اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت  مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۶۴ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است.  مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان:

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. همچنين در اين پژوهش، روابط بين متغيرهاي نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در قالب يک مدل ساختاري مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ي اين پژوهش، شامل ۱۷۵ نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان بود که که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي، انتخاب شدند و به پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب، پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)، مقياس خوشکامي اسنيت- هميلتون (SHAPS) و پرسشنامه ي سلامت عمومي ۲۸ سوالي (GHQ-28) پاسخ دادند. سپس از ميان آن ها ۳۰ نفر جهت شرکت در طرح آزمايشي پژوهش، انتخاب گرديدند و در دو گروه آزمايش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پيگيري، مجدداً به پرسشنامه هاي پژوهش، به جز پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب، پاسخ دادند. براي گروه آزمايش، ده جلسه ي گروهي روان نمايشگري با محتواي معنوي، اجرا شد اما گروه کنترل در معرض هيچ مداخله اي قرار نگرفت. براي تحليل داده هاي اين پژوهش، از تحليل کواريانس چندمتغيره، تحليل مسير و تحليل ميانجي استفاده شد

. نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره، نشان داد که با کنترل نمرات پيش آزمون، ميزان شادي، لذت و سلامت روان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل، در مرحله ي پس آزمون، افزايش معناداري داشته است              (۰۵/۰ P<). اين نتايج، پس از پيگيري يک ماهه نيز تأييد شد (۰۵/۰ P<). همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد که مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان، براساس شاخص هاي مختلف برازش، تأييد مي گردد. براساس اين مدل، نگرش مذهبي با لذت، لذت با شادي و سلامت روان، و شادي با سلامت روان، رابطه ي مستقيم دارد (۰۵/۰ P<). براساس نتايج تحليل ميانجي، رابطه ي غيرمستقيم بين نگرش مذهبي با شادي از طريق لذت، و نگرش مذهبي با سلامت روان از طريق لذت، تأييد شد (۰۵/۰ P<). براساس نتايج اين پژوهش، در جمعيت دانشجويان دانشگاه اصفهان، بين نگرش مذهبي با شادي، لذت و سلامت روان، روابط مستقيم و غيرمستقيم معناداري وجود دارد و روان نمايشگري با محتواي معنوي مي تواند به عنوان يک مداخله ي مؤثر در جهت ارتقاء شادي، لذت و سلامت روان در اين جمعيت، مورد استفاده قرار گيرد.

 کلمات کليدي: روان نمايشگري، شادي، لذت، سلامت روان، معنويت، مذهب

اهداف پژوهش

 1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
 2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
 3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
 4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
 5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
 6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
 7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
 8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
 9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
 10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

 

 فرضيات پژوهش

 1. مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، مجموع شادي، لذت و سلامت روان گروه آزمايش را در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري، نسبت به گروه کنترل، افزايش مي‌دهد.
 2. مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، ميزان شادي گروه آزمايش را در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري، نسبت به گروه کنترل، افزايش مي‌دهد.
 3. مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، ميزان لذت گروه آزمايش را در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري، نسبت به گروه کنترل، افزايش مي‌دهد.
 4. ۴٫ مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، ميزان سلامت روان گروه آزمايش را در مرحله ‌ي پس آزمون و پيگيري، نسبت به گروه کنترل، افزايش مي‌دهد.
 5. ۵٫ بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان ، رابطه‌ي مثبت معنادار وجود دارد.
 6. بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان ، رابطه‌ي مثبت معنادار وجود دارد.
 7. بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان، رابطه‌ي مثبت معنادار وجود دارد.
 8. بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان، رابطه‌ي مثبت معنادار وجود دارد.
 9. بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان، رابطه‌ي مثبت معنادار وجود دارد.
 10. برازش مدل ساختاري رابطه بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان، براساس شاخص هاي برازندگي، تأييد مي گردد.

