اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار:

مقدمه و هدف: پارکینسون یک اختلال عصبی تخریب کننده ی مزمن وشایع است که سبب  اختلال در مراکز کنترل بدن می شود .این بیماری بر سلولهای دوپامین ساز جسم سیاه  واقع درهسته قاعده ای ، اثر می گذارد . هدف از این پژوهش بررسی، اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA) بود.

 اهداف پژوهش

۱-۴-۱٫ هدف کلی
هدف از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات دویدن روی چرخ دوار و انتی اکسیدان هیدرو الکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح GDNF در مخچه موش­های پارکینسونی شده توسط ۶ هیدرو کسی دوپامین.
۱-۴-۲٫ اهداف ویژه

۱-تعیین اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”.
۲-تعیین اثر حفاظتی مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”.

۳-تعیین اثر ترکیبی حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوارو مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”

۴-بررسی تفاوت سطح GDNF مخچه بین گروهها.

فرضیات پژوهش


۱-تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) برسطحGDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی ،توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”.اثر حفاظتی ندارد.

۲-مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطحGDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”.اثر حفاظتی ندارد.

۳-ترکیب تمرین اختیاری روی چرخ دوار و مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی، برسطحGDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط ۶ هیدروکسی دوپامین (۶-OHDA)”اثرحفاظتی ندارد.

بین گروه های تحقیق از نظر GDNF مخچه  تفاوتی وجود ندارد.

محدودیت های پژوهش

محدودیت­های قابل کنترل
در این تحقیق متغیرهای مختلفی از جمله، ویژگی های بدنی (گونه، نژاد، جنس، وزن)، عوامل محیطی(نور، دما
رطوبت،صدا)، عوامل تمرینی(نوع فعالیت) و نوع غذای مصرفی تحت کنترل قرار داشت.

محدودیت های غیر قابل کنترل

عدم کنترل دقیق فعالیت سیکل شبانه روز
ایجاد عفونت در صفاق آزمودنی ها در اثر تزریق آنتی اکسیدان و حذف از تحقیق
ریزش یکی از آزمودنی ها هنگام انجام جراحی استریوتاکسی

