بررسی عوامل ارتقای شايستگی مديران پليس آگاهی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

بررسی عوامل ارتقای شايستگی مديران پليس آگاهی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت انتظامی و با عنوان بررسی عوامل ارتقای شايستگی مديران پليس آگاهی (مورد مطالعه پليس آگاهي كرمانشاه و استان هاي همجوار)  در  ۱۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل ارتقای شايستگی مديران پليس آگاهی:

این پژوهش با هدف تعیین نوع و میزان رابطه عناصر سازمانی با شایستگی مدیران و اولویت بندی عوامل پیش بینی کننده ی ارتقا شایستگی مدیران پلیس آگاهی با استفاده از مدل سه شاخگی در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش را همه ی مدیران پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان) تشکیل دادند. نمونه پژوهش به صورت تمام شمار از جامعه ی آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.

نتایج نشان داد که بین عوامل محتوایی و زمینه ای با شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه ی معنادار وجود دارد. اما بین عوامل ساختاری و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه ی معنادار وجود ندارد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که عوامل محتوایی و زمینه ای به طور معنادار می توانند پیش بینی کننده ی شایستگی مدیران پلیس آگاهی باشند. در این رابطه عوامل محتوایی نقش بیشتری دارند. نتایج به دست آمده در پرتو ادبیات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

واژه های کلیدی: مدل سه شاخگی، شایستگی مدیران، پلیس آگاهی،عوامل محتوایی ،عوامل زمینه ای ، عوامل ساختاری

 

 اهمیت موضوع

با توجه به دگرگونی های سریع و پر شتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می باشند و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آن جا که منابع انسانی  مهم ترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شوند، تجهیز و آماده سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمان ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند (پاک طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷). امروزه سازمان ها اهمیت بهبود شایستگی های کارکنان خود را با تکیه بر این اصل که افراد شایسته احتمال بیشتری دارد که اهداف و آرمان های عملکرد خود را برآورده کنند درک کرده اند. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که افراد شایسته قادر به استفاده از دانش، توانایی ها، مهارت ها، قابلیت ها و ویژگی های فردی، برای دستیابی به اهداف و استانداردهای مورد نیاز نقش ها و عملکردشان، و در نتیجه بهبود پویش مستمر سازمان باشند. لذا شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش و توانایی ها و خصیصه های فردی و در یک کلام شایستگی های آنان برای موفقیت سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر است (نکادو و می یر، ۲۰۰۱).

در میان عوامل گوناگونی که به موفقیت سازمان ها در انجام وظایف و مسئولیت های محوله منجر می گردد، نقش مدیران اهمیتی قابل توجه دارد. مدیران به واسطه وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند، می توانند نقش بی بدیلی را در هدایت و راهبری سازمان ها بر عهده گیرند (زاهدی و شیخ، ۱۳۸۹). مدیران به عنوان اصلی ترین افراد تصمیم گیرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برون سازمانی، نقش مهم و تعیین کننده ای در موفقیت یا حتی شکست سازمان ایفا می کنند. از آن جایی که مدیریت در هر سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از مهم ترین فعالیت هایی است که به مدد آن مأموریت ها و اهداف سازمانی تحقق می یابد، یکی از راه های اصلی نظام شایسته سالاری، گماردن مدیران شایسته است (غلام زاده و همکاران، ۱۳۹۲). استقرار نظام شایستگی به عنوان یکی از   سیاست های کلان و راهبردی کشور در سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم مورد تأکید قرار گرفته است. در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز، برنامه های توسعه قابلیت های مدیران در سطوح مختلف مدیریت که به منظور کارآیی و اثربخشی فعالیت های آنان انجام  می گیرد، مهم ترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمان ها محسوب می شود. در همه سازمان ها گزینش، آموزش و تربیت حرفه ای مدیران خوب و اثربخش یکی از مشکلات اساسی است. مشاغل مدیریتی نوعاً پیچیده بوده و انجام موفقیت آمیز و اثربخش آن در سازمان، نیازمند مجموعه ای از شایستگی ها، مهارت ها، توانایی ها و ویژگی های خاص می باشد.