 

فهرست مطالب پایان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي:

فصل اول: کليات پژوهش

۱-۱- مقدمه……………………………………. ۱

۱-۲- بيان مسئله……………………………….. ۳

۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش……………………….. ۹

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………. ۱۱

۱-۵- فرضيات پژوهش……………………………… ۱۲

۱-۶- متغيرهاي پژوهش……………………………. ۱۲

۱-۷- تعريف اصطلاحات و مفاهيم…………………….. ۱۳

۱-۷-۱ تعاريف نظري (مفهومي)……………………… ۱۳

۱-۷-۲ تعاريف عملياتي…………………………… ۱۶

فصل دوم: پيشينه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………….. ۱۸

۲-۲ هيجانات مثبت………………………………. ۱۹

۲-۲-۱ تاريخچه ي هيجانات مثبت……………………. ۱۹

۲-۲-۲ هيجان شادي………………………………. ۲۱

۲-۲-۲-۱ ريشه هاي تحولي…………………………. ۲۱

۲-۲-۲-۲ جنبه هاي ژنتيکي………………………… ۲۲

۲-۲-۲-۳ جنبه هاي فيزيولوژيک…………………….. ۲۲

۲-۲-۲-۴ جنبه هاي شناختي………………………… ۲۳

۲-۲-۲-۵ جنبه هاي اجتماعي……………………….. ۲۳

۲-۲-۲-۶ جنبه هاي اقتصادي……………………….. ۲۴

۲-۲-۲-۷ جنبه هاي هيجاني………………………… ۲۵

۲-۲-۳ هيجان لذت……………………………….. ۲۵

۲-۲-۳-۱ ريشه هاي تحولي…………………………. ۲۵

۲-۲-۳-۲ جنبه هاي فيزيولوژيک…………………….. ۲۶

۲-۲-۳-۳ جنبه هاي غريزي…………………………. ۲۶

۲-۲-۳-۴ جنبه هاي شناختي………………………… ۲۶

۲-۲-۳-۵ جنبه هاي اجتماعي……………………….. ۲۷

۲-۳ سلامت روان…………………………………. ۲۸

۲-۳-۱ تاريخچه ي سلامت روان………………………. ۲۸

۲-۳-۲ مولفه هاي سلامت روان………………………. ۲۹

۲-۳-۳ تأثير استرس و مهارت هاي مقابله اي بر سلامت روان. ۳۲

۲-۳-۴ تأثير روابط بين فردي بر سلامت روان………….. ۳۳

۲-۳-۵ مداخلات مبتني بر سلامت روان…………………. ۳۴

۲-۴ مذهب و معنويت……………………………… ۳۵

۲-۴-۱ تاريخچه ي روانشناسي مذهب و معنويت………….. ۳۵

۲-۴-۲ وجوه تشابه و افتراق مذهب و معنويت………….. ۳۶

۲-۴-۳ شکل هاي سالم و ناسالم مذهب و معنويت………… ۳۷

۲-۴-۴ تأثير مذهب و معنويت بر سلامت روان…………… ۳۸

۲-۴-۴-۱معنادهي و مقابله با استرس………………… ۳۸

۲-۴-۴-۲ روابط بين فردي…………………………. ۳۹

۲-۴-۵ تأثير مذهب و معنويت بر هيجانات مثبت………… ۳۹

۲-۴-۶  يکپارچه سازي مذهب و معنويت در مداخلات سلامت روان ۴۰

۲-۵ روان نمايشگري……………………………… ۴۱

۲-۵-۱ تاريخچه ي روان نمايشگري…………………… ۴۱

۲-۵-۲ ارکان روان نمايشگري………………………. ۴۳

۲-۵-۲-۱ کارگردان………………………………. ۴۳

۲-۵-۲-۲ شخص اول……………………………….. ۴۴

۲-۵-۲-۳ ياور …………………………………. ۴۴

۲-۵-۲-۴- حضار…………………………………. ۴۴

۲-۵-۳ صحنه ي اجراي روان نمايشگري………………… ۴۴

۲-۵-۴ مراحل روان نمايشگري………………………. ۴۵

۲-۵-۴-۱ گرم کردن………………………………. ۴۵

۲-۵-۴-۲ اجرا………………………………….. ۴۵

۲-۵-۴-۳  مشارکت……………………………….. ۴۷

۲-۵-۵ عطش اجرا………………………………… ۴۷

۲-۵-۶ خودجوشي و خلاقيت………………………….. ۴۸

۲-۵-۷ کاردبردهاي روان نمايشگري………………….. ۴۹

۲-۵-۸ انواع شکل هاي اجراي جلسات روان نمايشگري…….. ۴۹

۲-۵-۹ تکنيک هاي روان نمايشگري…………………… ۵۰

۲-۵-۹-۱ تکنيک هاي مرحله ي گرم کردن………………. ۵۰

۲-۵-۹-۲ تکنيک هاي مرحله ي اجرا………………….. ۵۱

۲-۵-۱۰ ظرفيت روان نمايشگري براي يکپارچه سازي با تجارب معنوي    ۵۲

۲-۶ پيشينه ي پژوهشي……………………………. ۵۳

۲-۶-۱ پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور………… ۵۳

۲-۶-۱-۱ ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان ۵۳

۲-۶-۱-۲ اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت ۵۵

۲-۶-۱-۳ اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري…….. ۵۶

