اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت:

به منظور ارزيابی اثر نيتروژن و تنش کم­آبی در دوران رشد رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمايشی به صورت فاکتوريل اسپليت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی­سينا در سال زراعی ۱۳۸۷ انجام گرفت. سطوح نيتروژن (۱۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار) و سطوح آبياری (تنش کم­آبی در مرحله ۱۰-۸ برگی، تنش کم­آبی در مرحله شيری تا خميری دانه و آبياری کامل) بصورت فاکتوريل در کرت­های اصلی و ارقام ذرت (سينگل­کراس ۵۰۰ و ۶۴۷) در کرت­ه ای فرعی قرار گرفتند.

بيشينه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ از کاکل­دهی تا رسيدگی، دوام شاخص سطح برگ، سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گياه در گلدهی و در گلدهی به ازای دانه، سرعت رشد گياه در دوره پرشدن دانه، سرعت جذب خالص، عملکرد بيولوژيک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت، عدد اسپاد پس از ۱۰ برگی و خميری دانه، کارايی مصرف آب و نور اندازه ­گيری شد. همچنين، اجزاء عملکرد شامل تعداد رديف بلال، تعداد دانه در رديف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن دانه اندازه­ گيری شد. کمترين مقادير شاخص­های رشد در دورۀ رشد رويشی با مصرف ۱۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رويشی بدست آمد. ضمن اينکه منجر به افزايش فاصله زمانی کاشت تا کاکل­دهی و کاهش سرعت رشد گياه در گلدهی گرديد و بصورت کاهش دوره پرشدن دانه ادامه يافت. بيشترين مقادير سرعت رشد گياه در گلده ی و سرعت رشد گياه در گلدهی به ازای دانه با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن و هر دو آبياری کامل و تنش درمرحله زايشی بدست آمد.

ضمن اينکه بيشترين مقدار سرعت رشد گياه در دوره پرشدن دانه به ازای دانه درهر دو رقم مورد مطالعه با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تنش کم­آبي در مرحلة رويشی  بدست آمد. تعداد دانه بيشتری با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و هر دو آبياری کامل و تنش کم­آبي درمرحله زايشی بدست آمد و سينگل کراس ۶۴۷ در اين صفت بر سينگل­کراس ۵۰۰ برتری داشت. مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و همچنين آبياری کامل وزن دانه بيشتری نسبت به ساير سطوح مصرف نيتروژن و آبياری نشان دادند. بيشترين مقدار کارايی مصرف نور به مقدار ۸۷/۳ گرم بر مگاژول در سينگل کراس ۶۴۷ با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و آبياری کامل بدست آمد.

بيشترين کارايی مصرف آب با مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زايشی بدست آمد. بيشترين عملکرد دانه به تيمار مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار با آبياری کامل تعلق داشت. در مقابل، مصرف ۱۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحلة رويشی کمترين عملکرد دانه را نشان داد. مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زايشی متحمل کمترين کاهش عملکرد در اثر تنش کم­آبی شد. رقم سينگل­کراس ۵۰۰ در کليه تيمارها عملکرد بيشتری نسبت به رقم سينگل­کراس ۶۴۷ داشت که به خاطر برتری در عملکرد بيولوژيک، وزن دانه و شاخص برداشت بيشتر نسبت به سينگل کراس ۶۴۷ بود.

مقدمه:

