بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی ، مکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو : پایان نامه ارشد صنایع غذایی

دانلود پایان نامه بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی ، مکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

دانلود پایان نامه ارشد صنایع غذایی

استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در تولیدات غذایی ،امری بسیار حیاتی و ضروری برای هر جامعه ای میباشد و این امر لزوم تربیت کارشناسان نخبه در صنایع غذایی را بیان مینماید. گرایش علوم و صنایع غذایی از مهمترین شاخه های فنی مهندسی میباشد که اتفاقا علاقه مندان بسیاری در کشورمان دارد . مسترداک با معرفی پایان نامه های بسیار جدیدی از رشته مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در خدمت کاربران گرامی خود می باشد. پایان نامه حاضر با عنوان “بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی ، مکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو ” با فرمت WORD (قابل ویرایش) به حضور شما عزیزان معرفی میگردد.

 

چکیده بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی ، مکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو:

امروزه تمایل به استفاده از بسته­بندی­های زیست تخریب پذیر شامل پوشش­­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل عاری بودن از مواد شیمیایی سنتزی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، در صنعت روز به روز در حال افزایش است. در این راستا به کارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی نظیر انواع عصاره­های گیاهی می تواند کارایی این نوع بسته­بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. هدف ازانجام اين تحقيق، بررسی اثر عصاره آویشن برخصوصيات فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ضدمیکروبی فيلم خوراكي نشاسته ساگو می­باشد. در این تحقيق فيلم­هاي خوراكي نشاسته ساگو حاوی عصاره آویشن در چهار سطح غلظت توليد شدند. از گلیسرول وسوربیتول به عنوان پلاستی­سایزر استفاده شد و فیلم­ها تحت شرایط کنترل­شده به روش کاستینگ تهیه گردید. آزمون­های فیزیکو­شیمیایی (میزان جذب آب (WAC)، نفوذ­پذیری نسبت به بخار آب (WVP)، نفوذپذیری به اکسیژن، حلالیت در آب، رنگ،UV-visible وFTIR) و خواص مکانیکی (قدرت کشش، ازدیاد طول و مدول الاستیکی) مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از آویشن بر خواص ضد­میکروبی فیلم­های نشاسته ساگو نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که افزودن عصاره آبی، باعث افزایش جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن  به طور معنی­دار کاهش ((p<0.05، اما تاثیر معنی­داریp>0.05)) روی حلالیت نداشته است.در بررسی طیف­های  FTIRنتایج نشان داد با تغییر غلظت عصاره آبی واکنش شیمیایی جدیدی بوجود نیامده است.

آزمون رنگ­سنجی، نشان داد که افزایش عصاره آویشن، تاثیرمعنی­دار(p>0.05) در رنگ سفید نداشته ­است همچنین شاخص قرمزی،زردی،خلوص و ته رنگ در مقايسه با نمونه كنترل به طور معنی­دار(p<0.05) کاهش یافته­است. ازدیاد طول به طور معنی­داری p<0.05)) افزایش، مدول الاستیکی ومقاومت­کششی کاهش پیدا کرد. نتايج آزمون طيف نورسنج نشان داد که عبور نور فرابنفش با افزایش غلظت عصاره آبی آویشن افزایش و با افزایش غلظت عصاره میزان جذب نور کاهش می­یابد. نتایج میکروبی بیانگر این است­که درصد عصاره آبی در محدوده مورد مطالعه اثر معنی­داری نشان نداد، در حالی­که عصاره متانولی خواص ضد میکروبی در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس از خود نشان می­دهد.

 

اهداف

هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق، امکان تولید فیلم ضد­میکروبی از جنس نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن، به منظور بازدارندگی از رشد باکتری استافیلوکوکوس و بیماریزای اشرشیاکلی می­باشد.

 هدف اختصاصی

هدف از انجام این تحقیق تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن بود و خواص مکانیکی (مقاومت کششی، ازدیاد طول، مدول­الاستیکی) و فیزیکوشیمیایی (نفوذ پذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن، جذب آب، حلالیت، رنگ، UV و FTIR) و ضدمیکروبی فیلم­های تولید­شده مورد ارزیابی قرارگرفت.

