اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان:

تنش‌های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف سیر در شرایط تنش خشکی در تراکم‌های مختلف کاشت می‌تواند محققین را در انتخاب بهترین و متحمل‌ترین اکوتیپ و تراکم مطلوب و امکان سنجش پاسخ این گیاه به تنش‌ها یاری نماید. در اين راستا آزمایشی بر روی دو اکوتیپ سیر به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با ۳ تکرار در شرايط اقليمی سمنان انجام شد. در این آزمایش ۳ سطح تنش خشکی براساس ۶۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی سیر و به همراه تیمار شاهد (۱۰۰ درصد نیاز آبی)، به عنوان عامل اصلی و ترکیب فاکتوریل از تراکم در ۳ سطح ( ۳۰ – ۴۰ و ۵۰ بوته در متر‌مربع) و اکوتیپ در ۲ سطح طرود و طبس به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. برای محاسبه نیاز آبی سیر، از پارامتر‌های هواشناسی روزانه ثبت شده ایستگاه سینوپتیک سمنان استفاده و نیاز آبی بر پایه دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان فائو-۵۶ تعیین شد.

نتایج نشان داد که با اعمال و تشدید تنش خشکی، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص، محتوی نسبی آب برگ، عملکرد، درصد ماده خشک، وزن تر و وزن خشک سوخ، قطر سوخ و طول سوخ، وزن ترو وزن خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه و طول سیر‌چه به‌طور معنی‌داری نسبت به شرایط  آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی کاهش یافتند. محتوی کاروتنوئید و تعداد سیر‌چه در سوخ نیز با اعمال تنش خشکی در سطح ۸۰ درصد نیاز آبی، نسبت به شرایط آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نشان نداد اما تشدید تنش در سطح ۶۰ درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نسبت به دو سطح دیگر آبیاری ایجاد نمود. با اعمال تنش افزایش معنی‌داری در مقادیر قند‌های محلول و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی مشاهده گردید. اکوتیپ طرود به طور معنی‌داری از لحاظ صفاتی همچون ارتفاع بوته، جداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت رشد نسبی، آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ، وزن تر و خشک سیر‌چه وطول سیر‌چه دارای مقادیر بالاتری نسبت به اکوتیپ طبس بود. در مقابل صفاتی چون تعداد برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب و تعداد سیر‌چه در سوخ در اکوتیپ طبس به طور معنی‌داری بیشتر از اکوتیپ طرود بود. اما در مجموع اکوتیپ بر عملکرد و درصد ماده خشک اثر معنی‌داری نداشت و می‌توان نتیجه گرفت که دو اکوتیپ در رابطه با حصول عملکرد بالاتر دارای برتری نسبت به یکدیگر نبودند. با توجه به افزایش مقدار آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی در اکوتیپ طرود در مواجه با تنش خشکی، این اکوتیپ در رابطه با ایجاد مکانیسم تحمل در برابر تنش، نسبت به اکوتیپ طبس موفق‌تر بوده است.

در مقابل با توجه به معنی‌دار نبودن اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ بر عملکرد نهایی سوخ، می‌توان چنین دریافت که هر دو اکوتیپ در برابر تنش خشکی در رابطه با حصول عملکرد، نسبت به یکدیگر برتری نداشته و روندی نسبتا یکسان داشتند. تراکم کاشت ۳۰ بوته در متر‌مربع بیشترین حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص را ایجاد نمود و سپس با افزایش تراکم کاشت کاهش معنی‌داری در رابطه با این صفت مشاهده شد در حالیکه تراکم کاشت ۵۰ بوته در متر‌مربع بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و حداکثر تجمع ماده خشک را در بر داشت و با کاهش تراکم، این صفات نیز دچار کاهش معنی‌داری گردید. تراکم کاشت بر کلیه صفات مربوط به اجزای عملکرد غیر معنی‌دار بود اما اثر معنی‌داری بر عملکرد داشت و با افزایش تراکم کاشت به ۵۰ بوته در متر‌مربع، عملکرد سوخ افزایش معنی‌داری نسبت به دو تراکم کاشت دیگر نشان داد. با توجه به کاهش معنی‌دار عملکرد و بسیاری از پارامتر‌های اندازه‌گیری شده تحت تاثیر تنش خشکی، میتوان دریافت که برای حصول عملکردی مناسب در رابطه با گیاه سیر، باید از مواجه این گیاه با تنش خشکی اجتناب نمود و تراکم ۵۰ بوته در متر‌مربع با توجه به پاسخ مناسب سیر و کسب عملکرد بالاتر نسبت به دو تراکم کاشت دیگر، به عنوان تراکم مطلوب شناخته شد.