در سطح جهانی ۷۳% از کل آب شيرين برای آبياری استفاده می­گردد، ۲۱ و ۵ درصد نيز به ترتيب مورد استفاده بخش صنعت و بخش خانگی قرار مي­گيرد (گونزالز[۱]، ۱۹۹۸). دسترسی به آب يکی از مهمترين عوامل محيطی است که توليد گياهان زراعی را محدود می­کند. در مقياس جهانی حدود نيمی از اراضی دنيا به کمبود آب دچار هستند (کرامر و بوير[۲]، ۱۹۹۵). به خاطر گوناگونی در دسترسی به آب و تقاضای تعرق از سالی به سال ديگر، در طی يک فصل زراعی، يا در طی يک روز، گياهان ممکن است دچار تنش آب به خاطر از دست دادن آب در فرايند تعرق گردند. مدت زمان کمبود ممکن است از ساعت­ها تا روزها متفاوت باشد. بسته شدن روزنه­ها در وسط روز و کاهش جذب دی­اکسيد­کربن در پاسخ به نرخ بالای تعرق در شرايط مزرعه­، معمول است (مانتيث[۳]، ۱۹۹۵). توليد تجاری واقعی گياهان زراعی اصلی به طور متوسط ۳۳ درصد کمتر از توليد پتانسيل است (بوير، ۱۹۸۲). در بين عوامل مختلف که می توانند توليد گياهان زراعی را کاهش دهند، تنش آبی گياهان است که با عرضه ناکافی آب ايجاد می­شود (ونجورا و آپچرچ[۴]، ۲۰۰۲). آبياری راهکاری ضروری و موثر برای بهبود توليد گياهان زراعی است. به طوری که، افزايش توليد در درجه اول به توسعه اراضی آبی نسبت داده شده است. اگر چه فقط حدود ۲۰ درصد از زمين های زراعی دنيا آبی است، تخمين زده می­شود اين نسبت، ۴۰ درصد از توليد کشاورزی جهان را در اختيار داشته باشد (بوير، ۱۹۸۲).

کمبود آب يکی از مهمترين موضوعات چالش برانگيز در سطح جهانی است. اثرات تغيير اقليم از جمله افزايش امواج گرمايی و از طرفی کاهش بارندگی در بسياری از نقاط جهان بويژه منطقة عرض­های ميانی، دسترسي فصلي و حجم منابع آب را تغيير داده و کمبودها را تشديد کرده است (مارلند[۵] و همكاران، ۲۰۰۳). کشور ايران با قرار گرفتن در منطقه عرض­های ميانی از مناطق خشک و نيمه خشک دنيا و دارای شرايط آب و هوايی مديترانه­ای است. توليد محصول در چنين وضعيتی به علت کمبود نزولات آسمانی و توزيع نامتناسب آن، متکی بر آبياری بوده و در عين حال محدوديت منابع آب مهمترين عامل محدوده کننده بويژه درخصوص محصولات تابستانه می­باشد (سپاسخواه و خواجه عبدالهی، ۲۰۰۵). سهم بخش کشاورزی از مجموع آب استحصالی کشور، ۷۲ ميليارد مترمکعب (۹۴ درصد) می­باشد (فرداد و گلکار، ۱۳۸۱). همچنين، از مجموع ۵/۳۷ ميليون هکتار از اراضی کشاورزی شناسايی شده و ۲۰ ميليون هکتار اراضی مستعد آبياری کشور، تنها ۷/۷ ميليون هکتار(۲۱ درصد از اراضی کشاورزی) تحت پوشش آبياری قرار دارد (نورجو و همکاران، ۱۳۸۵). محدوديت منابع آب موجب گرديده است که آب به عنوان مهمترين نهاده توليد تلقی شود (حمزه­ای و همکاران، ۱۳۸۴).

تنش کم­آبی در زراعت ذرت به خاطر کمبود آب يا مشکلات سيستم آبياری برای تامين آب (پاندی[۶] و همکاران، ۲۰۰۰) يا همزمانی رشد ذرت با ساير گياهان زراعی (لک و همکاران، ۱۳۸۶)، در بسياری از مناطق خشک و نيمه خشک ممکن است حادث شود. اصولا ذرت بومی مناطق گرمسيری است ولی به خاطر دامنه وسيع سازگاری ارقام متوسط­رس و زودرس، آن را می­توان در مناطق سردسير و دارای فصل رشد کوتاه کشت کرد و محصول اقتصادی بدست آورد (کوچکی و سرمدنيا، ۱۳۸۲).

مديريت مناسب کود نيتروژنه به خاطر دلايل اقتصادی و محيطی مهم است. مقدار ناکافی کود نيتروژنه به صورت کاهش عملکرد و بازدهی اقتصادی پايين بروز می­کند، در صورتی که کود­دهی بيش از اندازه اثرات منفی بر منابع آب سطحی و زيرزمينی می­گذارد، و همچنين بازده خالص اقتصادی را کاهش می­دهد. به علاوه، کود دهی بيش از اندازه منجر به انتشار  اکسيد­های نيتروژن به عنوان اصلی­ترين گازهای گلخانه­ای می­شود (کاپی و سدجو[۷]، ۲۰۰۷).

