اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی شیلات

اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی شیلات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri ” با گرایش  کشاورزی شیلات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه:

رشد جبراني از جمله موارد مهمي است که مي تواند نقش تعيين کننده اي در بهينه سازي و مديريت تغذيه داشته باشد. در بسياري از گونه ها اين پديده موجب رشد سريع و بيشتر از حد طبيعي در دوران غذادهي بعد از رفع محروميت غذايي مي گردد. اثرات دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت و غذادهي مجدد بر روي عملکرد رشد و تغذيه، ترکيبات بيوشيميايي بدن و فاکتورهاي خوني در بچه تاس ماهيان سيبري (Acipenser baerii) با ميانگين وزني ۵/۱± ۵۱/۱۹ گرم براي ۸۰ روز بررسي شد.

پس از ۱۰ روز سازگاري با شرايط آزمايشي ۱۵ ماهي به صورت کاملاً تصادفي در هر يک از ۱۲ تانک استوانه اي فايبرگلاس ۵۰۰ ليتري توزيع شدند. بچه ماهيان چهار رژيم غذايي متفاوت را تجربه کردند: کنترل چهار وعده روزانه در روز تا حد سيري تغذيه شد، تيمار اول ۲ روز گرسنگي و ۸ روز غذادهي مجدد، تيمار دوم ۴ روز گرسنگي و ۱۶ روز غذادهي مجدد و تيمار سوم ۸ روز گرسنگي و ۳۲ روز غذادهي مجدد را تجربه کردند و اين سيکل ها تا پايان ۸۰ روز آزمايش تکرار شد. زيست سنجي از ماهيان در تمام تيمارها هر ۲۰ روز يکبار صورت گرفت. نمونه هاي مربوط به پارامترهاي بيوشيميايي بدن و پارامترهاي خوني ماهيان در سه دوره (ابتدا، وسط و پايان آزمايش) جمع آوري شد.

نتايج حاصل نشان داد که دوره هاي گرسنگي و غذادهي مجدد تاثيري منفي بر روي عملکرد رشد و تغذيه ماهيان نداشت. نتايج اين مطالعه نشان داد که در پايان آزمايش اختلاف معني دار (P > 0/05) بين تيمارها و گروه شاهد از نظر وزن مشاهده نشد (به جزء تيمار ۲). هم چنين نرخ رشد ويژه و ضريب تبديل غذايي در گروه شاهد بالاتر از ساير تيمارها بود. در مطالعه ي حاضر دوره هاي گرسنگي و غذادهي مجدد بر روي برخي از ترکيبات بيوشيميايي بدن مثل خاکستر، رطوبت، انرژي و چربي بي تاثير بود اما در ساير پارامترهاي مثل پروتئين و فيبر گروه شاهد به صورت معنی داری (P < 0/05) بالاتر از تيمارها بود و کربوهيدرات در گروه شاهد به صورت معني دار (P < 0/05) پايين تر از تيمارها نشان داد. از نظر فاکتورهاي خوني در پايان آزمايش تنها غلظت هموگلوبين و درصد هماتوکريت در تيمارها به صورت معني دار (P < 0/05) بالاتر از گروه شاهد نشان دادند. بچه تاس ماهيان سيبري توانايي تحمل دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت را دارند. در پايان آزمايش ماهيان جبران جزيي را نشان دادند که بيانگر اين مسئله است که اين برنامه هاي گرسنگي و غذادهي مجدد مي تواند در مزارع  پرورشي اين گونه اجراء شود.

 

 

مقدمه

تاسماهيان از ماهيان غضروفي[۱] به شمار رفته که بعنوان اجداد اوليه ماهيان استخواني وبا قدمت ۲۵۰ ميليون ساله فقط در نيمکره شمالي ديده مي شوند. اين خانواده مشتمل بر ۲۷ گونه بوده که ۱۶ گونه آن در جنس Acipenser جاي مي گيرند، که برخي از آنها دريايي، برخي به آب شيرين جهت تخمريزي مهاجرت کرده و تعدادي نيز در آب شيرين محصورند (بهمني، ۱۳۷۷). در دهه هاي اخير به دليل افزايش صيد، عدم حفاظت، آلودگي هاي زيست محيطي، ايجاد محدوديت در مسيرهاي مهاجرت و نقاط تخم ريزي، تعداد ماهيان خاوياري به تدريج كاهش يافته و خطر نابودي نسل ها اين گونه ها را تهديد مي كند. لذا نياز به توجه ويژه اي به حفاظت و بقاء آن ها احساس می شود (Birstein, 1993; Williot et al., 2001).

