اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار :

با توجه به اينكه سرطان تخمدان از شايع ترين سرطان هاي موجود در زنان و يكي از علت هاي اصلي مرگ و مير در زنان مي باشد و با توجه به نقش آنزيم هاي سيکلواكسيژناز و توليد پروستاگلندين E2 در ايجاد ضايعات توموري، به كارگيري تركيباتي به عنوان مهاركننده غير انتخابي سيکلواكسيژنازها در ممانعت از ايجاد سرطان مي تواند مؤثر باشد، لذا اين پژوهش به منظور ارزيابي نقش کتوپروفن به عنوان مهاركننده غير انتخابي، آنزيم سيکلواكسيژناز در بروز سرطان تخمدان بر روي موش هاي صحرايي ماده نژاد ويستار انجام شد.گروه هاي آزمايشي شامل گروه مورد تزريق DMBA+Saline , DMBA و گروه هاي مورد تزريق مقادير مختلف كتوپروفن هستند، حجم نمونه در هر گروه برابر با ۸ انتخاب شده است . به منظورالقاء سرطان از تركيبي به نامDMBA  استفاده شده كه از شركت سيگما تهيه گرديد. تركيب مذكور مستقيما به داخل تخمدان تزريق شد.به دنبال القاء تومور توسط DMBA  تمام نمونه هاي حيواني از نظر بروز ضايعات سرطاني در تخمدان و ظهور نشانه ­هاي درمانگاهي مربوطه مورد مطالعه قرار گرفتند.

در پايان بررسي نيز يافته هاي كالبد شكافي و همچنين مقاطع ميكروسكپي ضايعات توموري نيز در نمونه هاي موجود در كليه گروه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته­ هاي حاصل از اين پژوهش بر مبناي آناليز واريانس يك طرفه  oneway ANOVA  و به منظور مقايسه بين گروه هاي مختلف از آزمونTukey   استفاده شد. در اين پژوهش اندازه و وزن تومور د گروه هاي دريافت كننده دارو به شدت كاهش يافت كه نشان­ دهنده تاثير مثبت دارو در درمان سرطان تخمدان مي باشد. برشهاي ميكروسكپي از بافت تخمدان يافته­ هاي ما را تاييد نمودند.

 

مقدمه :

در حال حاضر سرطان دومين علت مرگ مير در ايالات متحده آمريكا پس از بيماري هاي قلبي–عروقي مي باشد و شيوع آن همچنان در حال گسترش است (۸۹). اكثر محققين امروزه بر اين عقيده اند كه تشخيص صحيح و زود رس سرطان كليد درمان موفق آن است ، تغييرات سلول طي رشد، تغييرات سازشي و برگشت پذير است اما سرطان نتيجه تكثير غير طبيعي سلولهاي نئوپلازيا است كه منجر به تشكيل توده سلولهاي غير طبيعي نئوپلاسم (تومور) مي شود، مفهوم سرطان يعني رشد كنترل نشده­اي كه منجر به ايجاد حالتي مي گردد كه در آن زمان چرخه سلولي سلولهاي سرطاني كوتاهتر از همان سلولها در حالت طبيعي است. با سرطاني شدن يك سلول، اين سلول با دريافت حداقل محرك هاي طبيعي به تقسيم خود ادامه مي دهد. در اين ميان سرطان تخمدان از عمده سرطان هاي زنان به شمار مي رود. به دليل اهميت بيماري هاي سرطاني در اين پژوهش سعي شده است به بررسي نقش كتوپروفن به عنوان مهار كننده انتخابي آنزيم هاي سيكلواكسيژناز در بروز سرطان تخمدان در موش صحرايي ماده نژاد ویستار پرداخته شود.

 

