بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان:

به منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (۱۵ تیر ماه، ۵ مرداد ماه و ۲۵ مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ ۲۵ مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت ۰ و ۱ میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود.

نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم ۷۰۴ در تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه به نسبت ۱۹/۶۰ درصد بیشتر از تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت ۱ میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت ۱ میلی­مولار در تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی ۱ میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه در رقم ۵۰۴ به نسبت ۷۶/۶۴ درصد بیشتر از تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم ۵۰۴ بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید ۵۰۴ برابر با (۰۵/۲ عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه و رقم ۵۰۴ بدست آمد.

همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت ۵ مرداد به نسبت ۲۳/۵۹ درصد بیشتر از محلول­پاشی ۱ میلی­مولار و تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی ۱ میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه و هیبرید ۵۰۴ با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت ۴۷/۴۵ درصد بیشتر از تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه و محلول­پاشی ۱ میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم ۷۰۴ برابر با ۷۱/۷۳ درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی ۱ میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه در رقم ۷۰۴ به نسبت ۱۶/۸۱ درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت ۱۵ تیر ماه و رقم ۵۰۴ بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک به ترتیب برابر با ۶۸/۱۵ و ۳۳/۱۷ درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود..

 

مقدمه بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک:

ذرت یک گیاه ۴ کربنه، بومی آمریکای مرکزی با تولید بسیار بالااست، که پایین بودن اسید آمینه لیزین آن از طریق وارد کرون پروتئین دانه های بقولات در جیره غذایی دام جبران شده است (کوچکی و خواجه حسینی، ۱۳۸۷). ذرت پس از گندم و برنج مهمترين محصول زراعي است و توجه خاصي به اين گياه است. زيرا كه موارد استفاده زيادي براي انسان، دام صنعت، داروسازي، صنايع غذايي و … دارد (نورمحمدي و همكاران، ۱۳۸۹). توجه به نياز روز افزون كشور به تامين مواد غذايي و توليد فراورده هاي دامي و سهم ذرت در جيره غذايي طيور بررسي عوامل مهم افزايش توليد اين محصول استراتژيك اهميت زيادي پيدا كرده است (مقني نصري، ۱۳۸۱). ذرت نيرومندترين گياه زراعي در جذب و ذخيره سازي انرژي موجود در زمين است به همين جهت به اين گياه لقب سلطان غلات را داده اند، اين گياه قادر است نسبت به آب مصرفي خود بالاترين عملكرد را در واحد سطح توليد نمايد (نورمحمدي و همكاران، ۱۳۸۹).

ذرت در رده بندي گياهي، اين گياه از شاخه گياهان گلدار يا پيدازادان از رده نهان دانگان از زير رده تك لپه اي ها از راسته تك لپه اي هاي بي جام (يعني با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هايي احاطه شده اند) و از تيره گندميان و از زير تيره پانيكويئده  و طايفه Maydcae است(مير هادي، ۱۳۸۰).

نسبت توليد علوفه به كل محصولات زراعي در كشور ۱۲/۲۰ درصد است كه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ سير صعودي داشته است (جليلي، ۱۳۸۲).

راندمان توليد در هكتار ذرت دانه اي كشور در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در اراضي آبي ۷۲۲۷ كيلوگرم و در اراضي ديم ۲۷۸۸ كيلوگرم بوده است و كل توليد ذرت دانه اي در كشور حدود ۲ ميليون تن برآورد شده است (آمارنامه كشاورزي، ۱۳۸۲).

براساس آمارنامه فائو )۲۰۰۳) سطح كل زير كشت ذرت در جهان ۱۴۲۶۸۵۰۰۰ هكتار ميزان توليد كل ذرت در جهان ۰۴۳/۶۴۸ ميليون تن بوده است (آمارنامه كشاورزي ۱۳۸۲). سطح زير كشت ذرت دانه­اي كشور در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ حدود ۲۷۶ هزار هكتار برآورد شده كه ۸۸/۹۹ درصد آن اراضي آبي و بقيه ديم بوده است. استان کرمانشاه در سال زراعی ۸۹ از لحاظ عملکرد ذرت در واحد سطح رتبه نخست و از لحاظ سطح زیر کشت پس از استان فارس و خوزستان مقام سوم را دارا بود. حدود ۳۶ هزار هکتار از اراضی استان  زیر کشت ذرت رفته  که از این سطح ۲۶ هزار هکتار کشت اول و مابقی کشت دوم است و پیش بینی می شود با آغاز برداشت از نیمه دوم شهریور امسال با عملکرد ۲/۹ تن در هکتار بیش از ۳۲۰ هزار تن ذرت در این استان تولید شود (بی نام، ۱۳۸۹). علوفه خشك از لحاظ وزني حدود  ۲۵ درصد علوفه تر را شامل مي شود در آمريكاي شمالي، معيار انرژي متمركز در خوراك هاي دامي(علوفه خشك) كه در بيشتر موارد استفاده مي شود. شامل كل مواد قابل هضم (TDM)، مواد خشك قابل هضم و انرژي قابل هضم است (كريمي، ۱۳۸۶).