شکل­گيری عملکرد در گياهان زراعی در بردارندۀ مجموعه­ای از فرآيندهاست که در يک توالی زمانی قرار دارند. موراتا[۸] (۱۹۶۹) شکل­گيری عملکرد گياهان زراعی دانه­ای را به سه مرحله تقسيم می­کند. در مرحله اول اندامهای فتوسنتزی و جذب کننده عناصر شکل می­گيرند. مرحله دوم شامل شکل­گيری گلها و ظرف عملکرد می­باشد و در مرحله پايانی رشد گياه، توليد، تجمع و انتقال حجم يا محتوای عملکرد انجام می­گيرد. اين فرايندها به شکلی به يکديگر مرتبط هستند به نحوی که هر نوع تنش محيطی که يکی از آنها را محدود نمايد ممکن است قسمت بعدی و نهايتاً عملکرد را متاثر سازد.

 

با توجه به اهميت عنصر پرمصرف نيتروژن در توليد ذرت و اهميت آبياری در کشت محصولات تابستانه، تعيين عکس­العمل گياه ذرت به  تنش کم­آبی و مقدار مصرف عنصر نيتروژن از اهميت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی واکنش دو هيبريد ذرت به تنش کم­آبی در مراحل رويشی و زايشی و مقادير مصرف نيتروژن در همدان پرداخته است.

 

 اهداف اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت:

اهداف اين پژوهش عبارت بودند از:

  • تعيين اثر تنش کمبود آب و مقادير مختلف کود نيتروژن بر مراحل فنولوژيک گياه ذرت.
  • بررسي اثر تنش کم­آبی و مقادير مختلف نيتروژن بر تجمع ماده خشک و شاخص­هاي رشد ذرت.
  • تعيين اثر تنش کم­آبی بر عملکرد نهايي و اجزاء عملکرد ذرت.
  • تعيين بالاترين کارآيي مصرف آب و نور در بين تيمارهای آبياری و در ارقام مورد بررسی.
  • تعيين وضعيت کلروفيل (عدد اسپاد) گياهان در شرايط تنش کم­آبی و کاهش مصرف نيتروژن.

 

نتيجه گيری نهايی

به طور کلی نتايج اين بررسی نشان داد سطوح مصرف نيتروژن و آبياری بر رشد و نمو ذرت که در سه مرحله قابل تفکيک شکل می­گيرد، تاثير گذارند. اين مراحل شامل شکل گيری اندام­های جذب کننده نور و آب و عناصر غذايی، شکل­گيری ظرف عملکرد در محدوده گل­دهی و برآورده شدن ظرفيت عملکرد در دوره پرشدن دانه­ ها می­باشد. مصرف ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن و تنش کم­آبی در مرحله رويشی بيشترين اثر منفی را بر فاصله کاشت تا کاکل­دهی، دوره پرشدن دانه، شاخص­های رشد، تعداد دانه و عملکرد دانه بر جای گذاشت. کاهش شاخص سطح برگ منجر به کاهش دريافت نور شد که به همراه کاهش عدد اسپاد منجر به کاهش تثبيت دی­ اکسيد­کربن گرديد که بصورت کاهش سرعت رشد محصول نمايان گشت. اثرات بعدی کاهش مصرف نيتروژن و تنش کم­آبی در مرحلة رويشی به صورت کاهش تششع دريافتی و سرعت رشد گياه در محدوده کاکل­دهی ادامه يافت که منجر به کاهش تعداد دانه تشکيل شده و طول بلال گرديد.