لذا بسياري از كشورهاي جهان مانند روسيه، ايالات متحده آمريكا، ايتاليا، فرانسه و آلمان با تكثير مصنوعي و رها سازي بچه ماهیان در آب ها و حتي پرورش در آبهاي داخلي تصميم به بازسازي وتوليد مجدد ذخاير این گونه ها گرفته اند (Adamek et al., 2007). تاسماهي سيبري، Acipencer baerii (Brandt, 1869)، در کنار جذابيت پرورشي (Williot et al., 2001) به علت دارا بودن مشخصات ارزشمندي همچون قابليت زندگي در آب شيرين، مقاومت نسبت به تغييرات شرايط محيط زيست،  سازگاري با دماهاي پايين، پذيرش طيف وسيعي از مواد خوراكي و استعداد فراوان براي رشد در شرايط مطلوب، همواره مورد توجه دانشمندان اروپايي بوده است. لذا طي سالهاي ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷ میلادی تعدادي از بچه ماهيان اين گونه به سيستمهاي پرورشي در آبهاي اروپا معرفي شدند (Bronzi et al., 1999). تاسماهي سيبري در سال ۱۹۹۹ در كشورهايي همچون فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا به عنوان گونه غالب پرورشي (بر حسب تن) مطرح بود. به طوري كه در كشور فرانسه در همين سال توليد گوشت و خاويار آن به رقم ۲۰۰ هزار تن و ۴۰۰۰ كيلوگرم رسيد (Williot et al., 2001 ).

از جمله مواردی که در زمینه مدیریت مجموعه های تولیدی دارای اهمیت فوق العاده است توجه به بازده کلی و میزان محصول تولیدی آنها می باشد. عوامل بسیاری در این زمینه دخالت دارند که از مهم ترین آنها می توان به غذا، مدیریت تغذیه و درک و شناخت فیزیولوژی رشد اشاره کرد. در صورت شناخت ودرک ماهیت پدیده رشد می توان مدیریت پیشرفته ای را در زمینه آبزی پروری اعمال نمود، که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، فضای قابل توجهی را نیز به منظور توسعه و پیشرفت این صنعت به صورت پایدار در آینده فراهم خواهد نمود.

در حال حاضر قسمت اعظم هزینه پرورش (۶۰- ۵۰ درصد) صرف تامین غذا می شود که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده ماهی گردیده است (Goddard, 1974 برگرفته از علیزاده و دادگر، ۱۳۸۰). كارايي يك غذا تنها به كيفيت آن وابسته نيست، بلكه به مديريت غذادهي نيز وابسته مي باشد. كيفيت خوب و مناسب بودن غذا از لحاظ مواد مغذي زماني مي تواند مفيد واقع شود كه از يك شيوه مناسب غذادهي (ميزان غذا، تعداد دفعات و روش هاي غذادهي و برنامه روزانه غذادهي) استفاده شود (Lim & Poernomo, 1985; Bascinar et al., 2007). بنابراین با توجه به روند رو به رشد آبزی پروری در ایران عنایت به مساله مدیریت تغذیه اثر غیرقابل انکاری بر آینده و توسعه پایدار این صنعت دارد. با توجه به مطالب مذکور می توان به اهمیت مدیریت تغذیه و شناخت و درک پدیده رشد در آینده آبزی پروری پی برد.

رشد جبرانی  یکی از مواردی مهمی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بهینه سازی فعالیت های آبزی پروری داشته باشد (Hayward et al., 2000). این پدیده رشد سریع و بیش از حد طبیعی در دوران رفع محرومیت غذایی و بعد از کاهش وزن ناشی از سوء تغذیه می باشد (Dobson & Holmes, 1984).

با توجه به مطالب عنوان شده در این مطالعه سعی بر آن است که اثرات احتمالی دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد بر روی شاخص های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی بررسی گردد و در نهایت با معرفی روش مدیریتی جدید در تغذیه (دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد) منجر به ارائه ی یک الگوی کاربردی در سیستم های پرورشی گردد.

 

بر این اساس اهداف انجام این پایان نامه به صورت زیر خلاصه می گردد:

۱ـ بررسی وقوع پدیده رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری

۲- تعيين بهترین طول دوره محروميت غذايي در بچه تاس ماهيان سيبري

۳ـ بررسی پارامترهاي رشد و تغذيه در سيكل هاي گرسنگي و غذادهی مجدد

۴- بررسی ترکيب بيوشيميايي بدن در سيكل هاي گرسنگي و غذادهی مجدد

۵- بررسی پارامترهای خونی در سیکل های گرسنگی و غذادهی مجدد

 

اهداف اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه:

  • رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری صورت می گیرد.
  • رشد جبراني کارایی رشد بچه تاس ماهي سيبري را بهبود می بخشد.
  • رشد جبرانی کارایی تغذیه بچه تاس ماهیان سیبری را بهبود می بخشد.
  • رشد جبرانی ترکیب شیمیایی بدن بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • رشد جبرانی پارمترهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

رشد عبارت است از هرگونه تغییر در اندازه یا مقدار توده بدنی، صرف نظر از مثبت، منفی، موقتی و طولانی بودن آن. از نظر تعادل انرژی، رشد حاصل تغییر در محتوای انرژی بدن ماهی می باشد (Jobling, 1994). رشد در بسیاری از جنبه های اساسی نظیر زیست شناسی ماهیان، مدیریت (ذخایر) و حفاظت ماهیان دخیل است (Nislow, 2001). عوامل موثر بر رشد به دو دسته عوامل محیطی (درجه حرارت، شوری، دوره نوری، اکسیژن، تغذیه و … ) و عوامل زیستی (اندازه ماهی، عوامل رفتاری مثل سلسله مراتب اجتماعی، تراکم ماهی، میزان فعالیت ماهی و …) تقسیم می شوند (Millward, 1989; Jobling, 1994). کنترل رشد مهم ترین هدف در فعالیت های آبزی پروری است (Jobling, 1994). تفاوت اندازه دو موجود مشابه می تواند به دلیل تفاوت در تعداد یا اندازه سلول ها و یا هر دوی این موارد باشد. تعداد سلول ها تابع تعداد تقسیمات و میزان مرگ سلولی است، که نظیر اندازه سلول بوسیله علائم درون و برون سلولی تنظیم می گردند (Conlon & Raff, 1999).

 

 

نتیجه گیری کلی

در این مطالعه تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر روی عملکرد رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری با میانگین وزنی ۵/۱±۵۱/۱۹ بررسی شد. به طور کلی از مطالعه ی حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد تاثیری منفی بر روی فاکتورهای خونی، عملکرد رشد و تغذیه ماهیان نداشت. هرچند که در مطالعه ی حاضر ترکیبات بیوشیمیایی بدن تیمارها روند کاهشی را نسبت به گروه شاهد نشان داد و به عبارتی افت کیفیت لاشه در پایان آزمایش مشاهده شد. تیمار ۸ روز گرسنگی به عنوان بهترین طول دوره ی محرومیت غذایی در بچه تاس ماهیان سیبری معرفی شد. در نهایت با توجه با اینکه در پايان آزمايش ماهيان جبران جزيي را نشان دادند این مسئله بيانگر اين است که برنامه هاي گرسنگي و غذادهي مجدد مي تواند در مزارع  پرورشي اين گونه صرف نظر از افت کیفیت لاشه و تنها از دیدگاه تولیدی اجراء شود.

 

  فهرست مطالب اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه

 

فصل اول- مقدمه و کلیات ۱

۱-۱-  رشد جبرانی ۴

۱-۲- خصوصیات رشد جبرانی ۶

۱-۲-۱- میزان جبران ۶

۱-۲-۲- مرکز جبران ۷

۱-۳- مدل های رشد جبرانی ۸

۱-۳-۱- Cybernetic Model 8

۱-۳-۲- Structural & Storage Model 8

۱-۴- مزایای رشد جبرانی ۹

۱-۵- هزینه های رشد جبرانی ۱۰

۱-۶- عوامل موثر بر رشد جبرانی در ماهیان

۱-۶-۱- شدت و طول دوره سوء تغذیه

۱-۶-۲- مرحله تکامل بافتی در شروع سوء تغذیه

۱-۶-۳- بلوغ جنسی و تولید مثل

۱-۶-۴- درجه حرارات

۱-۶-۵- کیفیت آب

۱-۶-۶- دوره نوری و فصل

۱-۶-۷- پیشینه تغذیه ای حیوان

۱-۶-۸- کیفیت جیره غذایی

۱-۶-۹- تراکم و تعاملات اجتماعی

۱-۶-۱۰- جنسیت و گونه ماهی

۱-۷- دلایل احتمالی رشد جبرانی

۱-۷-۱- مصرف غذا

۱-۷-۲- تغییر ضریب تبدیل غذایی (کارایی تبدیل غذایی یا کارایی رشد)

