اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موشهای صحرایی: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موشهای صحرایی در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موشهای صحرایی :

استفاده طولانی مدت از داروهای ضد صرع عوارض جانبی متعددی در بیماران مبتلا به صرع و همچنین در کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری و اوایل دوره پس از تولد برای کنترل تشنج داروهای ضد صرع استفاده می­کنند دارد. اتوسوکسیماید داروی انتخابی در درمان صرع غایب است که به طور عمده با مهار کانال­های کلسیمی نوع T عمل می­کند. ما در مطالعه حاضر، اثرات دراز مدت دریافت اتوسوکسیماید در اواخر دوران بارداری و اوایل دوره پس از تولد را بر اضطراب و  افسردگی در دوره بلوغ مورد بررسی قرار دادیم. موش­های صحرایی ماده حامله به سه گروه تقسیم شدند. مادران گروه کنترل در کل دوران حاملگی و شیر دهی آب معمولی را دریافت ­کردند. گروه شاهد از شروع روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان ۴۰ میلی­گرم بر کیلو گرم ساخارین در روز به صورت محلول در آب معمولی دریافت کردند. مادران گروه آزمایش از روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از تولد میزان ۲۰ میلی­ گرم بر کیلوگرم در روز داروی اتوسوکسیماید به همراه ۴۰ میلی­گرم بر کیلوگرم ساخارین به صورت محلول با آب دریافت کردند. ما از آزمون­های open field، ماز بعلاوه مرتفع و شنای اجباری به‌ترتیب برای مطالعه فعالیت حرکتی پایه، افسردگی و اضطراب استفاده کردیم. تست‌های رفتاری در روز ۶۰ بعد از تولد آغاز شدند.

فعالیت حرکتی در دو گروه شاهد و آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود، اگرچه این تأثیر در موش‌های نر گروه آزمایش معنی‌دار نبود. در ماز بعلاوه مرتفع اتوسوکسیماید زمان ورود به بازوهای باز را در موش‌های ماده کاهش داد که این مسئله اضطراب بیشتری را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهد. در آزمون شنای اجباری زمان بی­حرکتی در موش­های نر دریافت کننده اتوسوکسیماید در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش معنی­داری نشان داد و تعداد دفعات غوص بیشتر از موش‌های گروه کنترل بود. تزریق درون صفاقی ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم فلوکستین که یک مهار کننده بازجذب انتخابی سروتونین است طی یک دوره ۲۴ ساعته قبل از تست شنای اجباری روز دوم تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل را از بین ‌برد. نتایج یافته‌های ما نشان می‌دهد که دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین می‌تواند شاخص‌های رفتاری اضطراب و افسردگی را در موش‌های بالغ تغییر دهد. به نظر می‌رسد ساخارین می­تواند با فعالیت‌های حرکتی با عملکردهای رفتاری تداخل نماید.

کلمات کلیدی: اتوسوکسیماید، ساخارین، تکوین، موش صحرایی، اضطراب، افسردگی، فعالیت حرکتی، آپاپتوز

