بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا در منطقه یاسوج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا در منطقه یاسوج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا در منطقه یاسوج” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا در منطقه یاسوج:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در سال ۱۳۹۲ در منطقه یاسوج این تحقیق انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل، با دو فاکتور که فاکتور اول شامل سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم شامل دور آبیاری (۴ روزه ، ۸ روزه و ۱۲ روزه ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. ویژگی های رشدی همچون، ارتفاع ساقه، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته ، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد اندازه گیری قرار گرفت.

نتایج نشان داد که تیمار سولفات پتاسیم  بر صفات ارتفاع ساقه، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، و شاخص برداشت، اثر معنی داری داشت. به طوریکه بیشترین میزان وزن هزار دانه و شاخص برداشت در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم مشاهده گردید. فاکتور دور آبیاری بر صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، وزن تر اندام هوایی و عملکرد دانه اثر معنی داری از خود نشان داد، به طوریکه بیشترین میزان ارتفاع بوته ، وزن تر اندام هوایی و عملکرد دانه در دور آبیاری ۴ روزه بدست آمد. همچنین نتایج اثرات متقابل دور آبیاری و سطوح سولفات پتاسیم نشان داد که بیشترین عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار دور آبیاری ۴ روزه و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بدست آمد ، بر اساس نتایج این تحقیق کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم جهت افزایش خصوصیات رشدی لوبیا در منطقه  یاسوج توصیه می گردد.

 

مقدمه

انسان از بدو خلقت خود تا کنون در تخریب خاک و محیط زیست خود نقش مهم و اساسی ایفا نموده است. امروزه، در آغاز هزاره سوم، علیرغم بالا رفتن سطح دانش و فن اوری هنوز مسئله مهم جهان تأمین غذا می باشد. انسان کماکان با مشکلاتی چون گسترش قحطی، گرسنگی، سوء تغذیه و همچنین عدم اطمینان از دسترسی به غذای کافی روبرو است. در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار در رابطه با حفظ و نگهداری منابع رایج شده است. پس از روبرو شدن جهان با بحران های آلودگی محیط زیست، تخریب لایه اوزن، تغییرات آب و هوا و به دنبال آن افزایش گرمای اتمسفر، به طور روز افزونی این نظریه مورد تأکید و تأیید جهانی قرار گرفت که توسعه پایدار، راهکاری است که می تواند نیاز های نسل های کنونی را تأمین کند بدون آنکه نسل های آینده را از منابع و امکانات زیستی جهان محروم نماید. در هر حال واقعیتی به نام «رشد جمعیت» آدمی را ملزم به تولید بیشتر محصولات زراعی و جبران کمبود منابع تغذیه ای نموده است که این باعث افزایش هزینه های تولید همراه با تخریب منابع خاکی، آبی و زیستی شده است. آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی، فشردگی و کاهش باروری و لطمات به خصوصیات فیزیکی خاک ها، باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی شده است. جدی بودن تخریب محیط زیست در اثر استفاده نا متعادل از نهاده های کشاورزی بخصوص کود شیمیایی در کشورهای صادر کننده مواد غذایی و نیز کاربرد روش های غلط، همگی باعث شدند تا در بیانیه جهانی غذا از طرف فائو، حاصلخیزی خاک به عنوان کلید تحقق امنیت جهانی غذا نام برده شود (عزیزی و همکاران، ۱۳۸۸).

حبوبات بعد از غلات، یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر و لوبیا از مهم ترین حبوبات جهان محسوب می شود. در بین حبوبات آبی، لوبیا از نظر سطح زیر کشت مقام اول را در ایران دارد. لوبیا یکی از منابع مهم پروتئین و تولید انرژی برای انسان است. انواع لوبیا ۲۰ تا ۲۵ درصد پروتئین داشته و می توانند جایگزین مناسبی برای پروتئین حیوانی باشند. بزرگترین کشور های تولید کننده لوبیا آمریکا، برزیل، مکزیک و چین می باشند (عزیزی و همکاران، ۱۳۸۸).

یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان از جمله لوبیا، کمبود رطوبت خاک است. در واقع لوبیا گیاهی است که بالاترین عملکرد آن در زمانی حاصل می شود که شرایط محیطی و آبی در تمام مراحل رشد برای گیاه مطلوب باشد. در حال حاضر آنچه باید در مقابله با خشکی انجام داد مدیریت آن است. اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری فن های پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، از جمله اقدامات موثر برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهره برداری از منابع محدود آب کشور است. توجه به شیوه ها و روش های جدید آبیاری و روش های به زراعی برای بکارگیری هر نوع تمهیدات با هدف استفاده بهینه از منابع آب موجود، جهت دست یافتن به حداکثر تولید در امر کشاورزی مسئله ای اجتناب ناپذیر و ضروری است. این امر زمانی تحقق پیدا می کند که با مدیریت صحیح آب و خاک و استفاده از فنون پیشرفته قادر به حفظ و ذخیره بارندگی ها باشیم. کاربرد و اختلاط برخی مواد نظیر بقایای گیاهی، کودهای دامی، کمپوست و هیدروژل های پلیمر سوپر جاذب می تواند با قابلیت نگهداری و ذخیره سازی آب را در خاک افزایش دهد.

 

فرضیات

۱- کاربرد دور آبیاری با زمان های مختلف می تواند اثر معنی داری بر رشد و نمو، عملکرد گیاه لوبیاداشته باشد.

 

۲- کاربرد سولفات پتاسیم به نسبت های مختلف می تواند اثر معنی داری بر رشد و نمو،

عملکرد گیاه لوبیا داشته باشد.

۳- کاربرد دور آبیاری و سولفات پتاسیم می تواند بر رشد و نمو، عملکرد و اجزاي عملكرد لوبیا برهمکنش معنی داری داشته باشد.

 

اهداف تحقیق

۱- بررسی اثر کاربرد زمان های مختلف دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا

۲-  بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا

۳- تعیین مناسب ترین تیمار کودی سولفات پتاسیم و دور آبیاری برای دستیابی به حداکثر

عملکرد گیاه لوبیا

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فـصـل اول: مقدمه و هدف

۱-کلیات.. ۳

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- فرضیات.. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴- کلیات.. ۵