 

اهمیت مطالعه تنش خشکی

تنش‌های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشند و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است (کافی و همکاران، ۱۳۸۸الف). جمعیت جهان، با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است، از طرف دیگر به علت وجود تنش‌های غیر زنده متعددی تولید و فراهم کردن غذا در حال کاهش می‌باشد؛ در این صورت هرگونه کاهشی در تولید محصول و فراهم‌آوری غذا با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، به علت پاسخگو نبودن نیاز غذایی نگران‌کننده می‌باشد.

رشد و باروری گیاهان، بطور منفی تحت تاثیر ناملایمات طبیعی در قالب عوامل تنش‌زای زنده و غیر‌زنده قرار می‌گیرد. تنش‌های غیر‌زنده هرساله باعث از دست رفتن هزینه‌های هنگفتی به علت کاهش تولید و نقصان محصول می‌شود. در واقع، این تنش‌ها ثبات و پایداری کشاورزی را تهدید می‌کنند (ماهاجان و توتجا[۱]، ۲۰۰۵). تنش خشکی مهم‌ترین عامل محیطی محدود‌کننده رشد و نمو گیاهان در سرتاسر دنیا می‌باشد، بطوری‌ که کاهش رشد در اثر تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنش‌های محیطی است (ویسی‌پور و همکاران، ۱۳۹۰).

نزولات آسمانی در ايران با متوسط ۲۴۰ ميلی‌متر، از يك سوم ميزان نزولات سالانه جهاني (۷۰۰ميلي‌متر) كمتر می‌باشد و ایران داراي اقليم خشك و نيمه خشك است (باقری و همکاران، ۱۳۸۸). در محیط‌های خشک، نیاز اتمسفری تبخیر و تعرق بیشتر بوده و برای تولید یک واحد ماده خشک، گیاه ناگزیر به از دست دادن آب بیشتری است (وفا‌بخش و همکاران، ۱۳۸۸) و عملکرد محصول به طور قابل ملاحظه‌ای در اثر تنش خشکی کاهش می‌یابد (اشرف[۲]، ۲۰۱۰). تنش خشکی شدید، رشد گیاهان را از طریق اثر‌گذاری بر فرایند‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، همچون فتوسنتز، تنفس، انتقال، جذب یونی، کربوهیدرات‌ها، متابولیسم کاهش می‌دهد (جلال و همکاران[۳]، ۲۰۱۲). پاسخ به شرایط کمبود آب به گونه و رقم گیاهی، طول و مدت تنش خشکی، سن و مرحله نموی گیاه، نوع سلول و اندام گیاهی و اجزاء زیر سلولی و به ساختار آن بستگی دارد (بری[۴]، ۱۹۹۷و لویت[۵]، a1980).

از آنجا که بیشتر گزارشات مربوط به تغییرات اقلیمی، حاکی از افزایش خشکی در بسیاری از مناطق جهان می‌باشد (هاوتون و همکاران[۶]، ۲۰۰۱)، بررسی پاسخ‌های رفتاری رشد و فیزیولوژیکی گیاهان به تنش خشکی و مکانیزم‌های ایجاد مقاومت و مطالعه اثرات تنش بر عملکرد و اجزای آن در گیاهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار  می‌باشد.

