بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین: پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین:

موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی ۱۹۷۷ همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد.

نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد.

علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

  واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.

 

فرضیه تحقیق:

  1. به رغم عرفی شدن اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی مندرج در کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل های الحاقی، اعمال و اجرای آن در زمینه حمایت از قربانیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارایی مطلوب یا لازم برخوردار نیست.
  2. غزه کماکان تحت اشغال بوده و اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون چهارم ژنو می باشد.

اهداف تحقیق:

  1. برسي، تحليل واطلاع رساني عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی

۲٫ تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۸

بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو۱۳

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی۱۳

مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی۱۴

گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ۱۹

بند اول: حقوق  بین الملل بشر دوستانه قراردادی۲۰

بند دوم: کنوانسیون های ژنو۲۱

بند سوم:  حقوق بشر دوستانه عرفی۲۳

مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه۲۵

گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد۲۷

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه۲۸

بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ۲۸

بند سوم: اهداف نظامی۳۳

بند سوم: حقوق هدف گیری۳۷

بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه۴۲

مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی۴۴

گفتار  اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو۴۷

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ ۱۹۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان۵۰

بند اول: تعریف رزمنده۵۰

بند دوم: اصل تفکیک۵۲

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی۵۲

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه۵۵

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه۵۵

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ۵۶

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی۵۶

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل۵۷

الف: مسئولیت کیفری فردی۵۷

ب: مسئولیت مافوق۵۸

ج: فرمانده نظامی۵۹

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵٫٫٫٫٫۵۹

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه۶۰

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی۶۲

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها۶۲

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی۶۳

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری۶۴

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه۶۵

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین۶۸

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین ۶۸

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر۶۹

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت۷۱

گفتار دوم: حق حیات۷۴

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی۷۵

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی۷۷

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی۷۹

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه۸۶

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی۸۹

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه۹۱

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری۹۸

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل۹۹

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین۱۰۲

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل۱۰۳

گفتار اول: از قطعنامه ۱۸۱ تا انتفاظه اول۱۰۵

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین۱۰۹

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد۱۱۱

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد۱۱۲

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس۱۱۳

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی۱۱۳

الف: جنگ شش روزه ۱۹۶۷    ۱۱۳

ب: جنگ رمضان ۶ اکتبر ۱۹۷۳    ۱۱۵

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن ۱۹۸۲    ۱۱۸

۱: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا۱۱۸

۲: خروج اسرائیل از لبنان۱۱۸

بند سوم: انتفاضه اول ۹ دسامبر ۱۹۸۷    ۱۱۹

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی۱۲۱

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن۱۲۱

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی۱۲۳

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن۱۲۴

ب: جابجایی اجباری۱۲۴

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی۱۲۷

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR  کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی۱۲۸

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷٫٫٫٫٫۱۳۰

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس۱۳۲

د: گزارش تالیا ساسون۱۳۴

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند۱۳۵

الف: ترور رهبران حماس۱۳۶

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین۱۳۸

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )۱۴۰

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ۱۴۰

الف: مناطق اشغالی ۱۴۱

ب: مناطق خودگردان۱۴۲

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن۱۴۳

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل۱۴۴

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل۱۴۷

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده ۴۲    ۱۴۹

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو۱۵۴

بند سوم: خاتمه اشغال۱۵۷

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه۱۵۸

مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹    ۱۶۱

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس۱۶۵

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه۱۷۰

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها۱۷۲

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز۱۷۳

بند سوم: عدم رعایت اصل  تناسب۱۷۷

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ۱۷۸

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان۱۷۸

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت۱۸۲

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی۱۸۵

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی۱۸۸

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی۱۹۱

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه۱۹۵

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه  غزه) ۱۹۷

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه۲۰۰

نتیجه گیری۲۰۴

پیشنهادات ۲۱۳

منابع و مآخذ۲۱۴

چکیده انگلیسی۲۳۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0