ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان : دانلود پایان‌‌نامه‌ دکتری رشته‌ روانشناسی تربیتی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۲۹۶ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در مقطع دکتری (PH.D)  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان :

هدف از اين پژوهش پیشنهاد و آزمون مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بود. در این مدل در رابطه بين ارزشهای فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان، ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه به ترتیب متغیرهای واسطه‌ای اول و دوم بودند. در اين پژوهش ۷۱۱ دانشجوی کارشناسی (۴۴۶ دختر و ۲۶۵ پسر) كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي چند‌مرحله‌اي از بين دانشجویان تمام دانشکده‌های دانشگاه شیراز انتخاب شده بودند، شرکت داده شدند. شركت‌كنندگان نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گـرایی افقی و عمودی»، نسخه فرزندان «ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده»، «ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد»، «مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه» و «سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا» را تكميل كردند. نتايج تحليل مسیر و شاخص‌های برازش نکویی مدل از اثر واسطه‌ای ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه حمایت کرد. الگویی که بدان شکل ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه در رابطه بین ارزشهای فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان به ترتیب اثر واسطه‌ای دارند، در مورد هر یک از گرایش‌ها متفاوت بود. در این پژوهش، این الگوها و دلالت‌های آنها مورد بحث قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها: ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده، ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد، ارضای نیازهای روانشناختی پایه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان ایرانی.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی از تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش یادگیرندگانی مادام‌العمر است که نه تنها پیوسته خود را رشد می‌دهند، بلکه جامعه خود را نیز ارتقا می‌بخشند. به نظر متخصصان یکی از راه‌های اصلی دستیابی به این هدف، مجهز کردن فراگیران به توانایی تفکر انتقادی در این دنیای به شدت متغیر انفجار اطلاعات است. اطلاعاتی که امروز یاد گرفته می‌شود، ممکن است چندی بعد تغییر کند یا جایگزین شود. از این رو، تعلیم و تربیت به جای فراهم آوردن اطلاعات و دانش‌های خاص، باید نحوه یادگیری و تفکر را آموزش دهد و این امر به کمک پرورش مهارت تفکر انتقادی در یادگیرندگان میسر می‌شود. مهارتی که افراد را در فرایند یادگیری درگیر می‌کند و از آنها یادگیرندگانی خودتنظیم و خودجهت‌ده می‌سازد (فاسیونه، ۲۰۱۱؛ هالپرن، ۲۰۰۳؛ هالپرن و هکل، ۲۰۰۲).

تفکر انتقادی به افراد در ارزیابی خردمندانه انواع اطلاعات و موقعیت‌ها، استقلال عقلانی می‌بخشد. با برخورداری از این نوع تفکر افراد قادر می‌شوند تا نقطه‌نظرهای متعارض، ادعاها، توصیه‌های دیگران و انتخاب‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند، را مورد ارزیابی قرار دهند و افکار و عقاید متداول اما اشتباه پیرامون خود را زیر سؤال ببرند (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰؛
فاسیونه، ۲۰۱۱؛ هالپرن، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳؛ هاف، ۲۰۰۰؛ لاوسون، ۱۹۹۹؛ پل، ۲۰۰۵). اهمیت تفکر انتقادی تا بدان جاست که سازمان بهداشت جهانی تفکر انتقادی را به عنوان یکی از ده مهارت اساسی لازم برای زندگی موفق و رشدیافته معرفی می‌کند. مهارت‌هایی که برای داشتن رفتار سازگارانه و مثبت لازم هستند و اشخاص را قادر می‌سازند تا با مطالبات و چالش‌هاي زندگی روزمره به طور مؤثر کنار بیایند.

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که گرایش دانشجویان به استفاده از تفکر انتقادی چگونه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ارتباطاتی و فردی قرار می‌گیرد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات پژوهش   ………………………………. ۲

۱-۱-۱- تفکر انتقادی……………………… ۳

۱-۱-۲- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان…………. ۱۲

۱-۱-۲-۱- عوامل فرهنگی………………………. ۱۹

۱-۱-۲-۲- عوامل ارتباطاتی خانوادگی- دانشگاهی………………… ۲۳

۱-۱-۲-۳- عوامل فردی……………………. ۲۶

۱-۱-۲-۴- مدل پیشنهادی پژوهش………………….. ۳۴

۱-۲- هدف پژوهش………………… ۳۵

۱-۳- سؤالات پژوهش………………………. ۳۶

۱-۴- اهمیت و کاربرد پژوهش………………. ۳۷

۱-۵- خلاصه………………… ۴۱

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- تاريخچه و مباني نظري تفکر انتقادی………………….. ۴۴