در مرحلة تکميل ظرفيت مقصد نيز اين پيامد­ها به صورت کاهش دورۀ پرشدن دانه­ ها ادامه يافت. در مرحله شيری­شدن دانه، کاهش سطح مصرف نيتروژن به همراه تنش کم­آبی منجر به کاهش سرعت رشد گياه در حد فاصل شيری تا رسيدگی دانه و سرعت پرشدن دانه گرديد، به علاوه، کاهش دوام سطح برگ و عدد اسپاد پس از مرحله خميری دانه را نيز به همراه داشت و در نهايت دانه ­های سبک­تری ­توليد شد. بيشترين مقادير کارايی مصرف نور در شرايط بهينه مصرف آب و کود نيتروژن بدست آمد. در مجموع تنش کم­آبی در مرحله رويشی اثرات منفی بيشتری بر عملکرد داشت و مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن و تنش کم­آبی در مرحله زايشی منجر به کاهش کمتری در عملکرد دانه در اثر تنش کم­آبي شد. به منظور استفاده مطلوب از نهاده­ها در شرايط آزمايش حاضر جلوگيری از وقوع تنش­های شديد کم­آبی ضروری است. در شرايط تنش کم­آبی مصرف نيتروژن مشابه شرايط بهينه بر عملکرد دانه اثر منفی ندارد مگر اينکه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.

 

فهرست مطالب اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت:

مقدمه ۱

فصل اول:  بررسی منابع

۱-۱- تاريخچه، توليد و مصرف گياه ذرت ۴

۱-۲- سطح زير کشت ذرت در ايران و استان همدان ۴

۱-۳- رده بندی و ريخت شناسی ۵

۱-۴- مراحل رشد گياه ذرت  …………………..  ۶

۱-۵- آب و گياه ذرت  ۷

۱-۵-۱- پتانسيل آب در گياه………………….  ۸

۱-۵-۲- پتانسيل آب در خاک ۸

۱-۵-۳- ذرت در شرايط تنش خشکی ۹

۱-۶- نيتروژن و گياه ذرت ۱۳

۱-۷٫- اهداف  …..   ۲۳

 

فصل دوم: مواد و روش‌ها

۲-۱- موقعيت محل اجرا ي طرح ۲۴

۲-۲- طرح آزمايشی  ۲۴

۲-۳- آماده­سازی زمين و کوددهی ۲۵

۲-۴- کاشت و مراقبت­های زراعی ۲۵

۲-۵- آبياری و تعيين نياز آبی ۲۵

۲-۶- نمونه برداری در طول فصل رشد ………………..۲۶

۲-۷- اندازه­گيری عملکرد و اجزای عملکرد  ۲۶

۲-۸- محاسبات ۲۷

۲-۸-۱- درجه روزهای رشد ۲۷

۲-۸-۲- آناليزهای رشد  ۲۷

۲-۸-۳- کارايی مصرف آب و شاخص برداشت……  ۲۹

۲-۸-۴- سرعت و دوره پرشدن دانه   ۲۹

۲-۸-۵- دريافت و کارايی مصرف نور  ۳۰

۲-۸-۶- اعداد کلروفيل متر (اسپاد) و جذب نور ۳۰

 

