بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر)  در ۱۶۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی :

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کليه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر به تعداد ۵۵ نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه کارکنان به عنوان حجم نمونه(نمونه در دسترس) انتخاب شده است.

جهت گرد آوري اطلاعات از دو پرسشنامه  ۱)پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات سازمانی با آلفا کرونباخ ( ۸۲/۰ = α)  ۲)پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با آلفا کرونباخ (۷۹/۰ = α) استفاده نموده و براي تجزيه و تحليل داده ها از تجزيه توصيفي داده ها (محاسبه ميانگين، فراواني، درصد فراواني، انحراف استاندارد، ترسيم نمودار ستوني و تدوين جدول) استفاده شده است و در بخش آمار استنباطي از آزمون تحليل رگرسیون ساده و چندمتغیره و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: ارتباطات سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر معناداری دارند بطوریکه مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از آن مؤلفه های محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات و مسیر ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند.

واژگان کلیدی: ارتباطات، ارتباطات سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سبک ارتباطات، محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، آموزش و پرورش، پیرانشهر.

 

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی :

اهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمانها و ادارات مختلف انكارناپذير است. اما هنگامي كه صحبت از آموزش و پرورش مي شود، نگاهها به آن دقيقتر و موشكافانه تر مي شود.

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد لذا ضرورت دارد در سازمان آموزش و پرورش یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نموده و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن  که بیشتر بار اخلاقی دارند تعالی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد.

از جمله عواملی که در حال حاضر به طور چشمگیری اثر بخشي رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده است، ارتباطات سازمانی است. ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است، بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی و سازمانی در تمام جوامع بشری است. در سازمان های امروزي، نظریه پردازان و مدیران با تجربه از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتباط مؤثر عامل دستیابی آنها به اهداف سازمانی، بالا رفتن میزان بهره وری و رضایت مندی کارکنان و ذی نفع های راهبردی است.

وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر سازمانی معمولاً بيشتر وقت خود را صرف برقرار كردن ارتباط مي كند. براي ايجاد هماهنگي بين عناصر مادي و انساني سازمان به صورت يك شبكه كارآمد و موثر، برقراري ارتباطات مطلوب ضروري است، زيرا وقتي ارتباطات برقرار نشود، فعاليت سازمان متوقف مي شود و در واقع مي توان گفت كه مديريت كارساز به برقراري ارتباطات مؤثر بستگي دارد. ارتباط سازمانى شكلى از ارتباط ميان فردى است كه در آن ارتباط ناظر به روابط كارى كاركنان درون يك سازمان است(بليك و هارو لدسن، ۱۳۷۸، ۱۲).

ارتباطات سازماني كه به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها اشاره دارد، از اوايل قرن بيستم اهميت فوق العاده يافت. حاكم بودن روابط انساني مناسب و دوستانه در محيط كار، زمينة انگيزش و رشد و توسعه را فراهم مي سازد و ميل به زيستن و كار و تلاش را افزايش مي دهد و در نهايت منجر به مسئوليت پذيري، مشاركت و فعاليت ثمر بخش فرد در راه انجام وظايف محوله و دست يافتن به اهداف سازمان مي گردد. در حقيقت، روابط انساني به عنوان سرماية اجتماعي در كنار سرمايه هاي طبيعي، تكنولوژي و انساني، اهميت فوق العاده يافته است. ارتباطات را به عنوان خوني به حساب مي آورند كه در رگ حيات سازمان جريان دارد و نبود ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. خلاصه اينكه بدون ارتباطات موثر انجام وظايف سازمان و ادامه حيات آن امكان پذير نخواهد بود.

بی تردید ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان که از موضوع هاي بسیار مهم و مطرح در سازمان های امروزی است، بر هيچ كس پوشيده نيست.

فهرست مطالب بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی :

فصل اول: کلیات تحقیق  ۱

۱-۱٫ مقدمه ۲

۱-۲٫ بیان مسأله ۳

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵

۱-۴٫ اهداف تحقیق  ۷

۱-۵٫ مدل تحلیلی تحقیق  ۸

۱-۶٫ فرضیات تحقیق  ۸

۱-۷٫ متغیرهای تحقیق  ۹

۱-۸٫ قلمرو تحقیق  ۹

۱-۹٫ تعریف نظری متغیرهای تحقیق  ۱۰

۱-۱۰٫ تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق  ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۴