پرسش اصلی تحقیق

آیا افزودن عصاره آویشن بر خواص ضدمیکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو تاثیر دارد؟

 

فهرست مطالب

۱ چکیده
فصل اول: مقدمه
۳ ۱-۱- مقدمه
۴ ۱-۲- اهداف
۴ ۱-۲-۱- هدف اصلی
۴ ۱-۲-۲- هدف اختصاصی
۴ ۱-۳- پرسش اصلی تحقیق
۵ ۱-۴- نمودار تحقیق
فصل دوم: مروری بر منابع
۷ ۲-۱- بسته­بندي
۷ ۲-۲- پليمر و بيوپليمر
۷ ۲-۲-۱- مزيت بيوپليمرها
۸ ۲-۲-۲- خصوصيات بيوپليمرها
۸ ۲-۲-۲-۱- بازدارندگي در برابر گازها
۹ ۲-۲-۲-۲- بازدارندگي نسبت به بخار آب
۹ ۲-۲-۳- بكارگيري بيوپليمرها در بسته بندي
۱۰ ۲-۲-۴- روشهاي توليد بسته بنديهاي زيستي (بيوپليمري)
۱۰ ۲-۳- پوششها و فيلمهاي خوراكي
۱۱ ۲-۳-۱- تاريخچه استفاده از پوشش­هاي خوراكي
۱۲ ۲-۳-۲- مواد به كار رفته در پوششها و فيلمهاي خوراكي
۱۲ ۲-۳-۲-۱- پوششها و فيلمهاي بر پايه پليساكاريد
۱۲ ۲-۳-۲-۲- پوششها و فيلمهاي بر پايه كيتوزان
۱۳ ۲-۳-۲-۳- پوششها و فيلمهاي بر پايه سلولز
۱۳ ۲-۳-۲-۴- پوششها و فيلمهاي بر پايه آلژينات
۱۳ ۲-۳-۲-۵- پوششها و فيلمهاي بر پايه پکتین
۱۴ ۲-۳-۲-۶- پوششها و فيلمهاي بر پايه کاراگینان
۱۴ ۲-۳-۲-۷- پوششها و فيلمهاي بر پايه نشاسته
۱۵ ۲-۳-۲-۸- پوششها و فيلمهاي بر پايه دکسترینها
۱۵ ۲-۳-۲-۹- پوششها و فيلمهاي بر صمغهاي ميكروبي
۱۵ ۲-۳-۲-۱۰- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين
۱۶ ۲-۳-۲-۱۱- پوششها و فيلمهاي بر پايه زئین
۱۶ ۲-۳-۲-۱۲- پوششها و فيلمهاي بر پايه گلوتن
۱۷ ۲-۳-۲-۱۳- پوششها و فيلمهاي بر پايه كازئين
۱۷ ۲-۳-۲-۱۴- پوششها و فيلم هاي بر پايه پروتئينهاي آب پنير
۱۷ ۲-۳-۲-۱۵- پوششها و فيلمهاي بر پايه ژلاتين
۱۸ ۲-۳-۲-۱۶- پوششها و فيلمهاي بر پايه كلاژن
۱۸ ۲-۳-۲-۱۶- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين سويا
۱۹ ۲-۳-۲-۱۷- پوششها و فيلمهاي بر پايه چربي
۲۰ ۲-۳-۲-۱۸- فيلمهاي مركب
۲۱ ۲-۳-۳- روش تهيه فيلمهاي خوراكي
۲۱ ۲-۳-۴- خصوصيات فيلم هاي خوراكي
۲۱ ۲-۳-۴-۱- خصوصيات مكانيكي
۲۳ ارزيابي خواص مكانيكي فيلمهاي خوراكي
۲۵ ۲-۳-۴-۲- خصوصيات ارگانو ليپتيك
۲۵ ۲-۳-۴-۳- حلاليت در آب و چربي
۲۵ ۲-۳-۴-۴- نفوذپذيري
۲۹ ۲- ۳-۵- افزودنيهاي فيلمهاي خوراكي
۳۰ ۲– ۳ -۶- مزايا و كاربرد فيلمها و پوششهاي خوراكي
۳۲ ۲– ۳ –۷- معايب پوششهاي خوراكي
۳۳ ۲-۳-۸- پوششها وبسته بندي­هاي جديد
۳۴ ۲-۳-۸-۱- بسته بندي فعال
۳۴ ۲-۳-۸-۲- بسته بندي ضدميكروبي
۳۵ ۲-۳-۸-۳- مزاياي استفاده از بسته بنديهاي ضدميكروبي
۳۵ ۲-۳-۸-۴- معايب استفاده از بسته بندي­هاي ضدميكروبي
۳۶ ۲-۳-۸-۵- كاربرد مواد ضدميكروبي در فيلم­هاي خوراكي
۳۸ ۲-۳-۸-۶- مكانيسم عمل اسانس­ها و عصاره­ها در جلوگيري از رشد ميكرو ارگانيسمها
۳۹ ۲– ۴- ميكروارگانيسم­هاي مورد بررسي
۳۹ ۲-۴-۱- اشرشيا كلي
۴۱ ۲-۴-۲- استافيلوكوكوس اورئوس
۴۲ ۲-۵- پژوهشهای انجام شده روی ساگو و نشاسته آن
۴۲ ۲-۵-۱- گیاه شناسی ساگو
۴۳ ۲-۵-۲- منشا و پراکنش جغرافیایی ساگو
۴۳ ۲-۵-۳- نشاسته در پالم ساگو
۴۴ ۲-۵-۴- اجزاء غیر نشاستهای در مغز ساگو
۴۵ ۲-۵-۵- خواص عملکردی و فیزکوشیمیایی نشاسته ساگو
۴۸ ۲-۵-۶-کیفیت نشاسته ساگو
۴۹ ۲-۶- پژوهشهای انجام شده روی عصاره آویشن
۴۹ ۲-۶-۱- تاريخچه آويشن
۵۰ ۲-۶-۲- مشخصات گياهشناسي و رده بندي آن
۵۱ ۲-۶-۳- مواد مؤثره
۵۲ ۲-۶-۴- محلهاي بيوسنتز و تجمع اسانس ومونوترين ها
۵۴ ۲-۷- پژوهشهای انجام شده روی تاثیر پلاستیسایزر
۵۹ ۲-۸- پژوهشهای انجام شده روی خواص فیزیکوشیمیایی
۶۲ ۲-۹- پژوهشهای انجام شده روی خواص مکانیکی
۶۵ ۲-۱۰- پژوهشهای انجام شده روی خواص ضد میکروبی
فصل سوم: مواد و روشها
۷۰ ۳-۲- روشها
۷۰ ۳-۲-۱- تهيه عصاره
۷۰ ۳-۲-۲- تهيه فيلم­هاي خوراكي حاوي عصاره و شاهد
۷۱ ۳-۲-۳- باكتريهاي مورد استفاده و روش نگهداري آنها
۷۱ ۳-۲-۴- تهيه سوسپانسيون ميكروبي ۵/۰ مكفارلند
۷۱ ۳-۲-۵- بررسي اثر ضدميكروبي فيلمها
۷۲ ۳-۲-۶- اندازه گيري ضخامت فيلمها
۷۳ ۳-۲-۷- اندازه گیری میزان نفوذپذیري به بخارآب
۷۴ ۳-۲-۸- اندازه گیری ظرفیت جذب آب     WAC
۷۴ ۳-۲-۹- اندازه گیری میزان حلالیت در آب
۷۵ ۳-۲-۱۰- تعيين رنگ فيلمها
۷۵ ۳-۲-۱۱- اندازه گیری نفوذپذیری به اکسیژن
۷۵ ۳-۲-۱۲- تعيين آزمون طيف نورسنج (درصد عبور و جذب نور مرئی )
۷۵ ۳-۲-۱۳- بررسی طیفهای FTIR
۷۵ ۳-۲-۱۴- ویژگیهای مکانیکی
۷۶ ۳-۲-۱۴-۱-مقاومت کششی(TS)
۷۷ ۳-۲-۱۴-۲- ازدیاد طول(EL)
۷۷ ۳-۲-۱۴-۳- مدول الاستیکی (EM)
۷۸ ۳-۲-۱۵- تجزيه وتحليل آماري
فصل چهارم: نتایج و بحث  
۸۰ ۴-۱- تشكيل فيلم­هاي خوراكي
۸۰ ۴-۲- خواص ضدميكروبي فيلم­هاي خوراكي
۸۲ ۴-۲-۱- تاثير فيلم نشاسته ساگو حاوي عصاره­متانولی آویشن بر استافيلوكوكوس اورئوس
۸۴ ۴-۲-۲- تاثير فيلم نشاسته حاوي عصاره متانولی آویشن بر اشرشياكلي
۸۴ ۴-۳- نفوذپذيري فيلمها نسبت به بخارآب
۸۶ ۴-۴- میزان ظرفیت جذب آب
۸۷ ۴-۵- میزان حلالیت درآب
۸۸ ۴-۶- نتایج رنگ فیلمها
۹۰ ۴-۷- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن
۹۱ ۴-۸- نتايج آزمون طيف نورسنج(درصد عبور و جذب نور مرئی)
۹۲ ۴-۹- بررسی طیفهای FTIR
۹۳ ۴-۱۰- ميزان مقاومت كششي، درصد ازدیاد طول و مدولا لاستیکی
۹۳ ۴-۱۰-۱- مقاومت کششی
۹۴ ۴-۱۰-۲- درصد ازدیاد طول
۹۵ ۴-۱۰-۳- مدول الاستیکی
 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  

