اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی

اختلال هماهنگی رشدي معمولا با اختلالات حركتي و شناختی نظير تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ۸ هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابليت هاي حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد ۲۰ آزمودني كودك در دامنه سني ۸-۱۲سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

پروتکل تمرینی شامل ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و ۵۰ دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغيرهاي حرکتی (نظير تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرينات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری شد.

پس از اطمينان از توزيع طبيعي داده ها با استفاده از آزمون كولمو گرف- اسميرنوف، از آزمون هاي t همبسته و مستقل براي مقايسه نتايج درون و بين گروهي استفاده شد. پيشرفت معني داري در همه متغيرهای اندازه­گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنين يافته ها نشان داد گروه تجربي نسبت به گروه كنترل در متغيرهاي اندازه گيري شده به طور معني داري بهتر بودند (p<0/05).

بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدي می­شود.

کلیدواژه ­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت­های حرکتی و شناختی

 

اهداف پژوهش

۱هدف کلی

بررسي اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی از قابلیت‌های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD).

اهداف اختصاصی

 1. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل ایستای کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD) ).
 2. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD).
 3. بررسی اثرتمرینات ادراکی- حرکتی بر هماهنگی دو دستی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD) ).
 4. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD) ).
 5. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر زمان واکنش ساده و انتخابی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD) ).
 6. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر زمان پیش­بینی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD) ).
 7. بررسی اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدیDCD)).

 

پیش­فرض­های پژوهش

 • هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی، زمان کافی برای ایجاد تغییرات در فاکتورهای حرکتی و شناختی تعادل ایستا و پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست، زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی و حافظه فعال را ایجاد می­کند.
 • آزمون­های استفاده شده توسط محقق جهت ارزیابی متغیر­های مستقل پژوهش از اعتبار کافی برخوردار بوده­اند.
 • روایی و اعتبار ابزار اندازه­گیری مورد قبول بوده است.
 • آزمون گر با روش اندازه­گیری متغیر­های مستقل آشنا بوده است.
 • همه آزمودنی­ها تحت شرایط یکسان مورد اندازه­گیری قرار گرفتند.
 • آزمودنی­ها در انجام پژوهش به نحو مطلوبی همکاری نموده­اند.

 

فرضيه­ ها

 1. ۸ هفته­ برنامه تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود تعادل ایستای کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 2. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود تعادل پویای کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 3. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود هماهنگی دو دستی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 4. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 5. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود زمان واکنش ساده و انتخابی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 6. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود زمان پیش بینی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.
 7. ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی (DCD) تأثیر دارد.

 

محدودیت‌های پژوهش

قلمرو پژوهش

 • افراد در دامنه سني ۷-۱۲سال قرار داشتند.
 • همه جلسات تمرینی در فضای سر بسته ورزشی و در شیفت مخالف مدرسه بر گذار گردید.
 • اندازه­گیری­ها برای همه آزمودنی­ها توسط یک آزمون گر، در شرایط محیطی یکسان (سطح سالن و…) و در زمان مشخصی از روز انجام گرفت.
 • همه جلسات تمرینی برای شرکت‌کنندگان یکسان بود.
 • از آنجایی که قد و وزن آزمودنی­ها ممکن است روی نتایج آزمون­ها تأثیر بگذارد، سعی شده است که قد و وزن آن­ها باهم همگن شود.

محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل

 • تفاوت­های سطح انگیزشی آزمودنی­ها در زمان اندازه گيري ها و جلسات تمرين
 • عدم كنترل شرايط تغذيه، استراحت و خواب آزمودني ها
 • عدم آگاهي از شرايط روحي و رواني افراد در اندازه گيري ها و جلسات تمرين