۲-۱-۱- تفکر انتقادی …………………. ۴۵

۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:

 

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۸

۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفه‌های تفکر انتقادی…………….. ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی…………… ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی………… ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش………………… ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۲- گرایش‌های تفکر انتقادی……….. ۵۴

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۳- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ………………. ۵۵

۲-۱-۱-۱-۱-۳- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر

انتقادی ………………….. ۵۶

۲-۱-۱-۲- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن

به زمینه‌ای خاص …………………. ۵۷

۲-۱-۲- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر……………. ۵۸

۲-۲- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی……… ۶۰

۲-۲-۱- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………… ۶۱

۲-۲-۲- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات

خانواده و دانشجو- استاد …………….. ۷۵

۲-۲-۳- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………. ۸۱

۲-۲-۳-۱- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

و گرایش‌های تفکر انتقادی………….. ۸۲

۲-۲-۳-۲- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………….. ۸۵

۲-۲-۴- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه……….. ۸۸

 

۲-۲-۵- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه

و گرایش‌های تفکر انتقادی………………… ۹۶

۲-۲-۶- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی …………….. ۹۹

۲-۲-۷- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه . ۱۰۱

۲-۲-۸- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه

در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………….. ۱۰۴

۲-۳- فرضيه‌هاي پژوهش…………………….. ۱۰۶

۲-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………….. ۱۰۸

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- جامعة آماري، روش نمونه‌گيري و نمونه آماري………….. ۱۱۲

۳-۲- ابزارهای پژوهش…………. ۱۱۴

۳-۲-۱- مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی (نسخه کوتاه)……………… ۱۱۴

۳-۲-۲- ابزار تجديد ‌نظر‌ شده الگوي ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان)………….. ۱۲۰

۳-۲-۳- ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد…………. ۱۲۲

۳-۲-۴- مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه  ……………….. ۱۲۶

۳-۲-۵- سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا…………………… ۱۳۰

۳-۳- شیوه اجرا…………………….. ۱۴۳

۳-۴- روش‌های آماری………………… ۱۴۴

 

 فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱- يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي مورد پژوهش…………. ۱۴۶

۴-۲- يافته‌هاي مربوط به آزمون مدل……………… ۱۴۹

۴-۲-۱- يافته‌هاي مربوط به تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و كني………….. ۱۴۹

۴-۲-۱-۱- يافته‌هاي مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای

واسطه‌ای دوم و نقش واسطه‌گری متغیرهای واسطه‌ای اول……. ۱۵۱

۴-۲-۱-۱-۱- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیـون چندگـانه

متغیرهای واسطه‌ای اول از روی متغیرهای برون‌زاد……….. ۱۵۱

۴-۲-۱-۱-۲- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه

متغیرهای واسطه‌ای دوم از روی متغیرهای برون‌زاد……….. ۱۵۵

۴-۲-۱-۱-۳- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه

متغیــرهـای واسطـه‌ای دوم از روی متغیــرهـای

واسطه‌ای اول با کنترل متغیرهای برون‍‌زاد………………………… ۱۵۷

۴-۲-۱-۲- يافته‌هاي مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای

درون‌زاد و نقش واسطه‌گری متغیـرهای واسطه‌ای دوم

در ارتباط بین متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای درون‌زاد… ۱۶۲

۴-۲-۱-۲-۱- یافته‌های مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه

متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای ‌بـرون‌زاد……………….. ۱۶۳

۴-۲-۱-۲-۲- يافته‌هاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه

متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای برون‌زاد و

واسطه‌ای اول…………………. ۱۶۵

۴-۲-۱-۲-۳- يافته‌هاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه

متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای واسطه‌ای

 

دوم با کنترل متغیرهای برون‌زاد و واسطه‌ای اول …………. ۱۶۸

۴-۲-۱-۲-۴- يافته‌هـاي مربوط به نقـش واسطه‌گـری ابعـاد

الگوهـای ارتباطات خانواده و دانشجو- استـاد و

ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه در رابطه بین

ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقـادی

دانشجویان………………….۱۷۴

۴-۲-۱-۲-۴-۱- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد

الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در

رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش

دانشجویان به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی…… ۱۷۴

۴-۲-۱-۲-۴-۲- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد

الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در

رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش

دانشجویان به حقیقت‌جویی……………….. ۱۷۵

۴-۲-۱-۲-۴-۳- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد

الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در

رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش

دانشجویان به تحلیلگری………………. ۱۷۶

۴-۲-۱-۲-۴-۴- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد

الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در

رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش

دانشجویان به گشوده‌ذهنی………………… ۱۷۷

۴-۲-۲- يافته‌هاي مربوط به شاخص‌های برازش مدل …………… ۱۷۸

۴-۲-۳- اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مدل بر یکدیگر………………….. ۱۸۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- بحث و بررسي يافته‌هاي پژوهش………… ۲۰۱

