بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چکیده بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۰ شرکت طی دوره زمانی۱۳۸۱ لغایت۱۳۹۰ بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف دائمی مالیات با گزارشگری  مالی متهورانه بررسی می کند.

دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش  تحقیق تر کیبی استفاده شده است برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف دائمی  با گزارشگری مالی متهورانه است. یعنی به این نتیجه می رسیم که  شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

اهميت و ضرورت تحقيق بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران :

شرکت ها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهم ترين آن ها ماليات است، پرداخت کنند. بر اين اساس چون با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا مي کند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزه‎ي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري مي گردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينه هاي ناشي از تحميل ماليات و عدم تلاش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با اين توصيف انتظار مالکان اين است که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليت هايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين منظور مديران شرکت ها براي برآورده شدن انتظارات سرمايه گذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند. يکي از اين ابزارها اجتناب مالياتي مي باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست يابي به هدف اصلي آن که افزايش شرکت و ثروت مالکان است، بايد کيفيت گزارشگري را به همراه فعاليت هاي اجتناب مالياتي افزايش دهند.

 

از جمله دلايل و اهميت بررسي رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه شرکت ها دو موضوع مي باشد:

۱-  بررسي رابطه ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي که ممکن است منجر به روشن شدن رابطه بين اجتناب مالياتي و سوء استفاده افراد درون سازماني شود. مديريت ممکن است انواع گوناگوني از برنامه هاي مالياتي را جهت کاهش هزينه ماليات تحميل شده بر شرکت به اجرا درآورند و اين موضوع تنها باعث افزايش ريسک عدم شفافيت شرکت شود و هيچ هدف اقتصادي ديگري به جز ايجاد اطمينان خاطر براي سوء استفاده ي افراد برون سازماني وجود نداشته باشد. (دساي و دارماپالا۲۰۰۷).

۲- با آشکار شدن رسوايي ها و خراب کاري مديريت در شرکت هايي مانند انرون و تعداد ديگري از اين قبيل، مشخص گرديد که پتانسيل سوء استفاده و اتلاف منابع مالکان در شرکت هايي که از فعاليت هاي مبهم و غير شفاف اجتناب مالياتي استفاده مي کنند بالاست. به خاطر اين که در آن موارد به بهانه ي آشکار نشدن سود واقعي شرکت، رفتارهاي منفعت طلبانه ي خود را پنهان مي کنند. مطالعات و تحقيقات انجام شده نيز نشان مي دهد تعداد بسيار اندکي از مالکان به فعاليت هاي اجتناب مالياتي با ابهام زياد واکنش مثبت نشان مي دهند. با اين وجود مدارک و مستنداتي هم وجود دارد که بيان گر اين نکته است که، از نظر سرمايه گذاران برنامه هاي اجتناب مالياتي ارزشمند و داراي اهميت مي باشد و مهمتر اينکه، به ارزش آفريني فعاليت هاي اجتناب مالياتي براي واحد تجاري اهميت زيادي قائل هستند. (گليسن و ميلر۲۰۰۲).

در تحقيق حاضر سعي بر آن شده رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه مورد بررسي قرار گيرد. فشار شرايط نا مساعد اقتصادي در شرايط کنوني کشور بر شرکتها و تلاش واحدهاي تجاري براي حفظ بقاي خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب اين مي شود که مالکان در جريانهاي خروجي وجه نقد دقت داشته باشند. يکي از اين جريانات خروجي، پرداخت ماليات است و با توجه به موارد پيش گفته، شرکتها بدنبال اين هستند که با استفاده از راه کارهاي قانوني بتوانند ماليات کمتري را پرداخت کنند. اين مطالعه به بررسي اين موضوع مي پردازد که چگونه واحدهاي تجاري بدون اينکه از راههاي غير قانوني استفاده کرده و بدنبال ماليات گريزي باشند، بتوانند ماليات کمتري پرداخت کنند.