۹۸ ۵-۱- نتيجه­گيري
۱۰۰ ۵-۲- پيشنهادات
۱۰۱ منابع و مآخذ
۱۱۹ چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱: خصوصیات تیمول ۵۲
جدول ۲- ۲: خصوصیات کارواکرول ۵۳
جدول ۲- ۳: ترکیبات موجود در ۱۰۰ گرم آویشن خشک ۵۴
جدول ۴- ۱:  مقایسه اثر غلظت­های مختلف عصاره بر خصوصیات رنگ فیلم­هاي تهیه شده ۸۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱: مقایسه اثر ضد­ميكروبي فيلم­هاي نشاسته ساگوحاوي غلظت­های مختلف عصاره متانولی آویشن بر رشد باکتری استافیلوکوکوس­اورئوس ۸۳
نمودار ۴- ۲: مقایسه اثر ضدميكروبي فيلم­هاي نشاسته ساگو حاوي غلظت­های مختلف عصاره متانولی آویشن بر رشد باکتری اشرشیاکلی ۸۴
نمودار ۴- ۳: مقایسه اثر غلظت­های مختلف عصاره آویشن بر ميزان نفوذپذيري فيلم­هاي تهيه­شده نسبت به بخار­آب ۸۵
نمودار ۴- ۴: مقایسه اثر غلظت­های مختلف عصاره آویشن بر میزان ظرفیت جذب آب  فيلم­هاي تهيه شده ۸۷
نمودار ۴- ۵: مقایسه اثر غلظت­های مختلف عصاره آویشن بر میزان حلالیت در آب  فيلم­هاي تهيه شده ۸۸
نمودار ۴- ۶: نفوذپذیری فیلم­ها نسبت به اکسیژن ۹۰
نمودار ۴- ۷:  مقايسه اثر غلظت­هاي مختلف عصاره آبی آویشن برنتايج آزمون طيف نورسنج (جذب نور مرئی ­) ۹۱
نمودار ۴- ۸: مقايسه اثر غلظت­هاي مختلف عصاره آبی آویشن بر نتايج ­آزمو­ن طيف نورسنج (درصد عبور نور مرئی) ۹۲
نمودار ۴- ۹: مقايسه اثر غلظت­هاي مختلف عصاره آبی آویشن بر میزان بررسی طیف­های FTIR ۹۳
نمودار ۴- ۱۰: مقایسه اثر غلظت­های مختلف عصاره بر ميزان مقاومت كششي فیلم­های تهیه­شده ۹۴
نمودار ۴- ۱۱: مقایسه غلظت های مختلف عصاره بر ازدیاد طول فيلم­هاي تهيه­شده ۹۵
نمودار ۴- ۱۲: مقایسه غلظت­های مختلف عصاره بر مدول الاستیکی فيلم­هاي تهيه­شده ۹۵

