ارائه اطلاعات در عقد بیمه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ارائه اطلاعات در عقد بیمه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده ارائه اطلاعات در عقد بیمه

بيمه قراردادي است كه در آن حسن ­نيت نقش منحصر به فردي ايفا مي­كند. اين امر وضعيت ويژه ­اي را براي عقد بيمه در حقوق قراردادها ايجاد كرده است كه از مهمترين نتايج آن مي­توان به تعهدات اطلاعاتي بيمه ­گر، بيمه­ گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ ها )اگر در رابطه طرفين وجود داشته باشند(، در مرحله پيش قراردادي و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. اين چنين تعهدات اطلاعاتي دربرگيرنده تعهد بيمه­ گر به مطلع كردن بيمه­ گذار از شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد و حقوق و تكاليف مربوط به پوشش بيمه ­اي، تعهد بيمه­ گذار به افشاي كليه حقايق و اوضاع احوال اساسي مربوط به موضوع بيمه، و همچنين تكاليف خاص واسطه ­ها و اشخاص ثالث مي­باشد.

تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتي در حقوق قرارداد بيمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­ گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.

قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتي از جانب هر يك از طرفين و شرايط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بيمه بعد از كشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه اين موضوعات نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

واژگان كليدي : عقد بيمه، بيمه ­گر، بيمه­ گذار، حسن ­نيت، تعهد به ارائه اطلاعات

 فهرست ارائه اطلاعات در عقد بیمه

 • مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن ۳
 • گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن۳
 • بند اول : تعریف بیمه۳
 • بند دوم : عناصر قرارداد بیمه۵
 • ۱- بیمه¬گر۵
 • ۲- بیمه¬گذار۵
 • ۳- حق بیمه۵
 •     گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه۶
 • بند اول : چگونگی شکل¬گیری بیمه۶
 • بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن۷
 • مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن۸
 • گفتار اول : ماهیت بیمه۸
 • بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین ۱۰
 • بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین ۱۱
 • گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه۱۲
 • بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها۱۲
 • ۱- قصد و رضا۱۲
 • ۲- اهلیت۱۴
 • ۳- موضوع قرارداد۱۴
 • ۴- مشروعیت جهت۱۵
 • بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه۱۵
 • ۱- احراز نفع بیمه¬ای۱۶
 • ۲- خطر موضوع بیمه۱۷
 • مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها۱۸
 • گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد۱۸
 • بند اول : چگونگی شکل¬گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات۱۹
 • بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات۱۹
 • گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران۲۰
 • بند اول : در فقه۲۱
 • بند دوم : در قوانین موضوعه۲۲
 • فصل دوم : تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه
 • مبحث اول : جايگاه اطلاعات و اظهارات طرفين در قرارداد بيمه۲۵
 • گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه ۲۵
 • بند اول : رژيم سنتي ۲۶
 • بند دوم : رژيم نوين ۲۶
 • گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي در متون قانوني بيمه¬اي۲۷
 • مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه۲۸
 • گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن¬نیت۲۸
 • بند اول : مفهوم شناسی حسن¬نیت ۲۸
 • بند دوم : پیشینه اصل حسن¬نیت در حقوق قراردادها۲۹
 • بند سوم : جایگاه اصل حسن¬نیت در قرارداد بیمه۳۲
 • گفتار دوم : شروط قراردادی۳۵
 • گفتار سوم : عرف و اقتضاي اوضاع احوال ۳۶
 • گفتار چهارم : قانون ۳۷
 • مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه۳۸
 • گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات۳۸
 • بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده۳۹
 • بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل۳۹
 • گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند۴۲
