اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر وکودک و نشانه های اختلال نقص توجه بیش فعالی در کودکان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر وکودک و نشانه های اختلال نقص توجه بیش فعالی در کودکان

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۷۳ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان:

 

ادبیات پژوهشی بر اهمیت نشانه‌های بیش فعالی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی و همچنین نوع رابطه مادر- کودک صحه می‌گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی  اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر ورابط مادر- کودک از دید کودک و نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی در کودکان پسر پرداخته شده است. در این مطالعه دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت که گروه کنترل ۳۰ نفر و گروه آزمایش ۳۳ نفر، به مدت ۵/۱ ماه در موقعیت مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه‌های علائم مرضی کودکان (CSI-4)، گزارش کودک از رفتار والدین (CRPBI-C) و سبک‌ها و ابعاد فرزندپروری (رابینسون و همکاران) استفاده شد.

روش تحقیق شبه آزمایشی و نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد که در پس‌آزمون، نمرات گروه آزمایش و کنترل در نشانه‌های بیش فعالی، شیوه فرزندپروری و روابط مادر- کودک از دید کودک تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به علاوه در نمره نشانه‌های بیش فعالی و نمره‌ی کل شیوه فرزندپروری و گزارش کودک از رفتار مادر، گروه آزمایش نمره‌ی کمتری در پس‌آزمون نشان داد. اما در دو زیر مقیاس شیوه فرزندپروری (زیر مقیاس‌های غیر استدلالی / تنبیهی و استقلال)، گروه آزمایش در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت. در کل به نظر می‌رسد که آموزش گروهی فرزندپروری مثبت یک مداخله معنادار و کارآمد است. همچنین نتایج نوید تعمیم این آموزش در زندگی واقعی خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی را می دهد.

 

کلید واژه: اختلال نقص توجه- بیش فعالی، فرزندپروری مثبت، رابطه مادر – کودک

اهداف تحقیق اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • بهبود نشانه‌های بیش فعالی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی.
  • تغییر شیوه‌های فرزندپروری ناکارآمد مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی.
  • بهبود رابطه مادر-کودک از طریق پذیرش کودک توسط مادر، و همچنین کاهش طرد از سوی مادر و بهبود ناهمسانی انضباطی کودک.

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 اختلال نقص توجه – بیش فعالی

تعریف عملیاتی

منظور از کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی در این پژوهش، نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) به دست می آورند.

تعریف مفهومی

چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی مشخصه اصلی این اختلال را الگوی مستمر در فقدان توجه و بیش فعالی-تکانشگری می داند که در مقایسه با افرادی که در همان سطح از رشد قرار دارند. فراوان تر و شدیدتر است (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

بارکلی (۱۹۸۸)  به نقل از کراتوچویل و موریس (۱۳۸۷)، اختلال نقص توجه – بیش فعالی را چنین تعریف کرده است ” اختلال نقص توجه – بیش فعالی، اختلال رشدی فراخنای توجه/ تکانشگری / و یا بیش فعالی و نیز رفتارهای قاعده‌مند است که در آن این کمبودها به طور قابل ملاحظه‌ای نامتناسب با سن قبلی کودک است. نشانه‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای نافذ و موقعیتی هستند، معمولاً در طول زمان مزمن یا پایدارند و نتیجه مستقیم تاخیر شدید زبان، ناشنوایی، نابینایی، اوتیسم یا روان پریشی دوران کودکی نیستند” (به نقل از مفتاق، ۱۳۸۸)

 

فهرست مطالب پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر و کودک :

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات ۲

۱-۲- بیان مسأله ۸

۱-۳- اهداف تحقیق ۱۴

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴

۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۶

۱-۵-۱-  اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۱۶

۱-۵-۲- شیوه های فرزندپروری ۱۷

۱-۵-۳-  ارتباط مادر-کودک ۱۸

۱-۵-۴- برنامه شیوه فرزندپروری مثبت ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-  مبانی نظری ۲۱

