ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران در ۱۴۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران:

شرایط ناشی از تأثیر مشاغل بر افراد و تغییرات درونی كه آنان را به انحراف از كنش معمولی خود ناچار می كند از علایم شاخص فشار روانی است. بر این اساس، فشار روانی را می توان پاسخ انطباقی به یك موقعیت خارجی كه به انحراف های جسمانی، روان شناختی و یا رفتاری كاركنان سازمان منجر می شود تعریف كرد. در اصل هرگاه كاركنان یك سازمان در پاسخ به یك موقعیت خارجی، انتظارها، خواسته‌های شخصی و وظایف محوله، دچار مشكلات جسمانی، روان شناختی و رفتاری شوند عنوان فشار روانی را به آن اطلاق می كنیم. مشكلات و اختلالات جسمی شامل سیستم خودكار بدن مانند سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك و تراوش های هورمونی است. فشار روانی باعث اختلال در ریتم قلبی، فشار خون بالا، سوء هاضمه و بیماری‏های مختلفی می شود که این مهم وابسته با عوامل چندی است که باید در مورد آنها شناخت دقیقی داشت.

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران بوده است که بدین منظور ۳۵۶ نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ساخته شده بر اساس مقاله پاتریک و همکاران (۲۰۰۹) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد آن بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری (p<0/01) دارد.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فشار رواني، يكي از بحراني ترين مسائل بهداشتي در زندگي پيچيده و صنعتي امروز مي باشد و در مقايسه با ساير شرايطي که عملكرد را کاهش مي دهد، نيروي انساني را با مشكل مواجه نموده و منابع زيادي بر اثر آن از بين مي رود. فشار رواني چيزي است که از خارج بر فرد تحميل مي شود و ناراحتي هاي جسماني و رواني را در پي دارد. وقتي مسائل وارده بر يك انسان فراتر از قدرت مقابله اي و انطباقي ارگانيسم آن فرد باشد در آن حالت فرد دچار فشار رواني و تنش خواهد شد (رمزگویان، ۱۳۸۶). آسيب هاي جسمي فشار رواني مانند افزايش فشارخون، بيماري قلبي، سرطان، مشكلات گوارشي، سردرد، کمردرد و هم چنين بيماري هاي رواني مانند روانپريشي، روان رنجوري، اختلالات شخصيتي، افسردگي و غيره به شدت افزايش يافته و سلامتي افراد را تهديد مي کند. عوامل مختلفي موجب فشاررواني اشخاص مي شود. بسياري از اين عوامل قابل کنترل يا پيش گيري نيستند و افراد ناچارند فشارهاي رواني ناشي از اين عوامل را تحمل کرده و براي مصون ماندن از آسيبها، با آن مقابله نمايند و يا آن را کنترل نموده و کاهش دهند (کینگاما[۱]، ۲۰۰۲). کشور ما در طي ساليان اخير به دلايل مختلف تاثير عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فراز و نشيب هاي متعددي را در عرصه مديريت و سازمان ها تجربه نموده است. بالطبع نيروي انساني و کارکنان بيش از همه از اين جريانات متأثر شده و از تاثيرات منفي دچار آسيب هاي جسمي و روحي شده اند. لزوم رسيدگي به مسائل رفاهي و حل مشكلات حرفه اي و شغلي کارکنان، مديران را بر آن داشته تا از همه منابع موجود براي رفع مشکلات استفاده نمايند و با از بين بردن اين معضلات و کاهش فشارهاي روحي و جسمي، کارايي کارکنان و در نهايت سازمان‌ها را افزايش دهند. از جمله عواملی که بر ایجاد فشار روانی در محیط های کاری موثرند می توان فشار هيئت مديره يا ر‍‍ؤساي اداره يا سازمان به مدير يا كاركنان، مشكلات مديريت، عملكرد ضعيف مديريت، تغييرات مديريتي و سازماني، برچسب زدن به كاركنان، انتظارات و توقعات سازمان از كارمندان، پيشرفت تكنولوژي و نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات و … را نام برد که باعث مي شود يك فرد شاغل از لحظه بيداري تا هنگام خواب همواره دچار هيجان، تنش، نگراني و ترس باشد كه گاهي با ظرفيت جسمي، عصبي و رواني وي متناسب است و گاه با آن سازگار نيست و بهداشت روان او را به خطر مي اندازد. لذا فرایند مدیریت دانش به عنوان ابزاری که دست کم در یکی از وجوه ایجاد کننده فشار روانی و فشار روانی در قالب نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات نقش موثری را ایفا می کند، می تواند به عنوان یکی از عوامل ممانعت کننده از ایجاد فشار روانی در کارکنان به شمار آید. با توجه به موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که: فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.

