بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد ” با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ که واحد درس عملیات کشاورزی را گذرانده اند در سه زیر نظام دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسش نامه استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات بعد از تعیین اعتبار محتوایی، مورد تست مقدماتی قرار گرفت و پایایی آن ۹۷% بدست آمد.

نتایج توصیفی نشان می دهد در کل دیدگاه دانشجویان نسبت به اثربخشی درس عملیات کشاورزی در حد متوسط (۹/۲) می باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان داد با اطمینان ۹۹ درصد بین رشته تحصیلی دبیرستان، علاقه به کار کشاورزی، شغل پدر، سن، جنسیت، معدل دیپلم و کارشناسی و تعداد واحد گذرانده رابطه معنی دار وجود دارد. در مجموع درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد اثربخشی مطلوبی نداشته است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

مؤسسات آموزش کشاورزی و از جمله دانشکده های کشاورزی نقش مهمی در فرآیند توسعه کشاورزی ایفا می کند که از مهمترین آن تربیت افرادی است که دارای شایستگی کافی در زمینه ارائه خدمات توسعه روستایی و کشاورزی نظیر ترویج کشاورزی، تحقیق و آزمایش، تأمین نهاده ها، ایجاد بازاریابی، اعتبارات، تعاونی ها و نظایر آن می باشند. از آنجا که احتمالاً اکثر دانشجویان دانشکده های کشاورزی به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر کار با مردم روستایی خواهند شد صاحب نظران آموزش های حرفه ای کشاورزی مؤکداً توصیه می نمایند تربیت دانشجویان کشاورزی باید واجد چهار ویژگی باشد، اول این که آموزش باید
حتی الامکان با فرصت های اشتغال و شرایط مناطق روستایی متناسب و مرتبط باشد، دوم این که آموزش بجای محور قرار دادن مطالب آموزشی یا تولیدات، باید مردم را محور قرار دهد و سوم این که توجه به آگاهی از جنبه های اقتصادی- اجتماعی زندگی روستایی همراه با بهاء دادن به نقش کشاورزی در اقتصاد روستا را مدنظر قرار دهد و به عنوان مهمترین ویژگی آموزش کشاورزی به جای نظری باید عملی و کاربردی بوده، یادگیری از طریق عمل مورد تأکید قرار گیرد(یغما، ۱۳۷۴).

 

بدیهی است ماهیت درس عملیات کشاورزی در مجموعه دروس رشته های کشاورزی به گونه ای است که در صورت اجرای درست و مناسب آن می توان انتظار داشت منجر به ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، مهارت و نگرش دانشجویان گردد. بنابراین انجام هر گونه مطالعه در مورد تحقق اهداف پیش بینی شده درس (اثربخشی ) دارای فواید نامبرده زیر است:

– به مربیان و مجریان درس در خصوص میزان تحقق اهداف پیش بینی شده آن بازخورد مناسب ارائه
می شود؛

– با اصلاح اهداف، روش ها و نحوه اجرای درس در هزینه ها، نیروی انسانی و زمان صرفه جویی می شود؛

– زمینه مناسبی جهت استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل موجود در دانشکده های کشاورزی فراهم می شود؛

– زمینه ها و نیازهای آموزشی مربیان و کادر اجرایی درس دانشجویان مشخص گردیده، برنامه ریزی لازم جهت رفع آن با دیدی واقع بینانه امکان پذیر می گردد؛

– ارتباط مناسب و منسجم تری بین مباحث مطروجه در کلاس با فعالیتهای سر مزرعه بوجود می آید؛

– عناوین و موضوعات جدید برای آموزش دانشجویان مشخص می شود؛

– از مشارکت و توان فکری دانشجویان در اجرای برنامه های آموزشی خاص آنها استفاده می شود؛

– به طراحی مجدد برنامه درسی و اصلاح سرفصل درس و در نتیجه افزایش بهره وری دانشجویان کمک می شود؛

برنامه آموزش علمی کشاورزی با ویژگی ها و نیازهای جامعه کشاورزی و روستایی جهت دهی می شود.

 

هدف تحقیق

 هدف کلی

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درس عملیات کشاورزی در زیر نظام های آموزش عالی شهرستان خرم آباد می باشد.