 فهرست اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار

 • مقدمه     ۳
 • ۱-۲بیان مسئله      ۴
 • ۱-۳٫اهمیت وضرورت انجام تحقیق     ۵
 • ۱-۴٫ اهداف پژوهش           ۷
 • ۱-۴-۱٫ هدف کلی  ۷
 • ۱-۴-۲٫اهداف ویژه             ۷
 • ۱-۵٫فرضیات پژوهش         ۸
 • ۱-۶٫ محدودیت های پژوهش ۸
 • ۱-۶-۱٫ محدودیت¬های قابل کنترل     ۸
 • ۱-۶-۲٫ محدودیت های غیر قابل کنترل            ۸
 • ۱-۷٫ تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش        ۸
 • ۱-۷-۱٫ عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica)     ۸
 • ۱-۷-۲٫ دویدن اختیاری روی چرخ دوار           ۸
 • ۱-۷- ۳ .فاکتورهای نروتروفیک (NTFs):        ۹
 • ۱-۷-۴ .شاخص GDNF       ۹
 • ۱-۷-۵ . مخچه      ۹
 • فصل دوم مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
 • ۲-۱٫ مبانی نظری  ۱۱
 • ۲-۲٫معرفی چند ناحیه از مغز که در تولید دوپامین وGDNF،موثر می باشند    ۱۲
 • ۲-۲-۱٫گانگلیا بازال            ۱۲
 • ۲-۲-۲٫  جسم سیاه در مغز میانی        ۱۳
 • ۲-۳٫نرونهای دوپامینژیک –دوپامین    ۱۴
 • ۲-۴٫ مخچه وپارکینسون      ۱۵
 • ۲-۵٫خانواده نروتروفینهاو GDNF      ۱۶
 • ۲-۵-۱٫فاکتورهای نروتروفیک            ۱۶
 • ۲-۵-۲٫عوامل نروتروفیک در مغز میانی نرون های دوپامینرژیک   ۱۷
 • ۲-۵-۳ .سلول گلیال وفاکتورهای نروتروفیک     ۱۷
 • ۲-۵-۴٫فاکتور نروتروفیک GDNF مشتق از سلولهای گلیال            ۱۹
 • ۲-۵-۵٫ساختار GDNF        ۲۱
 • ۲-۶٫نقش استرس اکسایشی در پارکینسون          ۲۲
 • ۲-۷٫مخچه           ۲۵
 • ۲-۷-۱٫آناتومی وعملکرد بخشهای مختلف مخچه  ۲۵
 • ۲-۷-۱-۱٫لوب های مخچه    ۲۶
 • ۲-۷-۱-۲٫ بخشهای  طولی مخچه        ۲۶
 • ۲-۷-۱-۳٫ ساقه مخچه         ۲۶
 • ۲-۷-۱-۴٫ قشر مخچه( سطح ماده خاکستری مخچه)          ۲۶
 • ۲-۷-۱-۵٫ انواع سلول  و الیاف آوران از قشر مخچه        ۲۷
 • ۲-۷-۱-۵٫راه های ورودی اصلی مخچه            ۲۸
 • ۲-۷-۱-۶٫راه های خروجی (وابران)مخچه         ۲۸
 • ۲-۷-۲٫فیزیولوژی مخچه     ۲۹
 • ۲-۷-۳٫عملکرد مخچه در کنترل کلی حرکات      ۳۲
 • ۲-۷-۴٫ ارتباط مخچه وپارکینسون       ۳۳
 • ۲-۷-۴-۱٫اتصالات های تشریحی بین عقده های قاعده ای ومخچه      ۳۴
 • ۲-۷-۵٫پارکینسون وتغیرات ساختاری در مخچه   ۳۵
 • ۲-۷-۵-۱٫مخچه وعلائم غیر حرکتی در بیماری پارکینسون ۳۶
 • ۲-۸٫ورزش وبیماری پارکینسون         ۳۶
 • ۲-۸-۱٫ورزش اختیاری چرخ دوار و پارکینسون  ۳۸
 • ۲-۸-۲٫ورزش اجباری         ۳۸
 • ۲-۷٫مدل حیوانی پارکینسون مدل تجربی با استفاده از هیدروکسی دوپامین۶-OHDA)      ۳۹
 • ۲-۹٫ مکملهای گیاهی          ۴۲
 • ۲-۱۰٫تحقیقات انجام شده قبلی (ورزش پارکینسون ،GDNF)            ۴۸
 • ۲-۱۰-۱٫تحقیقات داخلی (ایرانی)        ۴۸
 • ۲-۱۰-۲٫ تحقیقات خارجی    ۴۹
 • فصل سوم ،روش اجراي تحقیق
 • ۳-۱٫ مقدمه          ۵۳
 • ۳-۲٫ طرح پژوهش ۵۳
 • ۳-۳٫ آزمودني¬ها و دسته بندي آن¬ها ۵۳
 • ۳-۴٫ محیط پژوهش            ۵۴
 • ۳-۵٫ تغذیه آزمودنی¬ها       ۵۵
 • ۳-۶٫ وسايل¬ و  ابزار        ۵۵
 • ۳-۷٫  متغیرهای تحقيق        ۵۶
 • ۳-۷-۱٫ متغیرهای مستقل     ۵۶
 • ۳-۷-۲٫ متغير¬ وابسته : سطح GDNF مخچه    ۵۶
 • ۳-۷-۳٫ عوامل مداخله گر قابل کنترل   ۵۶
 • ۳-۷-۴٫ عوامل مداخله¬گر غیر قابل کنترل        ۵۶
 • ۳-۸ . دوره و زمانبندي تمريني          ۵۶
 • ۳-۹٫ روش و نحوه عصاره¬گیری      ۵۷
 • ۳-۱۰٫ نحوه تزریق عصاره   ۵۷
 • ۳-۱۱-۱٫ دستگاه استریوتاکسی           ۵۸
 • ۳-۱۱-۲٫ آماده کردن حیوان برای جراحی          ۵۹
 • ۳-۱۲٫ روش کانول گذاری و تزریق ۶-OHDA   ۶۱
 • ۳-۱۳٫ تست چرخشی          ۶۲
 • ۳-۱۴٫ بافت برداري           ۶۴
 • ۳-۱۵٫ هموژنایز، تهیه عصاره بافتی و اندازه گیری متغیرهای وابسته            ۶۴
 • ۳-۱۷٫ تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها   ۶۴
 • فصل چهارم ،تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۴-۱٫ مقدمه          ۶۶
 • ۴-۲٫ توصيف داده¬ها         ۶۶
 • ۴-۳٫ تجزيه و تحليل استنباطي داده¬ها ۶۹
 • ۴-۳-۱٫ فرضيه اول            ۶۹
 • ۴-۳-۲٫ فرضيه دوم            ۷۰
 • ۴-۳-۳٫ فرضيه سوم           ۷۱
 • ۴-۳-۴٫ فرضیه چهارم         ۷۲
 • فصل پنجم،نتیجه گیري و پیشنهادات
 • ۵-۱٫ مقدمه          ۷۴
 • ۵-۲٫ خلاصه تحقیق            ۷۴
 • ۵-۳٫ يافته‌ها بطور كلي و به تفكيك مراحل تحقيق             ۷۵
 • ۵-۴٫ بحث و بررسی و نتيجه¬گيري یافته های پژوهش     ۷۵
 • ۵-۵٫ نتیجه گیری پژوهش    ۷۹
 • ۵-۶٫ پیشنهادات تحقیق         ۸۰
 • منابع و مآخذ         ۸۱
 • فهرست منابع فارسی           ۸۱