 

 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق، بررسی تنش خشکی و تراکم کاشت بر صفات کمی و کیفی دو اکوتیپ سیر طبس و طرود بوده است. دو اکوتیپ مختلف سیر تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم‌های متفاوت کاشت از لحاظ عملکرد و اجزای آن با یکدیگر مقایسه شدند. از اهداف دیگر این طرح می‌توان به شناسایی و بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و آنالیزهای رشدی دو اکوتیپ گیاه سیر در تراکم‌های مختلف کاشت و تحت تاثیر تنش خشکی اشاره کرد.

مطالعه تاثیر تنش برمکانیسم‌های ایجاد تحمل و تجمع برخی اسمولیت‌ها و اندازه‌گیری برخی پارامتر‌های فیزیولوژیکی و انتخاب اکوتیپ متحمل به تنش خشکی، از اهداف دیگر این آزمایش بود. در زمينه شناسايي صفات اگروفيزيولوژيکي موثر در افزايش عملکرد سیر تحقیقات گسترده‌ای صورت نگرفته و کارهاي انجام شده عمدتاً در ارتباط با محصولات زراعي بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بررسی صفات فيزيولوژيک و شاخص‌های رشدی همراه با مطالعه عملکرد در استفاده آگاهانه از اين صفات در گیاه سیر به منظور افزايش عملکرد مي‌تواند بسيار موثر باشد.

 

 

فهرست مطالب

۱-          کلیات تحقیق   ۳

۱-۱-      اهمیت مطالعه تنش خشکی   ۳

۱-۲-      اهمیت مطالعه تراکم کاشت    ۴

۱-۳-      اهمیت مطالعه سیر در ایران   ۵

۱-۴-      اهداف تحقیق   ۶

۲-          مروری بر تحقیقات انجام شده  ۸

۲-۱-      تنش خشکی   ۸

۲-۱-۱-  مکانیسم‌های مقاومت و سازگاری گیاهان به تنش خشکی   ۹

۲-۱-۲-  اثرات تنش خشکی بر رشد و نمو گیاهان و پاسخ‌های آن‌ها  ۱۱

۲-۱-۲-۱٫      اثر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه  ۱۳

۲-۱-۲-۲٫      اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشد و صفات مورفولوژیکی گیاه  ۱۴

۲-۱-۲-۳٫      اثر تنش خشکی بر خصوصیات برگ    ۱۵

۲-۱-۲-۴٫      اثر تنش خشکی و محتوی نسبی آب برگ    ۱۶

۲-۱-۲-۵٫      اثر تنش خشکی  بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه  ۱۷

۲-۱-۲-۶٫      اثر تنش خشکی بر رنگریزه‌های گیاهی   ۱۹

۲-۱-۲-۷٫      تنش خشکی و تولید آنتی‌اکسیدان‌ها ۲۱

۲-۲-      تراکم کاشت    ۲۱

۲-۲-۱-  اثر تراکم بوته بر عملکرد و ویژگی‌های رشد گیاه  ۲۲

۲-۳-      اهمیت مطالعه و جایگاه گیاهان دارویی   ۲۴

۲-۳-۱-  حفاظت گیاهان دارویی   ۲۶

۲-۴-      مروری بر جنس آلیوم  ۲۸

۲-۵-      سیر  ۳۲

۲-۵-۱-  ویژگی‌های گیاهشناسی و مورفولوژیکی سیر  ۳۴

۲-۵-۲-  شرایط اکولوژیکی سیر  ۳۵

۲-۵-۳-  سیر و تنش خشکی   ۳۶

۲-۵-۴-  تراکم مطلوب مربوط به کشت سیر  ۳۷

۳-          مواد و روش‌ها ۳۹

۳-۱-      اجرای طرح آزمایشی در مزرعه  ۳۹

۳-۱-۱-  اعمال تیمار خشکی   ۴۰

۳-۲-      عملیات زراعی   ۴۲

۳-۳-      صفات مورد بررسی   ۴۲

۳-۴-      روش‌های اندازه‌گیری پارامتر‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی   ۴۳

