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۴

شکل۴۸-۳-تأثیر رقم های مختلف بر تعداد شاخه فرعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .   ۶۵

شکل۴۹-۳-اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت های مختلف بر تعداد شاخه فرعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۶

شکل۵۰-۳-تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۶

شکل۵۱-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۷

شکل۵۲-۳- تأثیر رقم های مختلف بر مقدار عملکرد دانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۷

شکل۵۳-۳- تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۸

شکل۵۴-۳- تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر مقدار شاخص سطح برگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۹

جدول  ۱- ۲-  مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه آزمايشي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱

جدول  ۱-۳- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده گلرنگ در آزمایش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۱۰۸

جدول ۲-۳- ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0