 

اهداف فرعی:

 1. تعیین تأثیر اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 2. تعیین تأثیر ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 3. تعیین تأثیر ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 4. تعیین تأثیر توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.
 5. تعیین تأثیر نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران.

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی:

فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه های فرعی:

 1. اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 2. ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 3. ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 4. توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
 5. نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

سؤال های تحقیق

با توجه به فرضیه های مطرح شده سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:

سوال اصلی:

آیا فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

 

سوال های فرعی:

 1. آیا اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 2. آیا ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 3. آیا ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 4. آیا توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟
 5. آیا نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-          مقدمه. ۳

۱-۲-          بیان مسأله. ۳

۱-۳-          اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴-          اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵-          فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶-          سؤال های تحقیق.. ۷

۱-۷-          مدل تحقیق.. ۸

۱-۸-          جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق.. ۸

۱-۹-          تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. ۹

۱-۱۰-        ساختار تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-          مقدمه. ۱۳

بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش…. ۱۴

۲-۲-          تعریف دانش…. ۱۴

۲-۳-          انواع دانش‏…. ۱۵

۲-۴-          اهميت دانش…. ۱۶

۲-۵-          مدیریت دانش…. ۱۸

۲-۶-          تاریخچه مدیریت دانش…. ۲۰

۲-۷-          اهداف و مزایای مدیریت دانش…. ۲۲

۲-۸-          اصول مدیریت دانش…. ۲۴

۲-۹-          مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش…. ۲۶

۲-۱۰-        مدلهای مديريت دانش…. ۲۷

۲-۱۰-۱-مدل هيسيگ… ۲۸

۲-۱۰-۲-مدل مك الروي.. ۲۸

۲-۱۰-۳-مدل بوكوويتز و ويليامز. ۲۹

۲-۱۰-۴-مدل پایه های ساختمان دانش…. ۳۱

۲-۱۱-        دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ…. ۳۲

۲-۱۲-        عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش…. ۳۵

بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی.. ۳۶

۲-۱۳-        واژه كاوي استرس… ۳۶

۲-۱۴-        تعریف استرس… ۳۹

۲-۱۵-        اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی.. ۴۴

۲-۱۶-        افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي.. ۴۶

۲-۱۷-        انواع مختلف استرس… ۴۷

۲-۱۸-        انواع مشاغل بر حسب استرس… ۵۱

۲-۱۹-        علایم و عوامل فشار روانی شغلي.. ۵۳

۲-۲۰-        مديريت استرس… ۵۶

بخش سوم- پیشینه تحقیق.. ۵۷

۲-۲۱-        پیشینه پژوهش های خارجی.. ۵۷

۲-۲۲-        پیشینه پژوهش های داخلی.. ۵۹

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-          مقدمه. ۶۳

۳-۲-          روش شناسی تحقيق.. ۶۳

۳-۳-          متغیرهای تحقیق.. ۶۴

۳-۴-          روش و ابزار گرد آوري اطلاعات… ۶۴

۳-۵-          جامعهآماري تحقیق.. ۶۴

۳-۶-          نمونهآماري.. ۶۴

۳-۷-          روش نمونهگيري.. ۶۵

۳-۸-          قلمرو تحقيق.. ۶۵

۳-۹-          ابزار سنجش…. ۶۶

۳-۱۰-        بخش سنجش ایجاد دانش…. ۶۷

۳-۱۱-        بخش سنجش اکتساب دانش…. ۶۸

۳-۱۲-        بخش سنجش ذخیره دانش…. ۶۸

۳-۱۳-        بخش سنجش توزیع دانش…. ۶۸

۳-۱۴-        بخش سنجش نگهداری دانش…. ۶۹

۳-۱۵-        بخش سنجش فشارروانی.. ۶۹

۳-۱۶-        اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۶۹

۳-۱۶-۱-روايي پرسشنامه. ۷۱

۳-۱۶-۲-پايايي پرسشنامه. ۷۱

۳-۱۷-        روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات… ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-          مقدمه. ۷۶

