اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید :پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید :پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت گردشگری و با عنوان اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید در ۱۶۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

 

چکیده اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید:

در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد ۳۸۴ نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با استفاده از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد .

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع:

تبیین نقش و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی نقش و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی می کند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از انهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور می گردد .

باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند می تواند به ایجاد خرید میان مرزی[۱] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر شود . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم کرد و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .

گزاره های تحقیق:

پرسش های اصلی و فرعی:

  • پرسش اصلی :

نقش بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه  چیست ؟

  • پرسشهای فرعی :

مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر  انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های  مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید  چه اثری دارد؟

فرضیه های تحقیق:

  • فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی باانتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد.
  • فرضیه فرعی ۱:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
  • فرضیه فرعی ۲ : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم  دارد .
  • فرضیه فرعی ۴ : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .

هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

هدف اصلی :

شناخت نقش بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به طور عام و بانه به طور خاص

اهداف فرعی :

  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
  • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع: ۲

۳-۱گزاره های تحقیق: ۳

۱-۳- ۱پرسش های اصلی و فرعی: ۳

۲-۳-۱ فرضیه های تحقیق: ۳

۳-۳-۱هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: ۳

۴-۱ روش کلی تحقیق: ۴

۱-۴-۱قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: ۴

۲-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق: ۴

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: ۴

۴-۴-۱ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: ۴

۵-۴-۱ روشهای تحلیل داده ها: ۴

۵-۱ موانع ومحدودیتهای تحقیق : ۵

۶-۱چارچوب کلان نظری تحقیق: ۵

۷-۱نقشه راه: ۶

۸-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۷

۱-۲مقدمه. ۸

۲-۲گردشگری.. ۸

۳-۲ مصرف گرایی.. ۹

۱-۳-۲خرید. ۱۰

۱-۱-۳-۲فرایند خرید مصرف کننده ۱۰

۱-۱-۱-۳-۲ آگاهی و اطلاع. ۱۱

۲-۱-۱-۳-۲ پژوهش و درک… ۱۱

۳-۱-۱-۳-۲ بسط و توسعه نگرش… ۱۱

۴-۱-۱-۳-۲ ارزشیابی.. ۱۱

۵-۱-۱-۳-۲خرید. ۱۱

۶-۱-۱-۳-۲رفتار پس از خرید. ۱۲

۲-۱-۳-۲ اهداف خرید مصرف کننده ۱۲

۱-۲-۱-۳-۲ گرایش به خرید یادگاری و یادبود. ۱۳

۲-۲-۱-۳-۲ در جستجوی اصالت.. ۱۴

۱-۲-۲-۱-۳-۲ بی مانند بودن یک کالا. ۱۵

۲-۲-۲-۱-۳-۲ پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. ۱۵

۳-۲-۲-۱-۳-۲ بعد زیبا شناختی.. ۱۵

۴-۲-۲-۱-۳-۲ دست ساخت بودن کالا. ۱۶

۵-۲-۲-۱-۳-۲ تجربه خرید. ۱۶

۶-۲-۲-۱-۳-۲ کاربرد و سودمندی.. ۱۶

۷-۲-۲-۱-۳-۲ تضمین اصالت.. ۱۶

۳-۱-۳-۲  در جستجوی تازگی.. ۱۷

۴-۱-۳-۲  گونه شناسی خریداران. ۱۷

۱-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی استون. ۱۸

۲-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی لسر و هیوگ… ۱۸

۳-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی فین و همکاران. ۱۹

۴-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی بلاچ و همکاران. ۲۰

۵-۱-۳-۲ خرید کارکردی.. ۲۰

۶-۱-۳-۲ خرید فراغتی.. ۲۲

۶-۲ گردشگری خرید. ۲۴

۷-۲ خرید در بازارچه های مرزی.. ۲۶

۸-۲  مرز ۲۶

۱-۸-۲مرزها از نظر تعیین خط مرز : ۲۷

۲-۸-۲ مرزها از نظر شکل گیری.. ۲۷

۳-۸-۲مرزهای غربی.. ۲۸

۹-۲ بازارچه های مرزی.. ۲۸

۱-۹-۲ اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. ۳۱

۲-۹-۲  مزایا بازارچه های مرزی.. ۳۱

۳-۹-۲  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. ۳۲