 

فهرست شکلها

شکل ۲-۱ موقعیت  عقده های قاعده ای در نیمکره های مغز……………. ۱۲
شکل ۲-۲٫ ارتباط هسته قاعده ای با قسمتهای دیگر مغز…………. ۱۳
شکل۲-۳٫ بخشهای مغز میانی ،موقعیت جسم سیاه………………. ۱۳
ترسم شماتیک از روابط آستروسیت با عناصر دیگر از سیستم عصبی مرکزی……. ۱۸
شکل۲-۵٫ لیگاندهای خانواده  …………………… ۲۱
شکل۲-۶ موقعیت مخچه در مغز………………. ۲۵
شکل۲-۷٫ بخشهای مختلف قشر مخچه……….. ۲۷
شکل۲-۸٫٫راههای انتقال پیام های عصبی از مخچه………… ۳۴
شکل۳-۱٫ چرخ دوار  ………….. ۵۶
شکل۳-۲ دستگاه استریوتاکسی …………. ۵۹
شکل ۳-۳٫   فیکس کردن سر موش صحرایی ………. ۶۰
شکل ۳-۴٫   نمای پشتی- جانبی از جمجمه موش…………. ۶۱
شکل۳-۵٫  تزریق با سرنگ همیلتون……….. ۶۳
شکل۳-۶٫ تست چرخشی……….. ۶۴

 

فهرست جداول

جداول ۳-۱٫ گروه­هاي اصلي و ويژگي­ آنها………… ۵۴
جداول۳-۲٫ اطلاعات استریوتاکسی برای موشها با جنسیت، نژاد و وزن متفاوت….. ۶۱
جدول۴-۱٫ مجموع و میانگین تمرین انجام شده توسط گروه­های تمرینی…… ۶۸
                              

 فهرست نمودار

نمودار۴-۱٫ وزن گروه­ها در طول دوره پژوهش      ۶۶
نمودار ۴-۲٫ مسافت روزانه طی شده توسط گروه های تمرینی       ۶۸
نمودار ۴-۳٫ تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و تمرین   ۶۹
نمودار۴-۴٫ تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و عصاره     ۷۰
نمودار ۴-۵٫تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و ترکیب تمرین و عصاره     ۷۱
نمودار ۴-۷٫ تغییرات سطح GDNF همه گروه های تحقیق        ۷۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0