اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی:

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (۱۳۹۰-۱۳۸۹) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح ۰، ۱، ۲ و ۳ میلی مولار و فاکتور دوم شامل ۳ سطح آبیاری بر اساس ۴۵، ۶۵ و ۸۵ درصد ظرفیت مزرعه بودند.

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید ارتفاع بوته، سنبله در بوته، دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن ساقه، نسبت اندام هوایی به ریشه و پرولین افزایش یافت. در آبیاری ۴۵ درصد ظرفیت مزرعه، بیشترین وزن ریشه و میزان پرولین به دست آمد و در آبیاری ۶۵ درصد ظرفیت مزرعه بیشترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، وزن هزاردانه و وزن ساقه بدست آمد. در آبیاری ۸۵ درصد ظرفیت مزرعه بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک وزن برگ و ساقه به ریشه بدست آمد. ن

تایج اثر متقابل نشان داد بیشترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن برگ و وزن ساقه درسالیسیلیک اسید۲ میلی مولار با آبیاری ۶۵ درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد، کمترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، وزن برگ، نسبت اندام هوایی به ریشه و وزن ساقه در سالیسیلیک اسید ۰ میلی مولار (شاهد) با آبیاری ۴۵ درصد مزرعه بدست آمد. و کمترین وزن ریشه و میزان پرولین در سالیسیلیک اسید ۰ میلی مولار با آبیاری ۸۵ درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد. سالیسیلیک اسید باعث بیشتر شدن تمام صفات نسبت به شاهد شد و این نشان دهنده افزایش مقاومت گیاه با مصرف سالیسیلیک اسید می باشد در نهایت به نظر می رسد با مصرف سالیسیلیک اسید۲ میلی مولار و آبیاری ۶۵ درصد ظرفیت مزرعه  بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت.

 

 

مقدمه :

جو (Hordeum vulgare L.) یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی و چهارمین غله مهم جهان پس از گندم، ذرت و برنج است میزان تولید جهانی حدود دو پنجم گندم می باشد (پولمن[۱]، ۱۹۷۳). با روندی که افزایش جمعیت درجهان دارد، برای تأمین مواد غذایی درسالهای آینده بایستی میزان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بسیار افزایش یابد تا بتواند نیازهای غذایی جامعه بشری را مرتفع سازد. ازدیدگاه کارشناسان تولیدات کشاورزی، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی است. بویژه در کشورهای در حال توسعه، لازم به سرمایه گذاری بیشتر در امر تولید غذا می باشد چنانچه قرار باشد عرضه غذا به صورت کنونی انجام شود، این کشورها می بایست طی ۳۰ سال در آینده حداقل ۶۰ درصد به تولیدات کشاورزی خود بیفزایند (فتحی، ۱۳۸۲).

نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده در حالی که از نظر تولیدات غذایی این نسبت برعکس می باشد. در کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و بکارگیری علوم و فنون جدید تولید مواد غذایی و عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح به سرعت در حال افزایش است بطوری که اغلب مقدار تولیدات از مصرف داخلی بیشتر است. متأسفانه در اغلب کشورهای در حال توسعه در عین افزایش سرعت رشد جمعیت کمبود مواد غذایی در حال گسترش است و قمیت عمده درآمد ارزی این کشورها به مصرف واردات مواد غذایی می رسد (رستگار، ۱۳۷۲). نظر به این که پیشرفت و توسعه در کشاورزی فقط از راه شناخت علمی و اصول اثر عوامل محیطی در رشد بهینه گیاه امکان پذیر است و علاوه بر بهبود شرایط محیط کشت، بکارگیری صحیح نهادهای کشاورزی الزامی است، لذا برای ایجاد زیربنای مناسب برای توسعه کشاورزی نه تنها تأمین به موقع نهادها لازم است، بلکه روش استفاده صحیح از این نهادها و همچنین اعمال مدیریت صحیح در سطح مزرعه و بکارگیری این روش ها ضروری می باشد (ملکوتی و نفیسی، ۱۳۶۲).

