بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس :پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس :پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت آموزشی و با عنوان بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس در ۱۲۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس:

هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل ۱۱۹ نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس در سال ۱۳۸۹بود که تعداد۹۲ نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة تعیین جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳) و پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (۱۹۸۲) بود. برای سنجش روایی، روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جو غالب بر فضای روابط کارکنان از دیدگاه مدیران جو ملاحظه گری و وجه غالب فنون نفوذ مدیران، فن نفوذ استدلال می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ادراک مدیران از رابطه بین جو سازمانی و فنون نفوذ مورد استفاده آنان بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس:

 

عصر حاضر، عصر تغییرات سریع است. تغییراتی که پربعد و پر برآیند بوده شرایط بی نظمی و آشوب حاکم بر آن است. و نسیم این تغییرات سریع و پربعد و پر برآیند آرام آرام به سمت کشور ما نیز وزیدن گرفته است.

برخی از سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با درک این تغییرات، طی سالیان اخیر کوشیده است تا خود را با شرایط جدید جهانی همگام و جهت پاسخگویی به آن، تغییرات بنیادی را در خود ایجاد نماید. همانگونه که مشخص شده، امروزه نقش نظام مالیاتی کشورها در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای دولت، بر کسی پوشیده نیست. در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات؛ کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمده است. در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش­های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه­ای خواهد بود. افزون بر آن، هدف بودجه ای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجۀ دولت بوده که از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است (سازمان امورمالیاتی،۱۳۸۷). لذا سازمان امور مالیاتی به عنوان موسسه­ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اواخر سال هزار و سیصد و هشتاد فعالیت خود را آغاز کرد و از زمان تشکیل تاکنون به بررسی و تبادل نظر با اندیشمندان، خبرگان و مسئولان امور اقتصادی و مالیاتی کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اساس تحکیم بنیادهای اقتصادی سالم و پویا و ایجاد زیرساخت های اجتماعی پایدار و توسعه یافته در کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین هزینه های کشور از درآمد غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی است اما ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور این امر را میسر نکرده است ( سازمان امورمالیاتی، ۱۳۸۷).

بر این اساس و به منظور رفع نقائص و برقراری نظام مناسب مالیاتی، راهبرد مکانیزه سازی نظام مالیاتی کشور، تحت عنوان «طرح جامع مالیاتی» ارائه و در حال اجراست. این طرح که طراحی، پیاده­سازی و اجرای نظام­­های کارآمد تشخیص و وصول مالیات را به صورت «مکانیزه» انجام می­دهد، می تواند از جمله مهمترین روش های افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی کشور باشد (سازمان امورمالیاتی،۱۳۸۷). اما نباید از نظر دور داشت که اجرای هر نوع طرح جدید و ایجاد تغییرات در سازمانهای اجتماعی، نیازمند مدیریت قوی، و کارآمد و اثربخش می باشد چرا که بدون تردید مدیریت، موتور توسعه است و در زمان ما کلید رستگاری، رفاه و استقلال ملت­هاست و کارآمدی و عملکرد موثر سازمانها، وابسته به مدیریت اثربخش آنهاست (علاقه بند،۱۳۸۷).

علیرغم اینکه مدیریت امری حیاتی و رمز پیروزی و موفقیت جوامع است (عرب مازار، ۱۳۸۷)، قرائن ، شواهد و بررسی ها نشان می دهد که در برنامة اصلاح نظام مالیاتی کشور آن طور که باید و شاید به این امر مهم (مدیریت و رهبری) در سازمانهای تابعه نظام مالیاتی توجه لازم و کافی و وافی نشده است. حتی این موضوع در سطح ملی نیز به اندازه شأن و جایگاه خود مطرح نگردیده است. این در حالی است  که اهمیت ویژه مدیریت با تمامی مقوله های با­ارزش و از آن جمله جو و نفوذ سازمانی بر کسی پوشیده نیست. بیش از سه دهه است که  مشخص شده است  توانایی اعمال نفوذ بر عملکرد کارکنان در ارتقاء تاثیر مدیران ضروری است (کپنیس، اشمیت، ویلکینسون[۱]، ۱۹۸۰). یک مدیر موفق، نیازمند این است که بر دیگران نفوذ داشته باشد تا در خواست های او را بپذیرند، نظرات او را مورد حمایت قرار دهند و تصمیمات وی را اجرا نمایند (یوکل و ترسی[۲]، ۱۹۹۲؛شریش و هینکیم[۳]،۱۹۹۰؛ یوکل و فالب، ۱۹۹۰). به طور کلی موفقیت یک مدیر در  جهت نفوذ بر سایر کارکنان تا حد زیادی به فنون نفوذ مورد استفاده وی بستگی  دارد (فورل و شرودر[۴]،۱۹۹۴؛ فالب و یون[۵] و یوکل،۱۹۹۳).