۲-۱٫ مقدمه ۱۵

۲-۲٫ بخش اول: ارتباطات سازمانی ۱۶

۲-۲-۱٫ مقدمه ۱۶

۲-۲-۲٫ سازمان  ۱۷

۲-۲-۳٫ ارتباط  ۱۷

۲-۲-۴٫ اهمیت ارتباطات   ۱۹

۲-۲-۵٫ تعاریف ارتباطات   ۲۲

۲-۲-۶٫  ارکان اصلی فرایند ارتباطات ۲۶

۲-۲-۷٫ ارتباطات سازمانی  ۲۸

۲-۲-۸٫  ابعاد ارتباطات سازمانی ۳۲

۲-۲-۹ ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت   ۳۴

۲-۲-۹-۱ دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات   ۳۵

۲-۲-۹-۲ نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات   ۳۶

۲-۲-۹-۳  دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات   ۳۷

۲-۲-۹-۴ دیدگاه اقتضایی و ارتباطات   ۳۸

۲-۲-۹-۵ دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات   ۳۸

۲-۲-۱۰٫  حوزه‌های تحقیقاتی در خصوص ارتباطات سازمانی   ۳۹

۲-۲-۱۱٫  ویژگی‌های ارتباطات سازمانی ۴۰

۲-۲-۱۲٫  تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط ۴۱

۲-۲-۱۳٫  انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی ۴۱

۲-۲-۱۴٫  انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی ۴۲

۲-۲-۱۵٫  فرایندهای ارتباطات سازمانی ۴۳

۲-۲-۱۶٫  سبك‌‌های ارتباطی در سازمان ۴۴

۲-۲-۱۷٫  روابط بین سازمانی ۴۵

۲-۲-۱۸٫  تئوری X & Y مک گریگور ۴۶

۲-۲-۱۹٫  ليكرت ۴۷

۲-۲-۲۰٫  آرجريس ۴۷

۲-۲-۲۱٫  ارتباطات سازماني از ديدگاه سيژل و ماركوني ۴۸

۲-۲-۲۲٫  موانع ارتباطات ۴۸

۲-۳٫ بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی  ۵۴

۲-۳-۱٫ مقدمه ۵۴

۲-۳-۲٫ تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی  ۵۴

۲-۳-۳٫ مفاهیم و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی  ۵۷

۲-۳-۴٫ انواع رفتار شهروندی در سازمان  ۵۹

۲-۳-۵٫ ابعاد رفتار شهروندی  ۶۰

۲-۳-۶٫ سیاستهای تشویق رفتار شهروندی  ۶۲

۲-۳-۷٫ کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت   ۶۵

۲-۳-۸٫ عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی  ۶۶

۲-۳-۹٫ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی  ۶۹

۲-۴٫ بخش سوم: پيشينه تحقيق ۷۱

۲-۴-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۱

۲-۴-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۷۷

فصل سوم: روش تحقیق ۸۳

۳-۱٫ روش تحقیق ۸۴

۳-۲٫ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۸۴

۳-۳٫ ابزار گردآوری داده ها ۸۵

۳-۴٫ روایی و پایایی پرسشنامه ۸۶

۳-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ۸۹

۴-۱٫ مقدمه ۹۰

۴-۲٫ بخش اول: آمار توصیفی  ۹۱

۴-۲-۱٫ جنسیت پاسخگویان  ۹۱

۴-۲-۲٫  سن  ۹۲

۴-۲-۳٫  میزان تحصیلات   ۹۴

۴-۲-۴٫  سابقه خدمت   ۹۶

۴-۳٫ بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری   ۹۸

۴-۳-۱٫ بررسي نرمال بودن داده ها ۹۸

۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی  ۹۹

۴-۳-۳٫ فرضیه های فرعی  ۱۰۲

۴-۳-۳-۱٫ فرضیه فرعی ۱   ۱۰۲

۴-۳-۳-۲٫ فرضیه فرعی ۲   ۱۰۴

۴-۳-۳-۳٫ فرضیه فرعی ۳   ۱۰۶

۴-۳-۳-۴٫ فرضیه فرعی ۴   ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادها ۱۱۰

۵-۱٫ مقدمه ۱۱۱

۵-۲٫ نتيجه گيري توصيف آماري ويژگيهاي آزمودني ها ۱۱۱

۵-۳٫ نتیجه گیری تحليلی داده هاي آماري ۱۱۱

۵-۴٫ پیشنهادها ۱۱۶

۵-۴٫ پیشنهادها در راستای نتايج تحقیق ۱۱۶

۵-۴٫ پیشنهادها برای محققان آتي  ۱۲۰

۵-۵٫ محدودیت های تحقیق ۱۲۱

۵-۵-۱٫ محدودیت های در اختیار محقق ۱۲۱

۵-۵-۲٫ محدودیت های خارج از اختیار محقق ۱۲۲

منابع و مآخذ ۱۲۳

پیوستها ۱۳۲

چکیده انگلیسی  ۱۴۹

 

 

فهرست جدول ها

۲-۱٫ اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی  ۸۰

۳-۱٫ ابعاد پرسشنامه ارتباطات سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه ۸۶

۳-۲٫ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد آن  ۸۶

۳-۳٫ آزمون پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  ۸۷

۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان  ۹۱

۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن  ۹۲

۴-۳٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات   ۹۴

۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت   ۹۶

۴-۵٫ نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر های تحقیق  ۹۸

۴-۶٫ نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ۹۹

۴-۷٫ نتایج ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون  ۹۹

۴-۸٫ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر های مستقل(کانال، مسیر، محتوا و سبک ارتباطی) با متغیر وابسته(رفتار شهروندی سازمانی) ۹۹

۴-۹٫ آزمونt و ضرایب پارامتر در مدل رگرسیون فرضیه اصلی  ۱۰۰

۴-۱۰٫ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی اول  ۱۰۲

۴-۱۱٫ آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول  ۱۰۳

۴-۱۲٫ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی دوم ۱۰۴

۴-۱۳٫ آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۰۵

۴-۱۴٫ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی سوم ۱۰۶

۴-۱۵٫ آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۰۷

۴-۱۶٫ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی چهارم ۱۰۸

۴-۱۷٫ آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۰۹

 

فهرست نمودارها

۴-۱٫ درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان  ۹۱

۴-۲٫ درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن  ۹۳

۴-۳٫ درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات پاسخگویان  ۹۵

۴-۴٫ درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت   ۹۷

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0