بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان در ۱۵۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان:

سازمان تامين اجتماعی متولی تامين پوشش بيمه ای كارگرانی است كه مشمول قوانين خاص بيمه ای نيستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسياری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراكندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در كارگاه های يك نفره تا كارخانه های بسيار بزرگ و نهايتاً قوانين ناهماهنگی كه هر يك به نوعی درصدد گسترش حمايت قشری از بيمه شدگان هستند.
اين ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن می نمايد  و امكان اجتناب  از پرداخت حق بيمه را دو چندان نموده  و ضرورت شناسايی دقيق ظرفيت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه  و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقليل حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ويژه در ماه های اخير به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش  توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه  بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی  موارد ذیل می باشد  که  دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت  و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

طی چند سال اخیرشاهد تغییرات زیربنائی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که تمامانشات گرفته ازبرنامه سوم وچهارم پنج ساله دولت درجهت رشد و توسعه اقتصادی است.قسمتی از این برنامه تاکید به تغییر مالکیت صنایع و شرکت های دولتی دارد.دولت نیزبرنامه جامع ای را در ارتباط با انتقال مالکیت ،از بخش دولتی به خصوص تدوین نموده که براساس این برنامه ها به تدریج و با ایجاد  زمینه های لازم مالکیت و سهام اکثریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد.بالتبع نکته ای حائز اهمیت است تعمق بیشتری در این رابطه می طلبد آثار جانبی این حرکت و پیامدهای ناشی از تغییرات مالکیت و نیروی انسانی شاغل در این بخش ها خواهد بود زیرا عملا دولت خود بطور مستقیم عهده دار امور رفاهی پرسنل مذبور نخواهد بود ،بلکه قشرعظیم کارکنانی که تا دیروز کارفرمای آنها دولت بود با این اقدام تحت پوشش کارفرمایان بخش خصوصی قرار خواهند بود.و به خیل مشمولان قانون سازمان تامین اجتماعی افزوده خواهد بود . (داودآبادی فراهانی؛۱۳۷۶، ۱۵)

نکته مهم قابل ذکر حجم و گستردگی این اقدام می باشد و این در حالی است که به علل مختلف  از جمله اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه که شاغل در بخش خصوصی قریب به ۷۵ درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را در برداشته و درآمد حاصل ازحق بیمه سهم عظیمی در تامین مالی سازمان دارد(۹۵ درصد) باعث شده که فاصله هزینه های سازمان با درآمدهایشان روز به روز نزدیکتر شود و با افزایش فزاینده دریافت کنندگان از مزایای سازمان تامین اجتماعی ،اگر روند کنونی ادامه یابد با وضعیت ضعیفی که سازمان در سرمایه گذاری ذخائر خود داشته ،شاید سازمان چند سال بعد قادر به ایفای تمام تعهدات خود در سطح مطلوب و حتی کنونی نبوده و باتوجه به اینکه استفاده کنندگان ازمزایای سازمان تامین اجتماعی را عمدتا قشر کارگر تشکیل می دهد که ازجمله اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه به حساب می آید می توان چنین استنباط کرد که عدم پرداخت حق بیمه کارگران ازطرف کارفرمایان از یک طرف نوعی اجحاف به این قشرآسیب پذیر جامعه می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی ازنظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده پایه گذاری شده و باتوجه به نرخ حق بیمه متوسط یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری محسوب می شود(یزدانی،نیکوپور،فلاح زیارانی؛۱۳۸۵، ۲۴)

این مطالعه برای اولین بار در سطح سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان انجام می گیرد و رویکرد آن شناخت عوامل موثر در عدم پرداخت حق بیمه از جانب کافرمایان می باشد تا با مشخص شدن این عوامل راه کارهای مناسب برای برطرف کردن این مساله در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان فراهم گردد.

 

هدف اصلی تحقیق

این تحقیق درپی روشن کردن این سوال اساسی است که به چه دلایل کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و دلایل عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا بررسی و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

 

اهداف فرعی تحقیق

۱-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

۲- بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه ۳۰ درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین۱۰ درصد (یارانه ای).

۳-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

۴-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

۵- بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

۶- بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

 

سوالات تحقیق

۱-آیا نرخ حق بیمه۲۳درصدی سهم کارفرما باعث اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در تامین اجتماعی می باشد؟

۲-آیا حق کارفرمایانی که از یارانه جهت حق بیمه کارگران استفاده نمی کنند از علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران درتامین اجتماعی می باشد؟

۳-آیا عدم آگاهی کارفرمایان از تاثیرپرداخت حق بیمه در مقابل با ارائه خدمات به بیمه شدگان و اجتناب کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی می باشد؟

۴-آیا ازطریق بازرسان می توان جلوی اجتناب کارفرمایان را ازپرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی گرفت؟

۵-آیا بالا بودن هزینه های پرسنلی از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی است؟

۶- آیا عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه در مقابل پرداخت حق بیمه به خودکارگر موجب  اجتناب کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی می شود؟

 

فرضیات تحقیق

۱-بین افزایش نرخ حق بیمه بالا و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین کارفرمایانی که از یارانه جهت حق بیمه کارگران استفاده نمی کنند و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین عدم آگاهی وشناخت  کارفرمایان از تاثیرپرداخت حق بیمه (ارائه خدمات به بیمه شدگان) و اجتناب کارفرمایان از  پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین عدم بازرسی کارگاهها و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین بالابودن هزینه های پرسنلی نیروی کار(حقوق ومزایا) واجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

۶- بین عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه به تامین اجتماعی  و اجتناب کارفرمایان رابطه معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه  ۳