۳-۴-۱-  اندازه‌گیری محتوای نسبی آب برگ    ۴۳

۳-۴-۲-  اندازه‌گیری کلروفیل a و b و کاروتنوئید‌ها به روش استون ۸۰ درصد   ۴۳

۳-۴-۳-  اندازه‌گیری پرولین   ۴۴

۳-۴-۴-  اندازه‌گیری قند‌های محلول   ۴۵

۳-۴-۵-  اندازه‌گیری آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی کل برگ    ۴۵

۳-۵-      شاخص‌های رشد   ۴۶

۳-۶-      عملکرد، اجزای عملکرد و درصد ماده خشک     ۴۷

۳-۷-      تجزیه‌های آماری   ۴۸

۴-          نتایج و بحث   ۴۹

۴-۱-      خصوصیات مورفولوژیکی   ۴۹

۴-۱-۱-  ارتفاع بوته  ۴۹

۴-۱-۲-  تعداد برگ در بوته  ۵۰

۴-۲-      آنالیز رشد   ۵۳

۴-۲-۱-  شاخص سطح برگ    ۵۳

۴-۲-۲-  تجمع ماده خشک کل   ۵۵

۴-۲-۳-  سرعت رشد محصول   ۵۷

۴-۲-۴-  سرعت رشد نسبي   ۵۹

۴-۲-۵-  سرعت اسيميلاسيون خالص      ۶۰

۴-۳-      صفات بیوشیمیایی   ۶۶

۴-۳-۱-  قندهاي محلول   ۶۶

۴-۳-۲-  محتواي پرولين   ۶۷

۴-۳-۳-  رنگدانه‌ها(كلروفيل a، كلروفيل b، كلروفيل کل، نسبت كلروفيل a به b، نسبت كاروتنوئيد به كلروفيل، كاروتنوئيد): ۶۹

۴-۴-      محتوی نسبی آب برگ    ۷۲

۴-۵-      آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ    ۷۳

۴-۶-      عملکرد سیر  ۸۵

۴-۷-      اجزای عملکرد  ۹۱

۴-۷-۱-  وزن تر و وزن خشک سوخ   ۹۱

۴-۷-۲-  قطر سوخ   ۹۲

۴-۷-۳-  طول سوخ   ۹۲

۴-۷-۴-  وزن تر و وزن خشک سیر‌‌چه (حبه)  ۹۵

۴-۷-۵-  قطر سیر‌چه (حبه)  ۹۵

۴-۷-۶-  طول سیر‌چه (حبه)  ۹۵

۴-۷-۷-  تعداد سیر‌چه (حبه) در سوخ   ۹۶

۴-۸-      همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد: ۹۹

۵-          نتیجه گیری   ۱۰۱

۵-۱-      نتیجه‌گیری   ۱۰۱

۵-۲-      پیشنهادات    ۱۰۳

فهرست شکل‌ها

(شکل ‏۴‑۱): اثر اکوتیپ بر ارتفاع بوته و تعداد برگ گیاه سیر. ۵۳

(شکل ‏۴‑۲): روند تغييرات شاخص سطح برگ دو اکوتیپ سیر در سطوح مختلف آبیاری با سه تراکم کاشت.. ۵۴

(شکل ‏۴‑۳): روند تغييرات ماده خشک کل دو اکوتیپ سیر در سطوح مختلف آبیاری با سه تراکم کاشت.. ۵۶

(شکل ‏۴‑۴): روند تغييرات سرعت رشد محصول دو اکوتیپ سیر در سطوح مختلف آبیاری با سه تراکم کاشت.. ۵۸

(شکل ‏۴‑۵):  روند تغييرات سرعت رشد نسبی دو اکوتیپ سیر در سطوح مختلف آبیاری با سه تراکم کاشت.. ۶۰

