اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های  ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۱۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های  ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگی:

 

روان نمایشگری یک روش درمان گروهی به شکل نمایش است که افراد از طریق بازی کردن حوادث گذشته در زمان حال، به بررسی هیجانات، اعمال و ارتباطات خود می­پردازند. کانون توجه در سایکودراما تعاملات و مواجهه­ی شخصی افراد، تمرکز بر اینجا و اکنون، خودجوشی، خلاقیت، ابراز کامل احساسات و آزمایش واقعیت است.این روش درمانی بر اساس پیشینه پژوهش کاربردهای زیادی در روانشناسی دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و روان نمایشگری بر نگرشهای ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه­های افسردگی بود. جامعه آماری نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شیراز بودند که از بین آنها ۶۰ نفر بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و به همین شیوه در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.ابزارها شامل ۱- مقیاس افسردگی کودکان کواکس (ICDI) 2- پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد (DAS) بود، که بصورت پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه اجرا گردید.نتایج نشان داد که روش روان نمایشگری تأثیر مطلوب­تری نسبت به روش شناختی- رفتاری بر افسردگی و نگرشهای ناکارآمد نوجوانان زندانی دارد.

 

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در پی دستیابی به اهداف زیر می­باشد:

۱- بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری و روان­نمایشگری بر افسردگی نوجوانان زندانی.

۲- بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و روان نمایشگری بر نگرش­های ناکارآمد نوجوانان زندانی.

ضرورت و اهميت تحقيق

بی­تردید یکی از مهمترین علل حبس در  نوجوانان زندانی ناکامی می­باشد. شکست برای احراز هویت، امنیت، استقلال و محبت در نوجوان باعث بروز رفتار ضداجتماعی به عنوان کششی در جهت کاهش تنشهای انباشته می­گردد.

در گروه درمانی با رویکرد روان­نمایشگری می­توان از روشهای شناختی کمک جست و نگرش نوجوان نسبت به خود، زندگی و آینده را تغییر داد، تا از این طریق بتواند مسائل خود را تشخیص داده و راههای مبارزه با آن را پیدا کنند.هویت شناختی نوجوان سبب کسب تجارب، مقابله بهتر با مشکلات، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، تغییر نگرش نسبت به خود، جامعه و دیگران خواهد شد.

روشهای درمانی بسیار زیادی برای درمان و کاهش افسردگی مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین تحقیق حاضر از این حیث که می تواند به موارد ذکر شده در زیر کمک کند، از ضرورتی بنیادی و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است:

_ گسترش راهبردها و رویکردهای درمان گروهی برای نوجوانان، بویژه نوجوانان زندانی.

_ گسترش تحقیقات در خصوص بررسی اثربخشی رویکرد شناختی – رفتاری در درمان افسردگی نوجوانان.

_ کاربرد نتایج تحقیق در کانونهای اصلاح و تربیت.

_ کاربرد نتایج تحقیق در مراکز مشاوره و روان درمانی.

 

فهرست مطالب:

– طرح مسأله—————————– ۱

۱-۱- مقدمه—————————— ۱

۱-۲- بيان مسأله————————- ۵

۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق—————- ۷

۱-۴- اهداف تحقیق———————— ۸

۱-۵- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها — ۸

۱-۵-۱- تعریف مفهومی افسردگی————– ۸

۱-۵-۲- تعریف عملیاتی  افسردگی ———– ۹

۱-۵-۳- تعریف مفهومی نگرش­های ناکارآمد—– ۹

۱-۵-۴- تعریف عملیاتی نگرش­های ناکارآمد— ۹

۱-۵-۵- تعریف مفهومی درمان شناختی- رفتاری- ۹

۱-۵-۶- تعریف عملیاتی شناختی – رفتاری —- ۱۰

۱-۵-۷- تعریف مفهومی روان نمایشگری ——- ۱۰

۱-۵-۸- تعریف عملیاتی روان نمایشگری——- ۱۱

فصل دوّم: مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي

 ۲-  مبانی نظری تحقیق——————– ۱۳

۲-۱- الگوی زیستی افسردگی—————- ۱۳

۲-۲- الگوی روان پويشی افسردگی———– ۱۴

۲-۳- درمان روان پویشی افسردگی———– ۱۵

۲-۴- الگوهای شناختی افسردگی  ———— ۱۶

۲-۵- درمان شناختی———————– ۱۷

۲-۶- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است  ۱۸

۲-۷- رویکرد رفتار درمانی—————- ۱۸

۲-۸- رویکرد مراجع- محور—————– ۱۹

۲-۹- رویکرد گشتالت درمانی————— ۱۹

۲-۱۰- رویکرد وجودی———————– ۱۹

۲-۱۱- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری———- ۲۰

۲-۱۲- رویکرد تحلیل تبادلی—————- ۲۰

۲-۱۳- رویکرد شناختی———————- ۲۰

۲-۱۴- رویکرد جامع یا انتخابی————- ۲۱

۲-۱۵- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری- ۲۱

۲-۱۶- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش ۲۲

۲-۱۶-۱- تحقیقات خارج از کشور————- ۲۲

۲-۱۶-۲- تحقیقات داخلی کشور————— ۲۹

۲-۱۷- فرضيه­ها—————————- ۴۸

فصل سوّم: فرآیند روش شناختی

 ۳- فرآیند روش شناختی——————– ۵۰

۳-۱- مقدمه  —————————- ۵۰

۳-۲- جامعه آماری روش نمونه گیری ——– ۵۰

۳-۳- ویژگیهای نمونه ——————– ۵۱

۳-۴- ابزارهای گردآوری اطلاعات و اعتبار و پایایی ۵۱

۳-۵- اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)  ۵۱

۳-۶- اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش­های ناکارآمد(DAS)    ۵۳

۳-۷- روش اجرای تحقیق ——————- ۵۴

۳-۸- روش تجزیه و تجلیل داده­ها———– ۵۸

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

 ۴- یافته­های پژوهش———————– ۶۰

۱-۴- مقدمه—————————— ۶۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵- بحث و نتیجه­گیری———————- ۷۳

۱-۵- یافته های پژوهش——————– ۷۳

۲-۵- پیشنهادات————————– ۷۸

۲-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق—- ۷۸

۲-۵-۲- پیشنهاد به پژوهشگران بعدی——— ۷۸

۳-۵- محدودیت پژوهش——————— ۷۹

منابع فارسی —————————- ۸۱

منابع انگلیسی————————— ۸۹

پیوست۱———————————- ۹۲

پیوست ۲——————————— ۹۴

پیوست ۳——————————— ۹۷

 

 فهرست جداول

جدول(۳-۱) طرح درمانی گروه شناختی- رفتاری ۵۵

جدول (۳-۲) طرح درمانی گروه روان نمایشگری ۵۷

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی آزمودنیهای بر حسب نوع جرم ۶۰

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی آزمودنیهای بر حسب  تحصیلات  ۶۱

جدول (۴-۳) توزیع میانگین سن آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه   ۶۲

جدول (۴-۴) تعیین رابطه  بین عملکرد آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون————— ۶۲

جدول (۴-۵) اثر مقایسه بین گروهها——– ۶۲

جدول (۴-۶) مقایسه بین گروهها———— ۶۲

جدول (۴-۷) برآورد پارامتر اثر روش های درمانی بر افسردگی  ۶۳

جدول (۴-۸)  میانگین های تعدیل شده——- ۶۳

جدول (۴-۹) تعیین رابطه  بین عملکرد آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون———  ۶۴

جدول (۴-۱۰) اثر مقایسه بین گروهها——– ۶۴

جدول (۴-۱۱) مقایسه بین گروهها———— ۶۴

جدول (۴-۱۲) برآورد پارامتر اثر روش های درمانی بر نگرش ناکارآمد————– ۶۵

جدول (۴-۱۳)  میانگین های تعدیل شده——- ۶۵

جدول (۴-۱۴) تعیین رابطه  بین عملکرد آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون————۶۶

جدول (۴-۱۵) اثر مقایسه بین گروهها——– ۶۶

جدول (۴-۱۶) مقایسه بین گروهها———— ۶۶

جدول (۴-۱۷) برآورد پارامتر اثر روش های درمانی بر نگرش ناکارآمد———– ۶۷

جدول (۴-۱۸)  میانگین های تعدیل شده——- ۶۷

جدول (۴-۱۹) تعیین رابطه  بین عملکرد آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون—————– ۶۸

جدول (۴-۲۰) اثر مقایسه بین گروهها——– ۶۸

جدول (۴-۲۱) مقایسه بین گروهها———— ۶۸

جدول (۴-۲۲) برآورد پارامتر اثر روش های درمانی بر نگرش ناکارآمد———— ۶۹

جدول (۴-۲۳)  میانگین های تعدیل شده——- ۶۹

جدول (۴-۲۴) تعیین رابطه  بین عملکرد آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون——-  ۷۰

جدول (۴-۲۵) اثر مقایسه بین گروهها——– ۷۰

جدول (۴-۲۶) مقایسه بین گروهها———— ۷۰

جدول (۴-۲۷) برآورد پارامتر اثر روش های درمانی بر نگرش ناکارآمد—————— ۷۱

جدول (۴-۲۸)  میانگین های تعدیل شده——- ۷۱

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0