۱-۷-۳- تغییر متابولیسم

۱-۷-۴- تخصیص منابع مواد و انرژی

۱-۸- پرورش ماهیان خاویاری

۱-۹- خصوصیات کلی ماهی

۱-۱۰-جایگاه سیستماتیک ماهی و پراکنش جغرافیایی

۱-۱۱- خصوصیات ریخت شناسی

۱-۱۲-زیستگاه

۱-۱۳- زیست شناسی ماهی

۱-۱۴- اهمیت اقتصادی

۱-۱۵- پیشینه تحقیق

۱۱

۱۱

۱۱

۱۲

۱۲

۱۲

۱۳

۱۳

۱۴

۱۴

۱۵

۱۵

۱۶

۱۶

۱۷

۱۸

۱۸

۱۹

۲۱

۲۲

۲۲

۲۳

۲۵

۲۶

فصل دوم- مواد و روش ها  

۲۷

۲-۱- محل و مدت انجام تحقیق ۲۷
۲-۲- جیره غذایی آزمایش ۲۷
۲-۳- طراحی سیستم آزمایشی ۲۸
۲-۴- تیماربندی و ذخیره سازی ۲۹
۲-۵- غذادهی ۳۰
۲-۶- اندازه گیری کیفیت آب ۳۰
۲-۷- جمع آوری اطلاعات مربوط به رشد و تغذیه ۳۱
۲-۸- بررسی پارامترهای رشد و تغذیه ۳۱
۲-۹- آنالیز تقریبی ترکیبات لاشه ۳۲
۲-۱۰- پردازش داده ها ۳۲
فصل سوم- نتايج
۳۳
۳-۱- نتايج حاصل از تاثير رژیم هاي غذايي بر شاخص هاي رشد ۳۳
وزن اوليه(IBW) ۳۳
وزن نهايي(FBW) ۳۳
افزايش وزن(WG) ۳۳
نرخ رشد ويژه(SGR) ۳۳

ضريب چاقی(CF)

۳۳
۳-۲- نتايج حاصل از تاثير رژیم هاي غذايي بر شاخص هاي تغذیه ای

۳۴

ضريب تبديل غذايي(FCR) ۳۴
نسبت بازده غذايي(FER) ۳۴
نسبت بازده پروتئين(PER) ۳۴
غذاي روزانه مصرفي(FI) ۳۴
۳-۳- نتايج حاصل از آنالیز لاشه ۳۵
پروتئین لاشه ۳۵
چربی لاشه ۳۵
خاکستر لاشه ۳۵
رطوبت لاشه ۳۵
فصل چهارم- بحث   ۳۷
۴-۱- شاخص هاي رشد ۳۸
۳-۲-۴- شاخص های تغذیه ای ۴۱
۴-۳- آنالیز لاشه ۴۴
۴-۵- نتيجه گيري کلي ۴۸
۴-۶- پيشنهادات ۴۹
۵۰

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱-  مطالعات انجام شده در مورد رشد جبرانی در ماهیان استخوانی

جدول ۲-۱ تجزیه تقریبی جیره غذایی

جدول ۳-۱ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰

جدول ۳-۲ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰

جدول ۳-۳ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰

جدول ۳-۴ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰

جدول ۳-۵ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز۴۰

جدول ۳-۶ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰

جدول ۳-۷  فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰

جدول ۳-۸  فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰

 

۵

۲۹

۳۸

۳۹

۴۱

۴۲

۴۴

۴۵

۵۰

۵۰

 

 

فهرست اشکال

شکل۱-۱- الگوهای آرمانی جبران رشد ۷
شکل۱- ۲- تاس ماهی سیبری ۲۰
شکل۱-۳- نقشه پراکنش تاس ماهی سیبری ۲۱
شكل ۱-۴- توليد جهاني تاس ماهي سيبري ۲۳
شكل۲-۱- تجهیزات انجام آزمايش ۳۰
شکل ۲-۲-  تیماربندی آزمایش ۳۲
شكل ۲-۳- زيست سنجي ماهيان ۳۳
شکل ۲-۴- زمان های نمونه برداری لاشه و خون ۳۵
شکل ۳-۱ مقایسه نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف ۳۹
شکل ۳-۲ مقایسه افزایش وزن بدن در تیمارهای مختلف ۴۰
شکل ۳-۳ مقایسه شاخص قیمت در تیمارهای مختلف ۴۱
شکل ۳-۴ مقایسه ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای مختلف ۴۲
شکل ۳-۵ مقایسه میزان غذای مصرفی کل دوره در تیمارهای مختلف ۴۳
شکل ۳-۶- درصد پروتئین لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی ۴۶
شکل ۳-۷- درصد چربی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی ۴۷
شکل ۳-۸- میزان انرژی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی ۴۸
شکل ۳-۹- غلظت هموگلوبین تیمارهای مختلف آزمایشی ۵۱
شکل ۳-۱۰- تعداد گلبول های سفید تیمارهای مختلف آزمایشی ۵۲
شکل ۳-۱۱- تعداد گلبول های قرمز تیمارهای مختلف آزمایشی ۵۳

شکل ۳-۱۲ مقایسه حجم متوسط گلبولی در تیمارهای مختلف

۵۴

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0