اثرات کامفر بر تحریک پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورونهای حلزون: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

اثرات کامفر بر تحریک پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورونهای حلزون: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات کامفر بر تحریک پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورونهای حلزون در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات کامفر بر تحریک پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورونهای حلزون:

کامفر یک مونوترپن دوحلقه اي كتوني با فرمول شیمیایی C10H16O است که در برخی اسانس­های گیاهی یافت می­شود و اثرات فارماکولوژیک متنوعی را نشان می­دهد. در این تحقیق تاثیر کامفر بر ویژگی­های پتانسیل عمل و تحریک ­پذیری نورون­های مرکزی حلزون Caucasotachea atrolabiata با استفاده از تکنیک ثبت داخل سلولی مطالعه  شد. در شرایط کنترل نورون­های ثبت شده فعالیت خود به خودی با پتانسیل های عمل منظم نشان می­دادند. افزودن کامفر mM) 5/1( به محلول خارج سلولی پتانسیل متعاقب هیپرپولاریزان را مهار کرد، دامنه و شیب فاز رپلاریزاسیون را کاهش داده، فرکانس و مساحت ناجیه زیر منحنی پتانسیل عمل را افزایش داد. کامفر همچنین الگوی فعالیت را از حالت شلیک منظم به فعالیت انفجاری همراه با paroxysmal depolarization shift (PDS) تغییر داد.

این اثرات سریع بوده و بعد از شستشو با رینگر نرمال قابل برگشت­ بودند. از آنجایی که اثرات کامفر بر فرکانس، الگو و شکل منحنی پتانسیل عمل با دپلاریزاسیون غشاء همراه بود، در برخی آزمایش­ها پتانسیل غشاء بوسیله­ ی تزریق جریان منفی پیوسته (DC) در حضور کامفر، نزدیک به سطح کنترل حفظ شد، مشاهدات نشان داد که تزریق جریان DC نمی­تواند فعالیت انفجاری ناشی از کامفر را حذف کند، که نشان دهنده­ی این است که این اثر تاثیر ثانویه از دپلاریزاسیون غشاء نیست. از سوی دیگر، فعالیت انفجاری و PDS در حضور نیکل کلراید (مهارکننده غیر­اختصاصی کانال­های کلسیمی) حذف شده و مجدداً فعالیت به الگوی ریتمیک شرایط کنترل برگشت. برای بررسی نقش جریانات سدیمی درتولید فعالیت انفجاری، سدیم خارج سلولی بوسیله Trise-HCl جایگزین شد. انفجار­های پتانسیل عمل بعد از بکاربردن کامفر در رینگر حلزون فاقد سدیم مشاهده شد. به طور مشابه H-89 (مهار کننده پروتئین کیناز وابسته بهcAMP ) و کلریترین (مهار­کننده پروتئین کینازC) قادر به مهار قابل توجه فعالیت انفجاری وPDS  ناشی از کامفر نبودند که نشان می دهد القاء فعالیت انفجاری توسط کامفر به فسفوریله شدن کانال­های یونی وابسته نیست. بعلاوه، فعالیت انفجاری در حضور سدیم نیترو پروساید (آزادکننده نیتریک اکسید) کاهش یافت اما مکانیسم دقیق مهار فعالیت انفجاری توسط نیتریک اکسید نیازمند مطالعه بیشتر است.

این یافته­ ها نشان می­دهند که کامفر می­تواند تحریک­ پذیری نورونی را افزایش دهد که به احتمال زیاد به عملکرد تعدیلی آن بر جریان­های کلسیمی و پتاسیمی وابسته است. از سوی دیگر، هیچ­یک ازجریان سدیمی و یا فسفوریلاسیون کانال­های یونی برای فعالیت انفجاری القا شده توسط کامفر ضروری نیست.

کلمات کلیدی: کامفر ، نورون حلزون، فعالیت انفجاری، انحراف دپلاریزان، کانال‌های یونی

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات کامفر بر تحریک پذیری

فصل اول: مقدمه

۱-۱) صرع          ۲

۱-۲) اسانس­های گیاهی        ۴

۱-۳) اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی           ۶

۱-۳-۴) کامفر       ۷

۱-۴) کانال‌های یونی و مشارکت آن‌ها در فعالیت نورونی    ۹

۱-۴-۱) کانال­های کلسیمی    ۹

۱-۴-۲) کانال­های پتاسیمی    ۱۲

۱-۴-۲-۱) کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ      ۱۲

۱-۴-۲-۲) کانال­های پتاسیمی وابسته به کلسیم     ۱۳

۱-۴-۳) کانال­های سدیمی     ۱۵

۱-۴-۳-۱) کانال­های سدیمی نشتی (NALCN)     ۱۶

۱-۴-۴) کانال‌های TRP ‌       ۱۷

۱-۴-۴-۱) کانال­های TRPV 18

۱-۵) پروتئین کیناز­ها و تنظیم کانال­های یونی توسط فسفوریلاسیون   ۱۹

۱-۶) نیتریک اکسید، تعدیل کننده عملکرد نورون             ۲۲

۱-۶-۱) مسیر متابولیکی تولید نیتریک اکسید      ۲۳

۱-۷) دلایل استفاده از نورون­های حلزون           ۲۳

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱) ترکیبات اسانس‌ها و عملکرد آن‌ها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی ۲۶