۲-۶-۲ پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور…………… ۵۷

۲-۶-۲-۱ ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان ۵۷

۲-۶-۲-۲ اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت ۵۸

۲-۶-۲-۳ اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري…….. ۵۸

۲-۷ خلاصه و جمع بندي……………………………. ۵۹

۲-۷-۱ خلاصه ي پيشينه ي خارجي…………………….. ۵۹

۲-۷-۲ خلاصه ي پيشينه ي داخلي…………………….. ۶۰

۲-۷-۳ جمع بندي………………………………… ۶۱

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه…………………………………….. ۶۲

۳-۲ طرح کلي پژوهش……………………………… ۶۲

۳-۳ متغيرهاي پژوهش…………………………….. ۶۳

۳-۴ جامعه ي آماري……………………………… ۶۴

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گيري………………….. ۶۴

۳-۶ ابزارهاي پژوهش…………………………….. ۶۴

۳-۶-۱ پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب………………….. ۶۵

۳-۶-۲ پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)…………… 65

۳-۶-۳ مقياس لذت اسنيت- هميلتون (SHAPS)…………… 66

۳-۶-۴ پرسشنامه ي سلامت عمومي ۲۸ سوالي (GHQ-28) ……. 67

۳-۷ شيوه ي اجراي پژوهش…………………………. ۶۷

۳-۸ برنامه ي مداخله……………………………. ۶۸

۳-۹ روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش…………….. ۷۰

فصل چهارم: نتايج پژوهش

۴-۱ مقدمه…………………………………….. ۷۱

۴-۲- بررسي توصيفي داده­ها……………………….. ۷۱

۴-۳ بررسي استنباطي داده­ها………………………. ۷۷

۴-۳-۱ تعيين متغيرهاي همگام……………………… ۷۸

۴-۳-۲ پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات…………….. ۷۸

۴-۳-۳ پيش فرض هاي تساوي کواريانس ها و تساوي واريانس­ها ۷۹

۴-۳-۴ بررسي فرضيه­هاي پژوهش……………………… ۸۰

۴-۳-۴-۱ فرضيه ي ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۰

۴-۳-۴-۲ فرضيه ي ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۳

۴-۳-۴-۳ فرضيه ي ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴

۴-۳-۴-۴ فرضيه ي ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴

۴-۳-۴-۵ فرضيه ي ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۵

۴-۳-۴-۶ فرضيه ي ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۵

۴-۳-۴-۷ فرضيه ي ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۶

۴-۳-۴-۸ فرضيه ي ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۶

۴-۳-۴-۹ فرضيه ي ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۶

۴-۳-۴-۱۰ فرضيه ي ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۶

 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱ مقدمه…………………………………….. ۹۰

۵-۲ بحث در مورد يافته­هاي پژوهش …………………. ۹۰

۵-۳ جمع بندي و نتيجه گيري………………………. ۹۶

۵-۴ محدوديت هاي پژوهش………………………….. ۹۶

۵-۵ پيشنهادها…………………………………. ۹۷

۵-۵-۱ پيشنهادهاي پژوهشي………………………… ۹۷

۵-۵-۲ پيشنهادهاي کاربردي……………………….. ۹۷

پيوست­ها………………………………………. ۹۹

پيوست­۱: شرح جلسات مداخله ي روان نمايشگري با محتواي معنوي  ۹۹

پيوست­۲: پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد………………. ۱۲۰

پيوست­۳: مقياس لذت اسنيت-هميلتون…………………. ۱۲۲

پيوست­۴: پرسشنامه ي سلامت عمومي ۲۸ سوالي…………… ۱۲۵

پيوست­۵: پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب………………… ۱۲۸

منابع و مآخذ………………………………….. ۱۳۰

 فهرست شكل‌ها

شکل ۱-۱: مدل ساختاري مفروض رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي،‌ لذت و سلامت روان ………. ۹