 

اهداف اختصاصی

۱- مشخص کردن میزان تحقق اهداف پیش بینی شده درس عملیات کشاورزی در تغییر دانش دانشجویان دانشگاه مورد بررسی

۲- مشخص کردن میزان تحقق اهداف پیش بینی شده درس عملیات کشاورزی در تغییر مهارت دانشجویان دانشگاه مورد بررسی

۳- مشخص کردن میزان تحقق اهداف پیش بینی شده درس عملیات کشاورزی در تغییر نگرش دانشجویان دانشگاه مورد بررسی

۴- مشخص کردن تأثیر ویژگیهای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به میزان اثر بخشی درس عملیات کشاورزی

 

 فهرست مطالب

چكيده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- هدف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق ۷
۱-۶- محدودیت های تحقیق ۷
۱-۷- محدوده های پژوهش ۸
۱-۷-۱-محدوده زمانی ۸
۱-۷-۲-محدوده مکانی ۸
۱-۷-۳-محدوده موضوعی ۸
۱-۸-تعاریف عملیاتی ۸
۱-۸-۱-درس عملیات کشاورزی ۸
۱-۸-۲-آموزش کشاورزی ۸
۱-۸-۳-اثربخشی ۸
۱-۸-۴-ارزشیابی اثربخشی ۸
۱-۸-۵-آموزش ۸
۱-۸-۶-نگرش ۸
۱-۸-۷-دانش ۸
۱-۸-۸-مهارت ۹
۱-۸-۹-درس عملیات کشاورزی ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
۲-۱-مقدمه ۱۱
۲-۲- آموزش عالی در ایران ۱۱
۲-۳- آموزش عالی کشاورزی ۱۲
۲-۴- اهمیت دروس عملی در بهبود کارآیی علوم کشاورزی ۱۳
۲-۵- اثربخشی آموزشی ۱۵
  ۲-۵-۱-هدف و ضرورت اثربخشی ۱۶
۲-۶-برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی ۱۸
۲-۶-۱- برنامه ریزی آموزشی ۱۸
۲- ۶-۲-ارزشیابی ۱۹
۲-۷- درس عمليات كشاورزي ۲۱
۲-۸- سابقه تحقيق ۲۴
۲-۹- مدل نظری پژوهش ۳۰
 فصل سوم: فرایند پژوهش  
۳-۱- مقدمه ۳۲
۳-۲- روش تحقیق ۳۲
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۳۳
۳-۴- روش نمونه گیری ۳۳
۳-۵- برآورد حجم نمونه ۳۴
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات ۳۵
۳-۷- ابزار تحقیق ۳۵
۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۳۶
۳-۸-۱-روایی ۳۶
۳-۸-۲-پایایی ۳۶
۳-۹- متغیرهای تحقیق ۳۷
۳-۹-۱-متغیرهای مستقل ۳۷
۳-۹-۲-متغیر وابسته ۳۷
۳-۱۰- فرضیه های تحقیق ۳۷
فصل چهارم:یافته های پژوهش  
۴-۱-مقدمه ۴۲
بخش اول:ارائه یافته های توصیفی  
۴-۲-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ۴۳
۴-۲-۱-توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۴۳
۴-۲-۲- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن ۴۴
۴-۲-۳- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  محل سکونت ۴۵
۴-۲-۴- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی ۴۶
۴-۲-۵- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  رشته تحصیلی دبیرستان ۴۷
۴-۲-۶- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  اولویت انتخاب رشته کشاورزی  در کنکور ۴۸
۴-۲-۷-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  معدل دیپلم ۴۹
۴-۲-۸-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   معدل کارشناسی(واحد های گذارنده شده ) ۵۰
۴-۲-۹-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   تعداد واحد گذرانده ۵۱
۴-۲-۱۰-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  محل تولد ۵۲
۴-۲-۱۱-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گرایش تحصیلی  دانشگاهی ۵۳
۴-۲-۱۲-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب  نوع دانشگاه ۵۴
۴-۲-۱۳-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر ۵۵
۴-۲-۱۴-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر ۵۶
۴-۲-۱۵- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی ۵۷
۴-۲-۱۶- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل ۵۸
۴-۲-۱۷- توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات  پژوهش ۵۹
۴-۳- بخش دوم : تجزیه تحليل استنباطي فرضیات پژوهش ۶۲
۴-۳-۱-فرضیه۱ ۶۲
۴-۳-۲-فرضیه۲ ۶۳
۴-۳-۳-فرضیه۳ ۶۴
۴-۳-۴-فرضیه۴ ۶۴
۴-۳-۵-فرضیه۵ ۶۶
۴-۳-۶-فرضیه۶ ۷۰
۴-۳-۷-فرضیه۷ ۷۱
۴-۴-بررسی وضعیت اثربخشی درس عملیات کشاورزی  بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی ۷۲
۴-۴ -۱- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت ۷۲
۴-۴-۲- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت  در خصوص علاقه به رشته کشاورزی ۷۳
۴-۴-۳- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب  محل سکونت ۷۴
۴-۴-۵- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب بومی و غیر بومی بودن ۷۵
۴-۴-۶-مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب سابقه کار کشاورزی ۷۶
۴-۴-۷– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب اشتغال به کار کشاورزی ۷۷
۴-۴-۸– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن ۷۸
۴-۴-۹- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان ۷۹
۴-۴-۱۰– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه ۸۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۱
۵-۱-مقدمه ۸۲
۵-۲-بحث و نتیجه گیری ۸۲
۵-۳-آمار توصیفی ۸۵
۵-۴-محدودیت های تحقیق ۸۵
۵-۵-پیشنهادهای تحقیق ۸۵
پیوست ها ۸۹
منابع ۹۲