۲-۲) هدف           ۲۹

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱) حیوانات       ۳۱

۳-۲) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت      ۳۲

۳-۳) محلول­ها و دارو­ها       ۳۳

۳-۴) ثبت داخل سلولی         ۳۳

۳-۵) مراحل آزمایش           ۳۴

۳-۶) پارامترهای الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه           ۳۵

۳-۷) آزمون آماری             ۳۶

 

فصل چهارم:نتایج

۴-۱) ویژگی‌های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون‌های حلزون در شرایط کنترل      ۳۸

۴-۲) ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­ خودی نورون­های حلزون در حضور غلظت ۱٫۵میلی مولار کامفر        ۳۸

۴-۳) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر ۱٫۵ میلی مولار و رینگر بدون سدیم    ۴۳

۴-۴) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر ۱٫۵ میلی­ مولار و مهار­کننده‌های کانال‌های کلسیمی نیکل کلرید         ۴۴

۴-۵) ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور کامفر۱٫۵ میلی مولار و مهار­کننده‌های پروتئین کیناز­ها کلریترین و H89     ۴۵

۴-۶) ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­خودی نورون­های حلزون در حضور غلظت ۱٫۵ میلی ­مولار کامفر و سدیم نیتروپروساید       ۴۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵-۱) بحث           ۵۰

۵-۱-۱) تغییر در ویژگی‌های پتانسیل عمل در حضورکامفر             ۵۱

۵-۲) نتیجه ­گیری   ۵۹

فهرست منابع و ماخذ           ۶۰

 

 

فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱٫ حلزون باغی       ۳۱

شکل ۳-۲٫ گانگلیون تحت مری تثبیت شده در محفظه ثبت ۳۲

شکل ۳-۳٫ نمایی از وسایل ثبت داخل سلولی .     ۳۴

شکل ۳-۴٫ نحوه اندازه گیری برخی پارامترهای پتانسیل عمل          ۳۶

شکل ۴-۱٫ الگوی فعالیت خودبخودی نورون در شرایط کنترل،۱-۲ دقیقه پس از مجاورت با کامفر ۵/۱ میلی مولار      ۳۹

شکل ۴-۲٫ الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، ۱-۲ دقیقه پس از مجاورت با غلظت mM 5/1 کامفر و پس از شستشوی محفظه حاوی کامفر با رینگر نرمال حلزون ۳۹

شکل ۴-۳٫ پس از بروز فعالیت انفجاری و PDS درنتیجه افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار، تزریق جریان منفی پیوسته به سلول و بازگرداندن پتانسیل غشاء به حدود استراحت          ۴۴

شکل ۴-۴٫ پس از تعویض رینگر نرمال با رینگر بدون سدیم حاوی Trise-HCl، افزودن غلظت کامفر ۵/۱ میلی مولار به محفظه ثبت        ۴۵

شکل ۴-۵٫ پس از بروز فعالیت PDS درنتیجه افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار، NiCl به محفظه ثبت اضافه گردید         ۴۶

شکل ۴-۶٫ پس از بروز فعالیت PDS در نتیجه افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار، کلریترین به محفظه ثبت اضافه گردید    ۴۷

شکل ۴-۷٫ پس از بروز فعالیت PDS در نتیجه افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار، H89 به محفظه ثبت اضافه گردید         ۴۷

شکل ۴-۸٫ پس از بروز فعالیت انفجاری وPDS در نتیجه افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار، سدیم نیترو­پروساید به محفظه ثبت اضافه گردید    ۴۸

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱٫ مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء، آستانه، فرکانس پتانسیل عمل در شرایط کنترل و ۱-۲ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵/۱ میلی مولار کامفر به رینگر حلزونی نرمال (۷=n)       ۴۰

نمودار ۴-۲٫ مقایسه میانگین دامنه، مدت زمان پتانسیل عمل و سطح زیر منحنی در شرایط کنترل و ۱-۲ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵/۱ میلی مولار کامفر به رینگر حلزونی نرمال (۷=n)

نمودار ۴-۳٫ مقایسه دامنه AHP و طول مدت AHP در شرایط کنترل و ۱-۲ دقیقه پس از افزودن غلظت ۵/۱ میلی مولار کامفر به رینگر حلزونی نرمال (۷=n)        ۴۱

نمودار ۴-۴٫ مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون و شیب فاز رپلاریزاسیون بین حالت کنترل و پس از افزودن کامفر ۵/۱ میلی مولار (۷=n)             ۴۲

نمودار ۴-۵٫ مقایسه میانگین مدت دوره مهاری بعد از فعالیت برانگیخته پس از تزریق جریان‌ دپلاریزان (nA2) در شرایط کنترل و پس از افزودن غلظت ۵/۱ میلی مولار کامفر به رینگر حلزونی نرمال      ۴۲

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0