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات دریافت اتوسوکسیماید

فصل اول : مقدمه

۱- مقدمه  ۲

۱-۱- صرع  ۲

۱-۲- طبقه­بندی تشنج­های صرعی   ۲

۱-۳- مکانیسم تشنج­های صرعی   ۴

۱-۴- کانال­های یونی دخیل در صرع  ۵

۱-۴-۱-  کانال­های کلسیمی T- Type  ۶

۱-۵- داروهای کنترل صرع  ۷

۱-۵-۱-  مکانیسم عملکرد اتوسوکسیماید  ۸

۱-۶-  مکانیسم­های اساسی عوارض جانبی داروهای ضدصرع در دوران جنینی   ۹

۱-۷- افسردگی   ۱۰

۱-۷-۱- ارتباط صرع و افسردگی   ۱۱

۱-۷-۲-  علل بروز  ۱۱

۱-۷-۳- ساختارهای مغزی مشترک در افسردگی و صرع  ۱۲

۱-۷-۴- داروهای ضدصرع و رفتارهای شبه افسردگی   ۱۴

۱-۷-۵-  نقص انتقال سروتونرژیک و افسردگی   ۱۴

۱-۸- فلوکستین   ۱۵

۱-۸-۱- تنظیم انتقال سروتونرژیک توسط فلوکستین   ۱۶

۱-۹- هسته سجافی پشتی   ۱۸

۱-۹-۱- ارتباط هسته سجافی پشتی و افسردگی   ۱۸

۱-۱۰- اضطراب   ۱۹

۱-۱۰-۱- نواحی مغزی دخیل در اضطراب   ۱۹

۱-۱۱- مرگ سلولی   ۲۰

۱-۱۲- آپاپتوز ۲۱

۱-۱۲-۱-  نقش آپاپتوز  ۲۲

۱-۱۳- کاسپازها ۲۲

۱-۱۳-۱-  انواع کاسپازها ۲۳

۱-۱۳-۲- کاسپاز ۳   ۲۳

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته

۲- مرروي بر تحقیقات گذشته  ۱۱

۲-۱- اثرات جانبی دریافت داروهای ضدصرع بر تکوین و عملکرد مغز  ۱۱

۲-۲-  عوارض مصرف اتوسوکسیماید و سایر مهارکننده­های کانال­های کلسیمی   ۱۴

۲-۳- هدف   ۱۶

فصل سوم : مواد و روش­ها

۳- مواد و روش­ها ۵۶

۳-۱- مواد مورد نیاز ۵۶

۳-۲- وسایل و دستگاه­ها ۵۷

۳-۳- روش انجام کار ۵۷

۳-۴- آزمون حرکتی Open field  ۵۹

۳-۵- ماز بعلاوه مرتفع  ۶۱

۳-۶- آزمون شنای اجباری   ۶۲

۳-۷- آماده ­سازی محلول­های پرفیوژن  ۶۴

۳-۷-۱- پرفیوژن و خارج کردن مغز از جمجمه  ۶۴

۳-۷-۲- برش‌گیری   ۶۵

۳-۷-۳- ایمونوهیستوشیمی   ۶۶

۳-۷-۴- مطالعه میکروسکوپی   ۶۷

۳-۸- آنالیز آماری   ۶۷

فصل چهارم : نتایج

۴- نتایج   ۶۹

۴-۱ مطالعه فعالیت حرکتی   ۶۹

۴-۲- اضطراب   ۷۱

۴-۳- تأثیر دریافت اتوسوکسیماید بر آزمون شنای اجباری   ۷۲

۴-۴- اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره ­ی تکوین بر ناحیه ­ی سجافی پشتی   ۷۸

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

۵- بحث و نتیجه­ گیری   ۸۳

منابع و مأخذ   ۸۶

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-  مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های نر در گروه­ های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field  ۶۹

نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های ماده در گروه­های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field  ۷۰

نمودار ۴-۳-  مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موش­های نر گروه­های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع. ۷۱

نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موش­های ماده  گروه­های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع. ۷۲

نمودار ۴-۵-  مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موش­های نر گروه­ های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۳

نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین  موش­های ماده گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۴

نمودار ۴-۷- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم بین موش­های نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۵

نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم بین موش­های ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۶

نمودار ۴-۹- مقایسه میانگین دفعات غوص در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موش­های نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۷

نمودار ۴-۱۰- مقایسه میانگین دفعات غوص در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موش­های ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۸

نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین تعداد نورون­های CSP+ بین موش­های نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ناحیه هسته سجافی پشتی. ۷۹

نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین تعداد نورون­های CSP+ بین موش­های ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ناحیه هسته سجافی پشتی. ۸۰

 

فهرست شکل­ها

شکل ۱-۱- ساختار مولکول اتوسوکسیماید  ۹

شکل۱-۲- ساختار مولکول فلوکستین   ۱۶

شکل ۳-۱- تست اسمیر (اسپرم­های موش صحرایی) ۵۹

شکل ۳-۲- دستگاه تست فعالیت حرکتی   ۶۰

شکل ۳-۳- دستگاه ماز بعلاوه مرتفع   ۶۱

شکل ۳-۴- آزمون شنای اجباری   ۶۳

شکل ۳-۵- پرفیوژن   ۶۵

شکل ۴-۱-  هسته سجافی پشتی در گروه­های کنترل، شاهد و تیمار  ۸۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0