تنش خشکی مهمترین عاملی است که در بیشتر مراحل رشد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک با ایجاد محدودیت در رشد، دستیابی به عملکرد بالا را دشوار می سازد. با تشدید تنش خشکی، آب موجود در بافتها و سلولهای گیاهی به تدریج از بین رفته و در متابولیسم طبیعی بافتها و سلولهای گیاهی اختلال به وجود می آورد و درنتیجه عملکرد به شدت کاهش می یابد ( کارامر[۲]، ۱۹۶۹).

آبیاری در بسیاری از کشورها به عنوان روشی برای افزایش تولید غذا توسعه یافته است.  توان تبخیر پذیری بالا و دماهای بالا گیاه را در معرض تنش آب قرار می دهد، که تاثیر نامطلوب این تنش می تواند از طریق آب کافی و منبع نیتروژن به دلیل اثرات جبران کننده بر روی رشد و تکامل گیاه، تا حدی کاهش یابد . تنش آب از طریق تأثیر بر، پنجه زنی، فتوسنتز و پیری برگ، تعداد و اندازه دانه می تواند بر عملکرد مؤثر باشد .

 

 اهداف تحقیق

بر این اساس این تحقیق با اهداف زیر انجام گرفت:

  1. بررسي اثر سالیسیلیک اسید بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو.
  2. مشخص كردن میزان و تأثیر سالیسیلیک اسید بر عوارض ناشی از تنش خشکی در گیاه جو.
  3. شناخت اصلی ترین جزء از اجزاء عملکرد که تحت تأثیر سالیسیلیک اسید قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱- جو………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- ویژگی های گیاهشناسی جو………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- ساختمان سنبله جو……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- سطح زیر کشت جو……………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- مراحل رشد گیاه جو……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- انواع جو…………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷- میزان بذر در هکتار……………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸- مقاومت جو………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۹- تاریخچه گیاه جو………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۱۰- اهمیت اقتصادی جو…………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱۱- سالیسیلیک اسید………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱۲- تنش……………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۳- تنش خشكي…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۴- مكانيزم هاي مقاومت به خشكي در گياهان زراعي……………………………………………. ۱۵

۱-۱۴-۱- مقاومت به خشکی……………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۱۴-۲- اجتناب از خشكي………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۱۴-۳- تحمل به خشكي………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۴-۴- التيام يا بهبود پس از خشكي…………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۵- اثر تنش خشكي بر توسعه ريشه ها………………………………………………………………. ۱۸

۱-۱۶- اثرات مفيد تنش خشكي……………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۱۷- واكنش هاي متابوليكي تحت تنش خشكي……………………………………………………… ۱۹

۱-۱۸اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۲۱

فصل دوم: مروری بر پژوهش ها

۲-۱- تأثیرتنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم……………………………………. ۲۲

۲-۲- اثر متقابل تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم………………. ۳۰

۲-۳- اثر سالیسیلیک اسید بر تنش………………………………………………………………………….. ۳۵

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش…………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۲- شرایط آب و هوایی……………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۳- مشخصات آزمون خاک……………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۴- مشخصات آزمایش…………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵- مراحل انجام آزمایش………………………………………………………………………………….. ۴۶

۱-۵-۳- عملیات تهیه بستر…………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۵-۳- عملیات کوددهی……………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۳- عملیات کاشت………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۵-۳- آبیاری…………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۵-۵-۳- مبارزه با علفهای هرز………………………………………………………………………………. ۴۷

۶-۵-۳- مبارزه با آفات……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۷-۵-۳- اعمال تنش…………………………………………………………………………………………… ۴۷

۸-۵-۳- محلول پاشی سالیسیلیک اسید……………………………………………………………………. ۴۷

۹-۵-۳- عملیات برداشت……………………………………………………………………………………. ۴۹

۶-۳-  صفات مورد بررسی………………………………………………………………………………….. ۴۹

۷-۳- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- ارتفاع گیاه……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲- تعداد دانه در سنبله…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۳- تعداد سنبله بارور در بوته…………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۴- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۵- وزن هزاردانه…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۶- وزن ساقه بدون سنبله…………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۷- وزن ریشه………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۸- اندام های هوایی به ریشه……………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۹- وزن برگ………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱۰- میزان پرولین…………………………………………………………………………………………… ۷۰

