اداره مخابرات ماهشهر : دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق-الکترونیک

اداره مخابرات ماهشهر : دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق-الکترونیک

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق-الکترونیک با فرمت PDF و در ۳۴ صفحه با موضوع اداره مخابرات ماهشهر نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

تاريخچه اداره مخابرات ماهشهر :

درسال ۱۳۵۱اولين ارتباط مخابراتي شهرستان بوسيله يك خط فيزيكي آغاز به كار نمود ودر
سال ۱۳۵۴لغايت سال ۱۳۶۳ارتباط مخابراتي شهرستاني بوسيله سه خط rdودوخط fx
اهوازانجام مي گرفت ودرسال ۱۳۶۴به ميمنت وبه ثمره پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مركز
۳۰۰۰شماره اي با دستگاه آنالوگ راه اندازي گرديد وباشدگرفتن روند توسعه تلفن ونقش بسزاي
آن درپيشرفت برنامه هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي وسياسي دركشور وتلاش همكاران مومن
وسخت كوش دراداره مخابرات شهرستان باعث شد كه هم اكنون شاهد تعداد ۴۳۱۲۵شماره تلفن
ثابت ، تعداد ۱۹۸۹۴تلفن هماره ، ۷۲تلفن كارتي ، ۷۲تلفن رايگان ، سه دفتر اينترنتي ، ۲۴
شبكه ديتا در حال كار و بيش از ۴۰باجه تلفن شهري و ۴۲دفتر مخابراتي روستايي باشيم .

خرابي هاي تلفن معمولاً علل زير مي باشند :

الف) كابل
ب) سيم هوايي
ج) سيستم فني
د) خطوط داخلي

كليات

وظيفه ثبت ركوردsubscriber message detailed accounting) SMDA ) نرم افزار
ههاي شارژينگ و همچنين تهيه گزارش هاي مختلف مربوطه ، از قبيل فهرست دقيق مكالمات و
يا گزارش كاركرد دوره اي مشتركين را بر عهده دارد. عمليات ثبت ركورد هاي شارژينگ به طور
خودكار و بدون نياز به دخالت مستقيم كاربر انجام مي پذيرد ، ولي تهيه گزارش هاي مختلف
بنابر در خواست كاربر و با وارد نمودن پارامتر هاي اوليه لازم ، انجام مي گيرد.
به منظور حصول سادگي هر چه بيشتر در كار با ،SMDAزبان فارسي براي ارتباط كاربر با آن در
نظر گرفته شده است. ساختار كلي نرم افزار نيز به صورت منويي طراحي شده كه از يك سو
آشنايي و كار با آن را آسانتر نموده و از سوي ديگر با طبقه بندي عناوين و مجزا ساختن بخش
هاي مختلف از يكديگر ، ساده ترين روند را براي تهيه گزارش هاي مختلف در اختيار كاربر قرار
مي دهد.
SMDAعلاوه بر نگارش ،RXكه به طور معمول در مراكز سوييچ مخابراتي به كار مي رود ، داراي
نگارش PXنيز مي باشد كه به منظور استفاده در مراكز PABXطراحي شده است.

اداره مخابرات ماهشهر

فهرست
تاريخچه مخابرات ماهشهر:………………………..۱
علل خرابي تلفن : …………………………..۱
خرابي هاي تلفن معمولاً علل زير مي باشند :…………………۱
مجازات تلفني مصوبه ۱۳۶۹/۴/۹مجلس شوراي اسلامي ……….۲
ارتباط دبيرخانه و ساير قسمت ها : …………………۲
نامه هاي رسيده :……………….۲
نامه هاي فرستاده :………………۳
گرفتن كپي : ………………………..۳
كليات……………………..۴
نكته ۱
نكته ۲
نياز هاي اجرايي :……………………..۸
نكته۱
نكته ۲
پروتكل ارتباطي……………………..۹
بخش دوم………………..۱۰
مفاهيم اصلي در نرم افزارشارژينگ SMDA
ركورد شارژينگ
جزئيات مكالمه
ترانك يا شارژينگ SINGULAR
ترانك با شارژينگ PLURAL
محاسبه شارژينگ به صورت CAMA
محاسبه شارژينگ به صورت LAMA
نوع مكالمه……………………۱۳
-۱محلي : ………………..۱۳
-۲شهري: ………………..۱۳
-۳غير محلي:…………………۱۴
-۴بين شهري : ……………۱۴
-۵بين الملل:………………….۱۴

-۶نامشخص : ………………۱۵
-۷گزارش دقيق و گزارش دقيق تفكيك شده……۱۵
-۸گزارش خلاصه …………..۱۶
-۹گزارش خلاصه جاري…………….۱۷
-۱۰كد محاسبه…………….۱۷
براي مكالمات غير محلي :…………….۱۸
محاسبه نشود :……………..۱۸
نرخ ثابت: …………..۱۹
تعداد پالس: ……………….۱۹
براي مكالمات محلي:…………..۱۹
۲-۲نرخ ثابت………………….۱۹
۲-۳مدت مكالمه ……………….۱۹
براي مكا لمات شهري : …………..۲۱
-۳-۱محاسبه نشود………………….۲۱
-۳-۲نرخ ثابت ……………………۲۱
-۳-۲مدت مكالمه…………….۲۲
براي مكالمات بين شهري :…………..۲۲
-۴-۱محاسبه نشود…………..۲۲
-۴-۲نرخ ثابت ……………۲۲
-۴-۳مدت مكالمه……………۲۲
براي مكالمات بين الملل: ……..۲۲
-۵-۱محاسبه نشود:……………۲۲
-۵-۲نرخ ثابت:……………….۲۳
-۵-۳مدت مكالمه: …………….۲۳
-۱۱فهرست كنتور (فايل كنتور)………..۲۳
-۱۲گزارش مخابرات و گزارش مخابرات متن …….۲۴

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0