ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز
می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده  تعداد ۳۲۷ مرد و ۲۹۷ زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند.

در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار ۳۸۳/۰- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.

 کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش

 

 اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز می باشد.

 • ۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی
 • تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت جسمانی مربیان ورزش شهر شیراز
 • تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت روانی مربیان ورزش شهر شیراز
 • تعیین رابطه استرس شغلی با روابط اجتماعی مربیان ورزش شهر شیراز
 • تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت محیط مربیان ورزش شهر شیراز
 • تعیین رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز
 • پیش بینی کیفیت زندگی از طریق استرس شغلی مربیان ورزش شهر شیراز

 

 • ۱-۵٫ فرضیه تحقیق
 • بین استرس شغلی و سلامت جسمانی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری دارد.
 • بین استرس شغلی و سلامت روانی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری دارد.
 • بین استرس شغلی و روابط اجتماعی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین استرس شغلی و سلامت محیط مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
 • استرس شغلی، کیفیت زندگی مربیان ورزش شهر شیراز را پیش بینی می کند.

 

 • ۱-۶٫ محدوده تحقیق
 • قلمرو سنی: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مربیان شهر شیراز  در هر رده سنی می باشد که زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهر شیراز مشغول به فعالیت می باشند.
 • قلمرو مکانی: محدوده مکانی تحقیق حاضر شامل شهر شیراز می باشد.
 • قلمرو زمانی: جمع آوری اطلاعات در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ انجام گرفت.

 

فهرست ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

 • چکیده     ۱
 • فصل اول: مقدمه و معرفی
 • ۱-۱٫ مقدمه          ۳
 • ۱-۲٫ بیان مساله     ۵
 • ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق          ۸
 • ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱۰
 • ۱-۴-۱٫ هدف کلی  ۱۰
 • ۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی     ۱۰
 • ۱-۵٫ فرضیه تحقیق            ۱۱
 • ۱-۶٫ محدوده تحقیق            ۱۱
 • ۱-۷٫ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی   ۱۲
 • ۱-۷-۱٫ مفاهیم نظری          ۱۲
 • ۱-۷-۲٫ مفاهیم عملیاتی        ۱۲
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۱٫ مقدمه          ۱۴
 • ۲-۲٫ کیفیت زندگی ۱۴
 • ۲-۳٫ فضاي مفهومي کيفيت زندگي      ۱۶
 • ۲-۴٫ تعريف کيفيت زندگي    ۱۸
 • ۲-۵٫ ابعاد کيفيت زندگي       ۱۹
 • ۲-۵-۱٫ بعد فيزيكي            ۱۹
 • ۲-۵-۲٫ بعد اجتماعي           ۱۹
 • ۲-۵-۳٫ بعد روانی             ۲۰
 • ۲-۵-۴٫ بعد جسمي             ۲۰
 • ۲-۵-۵٫ بعد روحی ۲۰
 • ۲-۵-۶٫ بعد محیطی            ۲۰
 • ۲-۶٫ خاستگاه نظري کيفيت زندگي      ۲۰
 • ۲-۷٫ استرس        ۲۳
 • ۲-۷-۱٫ تعاريف استرس       ۲۳
 • ۲-۷-۲٫ عوامل ایجاد کننده استرس       ۲۴
 • ۲-۸٫ محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار    ۲۵
 • ۲-۹٫ عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار  ۲۶
 • ۲-۱۰٫ مراحل پاسخ دهی به استرس     ۲۸
 • ۲-۱۱٫ عوامل موثر در واکنش به استرس          ۲۸
 • ۲-۱۲٫ پیامدهای حاصل از استرس      ۲۹
 • ۲-۱۳٫ استرس شغلی           ۳۰
 • ۲-۱۴٫ عوامل استرس زای شغلی        ۳۰
 • ۲-۱۵٫ تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار       ۳۱
 • ۲-۱۶٫ راههای مقابله با استرس شغلی   ۳۲
 • ۲-۱۷٫ استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن  ۳۲
 • ۲-۱۷-۱٫ شرايط كاري        ۳۳
 • ۲-۱۷-۲٫ تراكم كاري          ۳۳
 • ۲-۱۷-۳٫ ابهام نقش            ۳۳
 • ۲-۱۷-۴٫ تعارض شغلي       ۳۴
 • ۲-۱۷-۵٫ مسئوليت ۳۴
 • ۲-۱۷-۶٫ روابط با مافوق     ۳۴
 • ۲-۱۷-۷٫ روابط با زيردستان ۳۵
 • ۲-۱۷-۸٫ روابط با همكاران  ۳۵
 • ۲-۱۷-۹٫ عدم امنيت شغلي    ۳۵
 • ۲-۱۸٫ نشانه هاي استرس شغلي          ۳۶
 • ۲-۱۹٫ جمع بندی مبانی نظری           ۳۶
 • ۲-۲۰٫ مروری بر پیشینه های تحقیق   ۳۷
 • ۲-۲۰-۱٫ تحقیقات داخلی      ۳۷
 • ۲-۲۰-۲٫ تحقیقات خارجی    ۳۸
 • ۲-۲۱٫ جمع بندی   ۴۰
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • ۳-۱٫ مقدمه          ۴۳
 • ۳-۲٫ روش تحقیق  ۴۳
 • ۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری   ۴۳
 • ۳-۴٫ نمونه گیری  ۴۳
 • ۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات         ۴۴
 • ۳-۶٫ متغیرهای وارد در تحقیق          ۴۴
 • ۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۴۴
 • ۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه          ۴۵
 • ۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها       ۴۵
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • ۴-۱٫ مقدمه          ۴۷
 • ۴-۲٫ استرس شغلی مربیان    ۴۷
 • ۴-۳٫ کیفیت زندگی مربیان    ۴۸
 • ۴-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها        ۴۸
 • ۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق        ۴۹
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۱٫ مقدمه          ۵۵
 • ۵-۲٫ خلاصه تحقیق            ۵۵
 • ۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری     ۵۶
 • ۵-۴٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق      ۵۸
 • ۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده     ۵۹
 • منابع و مآخذ
 • منابع فارسی         ۶۱
 • منابع انگلیسی       ۶۴
 • پیوست‌ها
 • پرسشنامه کیفیت زندگی        ۶۷
 • پرسشنامه استرش شغلی        ۷۱
 • چکیده انگلیسی      ۷۴

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0