۲-۱-۱- اختلال نقص توجه- بیش فعالی ۲۱

۲-۱-۱-۱- تاریخچه اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۲۱

۲-۱-۱-۲- ملاک های تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی   ۲۵

۲-۱-۱-۳- انواع اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۲۶

۲-۱-۱-۴-  همه گیری شناسی ۲۶

۲-۱-۱-۵-  سبب شناسی ۲۷

۲-۱-۱-۵-۱- بعد زیست شناختی ۲۸

۲-۱-۱-۵-۱-۱- عوامل ژنتیکی ۲۹

۲-۱-۱-۵-۱-۲- عوامل عصبی – فیزیولوژی ۳۰

۲-۱-۱-۵-۱-۳- عوامل عصبی – شیمیایی ۳۲

۲-۱-۱-۵-۲-  بعد روانشناختی ۳۴

۲-۱-۱-۵-۳- بعد جامعه شناختی ۳۵

۲-۱-۱-۶-  مشکلات همراه با اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۳۸

۲-۱-۱-۶-۱-  مشکلات رفتاری ۳۸

۲-۱-۱-۶-۲-  مشکلات در روابط والد و فرزندی ۳۹

۲-۱-۱-۷- مدل‌های نظری اختلال نقص توجه – بیش فعالی ۴۱

۲-۱-۲-  شیوه‌های فرزندپروری ۵۱

۲-۱-۲-۱-  تاریخچه شیوه فرزندپروری ۵۱

۲-۱-۲-۲- مدل های شیوه فرزندپروری ۵۲

۲-۱-۲-۲-۱- مدل شیوه فرزندپروری بامرید ۵۴

۲-۱-۲-۲-۲- مدل شیوه فرزندپروری شیفر ۵۴

۲-۱-۲-۲-۳- مدل ترکیبی ۵۵

۲-۱-۳- برنامه فرزندپروری مثبت ۵۷

۲-۱-۴- روابط مادر- کودک ۵۸

۲-۱-۴-۱-  دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک ۵۹

۲-۱-۴-۱-۱- نظریه روانکاوی ۶۰

۲-۱-۴-۱-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ۶۲

۲-۱-۴-۱-۳- نظریه کردارشناسی ۶۲

۲-۲- پیشینه پژوهش ۶۴

۲-۲-۱- تحقیقات مربوط به شیوه فرزندپروری و روابط مادر – کودک  ۶۴

۲-۲-۲- تحقیقات مربوط به برنامه فرزندپروری مثبت

و اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶۷

۲-۳-  فرضیه های پژوهش ۷۳

۲-۳-۱- فرضیه های اصلی ۷۳

۲-۳-۲- خرده فرضیه ها ۷۳

۲-۴- سؤالات پژوهش ۷۴

۲-۵- خلاصه ۷۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۶

۳-۲- روش تحقیق، بيان متغيرها و نحوه كنترل آنها ۷۶

۳-۳- جامعه، نمونه و روش تحقیق ۷۷

۳-۳-۱- جامعه آماری ۷۷

۳-۳-۲- نمونه و روش نمونه گیری ۷۷

۳-۳-۳- ملاک های ورود در پژوهش ۷۷

۳-۴- ابزار های پژوهش ۷۸

۳-۴-۱- پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) 78

۳-۴-۲- پرسشنامه گزارش کودک از رفتار والدین) CRPBI-C)(فرم مادر) ۸۰

۳-۴-۳- پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزندپروری ( رابینسون و همکاران) ۸۷