فصل سوم: نتايج و بحث

۳-۱- مراحل فنولوژيکی  ۳۲

۳-۲- شاخص­های رشد  ۳۵

۳-۲-۱- روند شاخص سطح برگ ۳۵

۳-۲-۲- بيشينه شاخص سطح برگ ۳۵

۳-۲-۳- دوام سطح برگ کل ۳۹

۳-۲-۴- دوام سطح برگ بعد از کاکل­دهی ۳۹

۳-۲-۵- روند تغييرات سرعت رشد محصول ۴۰

۳-۲-۶- سرعت خطی رشد محصول ۴۱

۳-۲-۷- سرعت رشد گياه در گلدهی ۴۳

۳-۲-۸- سرعت رشد گياه در گلدهی به ازای دانه ۴۴

۳-۲-۹- سرعت رشد گياه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه ۴۷

۳-۲-۱۰- سرعت جذب خالص ۵۰

۳-۲-۱۱- روند تجمع ماده خشک ۵۲

۳-۲-۱۲- عملکرد بيولوژيک ۵۴

۳-۲-۱۳- عملکرد دانه  ۵۶

۳-۲-۱۴- شاخص برداشت ۵۹

۳-۳- ساير صفات مرفولوژيکی ۶۰

۳-۳-۱- ارتفاع بلال از سطح زمين ۶۰

۳-۳-۲- قطر ساقه ۶۲

۳-۳-۳- ارتفاع گياه ۶۳

۳-۴- همبستگی صفات و شاخص­های رشد با عملکرد دانه ۶۴

۳-۵- صفات مرفولوژيکی بلال ۶۶

۳-۵-۱- طول بلال ۶۶

۳-۵-۲- قطر بلال ۶۸

۳-۶- اجزاء عملکرد دانه  ۶۹

۳-۶-۱- تعداد رديف دانه در بلال ۶۹

۳-۶-۲- تعداد دانه در رديف بلال ۶۹

۳-۶-۳- تعداد دانه در بلال  ۷۱

۳-۶-۴- وزن دانه ۷۳

۳-۷- روند پر شدن دانه  ۷۵

۳-۷-۱- سرعت پرشدن دانه  ۷۵

۳-۷-۲- دوره موثر پرشدن دانه  ۷۶

۳-۸- قرائت عدد اسپاد  ۷۸

۳-۸-۱- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبي  در مرحلة رويشی ۷۸

۳-۸-۲- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی  در مرحلة زايشی ۷۹

۳-۹- صفات و شاخص­های مرتبط با نور ۸۱

۳-۹-۱- دريافت نور  ۸۱

۳-۹-۲- دريافت تششع فعال فتوسنتزی در محدوده گلدهی ۸۳

۳-۹-۳- جذب نور ۸۴

۳-۹-۴-کارايی مصرف نور ۸۶

۳-۱۰- کارايی مصرف آب ۸۸

۳-۱۱- همبستگی صفات با عملکرد دانه ۹۰

۳-۱۲- نتيجه­گيری نهايی ۹۴

۳-۱۳- پيشنهادات ۹۵

منابع ۹۶

 

جدول ۱-۱- مراحل رشد گياه ذرت بر اساس تقسيم بندی امام و ثقه الاسلامی . ۶
جدول ۱-۲- مراحل رشد و نمو گياه ذرت بر اساس تقسيم­بندی ريچی و همکاران ۷
جدول ۳-۱- مراحل مهم رشد و نمو گياه ذرت براساس روزهای پس از کاشت ۳۴
جدول ۳-۲- خلاصه تجزيه واريانس بيشينه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ کل و دوام شاخص سطح برگ بعد از کاکل­دهی ۳۶
جدول ۳-۳- ضرايب معادله شاخص سطح برگ ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نيتروژن و آبياری ……. ۳۷
جدول ۳-۴- خلاصه تجزيه واريانس شاخص­های سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گياه در گل­دهی، سرعت رشد گياه در گل­دهی به ازای دانه و سرعت رشد گياه در پرشدن دانه به ازای دانه در ارقام ذرت در شرايط متفاوت نيتروژن و آبياری ۴۲
جدول ۳-۵-ضرايب معادله سرعت جذب خالص ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری ……………… ۵۱
جدول ۳-۶- ضرايب معادله روند تجمع ماده خشک ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری …………. ۵۴
جدول ۳-۷- خلاصه تجزيه واريانس صفات عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری ۵۵
جدول ۳-۸- خلاصه تجزيه واريانس صفات ارتفاع بلال، قطر ساقه و ارتفاع گياه ارقام ذرت در سطح متفاوت نيتروژن و آبياری ۶۱
جدول ۳-۹- ضرايب همبستگی بين صفات و شاخص­های مورد ارزيابی ۶۵
جدول ۳-۱۰- خلاصه تجزيه واريانس صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد رديف دانه در بلال و تعداد دانه در رديف بلال ارقام ذرت در سطح متفاوت نيتروژن و آبياری . ۶۶
جدول۳-۱۱- خلاصه تجزيه واريانس صفات و شاخص­های تعداد دانه در بوته، وزن دانه، سرعت پرشدن دانه و دوره موثر پرشدن دانه ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری . ۷۱
جدول۳-۱۲- خلاصه تجزيه واريانس عدد اسپاد پس از تنش در مرحلة رويشی، عدد اسپاد پس ازتنش در مرحله زايشی و دريافت نور در محدوده گل­دهی ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری  ………… ۷۸
جدول ۳-۱۳- ضرايب معادله دريافت نور در تيمار های مورد بررسی ۸۲
جدول ۳-۱۴- خلاصه تجزيه واريانس شاخص­های جذب نور پس از تنش کم­آبی درمرحله رويشی، جذب نور پس از تنش کم­آبی در مرحله زايشی، کارايی مصرف نور و کارايی مصرف آب در ارقام ذرت در سطوح متفاوت نيتروژن و آبياری ۸۴
جدول ۳-۱۵- ضرايب همبستگی بين صفات مورد مطالعه ۹۳