 

 فهرست جداول

جدول ۳-۱- توزیع تعداد دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد ۳۳
جدول ۴-۱: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۴۳
جدول ۴-۲: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن ۴۴
جدول ۴-۳: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت ۴۵
جدول ۴-۴: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسببومی و غیر بومی ۴۶
جدول ۴-۵: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان ۴۷
جدول ۴-۶: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی  در کنکور ۴۸
جدول ۴-۷: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم ۴۹
جدول ۴-۸: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی ۵۰
جدول ۴-۹: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده ۵۱
جدول ۴-۱۰: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب  محل تولد ۵۲
جدول ۴-۱۱: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی ۵۳
جدول ۴-۱۲: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه ۵۴
جدول ۴-۱۳: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر ۵۵
جدول ۴-۱۴: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر ۵۶
جدول ۴-۱۵: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی ۵۷
جدول ۴-۱۶: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل ۵۸
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات  پژوهش ۵۹
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون  tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی  درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد ۶۲
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون  tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی  درس عملیات در دانشگاه لرستان ۶۳
جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون  tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی  درس عملیات در  دانشگاه پیام نور ۶۴
جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون  tتک­نمونه­ای پیرامون اثر بخشی  درس عملیات در  دانشگاه آزاد ۶۵
جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین علاقه به رشته کشاورزی و   اثربخشی درس عملیات در کشاورزی ۶۶
جدول۴-۲۳: بررسی دیدگاه دانشجویان کشاورزی  در مورد  علاقه آنها   به کارهای  کشاورزی ۶۷
جدول ۴-۲۴: بررسی دیدگاه کلی  مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات  کشاورزی ۶۸
جدول ۴-۲۵ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه  سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با  اثربخشی درس عملیات در کشاورزی ۷۰
 جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت ۷۲
جدول ۴-۲۷: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت  در خصوص علاقه به رشته کشاورزی ۷۳
جدول۴- ۲۸: نتايج آزمون تی برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب  محل سکونت ۷۴
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب بومی و غیر بومی بودن ۷۵
جدول۴-۳۰: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب سابقه کار کشاورزی ۷۶
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات  بر حسب اشتغال به کار کشاورزی ۷۷
جدول ۴-۳۲: نتايج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن ۷۸
جدول ۴- ۳۳: نتايج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان ۷۹
جدول ۴- ۳۴: نتايج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه ۸۰

 

فهرست نمودارها

 نمودار۲-۱:مدل نظری پژوهش(مفهومی) ۳۰
نمودار ۴-۱: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۴۳
نمودار ۴- ۲: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن ۴۴
نمودار ۴-۳: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت ۴۵
نمودار ۴- ۴ : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی ۴۶
نمودار ۴- ۵ : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان ۴۷
نمودار ۴- ۶ : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی  در کنکور ۴۸
نمودار  ۴-۷: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب  معدل دیپلم ۴۹
نمودار  ۴-۸: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی ۵۰
نمودار  ۴-۹: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده ۵۱
نمودار ۴-۱۰: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد ۵۲
نمودار  ۴-۱۱: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی ۵۴
نمودار  ۴-۱۲: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه ۵۵
نمودار  ۴-۱۳: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر ۵۶
نمودار  ۴-۱۴: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر ۵۶
نمودار  ۴-۱۵: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی ۵۷
نمودار  ۴-۱۶: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصيل ۵۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0