نتیجه گیری ۷۳

پیشنهادات ۷۳

منابع و مآخذ

منابع ۷۵

 

فهرست جداول

جدول۱-۱- میزان و سطح زیر کشت جو در استان فارس…………………………………………….. ۶

جدول۱-۲- مراحل اصلی زندگی جو………………………………………………………………………. ۶

جدول۱-۳- مقایسه مواد موجود در دانه جو، یولاف و گندم………………………………………….. ۱۱

جدول۳-۱- جدول تجزیه خاک مزرعۀ مورد آزمایش………………………………………………….. ۴۴

جدول۴-۱- نتایج میانگین مربعات اثر سالیسیلیک اسید، تنش خشکی و برهمکنش آن ها بر برخی صفات رشدی جو ۷۴

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- اثر سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته در زمان برداشت………………………………….. ۵۰

نمودار ۴-۲- اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته در زمان برداشت………………………………………. ۵۰

نمودار ۴-۳- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته در زمان برداشت……… ۵۱

نمودار ۴-۴- اثر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در سنبله………………………………………………. ۵۲

نمودار ۴-۵- اثر تنش خشکی بر تعداد دانه در سنبله…………………………………………………… ۵۳

نمودار ۴-۶- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در سنبله…………………. ۵۳

نمودار ۴-۷- اثر سالیسیلیک اسید بر تعداد سنبله در بوته……………………………………………… ۵۵

نمودار ۴-۸- اثر تنش خشکی بر تعداد سنبله در بوته………………………………………………….. ۵۵

نمودار ۴-۹- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر تعداد سنبله در بوته…………………. ۵۶

نمودار ۴-۱۰- اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک……………………………………………… ۵۷

نمودار ۴-۱۱- اثر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک………………………………………………….. ۵۸

نمودار ۴-۱۲- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک…………………. ۵۸

نمودار ۴-۱۳- اثر سالیسیلیک اسید بر وزن هزاردانه……………………………………………………. ۶۰

نمودار ۴-۱۴- اثر تنش خشکی بر وزن هزاردانه………………………………………………………… ۶۰

نمودار ۴-۱۵- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر وزن هزاردانه……………………….. ۶۱

نمودار ۴-۱۶- اثر سالیسیلیک اسید بر وزن ساقه بدون سنبله…………………………………………. ۶۲

نمودار ۴-۱۷- اثر تنش خشکی بر وزن ساقه بدون سنبله……………………………………………… ۶۲

نمودار ۴-۱۸- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر وزن ساقه بدون سنبله……………. ۶۳

نمودار ۴-۱۹- اثر سالیسیلیک اسید بر وزن ریشه در مترمربع…………………………………………. ۶۵

نمودار ۴-۲۰- اثر تنش خشکی بر وزن ریشه……………………………………………………………. ۶۵

نمودار ۴-۲۱- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر وزن ریشه…………………………… ۶۶

نمودار ۴-۲۲- اثر سالیسیلیک اسید بر اندام های هوایی به ریشه…………………………………….. ۶۷

نمودار ۴-۲۳- اثر تنش خشکی بر وزن ساقه به ریشه………………………………………………….. ۶۷

نمودار ۴-۲۴- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر اندام هوای به ریشه……………….. ۶۸

نمودار ۴-۲۵- اثر سالیسیلیک اسید بر وزن برگها……………………………………………………….. ۶۹

نمودار ۴-۲۶- اثر تنش خشکی بر وزن برگها……………………………………………………………. ۶۹

نمودار ۴-۲۷- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر وزن برگها…………………………… ۷۰

نمودار ۴-۲۸- اثر سالیسیلیک اسید بر میزان پرولین بذر……………………………………………….. ۷۱

نمودار ۴-۲۹- اثر تنش خشکی بر میزان پرولین بذر…………………………………………………… ۷۲

نمودار ۴-۳۰- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر میزان پرولین بذر………………….. ۷۲

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0