امروزه مبحث شایستگی و توجه به شایستگی ها از جمله دغدغه های اصلی مدیران سازمان هاست به طوری که بسیاری از سازمان ها یا دارای چارچوب های صلاحیت و شایستگی می باشند و یا به دنبال دستیابی به چنین ساختارها و عوامل سازنده آن هستند (رحیم نیا و هوشیار، ۱۳۹۱). پلیس آگاهی نیز  به عنوان یکی از یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستثنی نیست. پلیس آگاهی ضابط قوه قضاییه است و وظایف مبارزه با قاچاق، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و ممانعت از فرار و اختفاء آن ها، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم با انجام اقداماتی نظیر تهیه و اجرای طرح‌ها و دستورالعمل های مربوط به کشف علمی جرایم، شناسایی و تعقیب مجرمین از طریق جمع‌آوری آثار و مدارک جرم و انجام آزمایش ها روی آثار و مدارک به دست آمده، مطالعه و تحقیق درباره علل ارتکاب جرم، شناخت و کشف جرایم با به کارگیری مدارک به دست آمده، نظارت بر اجرای آن ها، تجزیه و تحلیل جرایم و فعالیت های واحدهای آگاهی را بر عهده دارد (ویکی پدیا). تحقق این رسالت بزرگ پلیس آگاهی در گرو مدیرانی شایسته است. بنابراین، شناسایی و بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی حائز اهمیت و ضروری به نظر می رسد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عوامل ارتقای شايستگی مديران پليس آگاهی:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه———————————————————————-۲

۱-۲-بيان مسئله——————————————————————۳

۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق ——————————————————۶

۱-۴- اهداف تحقيق—————————————————————۸

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۲-۱- مقدمه ——————————————————————- ۱۰

۲-۲-پيشينه تحقيق————————————————————–۱۱

۲-۲-۱-تحقيقات داخلي———————————————————–۱۱

۲-۲-۲-تحقيقات خارجي———————————————————-۱۳

۲-۳- سازمان——————————————————————- ۱۴

۲-۴-۱- تاريخچه پليس آگاهي—————————————————– ۱۵

۲-۴-۲- ماموريت و وظايف پليس آگاهي——————————————–  ۱۷

۲-۵- مديريت—————————————————————— ۱۸

۲-۵-۱- وظايف مديران———————————————————–۱۸

۲-۵-۲-مهارت مديران————————————————————۲۰

۲-۵-۳سطوح مديريت————————————————————۲۰

۲-۵-۴- مديران موفق و اثر بخش————————————————– ۲۱

۲-۶- مفهوم شناسي شايستگي—————————————————–۲۳

۲-۶-۱- تعريف شايستگي و ارزيابي آن———————————————-  ۲۵

۲-۶-۲- تعريف شايستگي هاي مديريت———————————————-۲۵

۲-۶-۳- جنبه هاي شايستگي——————————————————۲۵

۲-۶- ۴- مفاهيم و تعاريف مرتبط با شايستگي—————————————- ۲۶

۲-۶-۵- مزاياي شايستگي ———————————————————۲۷

۲-۶-۶- رويكرد شايستگي ——————————————————–۲۷

۲-۶-۷- چرخه حيات شايستگي—————————————————-۲۹

۲-۷- چارچوب نظري تحقيق——————————————————-۳۰

۲-۷-۱- الگوي مفهومي تحقيق—————————————————–۳۲

۲-۷-۱- عوامل محتوايي———————————————————-۳۲

۲-۷-۱-۱-  انگيزش————————————————————–۳۳

۲-۷-۲-۲- سطح دانش———————————————————–۳۵

۲-۷-۲-۳- آمادگي يادگيري——————————————————-۳۷

۲-۷-۲- عوامل ساختاري———————————————————-۳۸  

۲-۷-۲-۱- نحوه ارزيابي عملكرد—————————————————-۳۸

۲-۷-۲- ۲- توسعه فناوري اطلاعات————————————————- ۳۹

۲-۷-۲-۳- سطح پاداش دهي——————————————————۴۱

۲-۷-۳-عوامل زمينه اي———————————————————–۴۳

۲-۷-۳-۱- فرهنگ————————————————————– ۴۴

۲-۷-۳-۲- رضايت شهروندان——————————————————۴۸

۲-۸- فرضيه ها——————————————————————۵۰

۲-۹- خلاصه فصل————————————————————– ۵۱

 

