ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۱۹۲ دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگو پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به فرضیه ­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده ­ها موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، ۰۰۱/۰p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه­ های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار

 

اهداف تحقیق ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی:

هدف کلی:

تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اهداف ویژه:

۱٫تعیین ارتباط بعد جسمانی (فیزیکی) با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 1. تعیین ارتباط بین بعد روان شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 2. تعیین ارتباط بین روابط اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 3. تعیین رابطۀ بین محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 4. پیش بینی هوش هیجانی برای کیفیت زندگی

 

فرضیه های تحقیق:

 1. بین بعد جسمانی (فیزیکی) با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد
 2. بین بعد روان شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
 3. بین ارتباط اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
 4. بین محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی داری وجود دارد.
 5. هوش هیجانی پیش بین مناسبی برای کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است.

 

پیش فرض ها

 1. همه پاسخ دهندگان بدون تاثیر از عوامل محیطی مثل خستگی، به پرسشنامه پاسخ داده اند.
 2. همه پاسخ دهندگان با دقت و صداقت به پرسشنامه پاسخ داده اند.
 3. همه پاسخ دهندگان مفهوم سوالات پرسشنامه را به درستی درک کرده و جواب داده­اند.

 

 محدودیت های تحقیق

هر پژوهشی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر کرد.

 • عدم آشنایی برخی از کارکنان جامعه مورد بررسی با برخی از مفاهیم مطرح شده در پرسشنامه را می توان به عنوان یکی از محدودیت های این تحقیق ذکر نمود.
 • برخی از محققین مدعی آنند که پرسش نامه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود نمی تواند تمایلات و نظرات افراد را بسنجد، از این رو شاید مهمترین محدودیت تحقیق حاضر استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات می باشد.
 • از دیگر محدودیت ها می توان به محدودیت زمانی تحقیق اشاره نمود، زیرا دانشجو موظف است که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید.
 • با توجه به اینکه تمامی اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب می شوند، شاید نمونه ی انتخابی دربرگیرنده نظرات تمامی افراد جامعه نباشد و نتایج را تا حدودی مغایر با آنچه که در حقیقت وجود دارد، نشان دهد.

فهرست ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

 • چکیده. ۱۰
 • مقدمه. ۱۲
 • بیان مسئله. ۱۳
 • اهمیت و ضرورت. ۱۷
 • اهداف تحقیق:. ۱۸
 • فرضیه های تحقیق:. ۱۹
 • محدودیت های تحقیق. ۲۰
 • تعریف مفهومی متغیرها:. ۲۱
 • مقدمه. ۲۳
 • کیفیت زندگی. ۲۳
 • تعاریف کیفیت زندگی. ۲۳
 • کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۲۷
 • هویت و کیفیت زندگی. ۲۸
 • کیفیت زندگی کاری. ۲۸
 • تاریخچه کیفیت زندگی کاری. ۲۸
 • تعاریف کیفیت زندگی. ۳۱
 • فضای مفهومی کیفیت زندگی. ۳۴
 • ماهیت هوش. ۳۸
 • انواع هوش. ۳۹
 • هیجان و اجزاء آن. ۴۰
 • مدل های هوش هیجانی. ۴۲
 • مدل های هوش هیجانی. ۴۶
 • مدل بار-آن. ۴۹
 • مدل دانیل گلمن. ۵۰
 • هوش هيجاني. ۵۱
 • درآمدي بر هوش هيجاني. ۵۱
 • تاریخچه کیفیت زندگی. ۵۴
 • عوامل موثر بر کیفیت زندگی. ۵۶
 • ویژگی های کیفیت زندگی. ۵۷
 • کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۵۹
 • تحقیقات داخلی. ۶۰
 • تحقیقات خارجی. ۷۸
 • خلاصه نتایج تحقیقات. ۸۵
 • فصل سوم. ۸۶
 • روش شناسی. ۸۶
 • مقدمه. ۸۷
 • روش و طرح کلی تحقیق:. ۸۷
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۸۷
 • تعاریف عملیاتی متغیرها. ۸۸
 • ابزارهای اندازه گیری:. ۸۸
 • روش تجزیه و تحلیل. ۹۱
 • فصل چهارم. ۹۲
 • یافته های تحقیق. ۹۲
 • توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها. ۹۳
 • – تحلیل استنباطی داده ها. ۹۸
 • فصل پنجم. ۱۰۳
 • بحث و نتیجه گیری. ۱۰۳
 • مقدمه. ۱۰۴
 • خلاصه تحقیق. ۱۰۴
 • یافته های توصیفی. ۱۰۴
 • یافته های استنباطی داده ها. ۱۰۵
 • بحث و نتیجه گیری. ۱۰۵
 • پیشنهادات برخاسته از تحقیق. ۱۰۸
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۰۹
 • منابع و ماخذ. ۱۱۰

 

 • فهرست جداول
 • جدول ۲-۱ حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. ۳۷
 • جدول ۴-۱- توزيع فراوانی جنسیت دانشجویان. ۹۳
 • جدول ۴-۲) توزيع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان. ۹۴
 • جدول ۴-۳) توزيع فراوانی گروه سنی دانشجویان. ۹۴
 • جدول ۴-۴- توزيع فراواني مقطع تحصيلي. ۹۵
 • جدول ۴-۵- توزيع فراواني نوع ورزش دانشجویان. ۹۵
 • جدول ۴-۶) جدول آماره های مولفه های ویژگی شخصیتی دانشجویان. ۹۶
 • جدول ۴-۷- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها ۹۷
 • جدول ۴-۸- جدول آزمون پیرسون رابطه بین بعد سلامت جسمانی(فیزیکی) کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۸
 • جدول ۴-۹- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روان شناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۸
 • جدول ۴-۱۰- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۹
 • جدول ۴-۱۱- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۱۰۰
 • جدول۴-۱۲- آمار خلاصه مدل رگرسیون. ۱۰۰
 • جدول (۴-۱۳)- تحلیل واریانس مدل رگرسیونیb 101
 • جدول(۴-۱۴) ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی. ۱۰۲

 

 

 • فهرست اشکال
 • شکل۲-۱٫ تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری (به اقتباس از جزنی، ۱۳۷۵). ۲۹
 • جدول ۲-۲ حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. ۳۷

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0