 فهرست اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی

 • مقدمه و بیان مسئله – اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی
 • اهمیت و ضرورت ۶
 • اهداف پایان نامه    ۷
 • هدف کلی ۷
 • اهدف اختصاصی   ۸
 • پیش¬فرض¬های پژوهش    ۸
 • فرضيه¬ها           ۹
 • محدودیت های پژوهش        ۹
 • قلمرو پژوهش       ۹
 • محدودیت های غیر قابل کنترل           ۱۰
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش     ۱۰
 •  اختلال هماهنگی رشدی       ۱۰
 • تمرینات ادراکی- حرکتی      ۱۰
 • پیش بینی             ۱۱
 • تعادل ایستا           ۱۱
 •  تعادل پویا           ۱۱
 •  حافظه فعال         ۱۲
 •  زمان واکنش        ۱۲
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه     ۱۵
 •  اختلال رشدی ویژه            ۱۵
 •  اختلال هماهنگی رشدی       ۱۶
 •  DCD چیست؟       ۱۶
 •  نام های دیگر       ۱۷
 •  چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟       ۱۷
 • مشکلات حرکتی    ۱۷
 • نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت     ۱۷
 •  مشکلات در ضمینه مهارت¬های حرکتی ضعیف            ۱۷
 •  ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری           ۱۸
 •  ادراک    ۱۸
 •  عدم یکپارچگی حسی          ۱۹
 •  ضعف آگاهی و هشیاری بدنی           ۱۹
 •  تنش کم عضلانی   ۱۹
 • وضعیت قرارگیری بدن ۱۹
 • سازماندهی .۲۰
 • یادگیری وظایف جدید یا دشوار  ۲۱
 • مشکلات رفتاری ۲۱
 • ضعف توجه . ۲۲
 • ضعف تمرکز . ۲۲
 • ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی  ۲۳
 • تغییرپذیری  ۲۳
 •  مشکلات اجتماعی . ۲۳
 • در خانه . ۲۳
 • مشکلات مراقبت از خود . ۲۳
 • غذا خوردن  ۲۴
 •  لباس پوشیدن . ۲۴
 • در مدرسه . ۲۴
 •  مشکلات خاص در یادگیری . ۲۴
 • زبان . ۲۵
 •  نوشتن . ۲۵
 •  خواندن  ۲۵
 •  علل خام حرکتی چیست؟ . ۲۶
 • عوامل مربوط به مادر  ۲۷
 • عوامل مربوط به زایمان  ۲۷
 • عوامل روانی اجتماعی رشد  ۲۸
 •  داشتن انتظارات نامعقول از کودک . ۲۸
 •  بد رفتاری با کودک  ۲۹
 •  بد کارکردی های مغزی . ۲۹
 • فرضیه مخچه  ۳۰
 •  فرضیه هسته های قاعده¬ای . ۳۱
 • فرضیه آهیانه . ۳۳
 • مناطق دیگر . ۳۴
 •  اختلالات عصبی حرکتی  ۳۵
 •  اختلالات تشنجی  ۳۵
 • اختلالات تکانشی  ۳۵
 •  پیشنهادات و فعالیت¬هایی برای مهارت¬های حرکتی در حال توسعه  ۳۵
 •  فاکتورهای اندازه گیری شده  ۳۷
 • تعادل      ۳۷
 •  اهمیت تعادل در وضعیت بدنی          ۳۸
 •  تعادل ایستا          ۳۸
 •  تعادل پویا           ۳۹
 • تئوری¬های تعادل ۳۹
 • تئوری رفلکس سلسله مراتبی ۳۹
 • تئوری سیستم¬ها   ۳۹
 • سیستم¬های درگیر در کنترل تعادل      ۴۰
 • مکانیزم¬های حرکتی در کنترل تعادل  ۴۰
 • تون پاسچرال        ۴۰
 •  تون عضلانی       ۴۱
 • سیستم¬های عصبی درگیر در تعادل    ۴۲
 • سیستم وابران محیطی          ۴۲
 • مکانیزم¬های حسی در کنترل تعادل     ۴۲
 • سیستم بینایی         ۴۲
 • سیستم حسی- پیکری           ۴۳
 • سیستم دهلیزی       ۴۳
 • سیستم عصبی کنترل کننده تعادل         ۴۴
 • هماهنگی             ۴۵
 • هماهنگی دو دستی  ۵۰
 • هماهنگی چشم و دست         ۵۳
 • زمان واکنش         ۵۵
 • پیش بینی             ۵۷
 • حافظه     ۵۹
 • حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت          ۶۰
 • ادراک و حرکت     ۶۳
 • تمرینات ادراکی- حرکتی      ۶۳
 • اختلال در برنامه حرکتی      ۶۳
 • فرایند ادراکی- حرکتی         ۶۵
 • حرکات ادراکی- حرکتی       ۶۷
 • حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی            ۶۸
 • تعادل      ۶۸
 • آگاهی فضایی        ۶۹
 •  آگاهی زمانی ۷۰
 • آگاهی بدنی و جهت یابی . ۷۲
 • نظریه¬های ادراکی- حرکتی . ۷۲
 • نظریه ادراکی – حرکتی کپارت . ۷۳
 • تحقی یرامون اثر بخشی برنامه¬های ادراکی- حرکتی . ۷۳
 • تاریخچه و انواع آزمون¬های حرکتی . ۷۴
 • پیشینه پژوهش      ۷۶
 • پژوهش های داخل کشور      ۷۶
 • پژوهش های خارج کشور     ۷۹
 • نتیجه گیری          ۸۷
 • فصل سوم : روش شناسی پژوهش – اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی
 • مقدمه     ۹۱
 • طرح پژوهش        ۹۱
 • جامعه و نمونه آماری          ۹۲
 • مهیارهای ورود به تحقیق     ۹۲
 • ملاک های خروج شرکت کنندگان        ۹۲
 • متغیرهای پژوهش  ۹۲
 • متغیر مستقل:        ۹۳
 • متغیر وابسته:       ۹۳
 • ابزار پژوهش  ۹۳
 • روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی  ۹۴
 • روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست . ۹۵
 • روش اجرای آزمون زمان واکنش . ۹۶
 • روش اجرای آزمون زمان پیش بینی . ۹۷
 • نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا  ۹۷
 • نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر . ۹۸
 • سیاهه اختلال هماهنگی رشدی  ۹۸
 • نحوه اجرای آزمون تعادل پویا . ۹۹
 • فرایند انجام پژوهش            ۱۰۰
 • پروتکل تمرینی     ۱۰۱
 • ملاحظات اخلاقی   ۱۰۲
 • ابزار تجزیه و تحلیل           ۱۰۲
 • فصل چهارم : يافته های پژوهش – اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی
 • مقدمه     ۱۰۶
 • اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی¬ها ۱۰۶
 • توزیع داده‌ها         ۱۰۷
 • روش دلتا ۱۰۸
 • آزمون نرمال بودن داده¬ها   ۱۱۰
 • آزمون فرضیه‌ها    ۱۱۱
 • فرضیه اول          ۱۱۱
 • فرضیه دوم          ۱۱۳
 • فرضیه سوم          ۱۱۴
 • فرضیه چهارم       ۱۱۶
 • فرضیه پنجم         ۱۱۷
 • فرضیه ششم         ۱۱۹
 • فرضیه هفتم          ۱۲۰
 • جمع بندی            ۱۲۲
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری – اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی
 • مقدمه     ۱۲۵
 • خلاصه پژوهش     ۱۲۵
 • بحث      ۱۲۷
 • قابلیت¬های حرکتی            ۱۲۷
 • قابلیت¬های شناختی            ۱۳۱
 • نتیجه گیری          ۱۳۳
 • پیشنهادات            ۱۳۵
 • پیشنهادات کاربردی             ۱۳۵
 • پیشنهادات پژوهشی ۱۳۵
 • پيوست۱۳۶
 • منابع      ۱۳۶