ذرت علوفه­اي به عنوان گياهي با توانايي بالا و سازگاري در اكثر مناطق كشور مي تواند نقش مهمي در تامين علوفه مورد نياز دام ها بويژه در فصل زمستان ايفا نمايد (چوگان، ۱۳۷۵). تقريباً كليه قسمت هاي ذرت اعم از ساقه و برگ، دانه و حتي كاكل و چوب بلال مصرف مي شود در بيش از ۵۰۰ نوع فراوده گوناگون از آن بدست مي آيد، مواد مصرف ذرت در تغذيه انسان، تغذيه دام و طيور و مصارف صنعتي است (آمار نامه كشاورزي، ۱۳۸۲).

تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویت­های تحقیقاتی در کشت هر محصول می­باشد این عوامل اهمیت ویژه­ای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار می­دهد. زمان کاشت بر سرعت رویشی، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر می­گذارد (محمدی ،آقاعلیخانی، ۱۳۸۶).

نتایج مشابهی برای فرایند جوانه­زنی بذر­های گیاه ذرت (Zea mays L.) گزارش گردیده­است و مشخص شده­است که غلظت بالاتر از یک میلی مولار اثر منفی  بر روی جوانه­زنی دارد و غلظت­های بالاتر از ۵/۰ میلی مولار رشد گیاه و جوانه­زنی را به تأخیر می­اندازد. چون در روزهای بالاتر، SA استرس اکسیداتیو را، راه­اندازی می­کند (Rao et al, 1997).

Wen et al (2008) نشان دادند که سالیسیلیک­اسید در ایجاد یک سیگنال احتمالی و پاسخ مقاومتی در گیاهان در مقابل استرس موثر است.

Kang et al (2003) نقش سالیسیلیک­اسید را در ایجاد پاسخ دفاعی غیر مستقیم و فعال کردن ژن­های مقاومت گیاهی بیان کردند.کاربرد استیل­سالیسیلیک­اسید باعث کاهش تجمع رادیکال­های آزاد سوپراکسیداز بافت گیاه و استحکام غشایی سلولی می­شود در نتیجه موجب مقاومت گیاه به سرمازدگی می شود (Cai et al, 2006).

اهداف از انجام این تحقیق شامل:

  1. تعیین اثرات اسید سالیسیلیک بر صفات زراعی ذرت
  2. تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
  3. تعیین مناسب ترین هیبرید ذرت به تاریخ کاشت
  4. تعیین مناسب­ترین هیبرید به محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

 

نتیجه گیری:

به­طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اسید­سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیک گیاه ذرت تا حدی تأثیرگذار بوده است. همچنین این تحقیق نشان داد که غلظت های بالاتری از اسید سالیسیلیک می توانند بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تأثیر گذار باشند در حالی که این غلظت ها تأثیر آنچنانی بر روی ذرت نداشته بود. اسید­سالیسیلیک با فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب عناصر، عمل فتوسنتز و تقسیم واد پرورده حاصل از فتوسنتز، شرایط مناسبی برای رشد گیاه فراهم کرده است به طوری که این اثر در صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد مورد ارزیابی مشاهده شد. از آنجا که آزمایشات از حساسیت ویژه­ای برخوردار می­باشند و نتایج بهتری از انجام آن در شرایط کنترل شده حاصل می­گردد لذا پیشنهاد می شود که از غلظت های بیشتر با دامنه­های غلظتی وسیعتر استفاده شده و اثر اسید­سالیسیک بر گیاهان در شرایط عادی و یا در شرایط انواع تنش­های محیطی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد که تاریخ کاشت ۵ مرداد ماه نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر برتری بیشتری داشته است لذا توصیه می­شود که امکان کشت ذرت در رنج وسیعی از روزهای سال مثلاً در اواخر تابستان به عنوان کشت دوم استفاده شود.