۴-۹-۲ قوانین بازارچه های مرزی.. ۳۲

۱۰-۲ اجزای گردشگری خرید. ۳۳

۱-۱۰-۲ کالا. ۳۳

۱-۱-۱۰-۲ کالای گردشگری.. ۳۴

۱-۱-۱-۱۰-۲ کالا در گردشگری خرید. ۳۴

۱-۱-۱-۱-۱۰-۲کالاهای خاص… ۳۴

۲-۱-۱-۱-۱۰-۲سوغاتی / صنایع دستی.. ۳۵

۳-۱-۱-۱-۱۰-۲ کالاهای معاف از مالیات ۳۷

۲-۱۰-۲ مقصد. ۳۸

۱-۲-۱۰-۲ مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند. ۳۸

۲-۲-۱۰-۲مقاصد خرید موضوعی.. ۳۹

۳-۲-۱۰-۲مراکز خرید معروف  بزرگ… ۴۰

۴-۲-۱۰-۲جشنواره های خرید. ۴۱

۳-۱۰-۲ قیمت.. ۴۲

۱۱-۲ انتخاب مقصد ۴۳

۱۲-۲ منطقه مورد مطالعه. ۴۳

۱-۱۲-۲بازارچه مرزی سیران بند ۴۵

۲-۱۲-۲ جمعیت شهر بانه. ۴۴

۳-۱۲-۲جاذبه های بانه. ۴۵

۴-۱۲-۲ اقامتگاههای شهر بانه. ۴۶

۱-۴-۱۲-۲  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه. ۴۷

۲-۴-۱۲-۲ درصد اشغال واحدهای اقامتی.. ۴۸

۵-۱۲-۲امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۱٫ ۴۸

۱۳-۲پیشینه تحقیق.. ۴۹

۱-۱۳-۲مطالعات داخلی : ۴۹

۲-۱۳-۲  مطالعات خارجی : ۵۱

۱-۳ مقدمه: ۵۵

۱-۲-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. ۵۵

۲-۲-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ۵۵

۳-۳ متغیرهای تحقیق.. ۵۵

۴-۳ جامعه اماری.. ۵۶

۱-۴-۳ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. ۵۶

۵-۳ روش گرداوری داده ها ۵۶

۱-۵-۳ مطالعات کتابخانه ای.. ۵۷

۲-۵-۳ مطالعات میدانی.. ۵۷

۶-۳ : روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۹

۱-۶-۳ روایی پرسشنامه. ۵۹

۲-۶-۳ پایایی پرسشنامه. ۵۹

۷-۳ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

۱-۴ مقدمه. ۶۳

۲-۴ تحلیل‌های آماری توصیفی.. ۶۳

۱-۲-۴ اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده ۶۳

۱-۱-۲-۴ جنسیت.. ۶۴

۲-۱-۲-۴ سن.. ۶۵

۳-۲-۱-۴ درآمد. ۶۶

۴-۲-۱-۴ تحصیلات.. ۶۷

۲-۲-۴ ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه. ۶۸

۱-۲ -۲- ۴ کالای خریداری شده ۶۸

۲-۲-۲-۴ مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه. ۶۹

۳-۲-۲-۴ میزان رضایت از خرید در بانه. ۷۱

۴-۲-۲-۴ تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. ۷۲

۵-۲-۲-۴ متوسط هزینه اقامت.. ۷۳

۶-۲-۲-۴ متوسط هزینه حمل و نقل.. ۷۴

۷-۲-۲-۴ حساسیت نسبت به تغییر قیمتها ۷۵

۸-۲-۲-۴ پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا. ۷۶

۹-۲-۲-۴ پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا. ۷۷

۳-۴ تحلیل آماری متغیرهای پژوهش… ۷۸

۱-۳-۴ تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. ۷۸

۴-۴ آمار استنباطی.. ۷۹

۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79

۵-۴ بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق.. ۸۰

۱-۵-۴ وضعيت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه. ۸۰

۶-۴ آزمون فرض‌ها ۸۱

۱-۶-۴ فرضیات پژوهش… ۸۱

۱-۱-۶-۴ فرضیه اصلی: ۸۱

۲-۱-۶-۴ فرضیات فرعی: ۸۲

۱-۲-۱-۶-۴ فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۲

۲-۲-۱-۶-۴ فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۳

۳-۲-۱-۶-۴ فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۴

۷-۴ مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک… ۸۶

۱-۷-۴ مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… ۸۶

۱-۱-۷-۴ بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. ۸۶

۲-۱-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. ۸۷

۳-۱-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد. ۸۸

۴-۱-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. ۸۹

۲-۷-۴ مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… ۹۱

۱-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. ۹۱

۲-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. ۹۱

۳-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. ۹۲

۴-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. ۹۳

۱-۵ مقدمه. ۹۵

۲-۵ نتایج یافته های تحقیق.. ۹۵

۳-۵ نتایج استنباطی.. ۹۷

۱-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی.. ۹۷

۲-۳–۵ نتایج فرضیه فرعی ۱٫ ۹۸

۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲٫ ۹۸

۴-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۳٫ ۹۸

۴-۲-۵ نتایج کاربردی.. ۹۹

۱-۲-۴-۵مستقیم. ۹۹

۲-۲-۴-۵غیر مستقیم. ۹۹

۵-۲-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده ۱۰۰

۶-۲-۵ محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۰

فهرست منابع: ۱۰۱

منابع فارسی.. ۱۰۱

منابع لاتین.. ۱۰۳

منابع الکترونیکی.. ۱۰۶

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ۱-۲ : محرکهای ممکن برای خرید گردشگری.. ۱۲