 

شکل ۲-۱- ساعت­های آفتابی و بارندگی، تبخير و تعرق گياه مرجع، نياز آبی ذرت و متوسط دمای هوا ۲۴
شکل ۳-۱- مقايسه ميانگين بيشينه شاخص سطح برگ ۳۶
شکل۳-۲- روند شاخص سطح برگ ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نيتروژن و آبياری . ۳۷
شکل ۳-۳- مقايسه ميانگين دوام سطح برگ کل . ۳۹
شکل ۳-۴- مقايسه ميانگين دوام شاخص سطح برگ بعد از کاکل­دهی . ۴۰
شکل ۳-۵- روند سرعت رشد محصول  ارقام ذرت در سطوح مختلف نيتروژن و آبياری ۴۱
شکل ۳-۶- مقايسه ميانگين سرعت خطی رشد محصول ۴۳
شکل ۳-۷- مقايسه ميانگين سرعت رشد گياه در گل­دهی ۴۴
شکل ۳-۸- مقايسه ميانگين سرعت رشد گياه در گل­دهی به ازای دانه ۴۶
شکل ۳-۹- مقايسه ميانگين سرعت رشد گياه در محدوده شيری شدن تا رسيدگی دانه ۴۹
شکل۳-۱۰- روند شاخص سرعت جذب خالص ارقام ذرت در سطوح مختلف نيتروژن و آبياری . ۵۰
شکل ۳-۱۱- روند تجمع ماده خشک کل ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نيتروژن و آبياری . ۵۳
شکل ۳-۱۲- مقايسه ميانگين عملکرد بيولوژيک ۵۵
شکل ۳-۱۳- مقايسه ميانگين عملکرد دانه ۵۷
شکل ۳-۱۴- مقايسه ميانگين شاخص برداشت ۶۰
شکل ۳-۱۵- مقايسه ميانگين ارتفاع بلال از سطح زمين ۶۱
شکل ۳-۱۶- مقايسه ميانگين قطر ساقه ۶۲
شکل ۳-۱۷- مقايسه ميانگين ارتفاع گياه ۶۳
شکل ۳-۱۸- مقايسه ميانگين طول بلال ۶۷
شکل ۳-۱۹- مقايسه ميانگين قطر بلال ۶۸
شکل ۳-۲۰- مقايسه ميانگين تعداد دانه در رديف بلال ۷۰
شکل ۳-۲۱- مقايسه ميانگين تعداد دانه در بلال ۷۲
شکل ۳-۲۲- مقايسه ميانگين وزن هزار دانه ۷۴
شکل ۳-۲۳- مقايسه ميانگين سرعت پرشدن دانه ۷۵
شکل ۳-۲۴- مقايسه ميانگين دوره موثر پرشدن دانه ۷۷
شکل ۳-۲۵- مقايسه ميانگين قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم­آبی در مرحله رويشی ۷۹
شکل ۳-۲۶- مقايسه ميانگين قرائت اسپاد درمرحله خميری دانه ۸۰
شکل ۳-۲۷- روند دريافت نور ارقام ذرت در شرايط مختلف مصرف نيتروژن و آبياری ۸۲
شکل ۳-۲۸- مقايسه ميانگين نور دريافتی در محدوده کاکل­دهي ذرت ۸۳
شکل ۳-۲۹- مقايسه ميانگين درصد جذب نور پس از تنش رويشی ۸۵
شکل ۳-۳۰- مقايسه ميانگين درصد جذب نور پس از تنش کم­آبي در مرحله زايشی . ۸۶
شکل۳-۳۱- مقايسه ميانگين کارايی مصرف نور ۸۸
شکل۳-۳۲- مقايسه ميانگين کارايی مصرف آب  ۸۹

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0