با توجه به حساسیت جایگاه و وظیفه سازمان امور مالیاتی و لزوم وجود مدیران شایسته، توانمند و آگاه، انجام این پژوهش و نتایج حاصل از آن می تواند به برنامه ریزان و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی اطلاعات مفیدی در رابطه با جو سازمانی و فنون نفوذ مدیران سطوح مختلف داده و از این طریق به آنان در برنامه ریزی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان، برنامه ریزی های  جذب و آموزش مدیران جدید و همچنین فراهم آوردن زمینه های ایجاد جو مطلوب کمک شایانی نماید.

 

 

اهداف پژوهش بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطة بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون نفوذ  مورد استفاده آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس بود. اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

۱- تعیین جو غالب سازمانی از دیدگاه مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس.

۲- تعیین فن نفوذ غالب سازمانی مورد استفادة مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس.

۳ – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس.

۴ – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران بر اساس مدارک تحصیلی در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس.

۵ – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران بر اساس سابقه خدمت در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس.

 

پرسشهای پژوهش

۱ – کدامیک از انواع جو سازمانی به عنوان جو غالب در ادارة کل امور مالیاتی استان فارس مطرح می باشد؟

۲ – کدامیک از فنون نفوذ به عنوان فن غالب در اداره کل امورمالیاتی استان فارس مورد استفاده قرار می گیرد؟

۳ – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران می باشد؟

۴ – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران دارای مدارک تحصیلی مختلف می باشد؟

۵ – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران دارای سوابق خدمتی مختلف می باشد ؟