۲-۱- بیان مسئله  ۵

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۴-۱- هدف اصلی تحقیق  ۷

۱-۴-۱-اهداف فرعی تحقیق ۷

۵-۱- سوالات تحقیق  ۸

۶-۱-فرضیات تحقیق ۸

۷-۱-روش تحقیق   ۹

۷-۱-۱-روش گردآوری اطلاعات  ۹

فصل دوم ادبیات تحقیق

۱-۱-۲-مقدمه ۱۲

۲-۱-۲-تاریخچه  ۱۳

۳-۱-۲-تاریخچه بیمه درایران ۱۳

۱-۳-۱-۲-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران ۱۵

۴-۱-۲-تعریف واژه بیمه ۱۸

۵-۱-۲-عناصر تشكيل دهنده بيمه ۱۸

۶-۱-۲-انواع بیمه ۱۹

۷-۱-۲-بيمه مسئوليت ۲۰

۸-۱-۲-بيمه تجاري ۲۰

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

۲-۲-۱ مقدمه ۲۱

۲-۲-۲-تاریخچه تامین اجتماعی ۲۱

۳-۲-۲-پیدایش بیمه خصوصی ۲۲

۴-۲-۲-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی  ۲۳

۵-۲-۲-وضع قوانین بینوایان درانگلستان  ۲۳

۶-۲-۲-طرح تامین اجتماعی بیسمارک ۲۶

۷-۲-۲-عوامل توسعه تامین اجتماعی  ۲۶

۸-۲-۲-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان ۲۸

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

۱-۳-۲-تعریف تامين اجتماعي  ۳۰

۲-۳-۲-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه     ۳۰

۳-۳-۲-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران ۳۱

۴-۳-۲-تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان  ۳۴

۵-۳-۲-فعالیت  ۳۵

۶-۳-۲-وظایف ۳۶

۷-۳-۲- نظام تامین اجتماعی در ایران ۳۶

۸-۳-۲-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران  ۴۳

۹-۳-۲-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور ۴۵

۱۰-۳-۲-مشمولان قانون تامین اجتماعی  ۴۶

۱۱-۳-۲-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران ۴۸

۱۲-۳-۲-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه ۵۰

۱۳-۳-۲-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان ۵۹

۱۴-۳-۲-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران ۶۳

۱۵-۳-۲-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها ۶۷

۱۶-۳-۲- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین ۷۰

۱۷-۳-۲- پرداخت برای سلامت در فیلیپین ۷۱

۱۸-۳-۲- کشورهای صنعتی وپیشرفته ۷۱

۱۹-۳-۲-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان ۷۳

۲۰-۳-۲-مزایای کوتاه مدت ۷۴

۲۱-۳-۲-مزایای بلند مدت ۷۴

۲۲-۳-۲-مزایای حوادث ناشی ازکار ۷۸

۲۳-۳-۲-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران ۷۹

۲۴-۳–۲تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی ۸۴

۲۵-۳–۲تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان ۸۴

۲۶-۳–۲اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی ۷۵

۲۷-۳–۲مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت ۸۶

۲۸-۳–۲تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی ۸۶

بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق

۱-۴-۲-پیشینه تحقیق داخلی ۸۹

۲-۴-۲-پیشینه تحقیق خارجی  ۹۰

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳-مقدمه  ۹۳

۲-۳-متغیرهای تحقیق  ۹۳

۳-۳-روش تحقیق  ۹۴

۴-۳-روش های گردآوری داده های تحقیق ۹۴

۵-۳-جامعه آماری ۹۵

۶-۳-نمونه آماری ۹۵

۷-۳-تعیین حجم نمونه ۹۶

۸-۳-روش نمونه گیری ۹۶

۹-۳-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه)  ۹۷

فصل چهارم تحلیل آماری

۱-۴-مقدمه ۱۰۴

۲-۴-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۰۴

۲-۲-۴-آماراستنباطی ۱۰۵

۳-۴-تحلیل توصیفی ۱۰۵

۴-۴-تحلیل استنباطی ۱۱۸

فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

۱-۵-نتیجه گیری ۱۲۹

۲-۵- یافته های اطلاعات جمعيت شناختي ۱۳۰

-۵-۳ یافته های پژوهش ازفرضیه ها  ۱۳۰

۴-۵-پیشنهادات مبتنی برتحقیق ۱۳۲

۵-۵-محدودیت های تحقیق ۱۳۳

۶-۵-توصیه های به پژوهشگران آینده ۱۳۳

منابع  ۱۳۵

پیوست ها  ۱۳۸

چکیده لاتین  ۱۴۲

 

جدول ۱-۲-سیرتغییرات نرخ حق بیمه۸۱

جدول حداکثرحقوق ماخذکسر حق بیمه کارگران۸۲

جدول ۱–۳مقیاس ۵گزینه ای۹۸

جدول۳-۲ ضریب الفای کرونباخ۹۹

جدول ۱-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب جنسیت۱۰۶

جدول ۲-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سن۱۰۶

جدول ۳-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب میزان تحصیلات۱۰۷

جدول ۴-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سوابق خدمتی۱۰۸

جدول ۵-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب نوع فعالیت کارگاه یاشرکت۱۰۹

جدول ۶-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب مدت فعالیت کارگاه یاشرکت۱۱۰

جدول۷-۴-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب تعدادکارگران در کارگاه یاشرکت۱۱۱

جداول۴-۸ شاخص های توصیفی سئوالات تحقیق۱۱۳

جدول۹-۴ آزمون نرمال بودن متغیر ها در نمونه مربوط۱۲۰

جداول آزمون Tتک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها۱۲۶

جدول۴-۱۷میانگین رتبه های رشته های شش گانه مربوط به نمونه ۱۲۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0