 

 • فهرست نمودار                                               
 • نمودار ۴-۱- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل……………….. ۱۱۲
 • نمودار ۴-۲- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل………………. ۱۱۴
 • نمودار ۴-۳- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل …………… ۱۱۵
 • نمودار ۴-۴- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………… ۱۱۷
 • نمودار ۴-۵- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …….. ۱۱۸
 • نمودار ۴-۶- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …….. ۱۱۸
 • نمودار ۴-۷ – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) …….. ۱۲۰
 • نمودار ۴-۸ – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………. ۱۲۱

                                            

 • فهرست جداول
 • جدول ۴-۱- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها…………… ۱۰۶
 • جدول ۴-۲- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی …………. ۱۰۷
 • جدول ۴-۳- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی……….. ۱۰۸
 • جدول ۴-۴- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی ……. ۱۰۹
 • جدول ۴-۵- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی …….. ۱۰۹
 • جدول ۴-۶- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های شناختی            ۱۱۰
 • جدول ۴-۷- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های حرکتی ۱۱۱
 • جدول ۴-۸- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا……………….. ۱۱۲
 • جدول ۴-۹- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا……. ۱۱۲
 • جدول ۴-۱۰- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی…………………………………. ۱۱۳
 • جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی. ۱۱۴
 • جدول ۴-۱۲- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی………………………….. ۱۱۵
 • جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی          ۱۱۵
 • جدول ۴-۱۴- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست……………………. ۱۱۶
 • جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست    ۱۱۷
 • جدول ۴-۱۶- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی………………. ۱۱۸
 • جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی ۱۱۹
 • جدول ۴-۱۸- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی………………………………… ۱۱۹
 • جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی   ۱۲۰
 • جدول ۴-۲۰- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی………………………………. ۱۲۱
 • جدول ۴-۲۰-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0