 

فهرست مطالب بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک

چكيده ……………………………….. ۱
فصل اول: کلیات ……………………….. ۳
مقدمه ……………………………….. ۴
۱-۱              منشاء و تاريخچه ذرت ………………. ۶
۱-۲              تاریخچه کاشت ذرت در ایران …………. ۷
۱-۳              اهمیت محصول ذرت در ایران ………….. ۷
۱-۴              اهمیت اقتصادی ذرت ………………… ۸
۱-۵              اهمیت ذرت علوفه­ای ………………… ۹
۱-۶              سطح زیر کشت در ایران و جهان ……….. ۱۰
۱-۷              مورفولوژی ذرت ……………………. ۱۲
۱-۷-۱ خصوصیات گیاهشناسی ……………….. ۱۲
۱-۸              اکولوژی ذرت ……………………… ۱۲
۱-۸-۱ موقعیت جعرافیایی ………………… ۱۲
۱-۸-۲ رطوبت ………………………….. ۱۲
۱-۸-۳ درجه حرارت ……………………… ۱۳
۱-۸-۴ نور ……………………………. ۱۳
۱-۸-۵ خاک ……………………………. ۱۳
۱-۹              بذر هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ………….. ۱۳
۱-۱۰          عملیات زراعی …………………….. ۱۳
۱-۱۰-۱ تهیه بستر کاشت …………………. ۱۳
۱-۱۰-۲ احتیاجات کودی ………………….. ۱۴
۱-۱۰-۳ نیاز آبی ………………………. ۱۴
۱-۱۰-۴ تناوب …………………………. ۱۵
۱-۱۱          برداشت ………………………….. ۱۵
۱-۱۲          برداشت ذرت برای سیلو ……………… ۱۵
۱-۱۳          ارزش غذایی ………………………. ۱۵
۱-۱۴          بیان مسئله ………………………. ۱۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق …………. ۱۷
۲-۱ اسیدسالیسیلیک (SA) ………………… ۱۸
۲-۱-۱ تاریخچه ………………………… ۱۸
۲-۱-۲ خواص شیمیایی اسید سالیسیلیک ………. ۱۹
۲-۱-۳ متابولیسم و بیوسنتز اسیدسالیسیلیک …. ۱۹
۲-۱-۴ مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک …… ۲۰
۲-۱-۴-۱ مسیر ایزوکورسیات ………………. ۲۰
۲-۱-۴-۲ مسیر فنیل­پروپانوئید ……………. ۲۰
۲-۱-۵ خواص عمومی اسید سالیسیلیک (SA) ……. ۲۱
۲-۱-۶ انتقال و غیر فعال شدن سالیسیلیک اسید (SA) …………………………………  

۲۲

۲-۱-۷ اثر SA بر روی جوانه زنی و گلدهی گیاهان ۲۲
۲-۱-۸ اثر SA بر فرایند فتوسنتز و تنفس در گیاهان ……………………………….  

۲۴

۲-۱-۹ تأثیر اسیدسالیسیلیک (SA) بر تنش­های محیطی ………………………………..  

