اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع “ اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

دیابت ملیتوس گروهی از بیماری های متابولیکی را در بر می­گیرد که با هیپرگلیسمی  ناشی از نقصان ترشح انسولین، مقاومت انسولینی و­ یا ترکیبی از هر دو مورد مشخص می­شود. شواهد به دست آمده از مطالعات بالینی و تجربی نشان می­دهد که التهاب نقش مهمّی در پیدایش و پیشرفت دیابت دارد(  Soska etal, 2012).

بافت چرب نه تنها به دلیل تولید سایتوکین ها، بلکه به دلیل نفوذ ماکروفاژهای پیش التهابی، منشاء التهاب در دیابت نوع دو به شمار می­آید(Hajer etal, 2008). فعّال شدن آدیپوکین ها، واکنش های متعدّد را  راه اندازی می­کنند، پس از فسفوریلاسیون، گیرنده انسولین را دفع می­کند، در حالی که در همان زمان آدیپوکین ها مولکول های دیگری را فعّال می­کنند که اقدامات اندوکرینی در بافت های هدف مختلف، از جمله عضلات، هیپوتالاموس و کبد اعمال می­کنند.

برخی از آدیپوکین ها به عنوان مثال، TNF-α، اینترلوکین ۶( (IL-6]و رزیستین مقاومت به انسولین و التهاب را ایجاد می­کنند در حالی که دیگرآدیپوکین ها به عنوان مثال آدیپونکتین برای هموستاز گلوکز و کنترل انرژی، لازم در نظر گرفته می­شوند.TNF-α ، IL-6، رزیستین در پاتوژنز بیماری های متابولیک مربوط به چاقی و در نهایت آتروترومبوز  شرکت می­کنند(Ronti etal, 2006 ).

لازم به ذكر است كه توليد كمرين به عنوان يك پروتيين كموتاكتيك در مناطق التهابي نيز گزارش شده­است. اين مولكول نقش مهم و بالقوه اي در كنترل پاسخ ايمني در نواحي ملتهب و بافت هاي مجروح ايفا مي­كند و به عنوان يك عامل ضد التهابي نيز شناخته شده­است

اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضربررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین وانسولین در موش های نر مقاوم به انسولینی می باشد.

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

۱- تعیین اثرهشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین در موش های نر مقاوم به انسولین

۲- تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوحHDL کلسترول پلاسما در موش های نر مقاوم به انسولین

۳- تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوحLDL کلسترول پلاسما در موش های نر مقاوم به انسولین

۴- تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

۵- تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح گلوکز در موش های نر مقاوم به انسولین

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱- هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین در موش های نر مقاوم به انسولین تأثیر دارد.

۲- هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوحHDL کلسترول پلاسما در موش های نر مقاوم به انسولین تأثیر دارد.

۳- هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوحLDL کلسترول پلاسما در موش های نر مقاوم به انسولین تأثیر دارد.

۴- هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح  انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین تأثیر دارد.

۵-هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح گلوکز در موش های نر مقاوم به انسولین تأثیر دارد.

محدودیتهای پژوهش

۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل

سن، وزن، جنس و نژاد تمام موش ها يكسان در نظر گرفته شد به طوری که نمونه ها از نظر وزن اختلاف نداشتند، همگی از جنس نر بوده و از نژاد ویستار انتخاب شدند. شرایط فيزيكي آزمایشگاه برای همه نمونه ها يكسان بود. در طول پژوهش، برنامه تمرینی آزمودنی ها در یک زمان مشخص و ثابت انجام گرفت.

۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل

۱- عدم تعيين تغييرات چربی احشایی

۲- عدم کنترل دقیق فعّالیّت در سیکل شبانه روزی

۳- عدم کنترل کامل برنامه غذایی

۱-۷- مکان پژوهش

این پژوهش در آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه مازندران انجام گرفت و اندازه گیری های آزمایشگاهی در آزمایشگاه متابولیسم و غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