شکل ۴-۱: مقايسه ي ميانگين نمرات شادي دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و

پيگيري……………………………………….. ۷۴

شکل ۴-۲: مقايسه ي ميانگين نمرات لذت دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و

پيگيري……………………………………….. ۷۵

شکل ۴-۳: مقايسه ي ميانگين نمرات سلامت روان دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون،

پس آزمون و پيگيري………………………………. ۷۷

شکل ۴-۴: مدل ساختاري مفروض رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان……… ۸۷

شکل ۴-۵: مدل ساختاري اصلاح شده ي رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان…….. ۸۸

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱: مولفه هاي۱۳گانه ي سلامت روان، براساس طبقه بندي ارائه شده توسط کيس (۲۰۰۷)……… ۳۱

جدول ۳-۱: سيماي کلي طرح پژوهش………………….. ۶۳

جدول ۳-۲: خلاصه ي موضوعات و تکنيک هاي به کاررفته در هريک از جلسات روان نمايشگري….. ۷۰

جدول ۴-۱: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات نمونه ي اوليه ي پژوهش، به تفکيک جنسيت و وضعيت

تأهل……………………………………….. ۷۲

جدول ۴-۲: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري شادي، در دو گروه

آزمايش و کنترل……………………………….. ۷۳

جدول ۴-۳: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري لذت، در دو گروه

آزمايش و کنترل……………………………….. ۷۴

جدول ۴-۴: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري سلامت روان، در دو

گروه آزمايش و کنترل………………………….. ۷۶

جدول ۴-۵: نتايج ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي، بين متغيرهاي جمعيت شناختي با نگرش

مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان…………………… ۷۸

جدول ۴-۶: نتايج آزمون شاپيرو- ويلک در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات شادي، لذت و

سلامت روان، در دو گروه آزمايش و کنترل……………. ۷۹

جدول ۴-۷: نتايج آزمون باکس در مورد پيش فرض تساوي کواريانس ها در مراحل پس آزمون و

پيگيري……………… ۷۹

جدول۴-۸: نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس ها در مراحل پس آزمون و پيگيري………….. ۸۰

جدول۴-۹: نتايج آزمون لامبداي ويلکس نمرات پس آزمون شادي، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پيش آزمون شادي، لذت و سلامت روان………………… ۸۱

جدول ۴-۱۰: نتايج آزمون لامبداي ويلکس نمرات پيگيري شادي، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پيش آزمون شادي، لذت و سلامت روان……………….. ۸۲

جدول ۴-۱۱: نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره به تفکيک هريک از متغيرهاي شادي،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ي پس آزمون……………………… ۸۲

جدول ۴-۱۲: نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره به تفکيک هريک از متغيرهاي شادي،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ي پيگيري………………………. ۸۳

جدول ۴-۱۳: اوزان رگرسيوني استاندارد مسيرهاي مفروض بين متغيرهاي نگرش مذهبي،‌شادي، لذت و

سلامت روان…………. ۸۵

جدول ۴-۱۴: نتايج تحليل مسير براي بررسي برازش مدل مفروض پژوهش در شاخص هاي برازش…………. ۸۶

جدول ۴-۱۵: نتايج تحليل مسير براي بررسي برازش مدل اصلاح شده ي پژوهش در شاخص هاي

برازش………….. ۸۸

جدول ۴-۱۶: نتايج مقايسه ي مدل ساختاري مفروض و مدل ساختاري اصلاح شده ي پژوهش………….. ۸۹

جدول ۴-۱۷: نتايج تحليل ميانجي براي بررسي نقش ميانجي گرانه ي لذت در رابطه ي بين نگرش مذهبي و شادي……….. ۹۰

جدول ۴-۱۸: نتايج تحليل ميانجي براي بررسي نقش ميانجي گرانه ي لذت در رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان……… ۹۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0