 

 فهرست بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 • چکیده ۱
 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱- مقدمه ۲
 • ۱-۲-بيان مسئله ۴
 • ۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق ۴
 • ۱-۴-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از ۶
 • ۱-۵-سوالات اصلي تحقيق ۶
 • ۱-۶-فرضيه هاي تحقيق ۶
 • ۱-۷-روش تحقيق ۶
 • ۱-۸-قلمرو زماني تحقيق ۷
 • ۱-۹-قلمرو موضوعي تحقيق ۷
 • ۱-۱۰-روش جمع آوري و منابع اطلاعات ۸
 • ۱-۱۱-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق ۸
 • ۱-۱۲-ساختار تحقيق ۱۰
 • فصل دوم:  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
 • ۲-۱- مقدمه ۱۲
 • ۲-۲- بخش اول: کليات ۱۳
 • ۲-۲-۱ اهميت ماليات ۱۳
 • ۲-۲-۲ نقش ماليات در جامعه: ۱۳
 • ۲-۲-۳ ماليات و جايگاه آن در اقتصاد ۱۳
 • ۲-۲-۴ نگاهي بر درآمدهاي مالياتي ۱۴
 • ۲-۳- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن ۱۴
 • ۲-۳-۱-تعريف ماليات ۱۴
 • ۲-۳-۲- اصول وضع ماليات ۱۶
 • ۲-۴- مفهوم اجتناب مالياتي ۱۷
 • ۲-۵-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي ۱۹
 • ۲-۵-۱- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي ۲۰
 • ۲-۵-۲- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران ۲۱
 • ۲-۵-۳- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي ۲۲
 • ۲-۵-۴-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها ۲۳
 • ۲-۶- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري ۲۸
 • ۲-۶-۱- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري ۲۸
 • ۲-۶-۲- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري ۲۹
 • ۲-۶-۳- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي ۲۹
 • ۲-۷- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي ۳۰
 • ۲–۷–۱– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد ۳۲
 • ۲–۷–۲– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار ۳۲
 • ۲ – ۷ – ۳ –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار ۳۳
 • ۲-۸- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري ۳۷
 • ۲-۹-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي ۳۸
 • ۲-۱۰-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي ۳۹
 • ۲-۱۱-خلاصه و جمع بندي ۴۲
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • ۳ – ۱ – مقدمه ۴۵
 • ۳ – ۲ – طرح مساله ۴۵
 • ۳ – ۳ – تدوين و استدلال فرضيه ها ۴۵
 • ۳ – ۴ – جامعه و نمونه آماري ۴۶
 • ۳ – ۵– قلمرو تحقيق ۴۷
 • ۳ –۶ – روش جمع آوري و منابع اطلاعات ۴۷
 • ۳ – ۷ – تعاريف عملياتي متغيرها ۴۸
 • ۳– ۸ – تفسير متغيرهاي تحقيق ۴۹
 • ۳-۸-۱-متغير مستقل ۴۹
 • ۳-۸– ۲ –متغير هاي وابسته ۴۹
 • ۳ – ۹ – چگونگي بررسي فرضيه ها ۵۰
 • ۳ – ۱۰ – آزمون فرضيات تحقيق ۵۲
 • ۳ – ۱۱– خلاصه فصل سوم ۵۳
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ۴–۱– مقدمه ۵۵
 • ۴ –۲– آمار توصيفي ۵۵
 • ۴ – ۳ –ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق ۵۷
 • ۴ – ۴ –نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ۵۹
 • ۴ – ۵ – نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ۶۰
 • ۴– ۵ –۱–نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق ۶۰
 • ۴– ۵ –۲–خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ۶۳
 • ۴–۶– خلاصه فصل چهارم ۶۴
 • فصل پنجم: خلاصه، نتايج و پيشنهادها
 • ۵ – ۱ – مقدمه ۶۶
 • ۵ – ۲ –خلاصه موضوع و روش تحقيق ۶۶
 • ۵ – ۳ – خلاصه يافته‌هاي تحقيق ۶۸
 • ۵–۴–جمع بندي و تفسير ۶۹
 • ۵– ۵ –محدوديت‌هاي تحقيق ۷۰
 • ۵–۶– پيشنهادات برخاسته از تحقيق ۷۰
 • ۵ – ۷ – پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۷۰
 • ۵ – ۸ – خلاصه فصل پنجم ۷۰
 • منابع ۷۲
 • پیوست و ضمائم ۷۲

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0