بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد با گرایش مدیریت آموزشی در  ۲۲۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد:

اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های سازمانی نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد بود،پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سه ناحیه آموزش و پرورش انتخاب و از طریق جدول مورگان تعداد ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای و هوش معنوی استفاده شد که پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای۷۷/۰و پرسشنامه هوش معنوی از پایایی ۷۸ /۰ برخوردار است و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss نسخه ۱۶ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد.

همچنین از بین ابعاد هوش معنوی سه بعد تفکر کلی و انتقادی،سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری داشته و بین توانایی مقابله با مشکلات و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری دیده نشد.

واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای،هوش معنوی،مولفه های هوش معنوی

 

 اهداف تحقیق

هدف اصلی: شناسایی رابطه ی بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی

اهداف جزیی:

 • شناسایی رابطه اخلاق حرفه ای و تفکرکلی و بعد اعتقادی
 • شناسایی رابطه اخلاق حرفه ای و توانایی مقابله با مشکلات
 •  شناسایی رابطه اخلاق حرفه ای و سجایای اخلاقی
 •  شناسایی رابطه اخلاق حرفه ای وخود آگاهی و عشق وعلاقه

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین اخلاق حرفه ای و تفکرکلی و بعد اعتقادی رابطه وجود دارد.
 •  بین اخلاق حرفه ای وتوانایی مقابله با مشکلات رابطه وجود دارد
 •    بین اخلاق حرفه ای و سجایای اخلاقی رابطه وجود دارد
 • بین اخلاق حرفه ای وخود آگاهی و عشق وعلاقه رابطه وجود ارد
 • بین اخلاق حرفه ای وسجایای اخلاقی رابطه مثبت وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • فصل اوّل: کلیات پژوهش
 •  مقدمه
 •  بیان مسئله
 •  ضرورت و اهمیت پژوهش
 •  اهداف پژوهش
 • ۱-۴-۱ هدف اصلی
 • ۱-۴-۲-اهداف فرعی
 • ۱-۵-سئوالات پژوهش
 • ۱-۶- فرضیات پژوهش
 • ۱-۶-۱- فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • ۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
 • ۱-۷-۱ تعریف نظری اخلاق حرفه ای
 • ۱-۷-۲- تعریف نظری هوش معنوی
 •  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • ۲-۱ – مقدمه
 • ۲-۲ – تعریف اخلاق
 • ۲-۳ –قدمت اخلاق
 • ۲-۴ – علم اخلاق
 • ۲-۵- فلسفه اخلاق
 • ۲-۶- چرا اخلاق؟
 • ۲-۷- اخلاق نردبان یا سرسره
 • ۲-۸- ماهیت شخصی اخلاق
 • ۲-۹- انواع فرهنگ های اخلاقی
 • ۲-۱۰- سه گام در نهادینه سازی اخلاق
 • ۲-۱۱- الکوی نهادینه سازی اخلاق
 • ۲-۱۲- جایگاه راهبردی اخلاق
 • ۲-۱۳- مدیریت اخلاق در سازمان
 • ۲-۱۴- فواید مدیریت اخلاق در سازمان
 • ۲-۱۵- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق
 • ۲-۱۶- کارکرد های مدیریت اخلاق
 • ۲-۱۷- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان
 • ۲-۱۸- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر
 • ۲-۱۹- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی
 • ۲-۲۰- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی
 • ۲-۲۱- سطوح سیستم اخلاقی
 • ۲-۲۱-۱- سطح اجتماعی
 • ۲-۲۱-۲- سطح قانونی
 • ۲-۲۱-۳- سطح سازمانی
 • ۲-۲۱-۴- سطح فردی
 • ۲-۲۲- سه مدل رایج اخلاق
 • ۲-۲۲-۱- مدل منفعت طلبی
 • ۲-۲۲-۲- مدل حقوقی
 • ۲-۲۲-۳- مدل عدالت
 • ۲-۲۲ -۳-۱- اصل عدالت توزیعی
 • ۲-۲۲-۳-۲- اصل جوانمردی
 • ۲-۲۲-۳-۳-اصل تکلیف طبیعی یا فطری
 • ۲-۲۳- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی
 • ۲-۲۳-۱- آغازگرایی
 • ۲- ۲۳-۲- فرد گرایی