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

۳– ۱- مقدمه—————————————————————— ۵۵

۳-۲- تعاريف و اصطلاحات و واژه ها————————————————-۵۶

۳-۲-۱-تعاريف نظري————————————————————-۵۶

۳-۲-۲-تعاريف عملياتي———————————————————–۵۸

۳-۳- روش تحقيق—————————————————————۵۸

۳-۴-محدوده زماني و مكاني تحقيق————————————————-۵۹

۳-۵- جامعه آماري————————————————————-  ۵۹

۳-۵-۱- نمونه ——————————————————————۵۹

۳-۵- ۲-روش نمونه گيري———————————————————۶۱

۳-۵-۳- ابزار پژوهش————————————————————-۶۱

۳-۶- روش گرد آوري داده ها —————————————————– ۶۴

۳-۶-۱- روش تجزيه و تحليل داده ها————————————۶۵

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه——————————————————————- ۶۷

۴-۲-آمار توصيفي————————————————————— ۶۷

۴-۳-آمار استنباطي————————————————————–۸۳

 

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ——————————————————————–۸۸

۵-۲- نتايج ——————————————————————–۸۹

۵-۳- پيشنهادات  —————————————————————۹۵

۵-۳- پيشنهادات محقق ———————————————————-۹۶

۵-۴- محدوديت ها—————————————————————۹۶

منابع و مآخذ  ——————————————————————۹۷

 

فهرست جدول ها

جدول۳-۱- نمونه تحقيق به تفكيك سطوح مديريت —————————–۶۰

جدول ۳-۲- راهنماي پرسشنامه محقق ساخته ————————————۶۲

جدول ۳-۳ – راهنماي پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و روسا ——————- ۶۴

جدول  ۴-۱-توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب تحصيلات —————– ۶۷

جدول  ۴-۲- توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب درجه ——————۶۸

جدول ۴-۳- توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب محل خدمت —————–۶۹

جدول ۴-۴- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي سن و مدت خدمت———————۷۰

جدول ۴-۵- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي  مقياس انگيزش———۷۰

جدول۴-۶- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس سطح دانش——-۷۱

جدول ۴-۷- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس آمادگي يادگيري—۷۱

جدول۴-۸-  توزيع فراواني ، درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس نحوه ارزيابي عمكرد———-۷۲

جدول۴-۹-  توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس توسعه فناوري اطلاعات——— ۷۲

جدول۴-۱۰- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس سطح پاداش دهي-۷۳

جدول۴-۱۱- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس فرهنگ———۷۴

جدول۴-۱۲- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس رضايت شهروندان-۷۵

جدول۴-۱۳- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس مهارت هاي ارتباطي——————–۷۶

جدول۴-۱۴- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس تصميم گيري — ۷۷

جدول۴-۱۵ – توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس  تشويق،  نوآوري و تغيير————— ۷۸

جدول۴-۱۶- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس ارتباطات كاري– ۷۹

جدول۴-۱۷- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس  مهارت هاي رهبري———- ۸۰

جدول۴-۱۸- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس مهارت هاي حرفه اي ————- ۸۱

جدول۴-۱۹- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس به كارگيري قابليت ها—– ۸۱

جدول۴-۲۰- توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مقياس توسعه فعاليت هاي تيمي ———— ۸۲

جدول ۴-۲۱- نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي تطابق توزيع نمونه با توزيع نرمال —- ۸۳

جدول ۴-۲۲- ضريب همبستگي بين عامل محتوايي و زير مقياس هاي آن با شايستگي مديران پليس آگاهي————– ۸۴

جدول ۴-۲۳- ضريب همبستگي بين عامل ساختاري و زير مقياس هاي آن با شايستگي مديران پليس آگاهي ——- ۸۵

جدول۴-۲۴- ضريب همبستگي بين عامل زمينه اي و زير مقياس هاي آن با شايستگي مديران پليس آگاهي ———– ۸۵

جدول ۴-۲۵-خلاصه نتايج رگرسيون پيش بيني شايستگي مديران بر اساس عوامل زمينه اي ، ساختاري و محتوايي——-۸۶

جدول ۴-۲۶-ضرايب تحليل رگرسيون پيش بيني شايستگي مديران بر اساس عوامل زمينه اي

،ساختاري و محتوايي ——————— ۸۷

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ درصد آزمدني ها به تفكيك تحصيلات——————————–  ۶۷

نمودار ۴-۲- درصد آزمودني ها به تفكيك درجه———————————-  ۶۸

نمودار ۴-۳درصد آزمودني ها بر حسب محل خدمت- —————————–  ۶۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0