ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران:

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند.بنابراین بررسی فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. از جمله این فاکتورها بررسی‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهش های زیادی نشان داده اند که سطح ویتامینD رابطه معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرنده ویتامین Dیعنی VDR واسطه اثرات ضد سرطانی ویتامینD می‌باشد، لذا بررسی پلی مورفیسم های ژن گیرنده می‌تواند کمک زیادی در شناسایی ارتباط میان این ژن و سرطان پستان بنماید.

مواد و روش کار: در این مطالعه اثر پلی مورفیسم  TaqI  ژن VDR در احتمال بروز بیماری در میان جمعیت زنان مازندرانی بررسی شده و همچنین سطح سرمی ویتامینD در این جمعیت اندازه‌گیری شد.در این مطالعه مورد – شاهدی دو گروه از زنان شامل گروه مبتلا به سرطان پستان و گروه سالم انتخاب شدند واز آنها دو نمونه شامل خون تام (جهت استخراج DNA) و سرم (برای اندازه‌گیری سطح ویتامینD ) تهیه شد. ابتدا سطح سرمی ویتامینD باروش کمی لومینسانس اندازه‌گیری شد و سپس قطعات ژنی مربوط به پلی مورفیسم  TaqI بر روی ژن VDR با روش PCR تکثیر شد و ژنوتیپ آن ها تعیین گردید.

نتایج:میانگین سطح سرمی ویتامینD در افراد بیمار۴۸۱۴/۱±۴۱۲/۱۳میکروگرم بر دسی لیتر و در افراد کنترل ۸۷۸۰/۱±۷۷۱/۱۹میکروگرم بر دسی لیترتعیین شد وبین سطح سرمی ویتامینD با بیماری ارتباط معنا دار دیده شد (۰۱/۰=P).فراواني الل هاي t وT در هر دو گروه تقريبا يكسان بوده است مقدار P براي الل Tو t 634/0 اندازه گيري شد . بررسی نسبت شانس نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان پستان در افراد با ژنوتيپ tt تقریباً ۱۸/۱ برابر می‌باشد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ارتباط بین پلی مورفیسم  TaqIبا بروز سرطان پستان معنی‌دار نیست ولی ارتباط کاهش سطح ویتامینD با افزایش احتمال ابتلا به این سرطان کاملاً معنی‌دار است.

 

كليد واژه :

سرطان پستان ،  پلی مورفیسم  TaqI  ، ژن گيرنده ويتامينD (VDR) ، ویتامینD

 

فهرست مطالب تحقیق ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران:

چکیده……………….۱

فصل اول

مقدمه…………..۳

بیان مسئله……………………………۴

ضرورت انجام تحقیق………………..۶

اهداف پژوهش………………………۶

اهداف اصلی………………………….۶

اهداف فرعی…………………..۷

تعریف واژه ها……………………………..۷

۱-۱-جنین شناسی پستان………………..۸

۱-۲-آناتومی پستان…………………….۹

۱-۳-فیزیولوژی ترشح شیر…………………………….۱۱

۱-۴-سرطان چیست…………………………….۱۲

۱-۵- سرطان پستان ………………………………………….۱۲

۱-۵-۱- ۳ نوع از سرطان پستان که در محل وجود دارند…………………..۱۴

۱-۵-۱-۱-کارسینوم داکتال درجا (DSIS)……………………..14

۱-۵-۱-۲-کارسینوم لوبولار درجا (LCIS)……………..14

۱-۵-۱-۳-بیماری پاژه نوک پستان…………………..۱۵

۱-۶-عوامل زیر ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش دهد ………………..۱۶