 • ۲-۲۳-۳- فصیلت گرایی
 • ۲-۲۴- از تئوری تا عمل
 • ۲-۲۵- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان
 • ۲-۲۵-۱- ابعاد تحویلی نگری
 • ۲-۲۶- اصول اخلاقی در سازمان
 • ۲-۲۷- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی
 • ۲- ۲۸- اخلاق حرفه ای
 • ۲-۲۹- اصول اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۰- اهمیت اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۱- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۲- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۲-۱- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۲-۲- توسعه منشور اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۳- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
 • ۲-۳۴- هوش
 • ۲-۳۵- هوش معنوی
 • ۲-۳۶- اسلام و معنویت
 • ۲-۳۷- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام
 • ۲-۳۸- ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش
 • ۲-۳۹- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس
 • ۲-۴۰- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث
 • ۲- ۴۱- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد
 • ۲-۴۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز
 • ۲-۴۳- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام
 • ۲-۴۴- اجزاء هوش معنوی
 • ۲-۴۵- رشد هوش معنوی
 • ۲-۴۶- توسعه هوش معنوی
 • ۲-۴۷- اندازه گیری هوش معنوی
 • ۲-۴۸- هوش معنوی و آگاهی متعالی
 • ۲-۴۹- نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی
 • ۲-۵۰- آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی
 • ۲-۵۱- هوش معنوی و تصویر بزرگتر
 • ۲-۵۲- ایمان،امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی
 • ۲-۵۳- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف
 • ۲-۵۴-ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهند
 • ۲-۵۵- برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار
 • ۲-۵۶- هوش معنوی و سلامت روان
 • ۲-۵۷- کاربرد هوش معنوی در محیط کار
 • ۲-۵۸- هوش معنوی،معنویت،مدیریت ورهبری
 • فصل سوّم: روش انجام پژوهش
 • ۳-۱ مقدمه
 • ۳-۲ روش تحقیق
 • ۳-۳ جامعه آماری
 • ۳-۴ نمونه و برآورد حجم نمونه
 • ۳-۵ ابزار گردآوری داده ها
 • ۳-۶ پایایی ابزار پژوهش
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۴-۱ اطلاعات جمعیت شناختی
 • ۴-۲ یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها
 • ۴-۳ آزمون فرضیه ها
 • ۴-۳-۱ فرضیه اصلی
 • ۴-۳-۲ فرضیات فرعی
 • فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۱ مقدمه
 • ۵-۲ بررسی سئوالات
 • ۵-۳- فرضیه اصلی
 • ۵-۳-۱ فرضیات فرعی
 •  ۵-۳-۲-۱ فرضیه اول
 • ۵-۳-۲-۲ فرضیه دوم
 • ۵-۳-۲-۳ فرضیه سوم
 • ۵-۳-۲-۴ فرضیه چهارم
 • ۵-۳-۲-۵ فرضیه پنجم
 • ۵-۴- نتیجه گیری
 •  ۵-۵- پیشنهادات
 •  ۵-۶- محدودیت ها

 

فهرست نمودار و جداول

 • نمودار۲-۱ سازمان های اخلاقی و غیر اخلاقی
 • نمودار۲-۲ نسبت بین ارزش های اخلاقی و حرفه ای
 • نمودار۲-۳ منشور اخلاقی
 • نمودار۲-۴ اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
 • نمودار۲-۵ الگوی ارتباطی سزوح هوش
 • نمودار۲-۶ سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو
 • نمودار۲-۷ سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه هوش معنوی
 • جدول۳-۱ بررسی پایایی اخلاق حرفه ای
 • جدول۳-۲ بررسی پایایی هوش معنوی
 • جدول۴-۱ سیمای جمعیت شناختی
 • جدول۴-۲ اطلاعات توصیفی مؤلفه های پرسشنامه اخلاق حرفه ای
 • جدول۴-۳ ارزش متوسط آزمون
 • جدول۴-۴ اطلاعات توصیفی مؤلفه های پرسشنامه هوش معنوی
 • جدول۴-۵ همبستگی بین نمره پرسشنامه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0