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱- ۱:  نمودار تحقیق ۵
شکل ۲- ۱: ساختمان شيميايي نشاسته ۱۵
شکل ۲- ۲: ذرات ساگو درشکل خشک (ردیف بالا) وبعد از جذب آب (ردیف پایین) ۴۳
شکل ۲- ۳: برگ گیاه آویشن ۵۰
شکل ۳- ۱: دستگاه روتاري خلاء جهت تفكيك عصاره متانولی از حلال ۷۰
شکل ۳- ۲: آماده سازی فیلمهای نشاسته ساگو ۷۱
شکل ۳- ۳: نمونه هاله ايجادشده از فيلم­هاي نشاسته ساگو حاوي عصاره متانولی آویشن ۷۲
شکل ۳- ۴: دسيكاتور جهت اندازه­گيري نفوذپذيري فيلمها به بخارآب ۷۳
شکل ۳- ۵: حلالیت­ در آب فیلم کنترل و نشاسته ساگو حاوی عصاره­آبی­آویشن ۷۴
شکل ۳- ۶: نیروی عمود وارده بر سطح فیلم ۷۶
شکل ۳- ۷: نمودار تنش نسبت به کرنش ۷۶
شکل ۳- ۸: بررسی نیروی کششی روی نمودار ۷۷
شکل ۳- ۹: بررسی ازدیاد طول روی نمودار ۷۷
شکل ۳- ۱۰: بررسی ضریب کشسانی روی نمودار ۷۸
شکل ۴- ۱: فیلم خوراکی نشاسته ساگو ترکیب شده با  عصاره آویشن ۸۰
شکل ۴- ۲: اثر عصاره ابی آویشن بر باکتری استافیلوکوکوس­ارئوس ۸۳

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0