۵-۱-۱- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد

گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی……. ۲۰۳

۵-۱-۲- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد

گرایش به حقیقت‌جویی…………………… ۲۰۹

۵-۱-۳- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد

گرایش به تحلیلگری…………. ۲۱۶

۵-۱-۴- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد

گرایش به گشوده‌ذهنی…………… ۲۱۹

۵-۱-۵- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با گرایش‌های تفکر

انتقادی………………. ۲۲۳

۵-۱-۶- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای اول در ارتباط با گرایش‌های تفکر

انتقادی………………………….. ۲۲۴

۵-۱-۷- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای دوم در ارتباط با گرایش‌های تفکر

انتقادی…………………… ۲۲۵

۵-۲- نتیجه‌گیری……………………….. ۲۲۷

۵-۳- تلویحات نظری و کاربردی پژوهش………………….. ۲۲۹

 

۵-۳-۲- تلویحات کاربردی پژوهش………………………… ۲۳۰

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش………………. ۲۳۲

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش……………………. ۲۳۳

۵-۶- خلاصه…………………….. ۲۳۴

فهرست منابــع

منابع فارسي………………………………. ۲۳۶

منابع لاتين……………………………. ۲۳۸

 

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱:  مقیاس فردگرایـی و جمع‌گرایـی افقـی و عمودی (سیواداس،

بروولد و نلسون، ۲۰۰۸)…………….. ۲۶۰

پیوست شماره ۲:  نسخه فرزندان «ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده»

(ريچي و فيتزپاتريك، ۱۹۹۰) …………………………. ۲۶۱

پیوست شماره ۳:  ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد……………… ۲۶۳

(تغییریافته ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده)………. ۲۶۳

پیوست شماره ۴:  مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه (گانیه، ۲۰۰۳)…………………… ۲۶۵

پیوست شماره ۵:  یافته‌های مربوط به مقایسه میزان ارزش‌های فرهنگی

ادراک‌ شده توسط دانشجویان ………………………………… ۲۶۶

چکیده به زبان انگلیسی…………………………… ۲۶۹

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره ۱-۱ : گرایش‌های مثبت و منفی نسبت به تفکر انتقادی ……………………….. ۹

جدول شماره ۲-۱ : مهارت‌های تفکر انتقادی و خرده‌مهارت‌های آنها بر اساس

گزارش دلفی ………………… ۵۱

جدول شمارة ۳-۱ : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب دانشکده‌ها…………….. ۱۱۳

جدول شمارة ۳-۲ : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنسيت ………….. ۱۱۴

جدول شماره ۳-۳ : نتایج تحلیل عامل نسخه کوتاه مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی

افقی و عمودی ………………… ۱۱۹

جدول شماره ۳-۴ : نتایج تحلیل عامل ابزار الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد ………….. ۱۲۵

جدول شماره ۳-۵ : نتایج تحلیل عامل مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه ……………….. ۱۲۹

جدول شماره ۳-۶ : نتایج تحلیل عامل سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا ……….. ۱۳۸

جدول شماره ۴-۱ : ميانگين، انحراف معيار و دامنه نمرات متغيرهاي پژوهش ………….. ۱۴۷

جدول شماره ۴-۲ : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………. ۱۴۸

جدول شماره ۴-۳ : نتایج رگرسیـون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های

گفت و شنود و همنوایی خانواده و دانشجو- استاد) از روی متغیرهای

برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی)…………. ۱۵۲

جدول شماره ۴-۴ : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای دوم (ارضای نیازهای

روان‌شناختی پایه) از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی) ۱۵۶

 

جدول شماره ۴-۵ : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای واسطه‌ای دوم (ارضای نیازهای

روان‌شناختی پایه) از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی)

و متغیرهای واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود وهمنوایی

خانواده و دانشجو- استاد)……… ۱۵۸

جدول شماره ۴-۶ : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به

نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)

از روی متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی)……………….. ۱۶۴

جدول شماره ۴-۷ : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به

نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)

از روی متغیـرهـای بـرون‌زاد (ارزش‌های فرهنگـی) و متغیرهـای

واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده و

دانشجو- استاد……………… ۱۶۷

جدول شماره ۴-۸ : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد (گرایش‌های اعتماد به