(شکل ‏۴‑۶): روند تغييرات سرعت اسیمیلاسیون خالص دو اکوتیپ سیر در سطوح مختلف آبیاری با سه تراکم کاشت.. ۶۲

. (شکل ‏۴‑۷): اثرسطوح مختلف تنش خشکی برمیزان قند‌های محلول و محتوی نسبی آب برگ گیاه سیر. ۷۹

(شکل ‏۴‑۸): اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر مقدار کاروتنوئید و آنتی‌اکسیدان غیز آنزیمی برگ گیاه سیر. ۷۹

(شکل ‏۴‑۹): اثر اکوتیپ بر مقدار کلروفیل a،کلروفیل کل و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ گیاه سیر. ۸۰

(شکل ‏۴‑۱۰): میزان کاروتنوئید و کلروفیل b برگ در دو اکوتیپ مختلف سیر. ۸۰

(شکل ‏۴‑۱۱): اثر تراکم کاشت بر مقدار کلروفیل a و کلروفیل کل در دو اکوتیپ مختلف سیر. ۸۱

(شکل ‏۴‑۱۲): اثرتراکم کاشت برمقدارکلروفیلb و نسبت کاروتنوئید به کلروفیل برگ در دو اکوتیپ مختلف سیر. ۸۱

(شکل ‏۴‑۱۳): اثر تنش خشکی بر میزان آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی و نسبت کاروتنوئید به کلروفیل برگ در دو اکوتیپ سیر. ۸۲

(شکل ‏۴‑۱۴): اثر تنش خشکی بر میزان آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی و محتوی نسبی آب برگ گیاه سیر در سه تراکم کاشت.. ۸۲

(شکل ‏۴‑۱۵): اثرتنش خشکی بر میزان قند‌های محلول برگ گیاه سیردر سه تراکم کاشت.. ۸۳

(شکل ‏۴‑۱۶): اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد سوخ و درصد ماده خشک در واحد سطح گیاه سیر. ۹۰

(شکل ‏۴‑۱۷): اثرتراکم کاشت برعملکرد سیر (سوخ) در واحد سطح.. ۹۰

(شکل ‏۴‑۱۸): اثر تنش خشکی بر درصد ماده خشک در واحد سطح دو اکوتیپ سیر. ۹۱

(شکل ‏۴‑۱۹): اثرسطوح مختلف تنش خشکی بر وزن تر سوخ. ۹۴

(شکل ‏۴‑۲۰): اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر طول سوخ، قطر سوخ و وزن خشک سوخ. ۹۴

(شکل ‏۴‑۲۱): مقدار وزن تر سیر‌چه و وزن خشک سیر‌چه و طول سیر‌چه در دو اکوتیپ سیر. ۹۸

(شکل ‏۴‑۲۲): اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن تر سیر‌چه، وزن خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه و طول سیر‌چه. ۹۹

فهرست جداول

جدول ۴- ۱: تجزیه واریانس ارتفاع و تعداد برگ دو اکوتیپ سیر تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت.. ۵۱

جدول ۴- ۲: مقایسه میانگین ارتفاع بوته و تعداد برگ  در دو اکوتیپ سیر. ۵۷

جدول ۴- ۳: مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ بر ارتفاع بوته گیاه سیر. ۵۷

جدول ۴- ۴: مقایسه میانگین اثر اکوتیپ و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته گیاه سیر. ۵۸

جدول ۴- ۵: تجزيه واريانس شاخص‌های رشد اندازه‌گيری شده در دو اکوتیپ سير تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت. ۶۸

جدول ۴- ۶: مقایسات میانگین حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر سرعت رشد محصول و حداکثر  سرعت اسیمیلاسیون خالص در سطوح مختلف تنش خشکی.. ۶۹

جدول ۴- ۷: مقایسات میانگین حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر تجمع ماده خشک و حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص در سطوح مختلف تراکم کاشت   ۷۰