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱ – ۲- بیان مسأله ۳

۱ -۳ – ضرورت و اهميت پژوهش ۶

۱ – ۴- اهداف پژوهش ۹

۱ – ۵- پرسش ها ی پژوهش ۹

۱ – ۶ – تعاریف مفهومی  ۱۰

۱- ۶- ۱ –  نفوذ سازمانی ۱۰

۱- ۶- ۲ – رهبری  ۱۰

۱- ۶ – ۳- فنون نفوذ سازمانی ۱۱

۱ – ۶ – ۴ – جو سازمانی   ۱۲

۱- ۷- تعاریف عملیاتی ۱۴

۱- ۷- ۱- مدیران اداره کل امور مالیاتی   ۱۴

۱- ۷ – ۲- فنون نفوذ سازمانی ۱۴

۱- ۷- ۳- جو سازمانی  ۱۴

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

۲ – ۱- مباني نظري پژوهش ۱۶

۲-۱-۱- مقدمه ۱۶

۲-۱-۱-۱- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران ۱۷

۲-۱-۲- جو سازمانی ۱۷

۲-۱-۲-۱- تاریخچه پیدایش جو سازمانی ۱۷

۲-۱-۲-۲- تعریف جو سازماني ۱۸

۲-۱-۲- ۳- رویکردهای جو سازمانی ۲۲

۲-۱-۲- ۴ – ابعاد جو سازمانی ۲۳

۲-۱-۲- ۵ – انواع جو سازمانی ۲۴

۲-۱-۲- ۶ – نتیجه گیری ۲۶

۲-۱-۳- نفوذ سازمانی ۲۶

۲-۱-۳-۱- تعریف نفوذ سازمانی ۲۶

۲-۱- ۳ – ۲ – تعریف فنون نفوذ سازمانی ۲۸

۲-۱- ۳ – ۳ – انواع فنون نفوذ سازمانی  ۲۹

۲-۱- ۳- ۴- طبقه بندی فنون  نفوذ سازمانی ۳۰

۲-۱- ۳- ۵ – رهبری  و ارتباط آن  با  نفوذ سازمانی  ۳۱

۲-۱- ۳- ۶ – قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی ۳۲

۲-۱- ۳- ۶- ۱- تعریف قدرت ۳۲

۲-۱- ۳- ۶- ۲- انواع قدرت ۳۴

۲-۱- ۳- ۶ – ۳-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی ۳۶

۲-۱- ۳- ۶ – ۴ – مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی ۳۸

۲-۱-۳-۶-۵- نتيجه گيري  ۳۸

۲-۲- پیشینة پژوهشی ۳۹

۲-۲-۱- پژوهشهای خارجی ۳۹

۲-۲-۱- ۱- جو سازمانی ۳۹

۲-۲-۱-۲-فنون نفوذ سازمانی ۴۰

۲-۲-۱-۳- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ ۴۳

۲-۲-۲- پژوهشهای داخلی ۴۴

۲-۲-۲-۱- جو سازمانی ۴۴

۲-۲-۲-۲-فنون نفوذ سازمانی ۴۵

۲-۲-۳- نتیجه گیری ۴۵

۲-۲-۴- مدل مفهومي پژوهش ۴۶

۲ -۲- پیشینه پژوهشی ۴۶

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳ – ۱ – روش شناسی پژوهش ۴۸

۳ – ۲- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۸

۳ – ۳ – ابزار پژوهش    ۵۰

۳ -۳ – ۱ –  پرسشنامة تعیین جو سازمانی ۵۰

۳- ۳ – ۲ – پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی ۵۰

۳-۴ – روايي ۵۱

۳-۴-۱- روايي پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳ ۵۱

۳ -۴-۲- روايي پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (۱۹۸۲٫٫٫ ۵۱

۳-۵- پایائی ۵۲

۳-۵-۱پایائی پرسشنامه جو سازماني ۵۳

۳-۵-۲ – پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازماني ۵۳

۳ – ۶- روش گرد آوری اطلاعات ۵۴

۳ – ۷- روشهای آماری ۵۴

 

فصل چهار : یافته های پژوهش

۴ – ۱ – مقدمه  ۵۶

۴ – ۲ – تحلیل داده ها ۵۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵ – ۱ – مقدمه ۷۰

۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۷۰

۵ – ۳ –  نتیجه گیری کلی ۸۸

۵- ۴ – محدودیتهای پژوهش ۹۰

۵-۴ – ۱ – محدودیتهای اجرائی ۹۰

۵- ۴ – ۲ – محدودیتهای پژوهشی ۹۱

۵- ۵ – پیشنهادات پژوهش ۹۱

۵-۵- ۱- پیشنهادات کاربردی ۹۱

۵-۵- ۲ – پیشنهادات پژوهشی ۹۴

فهرست منابع و ماخذ ۹۶

پیوست

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۱ : فراواني و درصد متغير تحصيلات مديران ۴۸

جدول شماره ۲ : فراواني و درصد متغير سابقه خدمت مديران ۴۹

جدول شماره ۳ : فراواني و درصد متغير جنسیت مديران ۴۹

جدول شماره ۴ : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

جو سازماني ۵۱

جدول شماره ۵ : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

فنون نفوذ سازماني ۵۲

جدول شماره ۶ : . ضريب آلفاء كرونباخ ابعاد پرسشنامه جو سازماني ۵۳

جدول شماره ۷٫: ضريب آلفای كرونباخ ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازماني ۵۳

جدول شماره ۸ : ترتيب انواع جو سازماني به عنوان جو غالب ۵۶

جدول شمارة ۹ : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی انواع مختلف جو سازمانی ۵۷

جدول شمارة ۱۰ : مقایسه فنون نفوذ سازماني مدیران اداره کل امور مالیاتی ۵۸

جدول شمارة ۱۱ : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی فنون مختلف نفوذ مدیران ۵۹

جدول شماره ۱۲ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران بر اساس جو سازمانی ادراک شده .۶۱

جدول شماره ۱۳ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارا مدرک

تحصیلی کاردانی و پایین تر بر اساس جو سازمانی ادراک شد ۶۳

جدول شماره ۱۴ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای مدرک

تحصیلی کارشناسی و بالاتر بر اساس جو سازمانی ادراک شده ۶۴

جدول شماره ۱۵ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران کم سابقه بر

اساس جو سازمانی ادراک شده ۶۶

جدول شماره ۱۶ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای سابقه

متوسط بر اساس جو سازمانی ادراک شده ۶۷

جدول شماره ۱۷ : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران با سابقه

بر اساس جو سازمانی ادراک شده ۶۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0