 فهرست اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

 • فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش – اثر هشت هفته تمرین مقاومتی
 • ۱-۱مقدمه. ۲
 • ۱-۲بیان مسأله. ۳
 • ۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶
 • ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹
 • ۱-۴-۱ هدف کلی.. ۹
 • ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی.. ۹
 • ۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۹
 • ۱-۶- محدودیتهای پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل.. ۱۰
 • ۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل  ۱۰
 • ۱-۷- مکان پژوهش…. ۱۰
 • ۱-۸- روش پژوهش…. ۱۱
 • ۱-۹- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات… ۱۱
 • ۱-۹-۱-کمرین: ۱۱
 • ۱-۹-۲ انسولین : ۱۱
 • ۱-۹-۳ مقاومت به انسولین: ۱۱
 • ۱-۹-۴ – اجرای ورزشی.. ۱۲
 • فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق – اثر هشت هفته تمرین مقاومتی
 • ۲-۱- مقدمه. ۱۴
 • ۲-۲-  مبانی نظری پژوهش…. ۱۴
 • ۲-۲-۱- بافت چربی.. ۱۴
 • ۲-۲-۱-۱- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. ۱۵
 • ۲-۲-۱-۲- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. ۱۵
 • ۲-۲-۱-۳- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز.۱۷
 • ۲-۲-۲- خانواده کمرین.. ۱۹
 • ۲-۲-۳-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. ۲۰
 • ۲-۲-۴- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. ۲۵
 • ۲-۲-۵- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. ۲۷
 • ۲-۲-۶-  کمرین و التهاب… ۲۸
 • ۲-۲-۷-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. ۳۳
 • ۲-۲-۸- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. ۳۵
 • ۲-۲-۹- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… ۳۷
 • ۲-۳- پیشینه پژوهش…. ۴۸
 • ۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور ۴۸
 • ۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور ۵۳
 • ۲-۴- جمع بندی و نتیجه گیری کلی ۵۷
 • فصل سوم : روش شناسی پژوهش – اثر هشت هفته تمرین مقاومتی
 • ۳-۱- مقدمه. ۵۹
 • ۳-۲- طرح پژوهش…. ۵۹
 • ۳-۳- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها ۵۹
 • ۳-۴- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها ۵۹
 • ۳-۵- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها ۶۰
 • ۳- ۶- برنامه تمرین آزمودنی ها ۶۰
 • ۳-۷- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. ۶۳
 • ۳-۸- متغیرهای پژوهش…. ۶۴
 • ۳-۸-۱- متغیر مستقل.. ۶۴
 • ۲-۸-۳ متغیر وابسته ۶۴
 • ۳-۸-۳- متغیر کنترل.. ۶۴
 • ۳-۹- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما ۶۴
 • ۳-۱۰- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها ۶۵
 • ۳-۱۱-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۶۵
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش – اثر هشت هفته تمرین مقاومتی
 • ۴-۱- مقدمه. ۶۸
 • ۴-۲-توصیف داده ها ۶۸
 • ۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی ها ۶۸
 • ۴-۲-۲- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. ۶۹
 • ۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. ۷۰
 • ۴-۳-۱- تغییرات وزن آزمودنیها ۷۰
 • ۴-۳-۲- آزمون فرضیه های پژوهش…. ۷۱
 • ۴-۳-۲-۱- فرضیه اول.. ۷۱
 • ۴-۳-۲-۲- فرضیه دوم. ۷۳
 • ۴-۳-۲-۳- فرضیه سوم. ۷۴
 • ۴-۳-۲-۴-فرضیه چهارم. ۷۶
 • ۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم.. ۷۸
 • ۴-۴- جمع بندی .۸۰
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری – اثر هشت هفته تمرین مقاومتی
 • ۵-۱- مقدمه. ۸۲
 • ۵ -۲- خلاصه تحقیق.. ۸۲
 • ۵-۳- بحث و تفسیر نتایج.. ۸۳
 • ۵-۳-۱- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. ۸۳
 • ۵-۳-۲-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. ۸۶
 • ۵-۳-۳- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. ۸۹
 • ۵-۴- نتیجه گیری.. ۹۲
 • ۵-۵-  پیشنهادات… ۹۳
 • فهرست جدول ها
 • جدول ۲-۱ : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین……………۲۲
 • جدول ۲-۲: منابع ایزوفرم های کمرین………………..۲۳
 • جدول ۳-۶-۱- برنامه تمريني آزمودني ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی…………..۶۲
 • جدول ۴-۱ – وزن نمونه های مورد پژوهش…………..۶۸
 • جدول ۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش …….۶۹
 • جدول ۴-۳٫ نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور کمرین در سه گروه……………۷۲
 • جدول ۴-۴٫  نتايج حاصل ازروش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتورHDL درسه گروه…۷۳
 • جدول ۴-۵٫ نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور LDL درسه گروه ……….۷۵
 • جدول ۴-۶٫ نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور انسولین در سه گروه …………۷۷
 • جدول ۴-۷٫ نتايج حاصل از روش آماری تحليل واريانس يك طرفه فاكتور گلوکز درسه گروه …………..۷۸
 • فهرست شکل ها
 • شکل ۲-۱ نقش کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی………۲۸
 • .نمودار۴-۱- تغییرات وزنی آزمودنی ها ……… ۷۱
 • نمودار۴-۲- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه………۷۲
 • نمودار۴-۳- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……..۷۴
 • نمودار۴-۴- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………..۷۶
 • نمودار۴-۵- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………۷۸
 • نمودار۴-۶- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……..۷۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0