جدول ۴- ۸: مقایسات میانگین حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر سرعت رشد محصول و حداکثر سرعت رشد نسبی  در دو اکوتیپ سیر  ۷۰

جدول ۴- ۹: مقایسات میانگین حداکثر سرعت رشد نسبی تحت اثر متقابل تنش خشکی و تراکم کاشت.. ۷۰

جدول ۴- ۱۰: مقایسات میانگین حداکثر سرعت رشد نسبی تحت اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ.. ۷۴

جدول ۴- ۱۱: مقايسه میانگین محتوی پرولین برگ در سطوح مختلف تنش خشکی.. ۷۵

جدول ۴- ۱۲: میانگین محتوی کلروفیل a، کلروفیل کل، نسبت کلروفیل a/b و نسبت کاروتنوئید به کلروفیل در سطوح مختلف تنش خشکی   ۷۸

جدول ۴- ۱۳: تجزیه واریانس مقدار قند‌های محلول، پرولین، رنگریزه‌های گیاهی، محتوی نسبی آب و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ دو اکوتیپ سیر تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت.. ۸۱

جدول ۴- ۱۴: مقایسات میانگین محتوی قند‌های محلول، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ در سطوح مختلف تنش خشکی   ۸۲

جدول ۴- ۱۵: مقایسات میانگین محتوی کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ در دو اکوتیپ سیر. ۸۲

جدول ۴- ۱۶: مقایسات میانگین محتوی کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و نسبت کاروتنوئید به کلروفیل تحت اثر متقابل اکوتیپ و تراکم کاشت   ۸۲

جدول ۴- ۱۷: مقایسات میانگین نسبت کاروتنوئید به کلروفیل و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ تحت اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ   ۸۳

جدول ۴- ۱۸: مقایسات میانگین محتوی قند‌های محلول، محتوی نسبی آب و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ تحت اثر متقابل تنش خشکی و تراکم کاشت   ۸۳

جدول ۴- ۱۹: مقایسات میانگین محتوی قند‌های محلول، پرولین، کلروفیل b، کلروفیل کل وآنتی‌اکسیدان غیر‌آنزیمی برگ تحت اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ و تراکم کاشت.. ۹۰

جدول ۴- ۲۰: تجزیه واریانس عملکرد دو اکوتیپ سیر تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت.. ۹۵

جدول ۴- ۲۱: مقایسات میانگین عملکرد سیر (سوخ) و درصد ماده خشک در واحد سطح در سطوح مختلف تنش… ۹۵

جدول ۴- ۲۲: مقایسات میانگین عملکرد سیر (سوخ) تحت اثر سطوح مختلف تراکم کاشت.. ۹۶

جدول ۴- ۲۳: مقایسات میانگین درصد ماده خشک در واحد سطح تحت اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ.. ۹۶

جدول ۴- ۲۴: تجزیه واریانس وزن تر و خشک سوخ و قطر سوخ و طول سوخ دو اکوتیپ سیر تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت   ۱۰۰

جدول ۴- ۲۵: مقایسات میانگین وزن تر و خشک سوخ و قطر سوخ و طول سوخ در سطوح مختلف تنش خشکی.. ۱۰۰

جدول ۴- ۲۶:تجزیه واریانس وزن تر و خشک سیر‌چه، قطر سیرچه، طول سیرچه، تعداد سیر‌چه در سوخ دو اکوتیپ سیر تحت تنش خشکی در سه تراکم کاشت   ۱۰۴

جدول ۴- ۲۷:مقایسات میانگین وزن تر و خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه، طول سیر‌چه و تعداد سیر‌چه در سوخ در دو اکوتیپ سیر. ۱۰۵

جدول ۴- ۲۸: مقایسات میانگین وزن تر و خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه، طول سیر‌چه و تعداد سیر‌چه در سوخ در سطوح مختلف تنش خشکی   ۱۰۵

جدول ۴- ۲۹ : ضرائب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد. ۱۰۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0