۴-۲-          بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۷۷

۴-۲-۱-      جنسیت… ۷۷

۴-۲-۲-      تأهل.. ۷۸

۴-۲-۳-      تحصیلات… ۷۹

۴-۲-۴-      سن.. ۸۰

۴-۳-          بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۸۱

۴-۴-          اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان. ۹۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-          مقدمه. ۹۲

۵-۲-          نتایج سؤالات تحقیق.. ۹۲

۵-۳-          پیشنهادات تحقیق.. ۹۵

۵-۳-۱-      پیشنهادات اجرایی.. ۹۵

۵-۳-۲-      پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. ۹۶

۵-۴-          محدودیت‏های تحقیق.. ۹۶

پیوست ها ۹۸

منابع و مآخذ  ۱۲۸

منابع فارسي   ۱۲۹

منابع انگلیسی   ۱۳۳

چکیده انگلیسی.. ۱۳۷

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱- لیست عوامل اساسی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه محققین. ۳۵

جدول ۲-۲- نمونه هايي از عوامل سازماني ايجاد كننده فشار عصبي. ۵۷

جدول ۳-۱- متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه. ۶۶

جدول ۳-۲ طيف ليكرت. ۶۷

جدول ۳-۳- بخش ایجاد دانش… ۶۷

جدول ۳-۴- بخش اکتساب دانش… ۶۸

جدول ۳-۵- بخش ذخیره دانش… ۶۸

جدول ۳-۶- بخش توزیع دانش… ۶۸

جدول ۳-۷- بخش نگهداری دانش… ۶۹

جدول ۳-۸- بخش فشار روانی. ۶۹

جدول ۳-۹- ساختار کلی پرسشنامه و نحوه سنجش فرضیه ها ۷۰

جدول ۳-۱۰- آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها ۷۲

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۷۷

جدول ۴-۲: توزیع تأهل. ۷۸

جدول ۴-۳: توزیع تحصیلات.. ۷۹

جدول ۴-۴: توزیع سن. ۸۰

جدول ۴-۵: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. ۸۱

جدول ۴-۶- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۲

جدول ۴-۷- ضریب رگرسیونیِ فرایندهای مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۲

جدول ۴-۸- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۳

جدول ۴-۹- ضریب رگرسیونیِ اکتساب دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۴

جدول ۴-۱۰- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۵

جدول ۴-۱۱- ضریب رگرسیونیِ ایجاد دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۵

جدول ۴-۱۲- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۶

جدول ۴-۱۳- ضریب رگرسیونیِ ذخیره کردن دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۶

جدول ۴-۱۴- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۷

جدول ۴-۱۵- ضریب رگرسیونیِ توزیع دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۸

جدول ۴-۱۶- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۸

جدول ۴-۱۷- ضریب رگرسیونیِ نگهداری دانش و فشار روانی کارکنان. ۸۹

جدول ۴-۱۸- نتایج مربوط به اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان. ۹۰

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱: مدل تحقیق (منبع: مدیریت دانش پاتریک و همکاران (۲۰۰۹)  و مدل تونی و همکاران (۲۰۰۵)) ۸

شکل ۲-۱- مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵: ۱۴) ۲۲

شکل ۲-۲- پیوند مدیریت دانش با مدیریت داده ها (امین و همکاران، ۲۰۰۱: ۴۹) ۲۶

شکل ۲-۳- مدل هيسيگ (۲۰۰۰) ۲۸

شکل ۲-۴- مدل مک الروی و همکاران (۲۰۰۲) ۲۹

شکل ۲-۵- مدل بوكوويتز و ويليامز (۱۹۹۹) ۳۱

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۷۷

نمودار ۴-۲: توزیع تأهل. ۷۸

نمودار ۴-۳: توزیع تحصیلات.. ۷۹

نمودار ۴-۴: توزیع سن. ۸۰

نمودار ۴-۵: تأثير رگرسيوني متغير فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۳

نمودار ۴-۶: تأثير رگرسيوني متغير اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۴

نمودار ۴-۷: تأثير رگرسيوني متغير ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۵

نمودار ۴-۸: تأثير رگرسيوني متغير ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۷

نمودار ۴-۹: تأثير رگرسيوني متغير توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۸

نمودار ۴-۱۰: تأثير رگرسيوني متغير نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان. ۸۹

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0