جدول ۲-۲ : ده دلیل برای خرید. ۱۳

جدول۳-۲ : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی.. ۲۲

جدول ۵-۲ :  انواع سوغاتی ها ۳۶

جدول شماره ۶-۲ : نمایش بخشهای بانه. ۴۵

جدول ۷-۲ لیست اماکن اقامتی.. ۴۶

جدول ۸-۲: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۱٫ ۴۷

جدول ۹-۲: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی  ۱۳۸۴-۱۳۹۱٫ ۴۸

جدول ۱۰-۲: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۱٫ ۴۸

جدول ۱-۳ : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه های مختلف.. ۵۵

جدول ۲-۳ : متغیرهای تحقیق.. ۵۶

جدول ۳-۳ ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال. ۵۸

جدول ۴-۳  : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان. ۵۸

جدول ۵-۳ : سنجه های طیف لیکرت.. ۵۹

جدول شماره (۳-۳): ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه. ۶۰

جدول۱-۴: توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۴

جدول ۲-۴: توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان. ۶۵

جدول ۳-۴: توزيع فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان. ۶۶

جدول۴-۴: توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. ۶۷

جدول ۵-۴: توزيع فراواني مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان. ۶۸

جدول ۶-۷: توزيع فراواني مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان. ۶۹

جدول ۷-۴: توزيع فراواني مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان. ۷۱

جدول ۸-۴: توزيع فراواني مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. ۷۲

جدول ۹-۴: توزيع فراواني مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان. ۷۳

جدول ۱۰-۴: توزيع فراواني مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان. ۷۴

جدول ۱۱-۴: توزيع فراواني مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان. ۷۵

جدول ۱۲-۴: توزيع فراواني پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان. ۷۶

جدول ۱۳-۴: توزيع فراواني مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان. ۷۷

جدول۱۴-۴: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. ۷۸

جدول ۱۵-۴: نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهای مستقل.. ۷۹

جدول ۱۶-۴: آزمون ميانگين يک جامعه آماري.. ۸۰

جدول ۱۸-۴ :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی.. ۸۱

جدول ۱۸-۴ :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی.. ۸۲

جدول ۱۹-۴ :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی.. ۸۳

جدول ۲۰-۴ :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی      ۸۵

جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت       ۸۶

جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید    ۸۷

جدول۲۳-۴: رتبه بندي جريان موثر اطلاعات بر اساس سن.. ۸۸

جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید    ۸۸

جدول۲۵-۴: رتبه بندي انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد. ۸۹

جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید    ۹۰

جدول۲۷-۴: رتبه بندي قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات.. ۹۰

جدول ۲۸-۴: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت       ۹۱

جدول ۲۹-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه    ۹۱

جدول ۳۰-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه    ۹۲

جدول۳۱-۴: رتبه بندي رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. ۹۲

جدول ۳۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه    ۹۳

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ : عوامل موثر بر انتخاب مقصد های خرید. ۵

شکل شماره۱-۲: طیف خرید کارکردی-فراغتی.. ۲۳

شکل ۲-۲ : عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد خرید. ۳۳

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴: توزيع درصد فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۴

نمودار ۲-۴:‌درصد فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان. ۶۵

نمودار ۳-۴: درصد فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان. ۶۶

نمودار(۴-۴): درصد فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. ۶۷

نمودار ۵-۴: درصد فراواني مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان. ۶۸

نمودار ۶-۴: درصد فراواني مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان. ۷۰

نمودار ۷-۴: درصد فراواني مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان. ۷۱

نمودار ۸-۴: درصد فراواني مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. ۷۲

نمودار ۹-۴: درصد فراواني مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان. ۷۳

نمودار ۱۰-۴: درصد فراواني مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان. ۷۴

نمودار ۱۱-۴: درصد فراواني مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان. ۷۵

نمودار ۱۲-۴: درصد فراواني مربوط به پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان. ۷۶

نمودار ۱۳-۴: درصد فراواني مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان. ۷۷

نمودار ۱۷-۴: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. ۸۰

نمودار۱۵-۴: هیستوگرام رونق بازارچه‌های مرزی.. ۸۲

نمودار۱۶-۴: هیستوگرام مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی.. ۸۳

نمودار۱۷-۴: هیستوگرام کالاهای بازارچه‌های مرزی.. ۸۴

نمودار۱۸-۴: هیستوگرام مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی..۸۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0