فهرست مطالب تحقیق اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان

چکیده  ۱

فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته

مقدمه  ۳

۱-۱ سرطان چيست            ۳

۱-۲ انواع سرطان ها         ۳

۱-۳ درجه بندی ومرحله بندی تومورها           ۴

۱-۴ بدخیم شدن سرطان       ۴

۱-۵ منشا سرطان ۵

۱-۶ تقسیم بندی تومورها     ۵

۱-۶-۱ تومورهاي بدخيم      ۵

۱-۵-۲ تومورهاي خوش خيم           ۵

۱-۷ ويژگي هاي تومورهاي بدخيم     ۶

۱-۷-۱ سرعت رشد سلولهاي سرطاني             ۶

۱-۷-۲ رگزايي تومورها     ۶

۱-۷-۳ متاستاز     ۷

۱-۷-۳-۱ هجوم به ماده زمينه اي خارج سلولي ۷

۱-۷-۳-۲ گسترش عروقي و سكني گزيدن سلولهاي سرطاني          ۸

۱-۸ سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی             ۸

۱-۹ خصوصیات فنوتیپی سلولهاي سرطاني      ۹

۱-۱۰ ژنهای مربوط به سرطان         ۱۱

۱-۱۱ عوامل سرطان          ۱۲

۱-۱۱-۱ عوامل ژنتيكي       ۱۲

۱-۱۱-۲ سرطان زايي تابشي (فيزيكي )           ۱۳

۱-۱۱-۳ سرطان زايي شيميايي        ۱۳

۱-۱۱-۴ سرطان زايي در اثر ويروسها           ۱۴

۱-۱۱-۴-۱ ويروس هاي سرطان زاي RNA دار          ۱۴

۱-۱۱-۴-۲ ويروس لوسمي T انساني نوع ۱     ۱۴

۱-۱۱-۴-۳ ويروس هاي سرطان زاي DNA دار          ۱۵

۱-۱۱-۴-۴ ويروس پاپيلوماي انساني  ۱۵

۱-۱۱-۴-۵ ويروس هپاتيت B          ۱۶

۱-۱۲ سرطان تخمدان         ۱۷

۱-۱۳ آمار سرطان تخمدان   ۱۷

۱-۱۴ آناتومي تخمدان         ۱۸

۱-۱۵ قشر تخمدان             ۱۸

۱-۱۶ علائم سرطان تخمدان             ۱۸

۱-۱۷ تغییرات اپی ژنتیک در سرطان تخمدان   ۱۹

۱-۱۸ بررسی تغییرات اپی ژنتیک     ۱۹

۱-۱۹ نشانگرهای تشخیص زود هنگام           ۱۹

۱-۲۰ نشانگرهای پیشگویی کننده       ۲۰

۱-۲۱ پيشگيري سرطان تخمدان         ۲۰

۱-۲۲ مراحل سرطان تخمدان            ۲۰

۱-۲۳ ژن هاي سرطان تخمدان          ۲۱

۱-۲۳-۱ ژن BRCA1      ۲۱

۱-۲۳-۲ ژن BRCA2      ۲۲

۱-۲۳-۳  ژن P53            ۲۳

۱-۲۴ الگوهای سرطانی      ۲۴

۱-۲۵ تغییرات مولکولی      ۲۵

۱-۲۶ نشانگرهای پاسخ به درمان      ۲۶

۱-۲۷ روش هاي درماني     ۲۶

۱-۲۷-۱ داروهای ضد رگ­زایی        ۲۶

۱-۲۷-۲ ژن درماني           ۲۶

۱-۲۷-۳ هورمون درماني    ۲۷

۱-۲۷-۴ جراحی   ۲۷

۱-۲۷-۵  پرتو درماني Radiotherapy         ۲۷

۱-۲۷-۶ شيمي درماني        /۲۷

۱-۲۸ هورمون هاي استروئيدي         ۲۹

۱-۲۹ مكانيسم سرطان زايي DMBA            ۲۹

۱-۳۰ كتوپروفن Ketoprofen        ۳۰

۱-۳۱ سیکلواکسیژنازها      ۳۱

۱- ۳۲ ساختار پروتيینی سیکواکسیژناز           ۳۱

۱-۳۳ سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا ۳۱

۱-۳۴ تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز         ۳۲

۱-۳۵  سیکلواکسیژناز و بیماری ها    ۳۲

۱- ۳۶ اعمال پروستاگلندین­ها            ۳۳

۱-۳۷ هدف از انجام پژوهش            ۳۴

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

۲-۱ مواد و وسایل مورد نیاز            ۳۸

۲-۱-۱ مواد و حيوانات مورد نياز      ۳۸

۲-۱-۲ وسايل       ۳۹

۲-۱-۳ دستگاه ها ۴۰

۲-۲ حيوانات آزمايشگاهي   ۴۱

۲-۲-۱ گروههاي آزمايشي ۴۲

۲-۳ روش هاي انجام پژوهش           ۴۲

۲-۳-۱ روش تهيه محلول القاء كننده تومور (DMBA)   ۴۲

۲-۳-۲ روش جراحي و القاء تومور    ۴۳

۲-۳-۳ روش تزريق محلول القاء كننده به حيوان            ۴۵

۲-۳-۴ روش تزريق كتوپروفن         ۴۶

۲-۳-۵ روش خارج كردن تومورها    ۴۷

۲-۴ شاخص­های مورد سنجش          ۴۷

۲-۵ محاسبات آماری- تجزیه و تحلیل آماری     ۴۷

فصل سوم: نتایج تحقیق

۳-۱ گروه­های آزمایشی       ۴۹

۳-۲  نتایج ماکروسکپی       ۵۰

۳-۳  نتایج هیستو پاتولوژی ۵۹

فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱ بحث            ۶۵

۴-۲ پیشنهادات      ۷۲

فصل پنجم: فهرست منابع فارسی و لاتین

فهرست منابع فارسي          ۷۴

فهرست منابع لاتين ۷۵

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0