 • بند اول : آگاهی طرف مقابل۴۲
 • بند دوم : اعراض طرف مقابل۴۴
 • بند سوم : حقایق غیر¬مرتبط با قرارداد۴۸
 • بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر۴۸
 • گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه ۴۹
 • بند اول : انعقاد قرارداد۴۹
 • بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود۵۱
 • بند سوم : تجديد اعتبار قرارداد۵۱
 • مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه¬گر۵۲
 • گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتي براي بيمه¬گر۵۲
 • بند اول : اهداف ۵۳
 • بند دوم : دلايل ۵۴
 • ۱- الحاقی بودن قرارداد بیمه۵۴
 • ۲- تخصصی بودن قرارداد بیمه۵۵
 • ۳- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه۵۶
 • گفتار دوم : کیفیت ايفاي تعهدات اطلاعاتي بيمه¬گر۵۷
 • بند اول : افشای به¬موقع و قابل اطمینان۵۷
 • بند دوم : موضع¬گیری شفاف و قابل فهم۵۸
 • بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام۵۹
 • گفتار سوم : مواردي كه بايد افشا شود۶۰
 •  بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود۶۰
 • بند دوم : آشنا كردن بیمه¬گذار با حقوق و تكاليف خود ۶۲
 • بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره¬ای۶۳
 • مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه¬گذار ۶۴
 • گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه۶۴
 • گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال۶۷
 • بند اول : تشديد خطر در نتيجه عمل بيمه¬گذار ۶۸
 • بند دوم : تشديد خطر در نتيجه عمل شخص ثالث ۶۸
 • بند سوم : موارد تشديد خطر ۶۹
 • گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه۷۰
 • مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي اشخاص ثالث۷۱
 • گفتار اول : تعهدات اطلاعاتي واسطه¬ها ۷۱
 • بند اول : دلالان(كارگزاران بيمه)۷۲
 • بند دوم : نمايندگي¬هاي شركت بيمه۷۳
 • بند سوم : كيفيت اجراي تعهدات اطلاعاتي واسطه¬ها۷۴
 • گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي نماينده بيمه¬گذار۷۵
 • گفتار سوم : نقش بيمه مركزي ايران در ارائه اطلاعات بيمه¬اي۷۸
 • فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه و ضمانت
 •  اجراهای آن
 • مبحث اول : تعريف مسئوليت مدنی و شرایط تحقق آن۸۱
 • گفتار اول : تعريف مسئوليت مدنی۸۲
 • گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت۸۲
 • بند اول : فعل زیان بار۸۲
 • بند دوم : ورود زیان۸۳
 • بند سوم : رابطه سببیت۸۳
 • مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بیمه۸۳
 • گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع۸۴
 • گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقايق در مورد يك واقعيت موجود۸۵
 • بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده۸۵
 • بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه¬آمیز۸۵
 • بند سوم : اظهارات راجع به قانون۸۶
 • گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع      ۸۷
 • مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه¬گر۸۷
 • گفتار اول : تفسير موارد ابهام عليه تنظيم¬كننده سند۸۷
 • بند اول : مفهوم تفسير عليه تنظيم¬كننده سند۸۸
 • بند دوم : موارد ابهام در بيمه¬نامه ۸۸
 • بند سوم : عدم تسري قاعده در بيمه¬نامه¬هاي تنظيم شده توسط بيمه¬گذار يا دلال۸۹
 • گفتار دوم : حق فسخ بیمه¬گذار و قابلیت استرداد حق¬بیمه¬های پرداختی۹۰
 • گفتار سوم : مطالبه خسارت۹۱
 • گفتار چهارم : ابطال پروانه بيمه¬گري۹۲
 • مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه¬گذار۹۳
 • گفتار اول : بطلان قرارداد۹۳
 • بند اول : نقض عمدي تعهدات اطلاعاتي ۹۴
 • بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد۹۵
 • گفتار دوم : دریافت حق¬بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد۹۶
 • گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه۹۸
 • گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بيمه¬گذار بر بیمه¬گران بعدی۱۰۰
 • بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرايط آن۱۰۰
 • بند دوم : قابلیت استناد بیمه¬گران اتکایی به اظهارات بیمه¬گذار اصلی۱۰۲
 • نتيجه¬گيري۱۰۴
 • پيشنهادات و راهكارها۱۰۵
 • فهرست منابع و ماخذ۱۰۶
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0