نفس در تفکر انتقـادی، حقیقت‌جویی، تحلیلگری و گشوده‌ذهنی)

از روی متغیـرهـای بـرون‌زاد (ارزش‌های فرهنگـی)، متغیرهــای

واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده و

دانشجو- استـاد و متغیـرهـای واسطه‌ای دوم (ارضـای نیـازهـای

روان‌شناختی پایه)……………. ۱۶۹

جدول شماره ۴-۹ : شاخص‌های نکویی برازش مدل……………. ۱۷۹

جدول شماره ۴-۱۰ : شاخص‌های نکویی برازش مدل پس از بهبود مدل…………………….. ۱۸۱

جدول شماره ۴-۱۱: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و متغیــر

جهتگیری همنوایی خانواده بر جهتگیری گفت و شنود خانواده. ۱۸۸

جدول شماره ۴-۱۲: اثرات مستقیم متغیرهای برون‌‌زاد بر جهتگیری همنوایی خانواده……….. ۱۸۹

 

جدول شماره ۴-۱۳: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیـرهـای بـرون‌‌زاد و متغیـر

جهتگیری همنوایی دانشجو- استاد بر جهتگیری گفت و شنـود

دانشجو- استاد……….. ۱۹۰

جدول شماره ۴-۱۴: اثرات مستقیم متغیرهای برون‌‌زاد بر جهتگیری همنوایی

دانشجو- استاد…………… ۱۹۰

جدول شماره ۴-۱۵: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول

بر ارضای نیاز به خودپیروی…………………… ۱۹۱

جدول شماره ۴-۱۶: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول

بر ارضای نیاز به شایستگی…………. ۱۹۲

جدول شماره ۴-۱۷: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد و واسطه‌ای اول

بر ارضای نیاز به ارتباط…………………… ۱۹۳

جدول شماره ۴-۱۸: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول

و واسطه‌ای دوم بر گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی……. ۱۹۵

جدول شماره ۴-۱۹: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول

و واسطه‌ای دوم بر گرایش به حقیقتجویی………………. ۱۹۶

جدول شماره ۴-۲۰: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول

و واسطه‌ای دوم بر گرایش به تحلیلگری………………….. ۱۹۷

جدول شماره ۴-۲۱: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای برون‌‌زاد، واسطه‌ای اول

و واسطه‌ای دوم بر گرایش به گشودهذهنی…………………. ۱۹۸

 

فهرست شکل‌ها

شکل شماره ۱-۱ : چهارچوب كلي مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در مورد عوامل

مؤثر بر رشد گرایش‌های تفکر انتقادی………….. ۱۳

شکل شماره ۱-۲ : نحوه اثرگذاری عوامل فرهنگی- اجتماعی بر یادگیرنده (اقتباس‌شده

از شومر- ایکینز، ۲۰۰۴)…………………….. ۱۴

شکل شماره ۱-۳ : نظریه نیازهای پایه…………………….. ۱۵

شکل شماره ۱-۴ : نحوه اثرگذاری عوامل فرهنگی – اجتماعی بر فرد بر اساس

نتایج تحقیق کیفی کاکای (۲۰۰۱)…………………… ۱۸

شکل شماره ۱-۵ : نحوه اثرگذاری عوامل محیطی- اجتمـاعی بر گرایش‌های

تفکر انتقادی از طریق ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه……………… ۳۳

شکل شماره ۱-۶ : دیاگرام مسیر مدل مورد آزمون پژوهش حاضر در مورد عوامل

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی……………… ۳۴

شکل شماره ۲-۱ : دیاگرام مسیر مدل مفروض پژوهش حاضر در مورد عوامل

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی………………………….. ۱۰۸

شکل شماره ۴-۱ : مسیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد به متغیرهای واسطه‌ای اول………. ۱۵۴

شکل شماره ۴-۲ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد و

متغیرهای واسطه‌ای اول به متغیرهای واسطه‌ای دوم……………………. ۱۶۱

شکل شماره ۴-۳ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیرهای درون‌زاد………………………………. ۱۷۳

شکل شماره ۴-۴ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیرهای درون‌زاد (پس از بهبود مدل)………………….. ۱۸۲

شکل شماره ۴-۵ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی……………. ۱۸۴

شکل شماره ۴-۶ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به حقیقت‌جویی……………………….. ۱۸۵

شکل شماره ۴-۷ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به تحلیلگری………………………. ۱۸۶

شکل شماره ۴-۸ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به گشوده‌ذهنی………………….. ۱۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریقتماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0