۳-۵- روش اجرا ۸۸

۳-۵-۱- خلاصه جلسات فرزندپروری مثبت ۸۸

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۱

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۹۳

۴-۲- آمار توصیفی ۹۳

۴-۳- آمار استنباطی ۹۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۶

۵-۲- ۱-بحث یافته‌ی اول ۱۰۶

۵-۲-۲- بحث یافته‌ی دوم ۱۰۹

۵-۲-۳- بحث یافته‌ی سوم ۱۱۲

۵-۳- نتیجه‌گیری کلی ۱۱۷

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۱۸

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۱۹

۵-۶- کاربرد نتایج پژوهش ۱۲۰

فهرست منابع

منابع فارسی ۱۲۱

منابع انگلیسی ۱۲۷

پیوست ها

پیوست یک: پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم معلم ۱۴۰

پیوست دو: پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم والد ۱۴۲

پیوست سه: پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون ۱۴۴

فهرست جدول‌ها

جدول ۲-۱٫ کارکردهای اجرایی اصلی، فرآیندهای اختصاصی هر کارکرد،  توانایی های اجتماعی و روانشناختی و موقعیت نروآناتومیک احتمالی آنها در مغز ۴۴

جدول ۳-۱٫ شاخص‌های معناداری داده‌ها در اجرای اول ۸۲

جدول ۳-۲٫ شاخص‌های آماری تعداد سؤال ها، میانگین و انحراف معیار

نمرات خام آزمودنی‌ها در هر سؤال ۸۳

جدول ۳-۳٫ ماتریس چرخشی برای ۳ عامل ۸۴

جدول ۳- ۴٫ درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش    ۸۵

جدول ۳-۵٫ همبستگی زیر مقیاس‌ها ۸۵

جدول۳-۶٫ ضریب اعتبار و سؤال‌های هر خرده مقیاس ۸۶

جدول ۳- ۷٫ مقایسه‌ی مدل‌های مختلف بر اساس شاخص‌های نیکویی برازش ۸۷

جدول ۳-۸٫ خلاصه جلسات آموزش برنامه فرزندپروری مثبت    ۸۹

جدول ۴-۱٫ آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی

به تفکیک گروه آزمایش / کنترل ۹۳

جدول ۴-۲٫ آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر بیش فعالی- گروه آزمایش

و کنترل به تفکیک پیش‌آزمون / پس‌آزمون ۹۴

جدول ۴-۳٫ آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر شیوه فرزندپروری- گروه آزمایش

به تفکیک پیش‌آزمون / پس‌آزمون و زیر مقیاس ها ۹۵

جدول ۴-۴٫ آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر گزارش کودک از رفتار مادر

گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش‌آزمون / پس‌آزمون و زیر مقیاس‌ها ۹۷

جدول ۴- ۵٫آزمون تحلیل کواریانس نمرات نشانه‌های بیش فعالی با کووریت

متغیر پیش‌آزمون ۹۹

جدول ۴- ۶٫ آزمون تحلیل کواریانس شیوه فرزندپروری مادر با کووریت

متغیر پیش‌آزمون ۱۰۰

جدول ۴- ۷٫ آزمون تحلیل کواریانس نمرات زیر مقیاس‌های  شیوه فرزندپروری

با کووریت متغیر پیش‌آزمون ۱۰۱

جدول ۴- ۸٫ آزمون تحلیل کواریانس نمرات گزارش کودک از رفتار مادر

با کووریت متغیر پیش‌آزمون ۱۰۲

جدول ۴- ۹٫ آزمون تحلیل کواریانس نمرات زیر مقیاس‌های گزارش کودک

از رفتار مادر با کووریت متغیر پیش‌آزمون ۱۰۴

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱٫ نمودار هیستوگرام میانگین‌های گروه کنترل و آزمایش متغییر

بیش فعالی در پس‌آزمون ۹۸

نمودار ۴-۲٫ نمودار هیستوگرام میانگین‌های گروه کنترل و آزمایش متغییر

شیوه فرزندپروری مادر در پس‌آزمون ۱۰۰

نمودار ۴-۳٫ نمودار هیستوگرام میانگین‌های گروه کنترل و آزمایش متغییر

گزارش کودک از رفتار مادر در پس‌آزمون ۱۰۲

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0