۲۵

۲-۲ تاریخ­کاشت ………………………… ۲۹
فصل سوم: مواد و روش ها ………………… ۳۲
۳-۱ موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح ……… ۳۳
۳-۲ مشخصات آب و هوایی …………………. ۳۳
۳-۳ مشخصات خاك محل آزمايش ……………… ۳۳
۳-۴ بذر گياهي مورد آزمايش ……………… ۳۳
۳-۵ ماده شيميايي مورد آزمايش …………… ۳۴
۳-۶ غلظت و مراحل محلول­پاشی …………….. ۳۴
۳-۷ طرح آزمايشي مورد استفاده …………… ۳۴
۳-۸ روش اجراي آزمايش در مزرعه ………….. ۳۴
۳-۹ صفات مورد مطالعه ………………….. ۳۵
۳-۱۰ اندازه گیری شاخص سطح برگ ………….. ۳۶
۳-۱۱ اندازه گيري كيفيت علوفه …………… ۳۷
۳-۱۲ محاسبات آماري ……………………. ۳۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ………… ۳۹
۴-۱ ارتفاع بوته ………………………. ۴۰
۴-۲ قطر ساقه …………………………. ۴۲
۴-۳ قطر بلال با پوشش …………………… ۴۳
۴-۴ فاصله بلال از سطح زمین ……………… ۴۴
۴-۵ تعداد بلال در هر بوته ………………. ۴۵
۴-۶ تعداد بلال در متر مربع ……………… ۴۶
۴-۷ وزن تر تک بوته ……………………. ۵۴
۴-۸ وزن خشک تک بوته …………………… ۵۵
۴-۹ عملکرد علوفه تر در هکتار …………… ۵۶
۴-۱۰ عملکرد علوفه خشک در هکتار …………. ۵۸
۴-۱۱ نسبت وزن تر بلال به کل …………….. ۶۰
۴-۱۲ نسبت وزن تر برگ به کل …………….. ۶۲
۴-۱۳ نسبت وزن تر ساقه به کل ……………. ۶۳
۴-۱۴ شاخص سطح برگ (LAI) ……………….. ۷۰
۴-۱۵ ماده خشک تولیدی (DMD) ……………. ۷۷
۴-۱۶ میزان پروتئین اندام هوایی (CP) ……..

 

۷۸
۴-۱۷ میزان کربوهیدرات (قند) در اندام هوایی (WSC) ………………………………..  

۷۹

۴-۱۸ فیبر (ADF) ………………………. ۸۰
۴-۱۹ خاکستر (ASH) …………………….. ۸۱
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات ………… ۹۰
۵-۱ نتیجه گیری ……………………….. ۹۱
۵-۲ پیشنهادات ………………………… ۹۲
منابع ……………………………….. ۹۳

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱ سرعت خطی افزایش عملکرد ذرت در برخی کشور ها از سال­های ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۰ ………….  

۱۱

جدول ۳-۱ خصوصیات شیمیایی خاک قبل از کاشت … ۳۳
جدول ۴-۱ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر اجزای عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک ………….  

 

۴۸

جدول ۴-۲ مقایسه اثرات ساده بر اجزای عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک ……………………  

 

۴۹

جدول ۴-۳ مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت ……..  

۵۰

جدول۴-۴ مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک …………………………….  

 

۵۱

جدول ۴-۵ مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک …………………………….  

 

۵۲

جدول ۴-۶ مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک …………………….  

 

۵۳

جدول ۴-۷ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک ………………  

 

۶۴

جدول ۴-۸ مقایسه اثرات ساده بر عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک …………………………….  

 

۶۵

جدول ۴-۹ مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت …………..  

۶۶

جدول۴-۱۰ مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۶۷

جدول ۴-۱۱ مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۶۸

جدول ۴-۱۲ مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۶۹

جدول ۴-۱۳ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک …………………….  

 

 

۷۱

جدول ۴-۱۴ مقایسه اثرات ساده بر  صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک …………  

 

۷۲

جدول ۴-۱۵ مقایسه میانگین صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت ………………………  

 

۷۳

جدول۴-۱۶ مقایسه میانگین صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ………….  

 

۷۴

جدول ۴-۱۷ مقایسه میانگین صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک …………..  

 

۷۵

جدول ۴-۱۸ مقایسه میانگین صفات شاخص­های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ..  

 

۷۶

جدول ۴-۱۹ نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر صفات کیفی ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک …….  

 

۸۲

جدول ۴-۲۰ مقایسه اثرات ساده بر صفات کیفی ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک  

 

۸۳

جدول ۴-۲۱ مقایسه میانگین صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت ……..  

۸۴

جدول۴-۲۲ مقایسه میانگین  صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۸۵

جدول ۴-۲۳ مقایسه میانگین  صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۸۶

جدول ۴-۲۴ مقایسه میانگین  صفات کیفی ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک  

 

۸۷

جدول ۴-۲۵ همبستگی بین صفات زراعی و کیفی ارقام ذرت تحت محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت  

 

۸۸

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ ساختار اسیدسالیسیلیک ……………

شکل ۲-۲ تهیه اسیدسالیسیلیک به روش کوپله- شمت

شکل ۲-۳ مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک ….

شکل ۳-۱ تصویر دستگاه Leaf Area meter ………..

شکل ۳-۲ تصویر دستگاه NIR ……………….

۱۸

۱۹

۲۰

۳۶

۳۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0