۱-۴-۱- حبوبات.. ۵

۱-۴-۲- لوبیا ۶

۱-۵- مشخصات گیاه شناسی لوبیا ۷

۱-۶- ارزش غذایی لوبیا ۹

۱-۷- سطح زیر کشت جهانی لوبیا ۱۰

۱-۸- سطح زیر کشت لوبیا در ایران. ۱۱

۱-۹- لوبیا چیتی. ۱۱

۱-۹-۱- ارقام لوبیا چیتی. ۱۱

۱-۹-۲- اکولوژی لوبیا   مترادف با شرایط اقلیم ۱۱

۱-۹-۳- تاریخ کاشت.. ۱۲

۱-۹-۴- نور ۱۳

۱-۹-۵- آب و تنش خشکی. ۱۳

۱-۹-۶- خاکهای مناسب کشت لوبیا ۱۴

۱-۹-۷- آماده سازی زمین جهت کاشت لوبیا ۱۴

۱-۹-۸- کشت لوبیا ۱۵

۱-۹-۹- درجه حرارت.. ۱۵

۱-۹-۱۰- ارزش اقتصادی لوبیا ۱۵

۱-۱۰- شرایط اقلیمی مناسب جهت کاشت لوبیا ۱۶

۱-۱۰-۱- داشت.. ۱۶

۱-۱۰-۲- آبیاری. ۱۷

۱-۱۰-۳- زمان برداشت.. ۱۷

فصل دوم : مروری بر پژوهش های انجام شده

۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۹

۲-۱- تحقیقات انجام شده ۱۹

۲-۲- پتاسم. ۲۱

۲-۲-۱ – اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان. ۲۱

۲-۲-۲- کودهای پتاسه. ۲۲

۲-۲-۳ -انواع کودهای پتاسه. ۲۲

۲-۳- زمان مصرف پتاسیم. ۲۲

۲-۴- نقش های پتاسیم درگیاه ۲۴

۲-۵- تحقيقات مرتبط با آبياري. ۲۵

فصل سوم: مواد و روشها

۳- مواد و روش‎ها ۳۸

۳-۱- زمان و محل اجرای آزمایش… ۳۹

۳-۱-۱- محل آزمایش : ۳۹

۳-۲- خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش… ۳۹

۳-۳-درجه حرارت.. ۴۰

۳-۴- رطوبت نسبی. ۴۱

۳-۵- روش انجام آزمایش… ۴۲

۳-۶- تيمارها: ۴۲

۳-۷- تیمارهای  مورد استفاده در آزمایش… ۴۳

۳-۷-۱- سولفات پتاسیم: ۴۳

۳-۷-۲- دور آبیاری: ۴۳

۳-۷-۳- بارندگی. ۴۴

۳-۷-۴- عملیات مبارزه با علف های هرز ۴۴

۳-۷-۶- آفات و بیماری ها ۴۴

۳-۷-۷- تیمارهای آزمایش… ۴۴

۳-۸- صفات اندازه گیری شده ۴۴

۳-۸-۱- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) ۴۴

۳-۸-۲- تعداد شاخه فرعی. ۴۵

۳-۸-۳- قطر ساقه. ۴۵

۳-۸-۴- تعداد غلاف.. ۴۵

۳-۸-۵- تعداد دانه در هر بوته. ۴۵

۳-۸-۶- عملکرد بیولوزیک تک بوته. ۴۶

۳-۸-۷- وزن دانه وصد دانه. ۴۶

۳-۸-۸- شاخص برداشت.. ۴۶

۳-۹- محاسبات آماري طرح. ۴۶

فصل چهارم: نتايج و بحث

۴- نتایج، بحث و پیشنهادات.. ۴۸

۴ – نتایج و بحث.. ۴۸

۴-۱- ارتفاع بوته. ۵۲

۴-۲- تعداد غلاف در بوته. ۵۴

۴-۳- تعداد دانه در غلاف.. ۵۶

۴-۴- ميانگين طول غلاف (سانتی متر) ۵۹

۴-۵- ميانگين وزن هزار دانه (گرم): ۶۱

۴-۶- میانگین عملکرد دانه ( گرم در مترمربع): ۶۳

۴-۷- وزن تر اندام هوایی (گرم): ۶۵

۴-۸- میانگین عملکرد بیولوژیکی (گرم در مترمربع): ۶۸

۴-۹- میانگین شاخص برداشت (شاخص برداشت): ۷۰

۴-۱۰- نتیجه‌گیری. ۷۳

۴-۱۱- پیشنهادات.. ۷۴

فهرست منابع: ۷۵

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲- ارزش غذایی لوبیا (مجنون حسینی، ۱۳۸۷)  ۱۰

جدول ۳-۱- نتایج خاک محل آزمایش قبل از کشت لوبیا   ۳۹

جدول ۳- ۲- میزان درجه حرارت (سانتیگراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی۹۲- ۱۳۹۱   ۴۰

جدول ۳-۳- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی ۹۲- ۱۳۹۱  ۴۱

جدول ۴-۱- تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا  ۴۹

 

جدول ۴-۲- اثرات اصلي آزمايش اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا  ۵۰

 

جدول ۴-۳-  اثرات متقابل آزمايش اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا  ۵۱

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ميانگين ارتفاع بوته  ۵۳

نمودار ۴-۲- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر ميانگين ارتفاع بوته  ۵۳

نمودار ۴-۳- برهم‌كنش سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر ميانگين ارتفاع بوته  ۵۴

نمودار ۴-۴- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته  ۵۵

نمودار ۴-۵- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد غلاف در بوته  ۵۵

نمودار ۴-۶- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر تعداد غلاف در بوته  ۵۶

نمودار ۴-۷- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر تعداد دانه در غلاف  ۵۷

نمودار ۴-۸- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد دانه در غلاف   ۵۸

نمودار ۴-۹- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر تعداد دانه در غلاف ۵۸

نمودار ۴-۱۰- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ميانگين طول غلاف ۶۰

نمودار ۴-۱۱- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر ميانگين طول غلاف ۶۰

نمودار ۴-۱۲- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر ميانگين طول غلاف ۶۱

نمودار ۴-۱۳- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن هزاردانه ۶۲

نمودار ۴-۱۴- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن هزاردانه     ۶۲

نمودار ۴-۱۵- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر وزن هزاردانه ۶۳

نمودار ۴-۱۶- اثر سطوح سولفات پتاسیم بر عملكرد دانه ۶۴

نمودار ۴-۱۷- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر عملكرد دانه  ۶۵

نمودار ۴-۱۸- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملكرد دانه ۶۵

نمودار ۴-۱۹- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن تر اندام هوايي ۶۶

نمودار ۴-۲۰- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر اندام هوايي ۶۷

نمودار ۴-۲۱- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر وزن تر اندام هوايي ۶۷

نمودار ۴-۲۲- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملكرد بيولوژيكي ۶۹

نمودار ۴-۲۳- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر عملكرد بيولوژيكي ۶۹

نمودار ۴-۲۴- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملكرد بيولوژيكي ۷۰

نمودار ۴-۲۵- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت ۷۱

نمودار ۴-۲۶- اثر كاربرد سطوح مختلف دور آبیاری بر شاخص برداشت  ۷۲

نمودار ۴-۲۷- اثر متقابل سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر شاخص برداشت ۷۲

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0