ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود.

بعد از مطالعه ادبیات تحقیق ۲ فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت در ۴ گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در ۴ گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

کلمات کلیدی : ریسک ورشکستگی ، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی

 فهرست ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیه ها
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • تعریف مفاهیم و واژه ها
 • قلمرو تحقیق
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • بخش اول: مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۲-۱- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری
 •   ۲-۲-۱-۱- تعریف محافظه کاری
 •   ۲-۲-۱-۲- اریب رفتاری محافظه کاری
 •   ۲-۲-۱-۳- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله
 •   ۲-۲-۱-۴- تفاسیر محافظه کاری
 •     ۲-۲-۱-۴-۱- تفسیر قراردادی
 •     ۲-۲-۱-۴-۲- تفسیر دعاوی قضایی
 •     ۲-۲-۱-۴-۳- تفسیر مالیاتی
 •     ۲-۲-۱-۴-۴- تفسیر قانونگذاری
 • ۲-۲-۱-۵- انتقاد از محافظه کاری
 •     ۲-۲-۱-۵-۱- نا اعتمادی
 •     ۲-۲-۱-۵-۲- پنهان کاری
 •     ۲-۲-۱-۵-۳- نفی اصول حسابداری
 •     ۲-۲-۱-۵-۴- سوگیری
 •     ۲-۲-۱-۵-۵- امر ذهنی
 • ۲-۲-۱-۶-دفاع از محافظه کاری
 •          ۲-۲-۲- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی
 •              ۲-۲-۲-۱- تعریف ورشکستگی
 •  ۲-۲-۲-۲- ماهیت ورشکستگی
 • ۲-۲-۲-۳- دلایل ورشکستگی
 • ۲-۲-۲-۴- مراحل ورشکستگی
 •         ۲-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
 •         ۲-۲-۴- بررسی قانون ورشکستگی در ایران
 • بخش دوم : پیشینه تحقیق
 •    ۲-۳-۱- تحقیقات خارجی
 •    ۲-۳-۲- تحقیقات داخلی
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • متغیرها
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 • ۴-۱-  مقدمه
 • ۴-۲-  محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از نسبت Q توبین
 • ۴-۳-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۹
 • ۴-۴-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹
 • ۴-۵-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۸
 • ۴-۶-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸
 • ۴-۷-  آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )
 • ۴-۸-  محاسبه ریسک ورشکستگی
 • ۴-۹-  محافظه کاری غیرشرطی
 • ۴-۱۰-  آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده
 • ۴-۱۱-  آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده
 • ۴-۱۲-  بررسی فرضیه ها
 •    ۴-۱۲-۱- بررسی فرضیه اول
 •       ۴-۱۲-۱-۱- محاسبات رگرسیون
 •    ۴-۱۲-۲- بررسی فرضیه دوم
 •       ۴-۱۲-۲-۱- بررسی محافظه کاری غیرشرطی
 •       ۴-۱۲-۲-۲- بررسی ریسک ورشکستگی
 • فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
 • ۵-۱-  مقدمه
 • ۵-۲-  خلاصه مطالعه
 • ۵-۳-  نتیجه­گیری
 • ۵-۴-  پیشنهادات
 • ۵-۵-  پیشنهاد برای مطالعات آتی
 • ۵-۶-  محدودیت­های تحقیق
 • منابع و مآخذ
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • پيوست ها

 

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول صفحه
جدول ۴-۱٫  آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال ۸۹

جدول ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها با توجه به Q توبین

جدول۴-۳ – شرکتهای دچار بحران مالی در سال ۸۹

جدول ۴-۴ – آماره های توصیفی سال ۸۸

جدول ۴-۵ وضعیت مالی شرکت ها  در سال ۸۸

جدول۴-۶ – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال ۸۸

جدول ۴-۷- سطح معناداری داده ها

جدول۴-۸-  متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال۸۹

جدول۴-۹ – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال ۸۸

جدول ۴-۱۰ – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی

جدول ۴-۱۱ – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی

جدول ۴-۱۲- نتیجه آزمون پیرسون

جدول ۴-۱۳- محاسبات رگرسیون فرضیه اول

 

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۳

۴۴

۴۵

۴۷

۴۸

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹

نمودار ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹

نمودار ۴-۳ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸

نمودار۴-۴ – وضعیت مالی سال ۸۸

نمودار ۴-۵ – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده  سال ۸۹

نمودار ۴-۶ – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال ۸۸

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0