۱-۶-۱-تنها بودن زن………………..۱۶

۱-۶-۲-سن………………۱۶

۱-۶-۳-نژاد و قومیت………………۱۶

۱-۶-۴-تاریخچه فردی………………………..۱۶

۱-۶-۵-عوامل ژنتیکی…………………………..۱۶

۱-۶-۶-تاریخچه فردی سرطان تخمدان…………………….۱۷

۱-۶-۷-مصرف استروژن و پروژسترون……………………..۱۷

۱-۶-۸-درمان های هورمونی جایگزینی پس از یا ئسگی…………………….۱۷

۱-۷-پاتوفیزیولوژی سرطان پستان………………………………..۱۸

۱-۸-تومور………………………………….۱۸

۱-۸-۱-تومور خوش خیم………………………………….۱۸

۱-۸-۲-تومور بدخیم……………………………………۱۹

۱-۹-ماهیت ناهنجاری های پستان: ضایعات خوش خیم و بدخیم…………..۱۹

۱-۱۰- سرطان سينه اسپوراديك ( تك گير) در مقابل نوع وراثتي ……………۲۰

۱-۱۱-علائم و نشانه های سرطان پستان……………………..۲۱

۱-۱۱-۱-علائم ابتدایی…………………………۲۱

۱-۱۱-۲-علائم دیرس ………………..۲۱

۱-۱۱-۳-علائم سیستمیک………………………۲۱

۱-۱۲-سطح ویتامین D خون بیمار………….۲۲

۱-۱۳-فیزیولوژی ویتامین D

۱-۱۴-مراحل سنتز ویتامین D

۱-۱۵-عملکرد اتوکرینی ویتامین D در هموستاز پستان……………….۲۶

۱-۱۶-ژن گیرنده ویتامینD یا VDR (Vitamin D receptor

فصل دوم

ادبیات و مستندات٬ سابقه و پیشینه تحقیق………….۳۰

فصل سوم

مواد و روش ها………………۳۸

استخراج DNA ژنومی………………..۴۰

تعیین غلظت DNA استخراج شده با روش اسپکتروفتومتری……………..۴۲

بررسی جایگاه TaqI (T>C

روش های کنترل کیفی………………۴۴

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها…………………..۴۶

یافته ها……………………..۴۷

نتایج بررسی ارتباط بیماری سرطان پستان با سطح ویتامین D خون افراد٬ سن٬ BMI و WHR

نتایج بررسی ارتباط میان نسبت فامیلی پدر و مادر و بیماری…………………۴۸

نتایج بررسی سابقه خانوادگی سرطان پستان در دو گروه بیمار و کنترل…………………….۴۸

نتایج بررسی بر روی جایگاه T>C TaqI

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری…………………۵۳

مشکلات……………….. ۵۸

پیشنهادات…………………….۵۸

منابع………………………. ۵۹

فرم پرسشنامه طرح تحقیقات……………………۶۴

Abstract………..65

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۴-۱-جدول متغیرها…………..۴۶

جدول ۴-۲-میانگین و انحراف معیار سن و مشخصات تن سنجی در دو گروه کنترل بیمار…………………..۴۷

جدول۴-۳-تعداد و درصد زنان بیمار و کنترل برحسب نسبت فامیلی پدر و مادر…………………………………۴۸

جدول ۴-۴-تعداد و درصد زنان بیمار و کنترل برحسب سابقه خانوادگی سرطان پستان……………………….۴۸

جدول ۴-۵-درصد و فراوانی ژنوتیپ TaqI و مقدار chi-square و Odd Ratio و P آزمون…………………۵۱

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱-آناتومی پستان …………………….۱۰

شکل ۱-۲-ساختمان پستان نرمال……………………….۱۳

شکل۱-۳-کارسینوم داکتال درجا (DCIS)………………….14

شکل ۱-۴-کارسینوم لوبولار درجا (LCIS) ………………………….15

شکل۱-۵-بافت سرطانی در پستان …………………۲۰

شکل ۱-۶-نمایش بافت نرمال و بافت مبتلا……………………..۲۱

شکل ۱-۷-مراحل سنتز ویتامین D

شکل ۱-۸-نمایش طرح کلی از اثرات اندوکراین در مقابل اثرات اتوکراین ویتامین D

شکل ۱-۹-نمایش طرح کلی از متابولیسم VitD در مقابل اثرات اتوکراین ویتامین D

شکل ۱-۱۰-ساختار و جایگاه شناخته شده از پلی مورفیسم ژن VDR

شکل ۴-۱-باندهای ۴۹۰ جفت بازی حاصل از PCR قطعه ژنومی……..۴۹

شکل ۴-۲-عکس برداری توسط دستگاه ترانس لومیناتور و سیستم ژل داک………….۵۰

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0